Přidání aplikací pro App Store (iOS) do Microsoft IntuneAdd iOS store apps to Microsoft Intune

Je tato stránka užitečná?

Informace v tomto článku vám pomůžou přidat do Intune aplikace z obchodu pro iOS.Use the information in this article to help you add iOS store apps to Microsoft Intune. Aplikace z App Storu (iOS) jsou aplikace, které Intune instaluje na zařízení uživatelů.iOS store apps are apps that Intune installs on your users' devices. Uživatel je jeden ze zaměstnanců společnosti.A user is part of your company's workforce. Aplikace z obchodu pro iOS se automaticky aktualizují.iOS store apps are automatically updated.

Poznámka

Uživatelé zařízení s iOSem můžou odebrat některé integrované aplikace pro iOS, jako jsou například aplikace Akcie a Mapy, nemůžou je ale s použitím Intune znovu nasadit.Although users of iOS devices can remove some built-in iOS apps, such as Stocks and Maps, you cannot use Intune to redeploy those apps. Pokud uživatel tyto aplikace odstraní, musí si je znovu ručně nainstalovat z App Storu.If your users delete these apps, they must go to the App Store and manually reinstall them.

Než začneteBefore you start

Pomocí této metody můžete aplikace přiřazovat jen v případě, že jsou v App Storu bezplatné.You can assign apps by using this method only if they are free of charge in the App Store. Pokud chcete pomocí Intune přiřazovat placené aplikace, zvažte použití programu Volume Purchase Program (Program hromadných nákupů) pro iOS.If you want to assign paid apps by using Intune, consider using the iOS volume-purchase program.

Poznámka

Při práci s Microsoft Intune doporučujeme používat prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome.When you work with Microsoft Intune, we recommend that you use either the Microsoft Edge or Google Chrome browser.

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Zvolte Všechny služby > Intune.Select All services > Intune.
  Intune se nachází v části Monitorování a správa.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. V podokně Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune pane, select Client apps.
 4. V podokně úloh Klientské aplikace vyberte v části Spravovat možnost Aplikace.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. V podokně Aplikace vyberte Přidat.In the Apps pane, select Add.
 6. V seznamu Typ aplikace vyberte z typů Aplikace pro Store možnost iOS.In the App type list, under the Store app types, select iOS.
 7. Vyberte Hledat v App Storu.Select Search the App Store.
 8. V podokně Hledat v App Storu vyberte národní prostředí App Storu.In the Search the App Store pane, select the App Store country locale.
 9. Do vyhledávacího pole zadejte název (nebo část názvu) aplikace.In the Search box, type the name (or part of the name) of the app.
  Intune prohledá Store a vrátí seznam relevantních výsledků.Intune searches the store and returns a list of relevant results.
 10. V seznamu výsledků vyberte požadovanou aplikaci a pak vyberte Vybrat.In the results list, select the app you want, and then select Select.
 11. V podokně Přidat aplikaci zvolte Informace o aplikaci a nakonfigurujte aplikaci.In the Add app pane, select App information to configure the app.
 12. V podokně Informace o aplikaci přidejte informace o aplikaci.In the App information pane, add the app information. V závislosti na zvolené aplikaci můžou být některé hodnoty v tomto podokně vyplněné automaticky:Depending on the app you have chosen, some of the values in this pane might have been automatically filled in:
  • Název: Zadejte název aplikace, jak je zobrazený na portálu společnosti.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal. Ujistěte se, že používaný název aplikace je jedinečný.Make sure that any app name that you use is unique. Pokud je název aplikace duplicitní, zobrazí se uživatelům na Portálu společnosti pouze jeden název.If an app name is duplicated, only one name is displayed to users in the company portal.
  • Popis: Zadejte popis aplikace.Description: Enter a description for the app. Tento popis se uživatelům zobrazí na Portálu společnosti.This description is displayed to users in the company portal.
  • Publisher: Zadejte název vydavatele aplikace.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Adresa URL obchodu: Zadejte adresu URL aplikace App Store aplikace, kterou chcete vytvořit.Appstore URL: Type the App Store URL of the app that you want to create.
  • Minimální verzi operačního systému: V seznamu vyberte nejstarší verzi operačního systému, na které můžete aplikaci nainstalovat.Minimum operating system: In the list, select the earliest operating system version on which the app can be installed. Pokud aplikaci přiřadíte k zařízení se starším operačním systémem, nenainstaluje se.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Použitelný typ zařízení: V seznamu vyberte zařízení, která používají aplikaci.Applicable device type: In the list, select the devices that are used by the app.
  • Kategorie: Volitelně vyberte jednu nebo několik předdefinovaných kategorií aplikací nebo kategorii, kterou jste vytvořili.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Uživatelé tak při procházení Portálu společnosti najdou aplikaci snadněji.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci portálu společnosti: Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit sadu aplikací výrazném místě na hlavní stránce portálu společnosti když uživatelé vyhledávají aplikace.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adresa URL informací: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Soukromá adresa URL: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Pro vývojáře: Volitelně zadejte jméno vývojáře aplikace.Developer: Optionally, enter the name of the app developer. Toto pole je viditelné jen pro správce, uživatelé ho nevidí.This field is visible only to administrators and is not visible to your users.
  • Vlastník: Volitelně zadejte jméno vlastníka aplikace, například Personální oddělení.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department. Toto pole je viditelné jen pro správce, uživatelé ho nevidí.This field is visible only to administrators and is not visible to your users.
  • Poznámky k: Volitelně zadejte jakékoli poznámky, které chcete přidružit k této aplikaci.Notes: Optionally, enter any notes that you want to associate with this app. Toto pole vidí jenom správce a koncoví uživatelé je neuvidí.This field is only visible an administrator and will not be visible to end users.
  • Logo: Volitelně nahrajte ikonu, která bude spojená s aplikací.Logo: Optionally, upload an icon that will be associated with the app. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 13. Vyberte OK.Select OK.
 14. Vyberte Přidat.Select Add.

Vytvořená aplikace se zobrazí v seznamu aplikací, kde ji můžete přiřazovat vybraným skupinám.The app you have created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select.

Další postupNext steps