Nastavení IntuneSet up Intune

Tento postup nastavení vám umožní povolit správu mobilních zařízení (MDM) pomocí Intune.These set-up steps help you enable mobile device management (MDM) by using Intune. Abyste mohli dát uživatelům přístup k firemním prostředkům nebo spravovat nastavení na jejich zařízeních, musí být jejich zařízení spravovaná.Devices must be managed before you can give users access to company resources or manage settings on those devices.

Některé kroky, například nastavení předplatného Intune a nastavení autority pro správu mobilních zařízení, jsou ve většině situací povinné.Some steps, such as setting up an Intune subscription and setting the MDM authority, are required for most scenarios. Jiné kroky, například konfigurace vlastní domény nebo přidání aplikací, jsou nepovinné a závisejí na potřebách vaší firmy.Other steps, such as configuring a custom domain or adding apps, are optional depending upon your company's needs.

Pokud aktuálně používáte Microsoft System Center Configuration Manager ke správě počítačů a serverů, můžete si připojení nástroje Configuration Manager cloudu s spolusprávy.If you're currently using Microsoft System Center Configuration Manager to manage computers and servers, you can cloud-attach Configuration Manager with co-management.

Tip

Pokud zakoupíte aspoň 150 licencí v rámci opravňujícího plánu Intune, můžete využít zvýhodnění centra FastTrack.If you purchase at least 150 licenses for Intune in an eligible plan, you can use the FastTrack Center Benefit. Tato služba vám poskytne spolupráci se specialisty Microsoftu na připravení prostředí pro službu Intune.With this service, Microsoft specialists work with you to get your environment ready for Intune. Přečtěte si téma Zvýhodnění centra FastTrack pro Enterprise Mobility + Security (EMS).See FastTrack Center Benefit for Enterprise Mobility + Security (EMS).

KrokySteps StavStatus
11 Podporované konfigurace – všechno, co potřebujete vědět, než začnete.Supported configurations - Need-to-know info before you start. Sem patří podporované konfigurace a požadavky na síť.This includes supported configurations and networking requirements.
22 Přihlášení do Intune – přihlaste se ke zkušebnímu předplatnému nebo si vytvořte nové předplatné Intune.Sign in to Intune - Sign in to your trial subscription or create a new Intune subscription.
33 Konfigurace názvu domény – nastavte registraci DNS pro připojení k názvu domény vaší firmy pomocí Intune.Configure domain name - Set DNS registration to connect your company's domain name with Intune. Při připojování k Intune a využívání prostředků pak budou uživatelé používat známou doménu.This gives users a familiar domain when connecting to Intune and using resources.
44 Přidání uživatelů – přidejte uživatele ručně, nebo připojte službu Active Directory pro synchronizaci uživatelů s Intune.Add users - Manually add users or connect Active Directory to sync users with Intune. Vyžaduje se, pokud vaše zařízení nepatří mezi veřejné terminály bez uživatelů.Required unless your devices are "userless" kiosk devices, for example.
55 Přiřazení licencí – dejte uživatelům oprávnění k používání služby Intune.Assign licenses - Give users permission to use Intune. Každé zařízení (s uživateli nebo bez uživatelů) vyžaduje licenci Intune, aby mělo k této službě přístup.Each user or userless device requires an Intune license to access the service.
66 Přidání skupin – použijte skupiny uživatelů a zařízení ke zjednodušení úloh správy.Add groups - Use user and device groups to simplify management tasks. Skupiny se používají k přiřazování aplikací, nastavení a jiných prostředků.Groups are used to assign apps, settings, and other resources.
77 Přidání aplikací – aplikace je možné přiřadit ke skupinám a automaticky nebo volitelně nainstalovat.Add apps - Apps can be assigned to groups and automatically or optionally installed.
88 Konfigurace zařízení – nastavte profily, které slouží ke správě nastavení zařízení.Configure devices - Set up profiles that manage device settings. Profily zařízení umožňují předem nakonfigurovat nastavení e-mailu, VPN, Wi-Fi a funkcí zařízení.Device profiles can preconfigure settings for email, VPN, Wi-Fi, and device features. Dokážou zařízení rovněž omezit, což pomůže chránit samotná zařízení i data.They can also restrict devices to help protect both devices and data.
99 Přizpůsobení Portálu společnosti – přizpůsobte Portál společnosti Intune, který uživatelé používají k registraci zařízení a instalaci aplikací.Customize Company Portal - Customize the Intune Company Portal that users use to enroll devices and install apps. Tato nastavení se nacházejí jak v aplikaci Portál společnosti, tak na webu Portál společnosti Intune.These settings appear in both the Company Portal app and the Intune Company Portal website.
1010 Povolení registrace zařízení – povolte správu zařízení se systémy iOS, Windows, Android a zařízení Mac v Intune nastavením autority pro správu mobilních zařízení a povolením konkrétních platforem.Enable device enrollment - Enable Intune management of iOS, Windows, Android, and Mac devices by setting the MDM authority and enabling specific platforms.
1111 Konfigurace zásad aplikací – zadejte konkrétní nastavení na základě zásad ochrany aplikací v Microsoft Intune.Configure app policies - Supply specific settings based on app protection policies in Microsoft Intune.