Přidání aplikací z Microsoft Storu do Microsoft IntuneAdd Microsoft Store apps to Microsoft Intune

Než budete moct přiřadit, monitorovat, konfigurovat nebo chránit aplikace, musíte je přidat do Intune.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Intune.

Přidání aplikace do IntuneAdd an app to Intune

Aplikaci z Microsoft Storu můžete do Intune přidat následujícím postupem:You can add a Microsoft Store app to Intune by doing the following:

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Zvolte Všechny služby > Intune.Select All services > Intune.
  Intune se nachází v části Monitorování a správa.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. V podokně Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune pane, select Client apps.
 4. V podokně úloh Klientské aplikace vyberte v části Spravovat možnost Aplikace.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. V podokně Aplikace vyberte Přidat.In the Apps pane, select Add.
 6. V podokně Přidat aplikaci vyberte jako Typ aplikace možnost Windows a potom vyberte Informace o aplikaci.In the Add app pane, select an App type of Windows, and then select App information.
 7. V podokně Informace o aplikaci přidejte informace o aplikaci.In the App information pane, add the app information. V závislosti na zvolené aplikaci můžou být některé hodnoty v tomto podokně vyplněné automaticky:Depending on the app you have chosen, some of the values in this pane might have been automatically filled in:
  • Název: Zadejte název aplikace, jak je zobrazený na portálu společnosti.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal. Ujistěte se, že používaný název aplikace je jedinečný.Make sure that any app name that you use is unique. Pokud je název aplikace duplicitní, zobrazí se uživatelům na Portálu společnosti pouze jeden název.If an app name is duplicated, only one name is displayed to users in the company portal.
  • Popis: Zadejte popis aplikace.Description: Enter a description for the app. Tento popis se uživatelům zobrazí na Portálu společnosti.This description is displayed to users in the company portal.
  • Publisher: Zadejte název vydavatele aplikace.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Adresa URL obchodu: Zadejte adresu URL aplikace App Store aplikace, kterou chcete vytvořit.Appstore URL: Type the App Store URL of the app that you want to create.
  • Kategorie: Volitelně vyberte jednu nebo několik předdefinovaných kategorií aplikací nebo kategorii, kterou jste vytvořili.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Uživatelé tak při procházení Portálu společnosti najdou aplikaci snadněji.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci portálu společnosti: Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit sadu aplikací výrazném místě na hlavní stránce portálu společnosti když uživatelé vyhledávají aplikace.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adresa URL informací: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Soukromá adresa URL: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Pro vývojáře: Volitelně zadejte jméno vývojáře aplikace.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Vlastník: Volitelně zadejte jméno vlastníka aplikace, například Personální oddělení.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Poznámky k: Volitelně zadejte jakékoli poznámky, které chcete přidružit k této aplikaci.Notes: Optionally, enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: Volitelně nahrajte ikonu, která bude spojená s aplikací.Logo: Optionally, upload an icon that will be associated with the app. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Vyberte OK.Select OK.
 9. Vyberte Přidat.Select Add.

Vytvořená aplikace se zobrazí v seznamu aplikací, kde ji můžete přiřazovat vybraným skupinám.The app you have created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select. Aplikace z Microsoft Storu můžete přiřadit jenom skupinám s typem přiřazení K dispozici zaregistrovaným zařízením (uživatelé si aplikaci instalují z aplikace Portál společnosti nebo z webu Portál společnosti).Microsoft Store apps can only be assigned to groups with the assignment type Available for enrolled devices (users install the app from the Company Portal app or website).

Další postupNext steps