Spuštění služby Azure Container Instances

Tady vytvoříte v Azure kontejner a zpřístupníte ho na internetu pod plně kvalifikovaným názvem domény (FQDN).

Poznámka

Než budete pokračovat, nezapomeňte aktivovat sandbox.

Proč používat službu Azure Container Instances?

Služba Azure Container Instances je užitečná pro scénáře, které můžou fungovat v izolovaných kontejnerech, včetně jednoduchých aplikací, automatizace úkolů a úloh sestavení. Tady jsou některé z výhod:

 • Rychlé spuštění: Kontejner spustíte za pár sekund.
 • Fakturace po sekundách: Poplatky se vám účtují, jenom když kontejner běží.
 • Zabezpečení na úrovni hypervisoru: Kompletní izolace aplikace, jako kdyby byla ve virtuálním počítači.
 • Vlastní velikosti: Zadejte přesné hodnoty pro počet jader procesoru a paměti.
 • Trvalé úložiště: Připojujte sdílené složky Azure Files přímo do kontejneru pro načtení a uložení stavu.
 • Linux a Windows: Plánujte kontejnery Windows i Linuxu pomocí stejného rozhraní API.

Pro scénáře, kde potřebujete úplnou orchestraci kontejnerů, včetně zjišťování služeb napříč více kontejnery, automatického škálování a koordinovaných upgradů aplikací, doporučujeme službu Azure Kubernetes Service (AKS).

Vytvoření kontejneru

Kontejner vytvoříte příkazem az container create, do kterého zadáte název kontejneru, image Dockeru a skupinu prostředků Azure. Pokud chcete kontejner zpřístupnit na internetu, zadejte popisek názvu DNS. V tomto příkladu nasadíte kontejner, který hostuje malou webovou aplikaci. Můžete také vybrat umístění pro image – použijete oblast USA – východ, umístění ale můžete změnit na místo z následujícího seznamu, které je vám nejblíž.

Bezplatný sandbox vám umožňuje vytvářet prostředky v podmnožině globálních oblastí Azure. Při vytváření prostředků vyberte oblast z následujícího seznamu:

 • westus2
 • southcentralus
 • centralus
 • eastus
 • westeurope
 • Jihovýchodní Asie
 • Střed Indie
 1. Abyste kontejner zpřístupnili na internetu, zadáte název DNS. Název DNS musí být jedinečný. Pro účely výuky spusťte z Cloud Shellu tento příkaz a vytvořte tak proměnnou prostředí Bash obsahující jedinečný název.

  DNS_NAME_LABEL=aci-demo-$RANDOM
  
 2. Instanci kontejneru spustíte následujícím příkazem az container create.

  az container create \
   --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
   --name mycontainer \
   --image microsoft/aci-helloworld \
   --ports 80 \
   --dns-name-label $DNS_NAME_LABEL \
   --location eastus
  

  Proměnná $DNS_NAME_LABEL určuje název DNS. Název image microsoft/aci-helloworld odkazuje na image Dockeru hostovanou v Centru Dockeru se spouštěnou základní webovou aplikací Node.js.

 3. Po dokončení příkazu az container create spusťte příkaz az container show ke kontrole stavu kontejneru.

  az container show \
   --resource-group <rgn>[sandbox resource group name]</rgn> \
   --name mycontainer \
   --query "{FQDN:ipAddress.fqdn,ProvisioningState:provisioningState}" \
   --out table
  

  Zobrazí se plně kvalifikovaný název domény (FQDN) kontejneru a stav jeho zřizování. Tady je příklad:

  FQDN                  ProvisioningState
  -------------------------------------- -------------------
  aci-demo.eastus.azurecontainer.io    Succeeded
  

  Pokud je kontejner ve stavu Vytváření, chvíli počkejte a spusťte příkaz znovu. Dělejte to, dokud se nezobrazí stav Úspěch.

 4. V prohlížeči přejděte na plně kvalifikovaný název domény (FQDN) kontejneru, abyste viděli, že kontejner běží. Uvidíte toto:

  Ukázková aplikace kontejneru Node.js běžící v prohlížeči

Shrnutí

Vytvořili jste tady instanci kontejneru Azure ke spuštění webového serveru a aplikace. Tuto aplikaci jste také otevřeli použitím plně kvalifikovaného názvu domény instance kontejneru.