Přiřazení aplikací do skupin pomocí Microsoft IntuneAssign apps to groups with Microsoft Intune

Po přidání aplikace do Microsoft Intune ji můžete přiřadit uživatelům a zařízením.After you've added an app to Microsoft Intune, you can assign the app to users and devices. Je důležité si uvědomit, že aplikaci můžete zařízení přiřadit bez ohledu na to, jestli je zařízení spravované pomocí Intune.It is important to note that you can assign an app to a device whether or not the device is managed by Intune.

Poznámka

Záměr nasazení k dispozici není podporována pro skupiny zařízení, jsou podporovány pouze skupiny uživatelů.The Available deployment intent is not supported for device groups, only user groups are supported.

Následující tabulka obsahuje různé možnosti pro přiřazení aplikací uživatelům a zařízením:The following table lists the various options for assigning apps to users and devices:

Zařízení zaregistrovaná v IntuneDevices enrolled with Intune Zařízení nezaregistrovaná v IntuneDevices not enrolled with Intune
Přiřadit uživatelůmAssign to users AnoYes AnoYes
Přiřadit zařízenímAssign to devices AnoYes NeNo
Přiřadit zabalené aplikace nebo aplikace obsahující sadu Intune SDK (kvůli zásadám ochrany aplikací)Assign wrapped apps or apps that incorporate the Intune SDK (for app protection policies) AnoYes AnoYes
Přiřadit aplikace jako K dispoziciAssign apps as Available AnoYes AnoYes
Přiřadit aplikace jako PovinnéAssign apps as Required AnoYes NeNo
Odinstalovat aplikaceUninstall apps AnoYes NeNo
Dostávat aktualizace aplikací z IntuneReceive app updates from Intune AnoYes NeNo
Koncoví uživatelé instalují dostupné aplikace z aplikace Portál společnostiEnd users install available apps from the Company Portal app AnoYes NeNo
Koncoví uživatelé instalují dostupné aplikace z webového Portálu společnostiEnd users install available apps from the web-based Company Portal AnoYes AnoYes

Poznámka

V současné době můžete přiřadit aplikace pro iOS a Android (firemní i zakoupené v obchodu s aplikacemi) zařízením, která nejsou zaregistrovaná v Intune.Currently, you can assign iOS and Android apps (line-of-business and store-purchased apps) to devices that aren't enrolled with Intune.

Pokud chtějí uživatelé získat aktualizace aplikací na zařízeních, která nejsou zaregistrovaná v Intune, musí přejít na Portál společnosti organizace a aktualizace aplikací nainstalovat ručně.To receive app updates on devices that aren't enrolled with Intune, device users must go to their organization's Company Portal and manually install app updates.

Přiřazení aplikaceAssign an app

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Zvolte Všechny služby > Intune.Select All services > Intune. Intune se nachází v části Monitorování a správa.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. V nabídce Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune menu, select Client apps.

 4. V části nabídky Spravovat vyberte Aplikace.In the Manage section of the menu, select Apps.

 5. V podokně Aplikace vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit.In the Apps pane, select the app you want to assign.

 6. V části nabídky Spravovat vyberte Přiřazení.In the Manage section of the menu, select Assignments.

 7. Vyberte Přidat skupinu. Tím se otevře podokno Přidat skupinu týkající se aplikace.Select Add Group to open the Add group pane that is related to the app.

 8. Pro konkrétní aplikaci vyberte typ přiřazení:For the specific app, select an assignment type:

  • K dispozici zaregistrovaným zařízením: Aplikaci můžete přiřadíte do skupin uživatelů, kteří můžou aplikaci nainstalovat z aplikace portál společnosti nebo webu.Available for enrolled devices: Assign the app to groups of users who can install the app from the Company Portal app or website.

  • K dispozici s registrací i bez: Přiřazení této aplikace do skupiny uživatelů, jejichž zařízení nejsou zaregistrovaná v Intune.Available with or without enrollment: Assign this app to groups of users whose devices are not enrolled with Intune. Uživatelé musí mít přiřazenou licenci Intune najdete v článku licence Intune.Users must be assigned an Intune license, see Intune Licenses.

  • Vyžaduje: Aplikace se nainstaluje na zařízení ve vybraných skupinách.Required: The app is installed on devices in the selected groups. Některé platformy může mít dalších zobrazených výzev pro koncového uživatele k potvrzení před zahájením instalace aplikace.Some platforms may have additional prompts for the end user to acknowledge before app installation begins.

  • Odinstalujte: Aplikace se odinstaluje ze zařízení ve vybraných skupinách, pokud Intune předchozí instalaci aplikace na zařízení prostřednictvím "Dostupné pro zaregistrovaná zařízení" nebo "Povinné" přiřazení pomocí stejného nasazení.Uninstall: The app is uninstalled from devices in the selected groups if Intune has previously installed the application onto the device via an "Available for enrolled devices" or "Required" assignment using the same deployment. Webové odkazy, nelze odebrat po nasazení.Web links cannot be removed after deployment.

   Poznámka

   Jenom pro aplikace iOS: Pokud jste vytvořili pro iOS profil VPN, který obsahuje nastavení sítě VPN pro aplikaci, můžete vybrat profil sítě VPN v rámci VPN.For iOS apps only: If you have created an iOS VPN profile that contains per-app VPN settings, you can select the VPN profile under VPN. Při spuštění aplikace se připojení VPN otevře.When the app is run, the VPN connection is opened. Další informace najdete v článku o nastavení VPN pro zařízení s iOSem.For more information, see VPN settings for iOS devices.

   Pro aplikace pro Android pouze: Pokud nasadíte aplikaci pro Android jako k dispozici s registrací i bez, vytváření sestav stavu budou k dispozici pouze v zaregistrovaných zařízeních.For Android apps only: If you deploy an Android app as Available with or without enrollment, reporting status will only be available on enrolled devices.

 9. Pokud chcete vybrat skupiny uživatelů, které toto přiřazení aplikace ovlivní, vyberte Zahrnuté skupiny.To select the groups of users that are affected by this app assignment, select Included Groups.

 10. Po vybrání jedné nebo více skupin, které se mají zahrnout, zvolte Vybrat.After you have selected one or more groups to include, select Select.

 11. V podokně Přiřadit vyberte OK. Tím výběr zahrnutých skupin dokončíte.In the Assign pane, select OK to complete the included groups selection.

 12. Pokud se rozhodnete některé skupiny uživatelů vyloučit, aby nebyly přiřazením aplikace ovlivněné, klikněte na Vyloučit skupiny.If you want to exclude any groups of users from being affected by this app assignment, select Exclude Groups.

 13. Pokud jste se rozhodli některé skupiny vyloučit, ve Vybrat skupiny zvolte Vybrat.If you have chosen to exclude any groups, in Select groups, select Select.

 14. V podokně Přidat skupinu vyberte OK.In the Add group pane, select OK.

 15. V podokně Přiřazení aplikace vyberte Uložit.In the app Assignments pane, select Save.

Aplikace je teď přiřazená do skupin, které jste vybrali.The app is now assigned to the groups that you selected. Další informace o zahrnutí a vyloučení přiřazení aplikací najdete v článku Zahrnutí a vyloučení přiřazení aplikací.For more information about including and excluding app assignments, see Include and exclude app assignments.

Řešení konfliktů mezi záměry aplikaceHow conflicts between app intents are resolved

Někdy je tatáž aplikace přiřazena do více skupin, ale s různými záměry.Sometimes, the same app is assigned to multiple groups but with different intents. Když k tomu dojde, pomůžou vám výsledný záměr pochopit informace v následující tabulce:The information in the following table can help you understand the resulting intent when this occurs:

Záměr skupiny 1Group 1 intent Záměr skupiny 2Group 2 intent Výsledný záměrResulting intent
Uživatel: PovinnéUser Required Uživatel: K dispoziciUser Available Povinné a K dispoziciRequired and Available
Uživatel: PovinnéUser Required Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available PožadovánoRequired
Uživatel: PovinnéUser Required Uživatel: OdinstalaceUser Uninstall PožadovánoRequired
Uživatel: K dispoziciUser Available Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Není k dispoziciNot Available
Uživatel: K dispoziciUser Available Uživatel: OdinstalaceUser Uninstall OdinstalaceUninstall
Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Uživatel: OdinstalaceUser Uninstall OdinstalaceUninstall
Uživatel: PovinnéUser Required Zařízení: PovinnéDevice Required Existuje obojí, Intune zpracovává Povinné.Both exist, Intune treats Required
Uživatel: PovinnéUser Required Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall Existuje obojí, Intune překládá Povinné.Both exist, Intune resolves Required
Uživatel: K dispoziciUser Available Zařízení: PovinnéDevice Required Existuje obojí, Intune překládá Povinné (Povinné a K dispozici).Both exist, Intune resolves Required (Required and Available)
Uživatel: K dispoziciUser Available Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall Existuje obojí, Intune překládá K dispozici.Both exist, Intune resolves Available.

Aplikace se zobrazí na Portálu společnosti.App shows up in the Company Portal.

Pokud je už aplikace nainstalovaná (jako požadovaná aplikace s předchozím záměrem), aplikace se odinstaluje.If the app is already installed (as a required app with previous intent), the app is uninstalled.

Pokud ale uživatel vybere instalaci z Portálu společnosti, aplikace se instaluje a záměr odinstalace se nedodrží.If the user selects Install from the Company Portal, the app is installed, and the uninstall intent is not honored.
Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Zařízení: PovinnéDevice Required PovinnéRequired
Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall OdinstalaceUninstall
Uživatel: OdinstalaceUser Uninstall Zařízení: PovinnéDevice Required Existuje obojí, Intune překládá Povinné.Both exist, Intune resolves Required
Uživatel: OdinstalaceUser Uninstall Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall Existuje obojí, Intune překládá Odinstalaci.Both exist, Intune resolves Uninstall
Zařízení: PovinnéDevice Required Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall PožadovánoRequired
Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Uživatel: K dispoziciUser Available Povinné a K dispoziciRequired and Available
Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Uživatel: OdinstalaceUser Uninstall Povinné a K dispoziciRequired and Available
Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Povinné a K dispoziciRequired and Available
Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Zařízení: PovinnéDevice Required Existuje obojí, Povinné a K dispoziciBoth exist, Required and Available
Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Zařízení: Není k dispoziciDevice Not Available Povinné a K dispoziciRequired and Available
Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall Existuje obojí, Intune překládá Povinné (Povinné a K dispozici).Both exist, Intune resolves Required (Required and Available)
Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Zařízení: Není k dispoziciDevice Not Available Není k dispoziciNot Available
Uživatel: K dispoziciUser Available Zařízení: Není k dispoziciDevice Not Available K dispoziciAvailable
Uživatel: PovinnéUser Required Zařízení: Není k dispoziciDevice Not Available PožadovánoRequired
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Uživatel: Povinné a K dispoziciUser Required and Available Povinné a K dispoziciRequired and Available
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Uživatel: PovinnéUser Required PožadovánoRequired
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Uživatel: Není k dispoziciUser Not Available Není k dispoziciNot Available
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Uživatel: K dispoziciUser Available K dispoziciAvailable
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Zařízení: PovinnéDevice Required Povinné a K dispozici bez registraceRequired and Available without enrollment
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Zařízení: Není k dispoziciDevice Not Available K dispozici bez registraceAvailable without enrollment
Uživatel: K dispozici bez registraceUser Available without enrollment Zařízení: OdinstalaceDevice Uninstall Odinstalace a K dispozici bez registrace.Uninstall and Available without enrollment.

Pokud uživatel nenainstaloval aplikaci z Portálu společnosti, provede se odinstalace.If the user didn’t install the app from the Company Portal, the uninstall is honored.

Pokud uživatel aplikaci nainstaluje z Portálu společnosti, bude mít instalace prioritu před odinstalací.If the user installs the app from the Company Portal, the install is prioritized over the uninstall.

Poznámka

Jenom pro spravované aplikace pro App Store (iOS) platí, že pokud je přidáte do Microsoft Intune a přiřadíte jako Povinné, vytvoří se automaticky se záměry Povinné i K dispozici.For managed iOS store apps only, when you add these apps to Microsoft Intune and assign them as Required, the apps are automatically created with both Required and Available intents.

Aplikace iOS pro App Store (nikoli aplikace iOS VPP), které jsou cílené se záměrem Povinné, se na zařízení vynutí při ohlášení zařízení a zobrazí se také v aplikaci Portál společnosti.iOS Store apps (not iOS VPP apps) that are targeted with required intent will be enforced on the device at the time of the device check-in and will also show in the Company Portal app.

Spravovat nasazení aplikací Google Play na nespravovaných zařízeníchManaged Google Play app deployment to unmanaged devices

Pro zařízení s Androidem v neregistrovaných ochrany zásady bez registrace aplikace (APP-jsme) scénář nasazení, můžete použít spravovaný obchod Google Play můžete uživatelům nasadit aplikace pro store a aplikace – obchodní (LOB).For Android devices in a non-enrolled App Protection Policy Without Enrollment (APP-WE) deployment scenario, you can use Managed Google Play to deploy store apps and line-of-business (LOB) apps to users. Spravované aplikace Google Play cílem jako k dispozici s registrací i bez se zobrazí v aplikaci Play Store na zařízení koncového uživatele a ne v aplikaci portál společnosti.Managed Google Play apps targeted as Available with or without enrollment will appear in the Play Store app on the end user's device, and not in the Company Portal app. Koncový uživatel bude procházet a instalovat aplikace nasazené tímto způsobem z Play aplikace.End user will browse and install apps deployed in this manner from the Play app. Vzhledem k tomu, že se nainstalují aplikace ze spravovaného obchodu Google Play, nebudete muset změnit jejich nastavení zařízení a povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů, což znamená, že budou bezpečnější koncového uživatele.Because the apps are being installed from managed Google Play, the end user will not need to alter their device settings to allow app installation from unknown sources, which means the devices will be more secure. Pokud vývojář aplikace publikuje novou verzi aplikace ve službě Play, která byla nainstalována na zařízení uživatele, aplikace se automaticky aktualizuje jejich Play.If the app developer publishes a new version of an app to Play that was installed on a user's device, the app will be automatically updated by Play.

Postup přiřazení aplikace na spravovaný obchod Google Play na nespravovaná zařízení:Steps to assign a Managed Google Play app to unmanaged devices:

 1. Propojte svého tenanta Intune do spravovaného obchodu Google Play.Connect your Intune tenant to managed Google Play. Pokud jste už provedli to za účelem správy pracovního profilu Androidu Enterprise, vyhrazené, nebo plně spravovaná zařízení, není potřeba udělat to znova.If you have already done this in order to manage Android Enterprise work profile, dedicated, or fully managed devices, you do not need to do it again.
 2. Přidání aplikací ze spravovaného obchodu Google Play do konzoly Intune.Add apps from managed Google Play to your Intune console.
 3. Cílové spravované aplikace Google Play jako k dispozici s registrací i bez do určeným uživatelem skupiny.Target managed Google Play apps as Available with or without enrollment to the desired user group. Vyžaduje a odinstalovat cílení aplikace nejsou podporovány pro nezaregistrovaná zařízení.Required and Uninstall app targeting are not supported for non-enrolled devices.
 4. Přiřadíte zásady ochrany aplikací do skupiny uživatelů.Assign an App Protection Policy to the user group.
 5. Koncový uživatel otevře aplikaci portál společnosti, zobrazí se zpráva označující, že jsou pro ně k dispozici v aplikaci Play Store aplikace.The next time the end user opens the Company Portal app, they will see a message indicating that there are apps available for them in the Play Store app. Uživatel může klepnout toto oznámení se přenáší přímo do aplikace Play zobrazíte podnikové aplikace, nebo můžou přejít na aplikaci Play Store samostatně.The user can tap this notification to be brought directly to the Play app to see corporate apps, or they can navigate to the Play Store app separately.
 6. Koncový uživatel můžete rozšířit místní nabídky v rámci aplikace Play Store a přepínání mezi svým osobním účtem Google (kde se jim zobrazí jejich osobních aplikací) a svého pracovního účtu (kde uvidí store a obchodních aplikací, které cílí).The end user can expand the context menu within the Play Store app and switch between their personal Google account (where they see their personal apps), and their work account (where they will see store and LOB apps targeted to them). Koncoví uživatelé nainstalují aplikace ze klepnutím na instalovat v aplikaci Play Store.End users install the apps by tapping Install in the Play Store app.

Při vydání selektivní vymazání aplikace v konzole Intune se pracovní účet se automaticky odebere z Play Store aplikace a koncový uživatel se z již neuvidí bodu pracovní aplikace v katalogu aplikací Play Store.When an APP selective wipe is issued in the Intune console, the work account will be automatically removed from the Play Store app and the end user will from that point no longer see work apps in the Play Store app catalog. Při odebrání pracovního účtu na zařízení, aplikací nainstalovaných z Play Store zůstanou na zařízení nainstalované a nedojde k odinstalování.When the work account is removed from a device, apps installed from the Play Store will remain installed on the device and will not uninstall.

Další postupNext steps

Další informace o sledování přiřazení aplikací najdete v článku o monitorování aplikací.To learn more about monitoring app assignments, see How to monitor apps.