Monitorování nastavení dodržování předpisů v Configuration ManagerMonitor compliance settings in Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Po nasazení Configuration Manager standardních hodnot konfigurace do zařízení ve vaší hierarchii můžete použít jeden nebo více postupů v tomto tématu a zobrazit tak stav dodržování předpisů pro standardní hodnoty konfigurace:After you have deployed Configuration Manager configuration baselines to devices in your hierarchy, you can use one or more of the procedures in this topic to display the compliance status of the configuration baseline:

Poznámka

Pole ověřovacích kritérií v sestavách nastavení dodržování předpisů (ekvivalent v sestavě na straně klienta je Omezení) zobrazí základní jazyk SML (Service Modeling Language).The validation criteria fields in compliance settings reports (the equivalent on the client-side report is Constraints) display the underlying Service Modeling Language (SML). To může ztížit správcům, kteří vytvořili položku konfigurace v konzole Configuration Manager, aby porozuměli tomu, co kritéria ověření jsou, pokud nemají znalosti SML.This can make it difficult for administrators who have authored the configuration item in the Configuration Manager console to understand what the validation criteria is if they do not have knowledge of SML. V takovém případě pomocí pracovního prostoru monitorování v konzole Configuration Manager zobrazíte vlastnosti položky konfigurace a její ověřovací kritéria.In this case, use the Monitoring workspace in the Configuration Manager console to view the properties of the configuration item and its validation criteria.

Zobrazení výsledků kontroly kompatibility v konzole nástroje Configuration ManagerView compliance results in the Configuration Manager console

Tento postup slouží k zobrazení podrobností o kompatibilitě nasazených standardních hodnot konfigurace v konzole Configuration Manager.Use this procedure to view details about the compliance of deployed configuration baselines in the Configuration Manager console.

Zobrazení výsledků kontroly kompatibility v konzole nástroje Configuration ManagerView compliance results in the Configuration Manager console

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na monitorování > nasazení.In the Configuration Manager console, click Monitoring > Deployments.

 2. V seznamu Nasazení vyberte nasazení standardních hodnot konfigurace, u kterých chcete zkontrolovat informace o dodržování předpisů.In the Deployments list, select the configuration baseline deployment for which you want to review compliance information.

 3. Na hlavní stránce můžete zkontrolovat souhrnné informace o dodržování předpisů nasazení standardních hodnot konfigurace.You can review summary information about the compliance of the configuration baseline deployment on the main page. Pokud chcete zobrazit podrobnější informace, vyberte nasazení standardních hodnot konfigurace a potom na kartě Domů klikněte ve skupině Nasazení na Zobrazit stav a otevřete stránku Stav nasazení .To view more detailed information, select the configuration baseline deployment, and then on the Home tab, in the Deployment group, click View Status to open the Deployment Status page.

  Na stránce Stav nasazení naleznete následující karty:The Deployment Status page contains the following tabs:

  • Kompatibilní: Zobrazuje dodržování předpisů standardních hodnot konfigurace podle počtu ovlivněných prostředků.Compliant: Displays the compliance of the configuration baseline based on the number of assets affected. Kliknutím na pravidlo můžete vytvořit dočasný uzel v uzlu Uživatelé nebo Zařízení v pracovním prostoru Prostředky a kompatibilita, který bude obsahovat všechny uživatele nebo zařízení kompatibilní s tímto pravidlem.You can click a rule to create a temporary node under the Users or Devices node that are in the Assets and Compliance workspace, which contains all users or devices that are compliant with this rule. V podokně Podrobnosti o aktivech jsou zobrazení uživatelé nebo zařízení kompatibilní se standardními hodnotami konfigurace.The Asset Details pane displays the users or devices that are compliant with the configuration baseline. Dvojím kliknutím na uživatele nebo zařízení v seznamu zobrazíte další informace.Double-click a user or device in the list to display additional information.

   Důležité

   Pravidlo položky konfigurace není vyhodnoceno, pokud nebylo zjištěno nebo není použitelné na klientském zařízení. pravidlo se ale vrátí jako vyhovující.A configuration item rule is not evaluated if it is not detected or not applicable on a client device; however, the rule is returned as compliant.

  • Chyba: Zobrazuje seznam všech chyb pro vybrané nasazení standardních hodnot konfigurace podle počtu ovlivněných prostředků.Error: Displays a list of all errors for the selected configuration baseline deployment based on number of assets affected. Kliknutím na pravidlo můžete vytvořit dočasný uzel v uzlu Uživatelé nebo Zařízení v pracovním prostoru Prostředky a kompatibilita, který bude obsahovat všechny uživatele nebo zařízení, kteří vytvořili chyby s tímto pravidlem.You can click a rule to create a temporary node under the Users or Devices node of the Assets and Compliance workspace, which contains all users or devices that generated errors with this rule. Po výběru uživatele nebo zařízení se v podokně Podrobnosti o aktivech zobrazí uživatelé nebo zařízení, na které se vztahuje vybraný problém.When you select a user or device, the Asset Details pane displays the users or devices that are affected by the selected issue. Dvojím kliknutím na uživatele nebo zařízení v seznamu zobrazíte další informace o problému.Double-click a user or device in the list to display additional information about the issue.

  • Nekompatibilní: Zobrazuje seznam všech pravidel nesplňujících požadavky ve standardních hodnotách konfigurace podle počtu ovlivněných prostředků.Non-Compliant: Displays a list of all noncompliant rules within the configuration baseline based on number of assets affected. Kliknutím na pravidlo můžete vytvořit dočasný uzel v uzlu Uživatelé nebo Zařízení pracovního prostoru Prostředky a kompatibilita, který bude obsahovat všechny uživatele nebo zařízení nekompatibilní s tímto pravidlem.You can click a rule to create a temporary node under the Users or Devices node of the Assets and Compliance workspace, which contains all users or devices that are not compliant with this rule. Po výběru uživatele nebo zařízení se v podokně Podrobnosti o aktivech zobrazí uživatelé nebo zařízení, na které se vztahuje vybraný problém.When you select a user or device, the Asset Details pane displays the users or devices that are affected by the selected issue. Dvakrát klikněte na uživatele nebo zařízení v seznamu a zobrazte další informace o problému.Double-click a user or device in the list to display further information about the issue.

  • Neznámé: Zobrazuje seznam všech uživatelů a zařízení, u kterých není nahlášená kompatibilita pro vybrané nasazení standardních hodnot konfigurace, spolu s aktuálním stavem klienta zařízení.Unknown: Displays a list of all users and devices that did not report compliance for the selected configuration baseline deployment together with the current client status of devices.

 4. Na stránce Stav nasazení lze zobrazit podrobné informace o kompatibilitě nasazených standardních hodnot konfigurace.On the Deployment Status page, you can review detailed information about the compliance of the deployed configuration baseline. V uzlu Nasazení se vytvoří dočasný uzel, který vám znovu pomůže rychle najít tyto informace.A temporary node is created under the Deployments node that helps you find this information again quickly.

Zobrazení výsledků dodržování předpisů pomocí sestavView compliance results by using reports

Nastavení dodržování předpisů v Configuration Manager zahrnuje řadu předdefinovaných sestav, které umožňují monitorovat informace o položkách konfigurace, standardních hodnotách konfigurace a nasazeních.Compliance settings in Configuration Manager includes a number of built-in reports that let you monitor information about configuration items, configuration baselines, and deployments. Tyto sestavy obsahují kategorii sestav Správa nastavení a kompatibility.These reports have the report category of Compliance and Settings Management.

Důležité

% Při použití parametrů Filtr zařízení a filtr uživatelů v sestavách nastavení dodržování předpisů je nutné použít zástupný znak ().You must use a wildcard (%) character when you use the parameters Device filter and User filter in the compliance settings reports.

Další informace o tom, jak nakonfigurovat vytváření sestav v Configuration Manager, najdete v tématu Úvod do vytváření sestav.For more information about how to configure Reporting in Configuration Manager, see Introduction to reporting.

Zobrazení výsledků dodržování předpisů na Configuration Manager klientském počítači s WindowsView compliance results on a Configuration Manager Windows client computer

Poznámka

Pokud jste přihlášeni pomocí účtu hosta domény, nemůžete zobrazit informace o Configuration Manager klientovi Windows.You cannot view information on the Configuration Manager Windows client if you are logged on with a domain Guest account.

 1. Na ovládacím panelu klientského počítače přejděte ke Configuration Manageru a pak dvojím kliknutím otevřete jeho vlastnosti.Navigate to Configuration Manager in Control Panel of the client computer, and double-click it to open its properties.

 2. Klikněte na kartu Konfigurace a zobrazte seznam nasazených standardních hodnot konfigurace.Click the Configurations tab, and view the list of deployed configuration baselines.

 3. Zobrazte Stavu dodržování předpisů pro každé standardní hodnoty konfigurace:View the Compliance State for each configuration baseline:

  Důležité

  Výsledky hodnocení jsou uložené v mezipaměti klienta na 15 minut.The evaluation results are cached on the client for 15 minutes. Pokud spustíte nové hodnocení během 15 minut, výsledky dodržování předpisů se vrátí z mezipaměti a nedělá se hodnocení znova.If you initiate a re-evaluation within the 15 minute period, the compliance results are returned from this cache rather than a new evaluation. Proto pokud uděláte na klientovi změnu, která může ovlivnit výsledky hodnocení dodržování předpisů, počkejte před zahájením nového hodnocení na uplynutí 15 minut.Therefore, if you make a change on the client that might affect the compliance evaluation results, wait until the 15 minutes have elapsed before initiating a re-evaluation.

  • Kompatibilní: Klientský počítač je kompatibilní s hodnocenými standardními hodnotami konfigurace.Compliant: The client computer is in compliance with the evaluated configuration baseline.

  • Nekompatibilní: Klientský počítač není kompatibilní s hodnocenými standardními hodnotami konfigurace.Non-Compliant: The client computer is out of compliance with the evaluated configuration baseline.

  • Neznámý: Pro klientský počítač se zatím nevyhodnocovaly standardní hodnoty konfigurace.Unknown: The client computer has not yet evaluated the configuration baseline. Pokud chcete zahájit hodnocení mimo plán vyhodnocení shody, vyberte standardní hodnoty konfigurace, které chcete vyhodnotit, a pak klikněte na Vyhodnotit.If you want to initiate evaluation outside the compliance evaluation schedule, select the configuration baselines to evaluate, and then click Evaluate.

   Poznámka

   Pokud máte na klientském počítači přihlašovací údaje místního správce, můžete zobrazit podrobnosti pro každé standardní hodnoty konfigurace a určit, která položka konfigurace hlásí nekompatibilní stav.If you have local administrator credentials on the client computer, you can view details of each evaluated configuration baseline to determine which configuration item is reporting a noncompliant status. Pokud chcete to provést, vyberte standardní hodnoty konfigurace a pak klikněte na Zobrazit sestavu.To do this, select the configuration baseline, and then click View Report.

 4. Klikněte na OK.Click OK.

Vytvoření kolekcí na základě dodržování předpisů standardních hodnot konfiguraceCreate collections based on configuration baseline compliance

Pomocí následujícího postupu můžete vytvořit kolekci Configuration Manager založenou na zařízeních se zadaným dodržováním předpisů.Use the following procedure to create a Configuration Manager collection based on devices with a specified compliance. Můžete vytvořit kolekce založené na následujících stavech dodržováním předpisů:You can create collections based on the following compliance states:

 • OdpovídajícíCompliant

 • ChybaError

 • Nedodržující předpisyNon-compliant

 • NeznámýUnknown

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na prostředky a dodržování předpisů > Nastavení dodržovánípředpisů > standardní hodnoty konfigurace.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance > Compliance Settings > Configuration Baselines.

 2. V seznamu Standardní hodnoty konfigurace vyberte standardní hodnoty konfigurace, ze kterých chcete vytvořit kolekci.In the Configuration Baselines list, select the configuration baseline from which you want to create a collection.

 3. Na kartě Nasazení v části Skupina nasazeníklikněte na Vytvořit novou kolekci a pak v rozevíracím seznamu vyberte úroveň dodržování předpisů, pro kterou chcete kolekci vytvořit.In the Deployment tab, in the Deployment Group, click Create New Collection and then, in the drop-down list, select the compliance level for which you want to create a collection.

 4. Otevře se Průvodce vytvořením uživatelské kolekce nebo Průvodce vytvořením kolekce zařízení , v závislosti na tom, jestli je položka konfigurace nasazená na uživatele, nebo na zařízení.The Create User Collection Wizard or the Create Device Collection Wizard opens, depending on whether the configuration item is deployed to users or devices. V průvodci se automaticky vyplní správné hodnoty pro vytvoření kolekce, ale můžete je ještě upravit.The wizard is automatically populated with the correct values to create the collection; however, you can edit these values.

 5. Po dokončení průvodce se kolekce zobrazí v uzlu Kolekce uživatelů nebo Kolekce zařízení v pracovním prostoru Prostředky a kompatibilita .After you complete the wizard, the collection displays in the User Collections or the Device Collections node in the Assets and Compliance workspace.