Přidání obchodní aplikace pro Android do Microsoft IntuneAdd an Android line-of-business app to Microsoft Intune

Je tato stránka užitečná?

Obchodní aplikace (LOB) je aplikace, kterou do Intune přidáte z instalačního souboru aplikace.A line-of-business (LOB) app is an app that you add to Intune from an app installation file. Tento typ aplikace zpravidla vzniká interně.This kind of app is typically written in-house. Intune nainstaluje obchodní aplikaci na zařízení uživatele.Intune installs the LOB app on the user's device.

Poznámka

Pokud potřebujete další informace o obchodních aplikacích ze spravovaného obchodu Google Play, přečtěte si článek Používání obchodní aplikace ze spravovaného obchodu Google Play.For more information about LOB apps from the Managed Google Play store, see Working with a line-of-business app from the Managed Google Play store.

Poznámka

Zařízení s Androidem for Work, postupujte podle v tomto článku.For Android for Work devices, follow this article.

Krok 1: Určení instalačního souboru softwaruStep 1: Specify the software setup file

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Zvolte Všechny služby > Intune.Select All services > Intune. Intune se nachází v části Monitorování a správa.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. V podokně Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune pane, select Client apps.
 4. V úloze Klientské aplikace vyberte Spravovat > Aplikace.In the Client apps workload, select Manage > Apps.
 5. Nad seznamem aplikací vyberte Přidat.Above the list of apps, select Add.
 6. V podokně Přidat aplikaci vyberte Obchodní aplikace.In the Add app pane, select Line-of-business app.

Krok 2: Konfigurace souboru balíčku aplikaceStep 2: Configure the app package file

 1. V podokně Přidat aplikaci zvolte Soubor balíčku aplikace.In the Add app pane, select App package file.
 2. V podokně Soubor balíčku aplikace vyberte tlačítko Procházet.In the App package file pane, select the browse button. Potom vyberte instalační soubor Androidu s příponou .apk.Then select an Android installation file with the extension .apk.
 3. Až to budete mít, vyberte OK.When you're finished, select OK.

Krok 3: Konfigurace informací o aplikaciStep 3: Configure app information

 1. V podokně Přidat aplikaci vyberte Informace o aplikaci.In the Add app pane, select App information.
 2. V podokně Informace o aplikaci přidejte podrobnosti o aplikaci.In the App information pane, add the details for your app. V závislosti na zvolené aplikaci můžou být některé hodnoty v tomto podokně vyplněné automaticky:Depending on the app that you chose, some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Název: Zadejte název aplikace, zobrazí se v aplikaci portál společnosti.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Ověřte, že názvy všech používaných aplikací jsou jedinečné.Make sure all app names that you use are unique. Pokud stejný název aplikace existuje dvakrát, zobrazí se na portálu společnosti jen jedna z aplikací.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Popis: Zadejte popis aplikace.Description: Enter the description of the app. Popis se zobrazí na portálu společnosti.The description appears in the company portal.
  • Publisher: Zadejte název vydavatele aplikace.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Minimální verzi operačního systému: V seznamu Zvolte minimální verzi operačního systému verze, na které můžete aplikaci nainstalovat.Minimum Operating System: From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Pokud aplikaci přiřadíte k zařízení se starším operačním systémem, nenainstaluje se.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Kategorie: Vyberte jednu nebo několik předdefinovaných kategorií aplikací nebo kategorii, kterou jste vytvořili.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. Díky kategoriím uživatelé aplikaci při procházení portálu společnosti snadněji najdou.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci portálu společnosti: Když uživatelé hledají aplikace, zobrazí se aplikace výrazně na hlavní stránce portálu společnosti.Display this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adresa URL informací: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí na portálu společnosti.The URL appears in the company portal.
  • Soukromá adresa URL: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí na portálu společnosti.The URL appears in the company portal.
  • Pro vývojáře: Volitelně zadejte jméno vývojáře aplikace.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Vlastník: Volitelně zadejte jméno vlastníka této aplikace.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Zadat můžete například Personální oddělení.An example is HR department.
  • Poznámky k: Zadejte jakékoli poznámky, které chcete přidružit k této aplikaci.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: Nahrajte ikonu, která je spojená s aplikací.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.This icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 3. Až to budete mít, vyberte OK.When you're finished, select OK.

Krok 4: DokončeníStep 4: Finish up

 1. V podokně Přidat aplikaci ověřte správnost podrobností o aplikaci.In the Add app pane, verify that the details of your app are correct.
 2. Pomocí možnosti Přidat nahrajte aplikaci do Intune.Select Add to upload the app to Intune.

Aplikace, kterou jste vytvořili, se nyní zobrazí v seznamu aplikací.The app that you created now appears in the list of apps. V tomto seznamu ji můžete přiřadit do vybraných skupin.From the list, you can assign the app to groups that you choose. Nápovědu najdete v článku Přiřazení aplikací do skupin.For help, see How to assign apps to groups.

Krok 5: Aktualizace – obchodní aplikaceStep 5: Update a line-of-business app

 1. Přihlaste se k portálu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Zvolte Všechny služby > Intune.Select All Services > Intune. Intune se nachází v části Monitorování a správa.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Vyberte Klientské aplikace > Aplikace.Select Client Apps > Apps.
 4. Na seznamu aplikací najděte svou aplikaci a vyberte ji.Find and select your app in the list of apps.
 5. V okně Přehled zvolte Vlastnosti.In the Overview blade, select Properties.
 6. Vyberte Soubor balíčku aplikace.Select App package file.
 7. Zvolte ikonu složky a přejděte do umístění aktualizovaného souboru aplikace.Select the folder icon and browse to the location of your updated app file. Vyberte Otevřít.Select Open. Informace o aplikaci se aktualizují doplněním informací o balíčku.The app information is updated with the package information.
 8. Ověřte, že verze aplikace odráží aktualizovaný balíček aplikace.Verify that App version reflects the updated app package.

Poznámka

Aby služba Intune úspěšně nasadila nový soubor APK do zařízení, musíte zvýšit hodnotu řetězce android:versionCode v souboru AndroidManifest.xml v balíčku APK.For the Intune service to successfully deploy a new APK file to the device, you must increment the android:versionCode string in the AndroidManifest.xml file in your APK package.

Další postupNext steps