Vytvoření postupného nasazení pomocí Configuration ManagerCreate phased deployments with Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Postupná nasazení automatizují koordinované, sekvenční zavedení softwaru napříč více kolekcemi.Phased deployments automate a coordinated, sequenced rollout of software across multiple collections. Například nasaďte software do pilotní kolekce a potom automaticky pokračujte v zavedení na základě kritérií úspěchů.For example, deploy software to a pilot collection, and then automatically continue the rollout based on success criteria. Vytvořte dvoufázové nasazení s výchozími dvěma fázemi nebo ručně nakonfigurujte několik fází.Create phased deployments with the default of two phases, or manually configure multiple phases.

Vytvořit dvoufázové nasazení pro následující objekty:Create phased deployments for the following objects:

 • Pořadí úkolůTask sequence
  • Postupné nasazení pořadí úloh nepodporuje instalaci pomocí technologie PXE nebo médií.The phased deployment of task sequences doesn't support PXE or media installation
 • Aplikace (počínaje verzí 1806)Application (starting in version 1806)
 • Aktualizace softwaru (počínaje verzí 1810)Software update (starting in version 1810)
  • Nemůžete použít pravidlo automatického nasazení se dvoufázovém nasazením.You can't use an automatic deployment rule with a phased deployment

Tip

Funkce postupného nasazení byla poprvé představena ve verzi 1802 jako funkce předběžné verze.The phased deployment feature was first introduced in version 1802 as a pre-release feature. Od verze 1806 už není k dispozici funkce předběžného vydání.Beginning with version 1806, it's no longer a pre-release feature.

PožadavkyPrerequisites

Obor zabezpečeníSecurity scope

Nasazení vytvořená pomocí dvoufázové nasazení nejsou viditelná pro žádného administrativního uživatele, který nemá rozsah zabezpečení vše .Deployments created by phased deployments aren't viewable to any administrative user that doesn't have the All security scope. Další informace najdete v tématu Obory zabezpečení.For more information, see Security scopes.

Distribuovat obsahDistribute content

Před vytvořením postupného nasazení distribuujte přidružený obsah do distribučního bodu.Before creating a phased deployment, distribute the associated content to a distribution point.

 • Aplikace: v konzole vyberte cílovou aplikaci a na pásu karet použijte akci distribuovat obsah .Application: Select the target application in the console and use the Distribute Content action in the ribbon. Další informace najdete v tématu nasazení a Správa obsahu.For more information, see Deploy and manage content.

 • Pořadí úkolů: před vytvořením pořadí úkolů je nutné vytvořit odkazované objekty, jako je balíček s UPGRADEM operačního systému.Task sequence: You have to create referenced objects like the OS upgrade package before creating the task sequence. Před vytvořením nasazení tyto objekty distribuujte.Distribute these objects before creating a deployment. Použijte akci distribuovat obsah u každého objektu nebo pořadí úkolů.Use the Distribute Content action on each object, or the task sequence. Chcete-li zobrazit stav veškerého odkazovaného obsahu, vyberte pořadí úloh a v podokně podrobností přepněte na kartu odkazy .To view status of all referenced content, select the task sequence, and switch to the References tab in the details pane. Další informace najdete v části konkrétní typ objektu v tématu Příprava na nasazení operačního systému.For more information, see the specific object type in Prepare for OS deployment.

 • Aktualizace softwaru: Vytvořte balíček pro nasazení a distribuujte ho.Software update: create the deployment package and distribute it. Použijte Průvodce stažením aktualizací softwaru.Use the Download Software Updates Wizard. Další informace najdete v tématu Stažení aktualizací softwaru.For more information, see Download software updates.

Nastavení fázePhase settings

Tato nastavení jsou jedinečná pro dvoufázové nasazení.These settings are unique to phased deployments. Tato nastavení konfigurujte při vytváření nebo úpravách fází pro řízení plánování a chování procesu dvoufázového nasazení.Configure these settings when creating or editing the phases to control the scheduling and behavior of the phased deployment process.

Kritéria úspěchu první fázeCriteria for success of the first phase

 • Procento úspěšnosti nasazení: zadejte procento zařízení, která musí úspěšně dokončit nasazení, aby se první fáze úspěšně dokončila.Deployment success percentage: Specify the percent of devices that need to successfully complete the deployment for the first phase to succeed. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 95%.By default, this value is 95%. Jinými slovy lokalita posuzuje první fázi úspěšně, když je stav kompatibility 95% zařízení pro toto nasazení úspěšné .In other words, the site considers the first phase successful when the compliance state for 95% of the devices is Success for this deployment. Lokalita pak pokračuje ve druhé fázi a vytvoří nasazení softwaru do další kolekce.The site then continues to the second phase, and creates a deployment of the software to the next collection.
 • Počet úspěšně nasazených zařízení: přidáno v Configuration Manager verze 1902.Number of devices successfully deployed: Added in Configuration Manager version 1902. Zadejte počet zařízení, která musí úspěšně dokončit nasazení, aby byla první fáze úspěšná.Specify the number of devices that need to successfully complete the deployment for the first phase to succeed. Tato možnost je užitečná v případě, že je velikost kolekce proměnná a máte určitý počet zařízení, aby bylo možné před přechodem do další fáze zobrazit úspěch.This option is useful when the size of the collection is variable, and you have a specific number of devices to show success before moving to the next phase.

Podmínky pro zahájení druhé fáze nasazení po úspěchu první fázeConditions for beginning second phase of deployment after success of the first phase

 • Automaticky zahájit tuto fázi po odložení (ve dnech): Vyberte počet dní, po který se má čekat před začátkem druhé fáze po úspěchu prvního.Automatically begin this phase after a deferral period (in days): Choose the number of days to wait before beginning the second phase after the success of the first. Ve výchozím nastavení je tato hodnota jeden den.By default, this value is one day.

 • Ruční zahájení druhé fáze nasazení: lokalita po úspěšném dokončení první fáze automaticky nespustí druhou fázi.Manually begin the second phase of deployment: The site doesn't automatically begin the second phase after the first phase succeeds. Tato možnost vyžaduje ruční spuštění druhé fáze.This option requires that you manually start the second phase. Další informace najdete v tématu Přesun do další fáze.For more information, see Move to the next phase.

  Poznámka

  Tato možnost není k dispozici pro dvoufázové nasazení aplikací.This option isn't available for phased deployments of applications.

Postupně zpřístupnit tento software v tomto časovém intervalu (ve dnech)Gradually make this software available over this period of time (in days)

Pokud začínáte ve verzi 1806, nakonfigurujte toto nastavení tak, aby se v každé fázi postupně prováděly změny.Starting in version 1806, configure this setting for the rollout in each phase to happen gradually. Toto chování pomáhá zmírnit riziko problémů s nasazením a snižuje zatížení sítě, které je způsobeno distribucí obsahu klientům.This behavior helps mitigate the risk of deployment issues, and decreases the load on the network that is caused by the distribution of content to clients. Tato lokalita postupně zpřístupňuje software v závislosti na konfiguraci pro každou fázi.The site gradually makes the software available depending on the configuration for each phase. Každý klient ve fázi má konečný termín relativně k době, kdy byl software zpřístupněn.Every client in a phase has a deadline relative to the time the software is made available. Časový interval mezi dostupným časem a konečným termínem je stejný pro všechny klienty ve fázi.The time window between the available time and deadline is the same for all clients in a phase. Výchozí hodnota tohoto nastavení je nula, takže ve výchozím nastavení není nasazení omezené.The default value of this setting is zero, so by default the deployment isn't throttled. Nenastavujte hodnotu vyšší než 30.Don't set the value higher than 30.

Kritéria postupného nasazení pro nastavení úspěchu

Konfigurace chování konečného termínu vzhledem k zpřístupnění softwaruConfigure the deadline behavior relative to when the software is made available

 • Instalace je nutná co nejdříve: nastavte konečný termín instalace na zařízení, jakmile bude zařízení cíleno.Installation is required as soon as possible: Set the deadline for installation on the device as soon as the device is targeted.

 • Po uplynutí této doby se vyžaduje instalace: nastavte konečný termín pro instalaci určitého počtu dní od cílení na zařízení.Installation is required after this period of time: Set a deadline for installation a certain number of days after device is targeted. Ve výchozím nastavení je tato hodnota sedm dní.By default, this value is seven days.

Automatické vytvoření výchozího dvoufázové nasazeníAutomatically create a default two-phase deployment

 1. Spusťte Průvodce vytvořením postupného nasazení v konzole Configuration Manager.Start the Create Phased Deployment wizard in the Configuration Manager console. Tato akce se liší v závislosti na typu softwaru, který nasazujete:This action varies based on the type of software you're deploying:

  • Aplikace (pouze ve verzi 1806 nebo novější): Otevřete knihovnu softwaru, rozbalte položku Správa aplikacía vyberte možnost aplikace.Application (only in version 1806 or later): Go to the Software Library, expand Application Management, and select Applications. Vyberte existující aplikaci a pak na pásu karet vyberte vytvořit dvoufázové nasazení .Select an existing application, and then choose Create Phased Deployment in the ribbon.

  • Aktualizace softwaru (jenom ve verzi 1810 nebo novější): Otevřete knihovnu softwaru, rozbalte možnost aktualizace softwarua vyberte všechny aktualizace softwaru.Software update (only in version 1810 or later): Go to the Software Library, expand Software Updates, and select All Software Updates. Vyberte jednu nebo víc aktualizací a pak na pásu karet vyberte vytvořit dvoufázové nasazení .Select one or more updates, and then choose Create Phased Deployment in the ribbon.

   Tato akce je k dispozici pro aktualizace softwaru z následujících uzlů:This action is available for software updates from the following nodes:

   • Aktualizace softwaruSoftware Updates
    • Všechny aktualizace softwaruAll Software Updates
    • Skupiny aktualizací softwaruSoftware Update Groups
   • Údržba Windows 10, všechny aktualizace Windows 10Windows 10 Servicing, All Windows 10 Updates
   • Správa klientů Office 365, aktualizace sady office 365Office 365 Client Management, Office 365 Updates
  • Pořadí úloh: přejít do pracovního prostoru softwarová knihovna , rozbalte možnost operační systémya vyberte pořadí úloh.Task sequence: Go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and select Task Sequences. Vyberte existující pořadí úloh a pak na pásu karet vyberte vytvořit dvoufázové nasazení .Select an existing task sequence, and then choose Create Phased Deployment in the ribbon.

 2. Na stránce Obecné udělte postupné nasazení název, Popis (volitelné) a vyberte automaticky vytvořit výchozí dvoufázové nasazení.On the General page, give the phased deployment a Name, Description (optional), and select Automatically create a default two phase deployment.

 3. Vyberte Procházet a zvolte cílovou kolekci pro pole první kolekce i druhá kolekce .Select Browse and choose a target collection for both the First Collection and Second Collection fields. V pořadí úkolů a aktualizacích softwaru vyberte z kolekcí zařízení.For a task sequence and software updates, select from device collections. V případě aplikace vyberte možnost z kolekce uživatelů nebo zařízení.For an application, select from user or device collections. Vyberte Další.Select Next.

  Důležité

  Průvodce vytvořením postupného nasazení vás upozorní, pokud je nasazení potenciálně vysoce rizikové.The Create Phased Deployment wizard doesn't notify you if a deployment is potentially high-risk. Další informace najdete v tématu nastavení pro správu nasazení s vysokým rizikem a na poznámku při nasazení pořadí úkolů.For more information, see Settings to manage high-risk deployments and the note when you Deploy a task sequence.

 4. Na stránce Nastavení vyberte jednu možnost pro každé nastavení plánování.On the Settings page, choose one option for each of the scheduling settings. Další informace najdete v tématu nastavení fáze.For more information, see Phase settings. Po dokončení vyberte Další .Select Next when complete.

 5. Na stránce fáze se podívejte na dvě fáze, které průvodce vytvoří pro zadané kolekce.On the Phases page, see the two phases that the wizard creates for the specified collections. Vyberte Další.Select Next. Tyto pokyny pokrývají postup pro automatické vytvoření výchozího dvoufázové nasazení.These instructions cover the procedure to automatically create a default two-phase deployment. Průvodce umožňuje přidávat, odebírat, měnit pořadí, upravovat a zobrazovat fáze pro postupné nasazení.The wizard lets you add, remove, reorder, edit, or view phases for a phased deployment. Další informace o těchto dalších akcích najdete v tématu vytvoření postupného nasazení s ručně nakonfigurovanými fázemi.For more information on these additional actions, see Create a phased deployment with manually configured phases.

 6. Potvrďte svoje výběry na kartě Souhrn a potom kliknutím na tlačítko Další dokončete průvodce.Confirm your selections on the Summary tab, and then select Next to complete the wizard.

Poznámka

Od 21. dubna 2020 se sada Office 365 ProPlus přejmenovává na Microsoft 365 aplikace pro podniky.Starting on April 21, 2020, Office 365 ProPlus is being renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise. Další informace najdete v tématu Změna názvu pro Office 365 ProPlus.For more information, see Name change for Office 365 ProPlus. I když se konzola aktualizuje, můžete si i nadále zobrazovat starý název v Configuration Manager produktu a dokumentaci.You may still see the old name in the Configuration Manager product and documentation while the console is being updated.

Vytvoření postupného nasazení s ručně nakonfigurovanými fázemiCreate a phased deployment with manually configured phases

Počínaje verzí 1806 vytvořte dvoufázové nasazení s ručně nakonfigurovanými fázemi pro pořadí úkolů.Starting in version 1806, create a phased deployment with manually configured phases for a task sequence. Na kartě fáze v Průvodci vytvořením fáze nasazení přidejte až 10 dalších fází.Add up to 10 additional phases from the Phases tab of the Create Phased Deployment wizard.

Poznámka

V tuto chvíli nemůžete ručně vytvářet fáze pro aplikaci.You can't currently manually create phases for an application. Průvodce automaticky vytvoří dvě fáze pro nasazení aplikací.The wizard automatically creates two phases for application deployments.

 1. Spusťte Průvodce vytvořením postupného nasazení pro pořadí úkolů nebo aktualizace softwaru.Start the Create Phased Deployment wizard for either a task sequence or software updates.

 2. Na stránce Obecné v Průvodci vytvořením fáze nasazení udělte postupné nasazení název, Popis (volitelné) a vyberte možnost ručně konfigurovat všechny fáze.On the General page of the Create Phased Deployment wizard, give the phased deployment a Name, Description (optional), and select Manually configure all phases.

 3. Na stránce fáze v Průvodci vytvořením fáze nasazení jsou k dispozici tyto akce:From the Phases page of the Create Phased Deployment wizard, the following actions are available:

  • Vyfiltrujte seznam fází nasazení.Filter the list of deployment phases. Zadejte řetězec znaků pro shodu sloupce Order, Name nebo Collection bez rozlišení velkých a malých písmen.Enter a string of characters for a case-insensitive match of the Order, Name, or Collection columns.

  • Přidat novou fázi:Add a new phase:

   1. Na stránce Obecné v Průvodci přidáním fáze zadejte název fáze a potom přejděte do cílové kolekce fází.On the General page of the Add Phase Wizard, specify a Name for the phase, and then browse to the target Phase Collection. Další nastavení na této stránce jsou stejná jako při normálním nasazení pořadí úloh nebo aktualizací softwaru.The additional settings on this page are the same as when normally deploying a task sequence or software updates.

   2. Na stránce nastavení fáze Průvodce přidáním fáze nakonfigurujte nastavení plánování a po dokončení vyberte Další .On the Phase Settings page of the Add Phase Wizard, configure the scheduling settings, and select Next when complete. Další informace najdete v tématu Nastavení.For more information, see Settings.

    Poznámka

    V první fázi nemůžete upravit nastavení fáze, Procento úspěšnosti nasazení nebo Počet úspěšně nasazených zařízení (verze 1902 nebo novější).You can't edit the phase settings, Deployment success percentage or Number of devices successfully deployed (version 1902 or later), on the first phase. Toto nastavení platí jenom pro fáze, které mají předchozí fázi.This setting only applies to phases that have a previous phase.

   3. Nastavení na stránkách uživatelské prostředí a distribuční body Průvodce přidáním fáze jsou stejná jako při normálním nasazení pořadí úloh nebo aktualizací softwaru.The settings on the User Experience and Distribution Points pages of the Add Phase Wizard are the same as when normally deploying a task sequence or software updates.

   4. Zkontrolujte nastavení na stránce Souhrn a pak dokončete Průvodce přidáním fáze.Review the settings on the Summary page, and then complete the Add Phase Wizard.

  • Upravit: Tato akce otevře okno vlastnosti vybrané fáze, která má karty stejné jako stránky Průvodce přidáním fáze.Edit: This action opens the selected phase's Properties window, which has tabs the same as the pages of the Add Phase Wizard.

  • Odebrat: Tato akce odstraní vybranou fázi.Remove: This action deletes the selected phase.

   Upozornění

   Neexistuje žádné potvrzení a způsob, jak tuto akci zrušit.There is no confirmation, and no way to undo this action.

  • Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů: Průvodce seřadí fáze podle způsobu jejich přidání.Move Up or Move Down: The wizard orders the phases by how you add them. Naposledy přidaná fáze je v seznamu poslední.The most recently added phase is last in the list. Chcete-li změnit pořadí, vyberte fázi a pak pomocí těchto tlačítek přesuňte umístění fáze v seznamu.To change the order, select a phase, and then use these buttons to move the phase's location in the list.

   Důležité

   Po změně pořadí zkontrolujte nastavení fáze.Review the phase settings after changing the order. Ujistěte se, že následující nastavení jsou stále v souladu s vašimi požadavky na toto dvoufázové nasazení:Make sure the following settings are still consistent with your requirements for this phased deployment:

   • Kritéria úspěchu předchozí fázeCriteria for success of the previous phase
   • Podmínky zahájení této fáze nasazení po úspěšném provedení předchozí fázeConditions for beginning this phase of deployment after success of the previous phase
 4. Vyberte Další.Select Next. Zkontrolujte nastavení na stránce Souhrn a pak dokončete Průvodce vytvořením postupného nasazení.Review the settings on the Summary page, and then complete the Create Phased Deployment wizard.

Po vytvoření postupného nasazení otevřete jeho vlastnosti, abyste provedli změny:After you create a phased deployment, open its properties to make changes:

 • Přidejte další fáze do stávajícího dvoufázové nasazení.Add additional phases to an existing phased deployment.

 • Pokud fáze není aktivní, můžete ji Upravit, Odebratnebo přesunout nahoru nebo dolů.If a phase isn't active, you can Edit, Remove, or Move it up or down. Nemůžete ho přesunout před aktivní fází.You can't move it before an active phase.

 • Když je fáze aktivní, je jen pro čtení.When a phase is active, it's read-only. Nemůžete ho upravit, odebrat nebo přesunout jeho umístění do seznamu.You can't edit it, remove it, or move its location in the list. Jedinou možností je Zobrazit vlastnosti fáze.The only option is to View the properties of the phase.

 • Dvoufázové nasazení aplikace je vždy jen pro čtení.An application phased deployment is always read-only.

Další krokyNext steps

Správa a monitorování postupného nasazení:Manage and monitor phased deployments: