Přidání webových aplikací do Microsoft IntuneAdd web apps to Microsoft Intune

Je tato stránka užitečná?

Intune podporuje různé typy aplikací, včetně webových.Intune supports a variety of app types, including web apps. Webová aplikace představuje aplikaci klient-server.A web app is a client-server application. Server poskytuje webovou aplikaci, která zahrnuje uživatelské rozhraní, obsah a funkce.The server provides the web app, which includes the UI, content, and functionality. Moderní webové hostingové platformy dále běžně nabízejí zabezpečení, vyrovnávání zatížení a další výhody.Additionally, modern web-hosting platforms commonly offer security, load balancing, and other benefits. Webová aplikace se samostatně udržuje na webu.A web app is separately maintained on the web. Na tento typ aplikace se odkazuje pomocí Microsoft Intune.You use Microsoft Intune to point to this app type. Můžete také určit, které skupiny uživatelů mají k této aplikaci přístup.You also assign the groups of users that can access this app.

Abyste mohli aplikaci spravovat a přiřazovat ji uživatelům, přidejte ji do Intune.Before you can manage and assign an app for your users, add the app to Intune. Intune vytvoří zástupce webové aplikace na domovské obrazovce uživatelova zařízení.Intune creates a shortcut to the web app on the user's device home screen.

Poznámka

Webové aplikace nejsou podporované na zařízeních s pracovním profilem Androidu a macOS.Web apps are not supported on Android work profile devices and macOS.

Přidání webové aplikace do IntuneAdd a web app to Intune

Pokud chcete přidat aplikaci do Intune v podobě zástupce aplikace na webu, postupujte takto:To add an app to Intune as a shortcut to an app on the web, do the following:

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Zvolte Všechny služby > Intune.Select All services > Intune.
  Intune se nachází v části Monitorování a správa.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. V podokně Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune pane, select Client apps.
 4. V podokně úloh Klientské aplikace vyberte v části Spravovat možnost Aplikace.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. V podokně Aplikace vyberte Přidat.In the Apps pane, select Add.
 6. V podokně Přidat aplikaci vyberte v rozevíracím seznamu Typ aplikace typ Webový odkaz.In the Add app pane, in the App type drop-down list, select the Web link type.
 7. Vyberte Konfigurovat.Select Configure.
 8. V podokně Informace o aplikaci přidejte tyto údaje:In the App information pane, add the following information:
  • Název: Zadejte název aplikace, jak je zobrazený na portálu společnosti.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal.

   Poznámka

   Pokud po nasazení a instalaci aplikace změníte název aplikace pomocí Intune na portálu Azure Portal, nebude už možné na tuto aplikaci cílit příkazy.If you change the name of the app through the Intune azure portal after you have deployed and installed the app, the app will no longer be able to be targeted using commands.

  • Popis: Zadejte popis aplikace.Description: Enter a description for the app. Tento popis se uživatelům zobrazí na Portálu společnosti.This description is displayed to users in the company portal.

  • Publisher: Zadejte název vydavatele této aplikace.Publisher: Enter the name of the publisher of this app.

  • Adresa URL aplikace: Zadejte adresu URL webu hostujícího aplikaci, kterou chcete přiřadit.App URL: Enter the URL of the website that hosts the app that you want to assign.

  • Kategorie: Volitelně vyberte jednu nebo několik předdefinovaných kategorií aplikací nebo kategorii, kterou jste vytvořili.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Uživatelé tak při procházení Portálu společnosti najdou aplikaci snadněji.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.

  • Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci portálu společnosti: Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit sadu aplikací výrazném místě na hlavní stránce portálu společnosti když uživatelé vyhledávají aplikace.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.

  • Vyžadovat spravovaný prohlížeč k otevření tohoto odkazu: Vyberte tuto možnost, chcete-li přiřadit uživatelům odkaz na web nebo webovou aplikaci, která lze otevřít v prohlížeči spravovaném přes Intune.Require a managed browser to open this link: Select this option to assign to your users a link to a website or web app that they can open in the Intune managed browser. Tento prohlížeč musí být nainstalovaný na jejich zařízení.This browser must be installed on their device.

  • Logo: Nahrajte ikonu, která bude k aplikaci přidružená.Logo: Upload an icon that will be associated with the app. Tato ikona se u aplikace zobrazí, když uživatelé procházejí portál společnosti.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.

 9. Vyberte OK.Select OK.
 10. V podokně Přidat aplikaci zvolte Přidat.In the Add app pane, select Add.

Poznámka

Uživatelé si musí na domovskou obrazovku přidat widget Intune k zobrazení webových aplikací, které jsou k zařízení s Androidem přiřazené.Users must add the Intune widget to their home screen to display web apps that have been assigned to Android devices.

V současnosti jsou webové aplikace nasazené do zařízení s iOS v Intune přidružené k profilu pro správu, takže nejdou odebrat ručně.Currently, deployment of Intune web apps to iOS devices is associated with the management profile and cannot be removed manually. Na portálu Intune můžete typ nasazení změnit na Odinstalovat. V tom případě můžete webovou aplikaci odebrat automaticky.You can change the deployment type to Uninstall in the Intune portal, at which point the web app can be removed automatically. Pokud byste, ještě než změníte přiřazení aplikace na Odinstalovat, odebrali nasazení, zůstane webová aplikace trvale v zařízení, dokud v Intune nezrušíte jeho registraci.However, if you remove the deployment before changing the app assignment intent to Uninstall, the web app will be permanently in place on the device until the device is un-enrolled from Intune.

Další postupNext steps

Vytvořená aplikace se zobrazí v seznamu aplikací, kde ji můžete přiřazovat vybraným skupinám.The app that you've created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select. Nápovědu najdete v článku Přiřazení aplikací do skupin.For help, see Assign apps to groups.