Práce s Azure CLI

Dokončeno

Azure CLI umožňuje zadávání příkazů a jejich okamžité spouštění z příkazového řádku. Připomínáme, že celkovým cílem příkladu vývoje softwaru je nasadit nová sestavení webové aplikace pro účely testování. Probereme druhy úloh, které můžete pomocí Azure CLI dělat.

Které prostředky Azure můžete spravovat pomocí Azure CLI?

Azure CLI umožňuje řídit skoro všechny aspekty jednotlivých prostředků Azure. Můžete pracovat se skupinami prostředků, úložištěm, virtuálními počítači, Azure Active Directory (Azure AD), kontejnery, strojovým učením a podobně.

Příkazy jsou v rozhraní příkazového řádku strukturované ve skupinách a podskupinách. Každá skupina představuje službu, kterou poskytuje Azure. Příkazy těchto služeb jsou rozdělené do logických podskupin. Například skupina storage obsahuje mimo jiné podskupiny account, blob a queue.

Jak tedy najdete konkrétní příkazy, které potřebujete? Jednou z možností je použít az find, což je robot s umělou inteligencí, který využívá dokumentaci k Azure a poskytuje informace o příkazech, CLI a dalších prvcích.

Může vám například najít nejoblíbenější příkazy související se slovem blob.

az find blob

Nebo vám může ukázat nejoblíbenější příkazy ze skupiny příkazů Azure CLI, například az vm.

az find "az vm"

Anebo vám může zobrazit nejoblíbenější parametry a podpříkazy pro příkaz Azure CLI.

az find "az vm create"

Pokud název požadovaného příkazu už znáte, můžete pomocí argumentu --help zjistit podrobnější informace o tomto příkazu. U skupiny příkazů tímto způsobem zjistíte seznam dostupných podpříkazů. Takto můžete v našem příkladu úložiště získat seznam podskupin a příkazů pro správu úložiště objektů blob:

az storage blob --help

Jak vytvořit prostředek Azure

Vytváření nového prostředku Azure má obvykle tři kroky: připojení k předplatnému Azure, vytvoření prostředku a ověření, že vytvoření proběhlo úspěšně. Následující obrázek znázorňuje přehled tohoto procesu.

An illustration showing the steps to create an Azure resource using the command-line interface.

Každý krok odpovídá jinému příkazu Azure CLI.

Připojení

Vzhledem k tomu, že pracujete s místní instalací Azure CLI, budete se před spouštěním příkazů Azure muset ověřit pomocí příkazu login v Azure CLI.

az login

Azure CLI zpravidla při otevření přihlašovací stránky Azure spustí váš výchozí prohlížeč. Pokud to nefunguje, postupujte podle pokynů příkazového řádku a zadejte do https://aka.ms/devicelogin autorizační kód.

Po úspěšném přihlášení budete připojeni k vašemu předplatnému Azure.

Vytvoření

Často potřebujete vytvořit novou skupinu prostředků dřív, než vytvoříte novou službu Azure. Proto jako příklad toho, jak vytvářet prostředky Azure z rozhraní příkazového řádku, použijeme právě skupinu prostředků.

Skupinu prostředků vytvoříte v Azure CLI pomocí příkazu group create. Je potřeba zadat název a umístění. Název musí být v rámci předplatného jedinečný. Umístění určuje, kam se uloží metadata pro vaši skupinu prostředků. K určení umístění použijete řetězce jako Západní USA, Severní Evropa nebo Západní Indie. Další možností je použít jejich jednoslovné ekvivalenty (například westus, northeurope nebo westindia). Základní syntaxe:

az group create --name <name> --location <location>

Důležité

Při použití bezplatné služby Azure Sandbox nemusíte skupinu prostředků vytvářet. Místo toho použijete předem vytvořenou skupinu prostředků.

Ověření

Azure CLI poskytuje pro celou řadu prostředků podpříkaz list, který umožňuje zobrazit jejich podrobnosti. Například příkaz group list Azure CLI zobrazí seznam skupin prostředků Azure. To nám teď umožní ověřit, jestli se skupina prostředků úspěšně vytvořila:

az group list

Pokud chcete získat přehlednější zobrazení, můžete výstup naformátovat jako jednoduchou tabulku:

az group list --output table