Úvod do Microsoft Intune na portálu Azure PortalIntroduction to Microsoft Intune in the Azure portal

Podobně jako jiné služby Azure je Microsoft Intune k dispozici na portálu Azure Portal.Similar to other Azure services, Microsoft Intune is available in the Azure portal. Po výběru Intune na portálu Azure Portal můžete spravovat mobilní zařízení, počítače a aplikace vaší organizace.By selecting Intune within the Azure portal, you can manage your organization's mobile devices, PCs, and apps.

Poznámka

Pokud jste používali dřívější verzi Microsoft Intune, můžou pro vás být užitečné následující informace:If you've used a previous version of Microsoft Intune, you may find the following information helpful: * Téma Kde v Azure najdu svoje funkce obsahuje referenční informace, kde můžete vidět konkrétní pracovní postupy a uživatelská rozhraní, která se změnila s přechodem na Azure.Where did my features go in Azure? is a reference to show you the specific workflows and UIs that have changed with the move to Azure. * V tématu Skupiny klasického Intune na portálu Azure je vysvětlené, jaký dopad má přechod na skupiny zabezpečení Azure Active Directory na správu skupin.Intune classic groups in the Azure portal explains the implications of the shift to Azure Active Directory security groups for group management.

Mezi nejdůležitější prvky prostředí Microsoft Intune na portálu Azure Portal patří:Highlights of the Microsoft Intune experience in the Azure portal include:

  • Integrovaná konzola pro všechny součásti EMS (Enterprise Mobility + Security)An integrated console for all your Enterprise Mobility + Security (EMS) components
  • Konzola HTML postavená na webových standardechAn HTML-based console built on web standards
  • Podpora rozhraní Microsoft Graph API pro automatizaci mnoha akcíMicrosoft Graph API support to automate many actions
  • Skupiny Azure Active Directory (AD) pro zajištění kompatibility mezi všemi aplikacemi AzureAzure Active Directory (AD) groups to provide compatibility across all your Azure applications
  • Podpora většiny moderních prohlížečůSupport for most modern web browsers

Než začneteBefore you start

K použití Intune na portálu Azure Portal potřebujete účet správce a tenanta Intune.To use Intune in the Azure portal, you must have an Intune admin and tenant account. Zaregistrujte si účet, pokud ho ještě nemáte.Sign up for an account if you don't already have one.

Prohlížeče, které portál Azure Portal podporujeSupported web browsers for the Azure portal

Azure Portal funguje na většině moderních počítačů PC, Mac a tabletech.The Azure portal runs on most modern PCs, Macs, and tablets. Mobilní telefony nejsou podporované.Mobile phones are not supported. V současnosti se podporují následující prohlížeče:Currently, the following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (nejnovější verze)Microsoft Edge (latest version)
  • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
  • Safari (nejnovější verze, jen Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (nejnovější verze)Chrome (latest version)
  • Firefox (nejnovější verze)Firefox (latest version)

Nejnovější informace o podporovaných prohlížečích najdete na portálu Azure Portal.Check the Azure portal for the latest information about supported browsers.

Microsoft Intune na portálu Azure PortalMicrosoft Intune in the Azure portal

Azure Portal je místo, kde najdete službu Microsoft Intune.The Azure portal is where you can find the Microsoft Intune service. Azure obsahuje několik služeb, z nichž většinu nemusíte pravidelně používat.There are several services in Azure, many of which you may not use on a regular basis. Stručný návod pro přizpůsobení prostředí portálu najdete v tématu Začínáme s Intune na portálu Azure Portal.For a quick guide to customize your portal experience, see Getting started with Intune in the Azure portal.

Dokumentace k Microsoft IntuneThe Microsoft Intune documentation

Toto téma, stejně jako celá dokumentace k Microsoft Intune, se průběžně aktualizuje.This topic, as well as the entire Microsoft Intune documentation set, is continuously updated. Pokud máte nějaké návrhy, poskytněte nám zpětnou vazbu v komentářích k tomuto tématu.If you have suggestions you'd like to see, leave feedback in the topic comments. Rádi bychom znali vaše názory.We'd love to hear from you.

Tato dokumentace odráží rozložení Microsoft Intune na portálu Azure Portal (zobrazeno níže), abyste mohli snadněji najít informace, které potřebujete.The documentation reflects the layout of Microsoft Intune in the Azure portal (shown below), so that it is easier to find the information you need.

Úlohy portálu Azure Portal

Průvodce dokumentacíDocumentation guide

Pomocí následující tabulky můžete rychle vyhledat hlavní oblasti Microsoft Intune a seznámit se s nimi.Use the following table to quickly find and understand the major areas of Microsoft Intune.

OddílSection PopisDescription
Úvod a začínámeIntroduction and get started Vysvětlení základních principů Intune, například:Understand the fundamentals of Intune, including:
- běžná řešení- Common solutions
- způsob, jak Microsoft Intune funguje- The way Microsoft Intune works
- správa zařízení v Intune- Device management in Intune
- správa aplikací v Intune- App management in Intune
- správa mobility velkých organizací (EMM) s registrací zařízení i bez ní- Enterprise Mobility Management (EMM) with and without device enrollment
Plánování a navrhováníPlan and design Pokyny, které vám pomůžou úspěšně naplánovat a navrhnout prostředí Microsoft IntuneGuidance to help you successfully plan and design your Microsoft Intune environment.
Registrace zařízeníDevice enrollment Vysvětlení, jak Microsoft Intune usnadňuje správu zařízení pracovníků díky registraci zařízení do služby Intune.Understand how Microsoft Intune helps you manage your workforce’s devices by enrolling the devices into the Intune service. Zařízení pracovníků lze registrovat několika způsoby.There are several methods to enroll your workforce’s devices.
Dodržování předpisů zařízenímiDevice compliance Zásady dodržování předpisů zařízeními v Intune definují pravidla a nastavení, která jsou pro zařízení povinná, pokud má toto zařízení vyhovět zásadám Microsoft Intune.Intune device compliance policies define the rules and settings that a device must comply with in order to be considered compliant by Microsoft Intune. Příkladem takových zásad je třeba vyžadování hesla pro přístup k zařízení, šifrování zařízení nebo vyžadování minimální verze operačního systému.For example, requiring a password for device access, encrypting devices, and requiring a minimum OS version are all compliance examples.
Konfigurace zařízeníDevice configuration Po vytvoření profilů zařízení v Microsoft Intune můžete nakonfigurovat nastavení a funkce na všech zařízeních, která spravujete.Configure the settings and features on all of the devices you manage using Microsoft Intune by creating device profiles. Můžete například nakonfigurovat funkce, jako jsou oznámení, sdílení dat, e-mailová podpora, připojení wi-fi, certifikáty a Endpoint Protection.For example, you can configure such capabilities as notifications, data sharing, email support, wi-fi connectivity, certificates, and endpoint protection.
ZařízeníDevices Můžete zajistit, aby spravovaná zařízení poskytovala prostředky, které vaši koncoví uživatelé potřebují k práci, a současně aby data společnosti byla chráněná před možnými riziky.Ensure devices you manage are providing the resources your end users need to do their work while protecting your company's data from risk. Můžete zařízení spravovat pomocí kontroly inventáře zařízení pracovníků a prováděním akcí se vzdáleným zařízením.Manage devices by reviewing the workforce device inventory and performing remote device actions.
Mobilní aplikaceMobile apps Vysvětlení, jak přidat, nasadit, monitorovat, nakonfigurovat a chránit aplikaceUnderstand how to add, deploy, monitor, configure, and protect apps.
Podmíněný přístupConditional access Můžete definovat podmínky pro zařízení a pro aplikace, které budou chránit přístup k firemním datům.Define device-based and app-based conditions that gate access to your corporate data.
UživateléUsers Přečtěte si, jak můžete přidat uživatele zařízení a aplikací, které spravujete.Learn how to add users of devices and apps you manage.
SkupinyGroups Přečtěte si, jak můžete vytvořit a spravovat skupiny v Intune.Learn about how you can create and manage groups with Intune. Pomocí skupin můžete rychle přiřadit zařízení a nakonfigurovat zásady ochrany aplikací.Using groups, you can quickly assign device and app configure and protection policies.
Role IntuneIntune roles Přečtěte si, jak určovat, kdo může v Intune provádět různé akce a jak se tyto akce používají.Learn how to control who can perform various Intune actions, and how those actions are applied. Můžete buď použít předdefinované role, které vyhovují běžným situacím v Intune, nebo si vytvořit své vlastní role.You can either use the built-in roles that cover some common Intune scenarios, or you can create your own roles.
Aktualizace softwaruSoftware updates Přečtěte si informace o tom, jak nakonfigurovat aktualizace softwaru pro zařízení s Windows 10.Learn how to configure software updates for Windows 10 devices.

Co je novéhoWhat's new?

Informace o nejnovějších funkcích Microsoft Intune najdete v části Co je nového.To learn about the latest capabilities of Microsoft Intune, see What's New.