Vytváření fázovaná nasazení pomocí Správce konfigurace

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

Fázová nasazení automatizují koordinované postupné zavádění softwaru napříč několika kolekcemi. Nasazovat například software do pilotní kolekce a pak automaticky pokračovat v zavádění na základě kritérií úspěchu. Vytvořte fázovaná nasazení s výchozím nastavením dvou fází nebo ručně nakonfigurujte více fází.

Vytvoření fázovaných nasazení pro následující objekty:

 • Pořadí úkolů
  • Postupné nasazení posloupností úkolů nepodporuje instalaci pxe nebo médií.
 • Application
 • Aktualizace softwaru
  • S fázovaně nasazovaným nasazením se neschová pravidlo automatického nasazení (ADR).

Požadavky

Obor zabezpečení

Nasazení vytvořená fázovaným nasazením se nezohlední pro žádného správce, který nemá obor zabezpečení Všechny. Další informace najdete v tématu Obory zabezpečení.

Distribuce obsahu

Před vytvořením postupného nasazení rozdělte přidružený obsah do distribučního bodu.

 • Aplikace: Vyberte cílovou aplikaci v konzole a použijte akci Distribuovat obsah na pásu karet. Další informace najdete v tématu Nasazení a správa obsahu.

 • Pořadí úkolů: Před vytvořením pořadí úkolů musíte vytvořit odkazované objekty, jako je balíček upgradu operačního systému. Před vytvořením nasazení rozdělte tyto objekty. Použijte akci Distribuovat obsah u každého objektu nebo posloupnosti úkolů. Pokud chcete zobrazit stav veškerého odkazovaného obsahu, vyberte pořadí úkolů a v podokně podrobností přepněte na kartu Reference. Další informace najdete v tématu o konkrétním typu objektu v tématu Příprava na nasazení operačního systému.

 • Aktualizace softwaru: Vytvořte balíček pro nasazení a distribuujte ho. Použijte Průvodce stažením aktualizací softwaru. Další informace najdete v tématu Stažení aktualizací softwaru.

Nastavení fáze

Tato nastavení jsou jedinečná pro fázová nasazení. Tato nastavení nakonfigurujte při vytváření nebo úpravách fází tak, aby bylo možné řídit plánování a chování procesu postupného nasazení.

Volitelně můžete pomocí následujících rutin Windows PowerShell ručně nakonfigurovat fáze pro aktualizace softwaru a postupné nasazení pořadí úkolů:

Kritéria úspěšnosti první fáze

 • Procento úspěšnosti nasazení: Zadejte procento zařízení, která musí úspěšně dokončit nasazení, aby první fáze byla úspěšná. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 95 %. Jinými slovy, web považuje první fázi za úspěšnou, když je stav dodržování předpisů pro 95 % zařízení úspěšný pro toto nasazení. Web pak pokračuje do druhé fáze a vytvoří nasazení softwaru do další kolekce.

 • Počet úspěšně nasazených zařízení: Zadejte počet zařízení, která musí úspěšně dokončit nasazení, aby první fáze byla úspěšná. Tato možnost je užitečná, když je velikost kolekce proměnná a máte určitý počet zařízení, která před přechodem do další fáze ukazují úspěch.

Podmínky pro zahájení druhé fáze nasazení po úspěšném dokončení první fáze

 • Automaticky zahajte tuto fázi po období odkladu (ve dnech): Zvolte počet dní, po které chcete počkat, než začne druhá fáze po úspěšném dokončení první fáze. Ve výchozím nastavení je tato hodnota jeden den.

 • Ručně zahajte druhou fázi nasazení: Web automaticky nezačne druhou fázi po úspěšné první fázi. Tato možnost vyžaduje ruční spuštění druhé fáze. Další informace najdete v tématu Přechod na další fázi.

  Poznámka

  Tato možnost není dostupná pro fázová nasazení aplikací.

Postupně tento software během tohoto časového období (ve dnech)

Nakonfigurujte toto nastavení, aby se role v jednotlivých fázích postupně rozšiřoval. Toto chování pomáhá zmírnit riziko problémů s nasazením a snižuje zatížení sítě způsobené distribucí obsahu klientům. Web bude software postupně dostupný v závislosti na konfiguraci jednotlivých fází. Každý klient ve fázi má konečný termín vzhledem k času, kdy je software k dispozici. Časové okno mezi dostupným časem a konečným termínem je stejné pro všechny klienty ve fázi. Výchozí hodnota tohoto nastavení je nula, takže ve výchozím nastavení není nasazení omezení. Nestavte hodnotu vyšší než 30.

Kritéria postupného nasazení pro nastavení úspěšnosti

Konfigurace chování konečného termínu vzhledem k tomu, kdy je software k dispozici

 • Instalace je nutná co nejdříve: Nastavte konečný termín instalace na zařízení hned, jak se zařízení zacíle.

 • Instalace se vyžaduje po uplynutí tohoto časového období: Nastavte konečný termín instalace na určitý počet dní po cílení zařízení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota sedm dní.

Automatické vytvoření výchozího dvoufázového nasazení

 1. Spusťte průvodce Vytvořením postupného nasazení v Správce konfigurace konzole. Tato akce se liší podle typu softwaru, který nasazujete:

  • Aplikace: Přejděte do softwarové knihovny, rozbalte Správa aplikací a vyberte Aplikace. Vyberte existující aplikaci a na pásu karet zvolte Vytvořit postupné nasazení.

  • Aktualizace softwaru: Přejděte do knihovny softwaru, rozbalte Aktualizace softwaru a vyberte Všechny aktualizace softwaru. Vyberte jednu nebo více aktualizací a na pásu karet zvolte Vytvořit postupné nasazení.

   Tato akce je dostupná pro aktualizace softwaru z následujících uzlů:

   • Aktualizace softwaru
    • Všechny aktualizace softwaru
    • Skupiny aktualizací softwaru
   • Windows, všechny Windows aktualizace
   • Office 365 klienta, Office 365 aktualizace
  • Pořadí úkolů: Přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna, rozbalte Operační systémy a vyberte Pořadí úkolů. Vyberte existující pořadí úkolů a pak na pásu karet zvolte Vytvořit postupné nasazení.

 2. Na stránce Obecné podejte fázované nasazení název , popis (nepovinný) a vyberte Automaticky vytvořit výchozí dvoufázové nasazení.

 3. Vyberte Procházet a zvolte cílovou kolekci pro pole První kolekce i Druhá kolekce. U posloupnosti úkolů a aktualizací softwaru vyberte z kolekcí zařízení. V aplikaci vyberte z kolekcí uživatelů nebo zařízení. Vyberte Další.

  Důležité

  Průvodce Vytvořením postupného nasazení vás neupozorní, pokud je nasazení potenciálně vysoce rizikové. Další informace najdete v článku Nastavení správa nasazení s vysokým rizikem a poznámky při nasazení posloupnosti úkolů.

 4. Na Nastavení vyberte jednu z možností pro každé nastavení plánování. Další informace najdete v tématu Nastavení fáze. Po dokončení vyberte Další.

 5. Na stránce Fáze se podívejte na dvě fáze, které průvodce vytvoří pro zadané kolekce. Vyberte Další. Tyto pokyny pokrývají postup automatického vytvoření výchozího dvoufázového nasazení. Průvodce umožňuje přidat, odebrat, změnit pořadí, upravit nebo zobrazit fáze pro fázované nasazení. Další informace o těchto dalších akcích najdete v tématu Vytvoření postupného nasazení s ručně nakonfigurovanou fází.

 6. Potvrďte výběry na kartě Souhrn a pak průvodce dokončete výběrem možnosti Další.

Poznámka

Od 21. dubna 2020 se Office 365 ProPlus přejmenovávat na Microsoft 365 Apps pro velké organizace. Další informace najdete v tématu Změna názvu pro Office 365 ProPlus. Během aktualizace konzoly se může v Správce konfigurace a dokumentaci stále zobrazit starý název.

Volitelně můžete použít následující Windows PowerShell rutin pro tento úkol:

Vytvoření postupného nasazení s ručně nakonfigurovanou fází

Vytvořte fázované nasazení s ručně nakonfigurovanou fází pro posloupnost úkolů. Na kartě Fáze v průvodci Vytvořením postupného nasazení přidejte až 10 dalších fází.

Poznámka

V současné době nemůžete ručně vytvářet fáze pro aplikaci. Průvodce automaticky vytvoří dvě fáze pro nasazení aplikací.

 1. Spusťte průvodce Vytvořením postupného nasazení pro posloupnost úkolů nebo aktualizace softwaru.

 2. Na stránce Obecné v průvodci Vytvořením postupného nasazení zadejte fázované nasazení název , popis (nepovinný) a vyberte Ručně nakonfigurovat všechny fáze.

 3. Na stránce Fáze průvodce Vytvořením postupného nasazení jsou k dispozici následující akce:

  • Filtrování seznamu fází nasazení Zadejte řetězec znaků pro velká a malá písmena ve sloupcích Pořadí, Název nebo Kolekce.

  • Přidání nové fáze:

   1. Na stránce Obecné v Průvodci přidáním fáze zadejte název fáze a přejděte na cílovou kolekci fází. Další nastavení na této stránce jsou stejná jako při normálním nasazení posloupnosti úkolů nebo aktualizací softwaru.

   2. Na stránce Fáze Nastavení Průvodce přidáním fáze nakonfigurujte nastavení plánování a po dokončení vyberte Další. Další informace najdete v tématu Nastavení.

    Poznámka

    V první fázi nemůžete upravit nastavení fáze, procento úspěšnosti nasazení ani počet zařízení úspěšně nasazených. Tato nastavení platí jenom pro fáze, které mají předchozí fázi.

   3. Nastavení na stránkách Uživatelské prostředí a distribuční body Průvodce přidáním fáze jsou stejná jako při normálním nasazení posloupnosti úkolů nebo aktualizací softwaru.

   4. Zkontrolujte nastavení na stránce Souhrn a dokončete Průvodce přidáním fáze.

  • Upravit: Tato akce otevře okno Vlastnosti vybrané fáze, ve kterém jsou karty stejné jako stránky Průvodce přidáním fáze.

  • Odebrat: Tato akce odstraní vybranou fázi.

   Upozornění

   Neexistuje žádné potvrzení ani způsob, jak tuto akci vrátit zpět.

  • Přesunout nahoru nebo Dolů: Průvodce si objednává fáze podle toho, jak je přidáte. Poslední přidaná fáze je poslední v seznamu. Pokud chcete změnit pořadí, vyberte fázi a pak pomocí těchto tlačítek přesuňte umístění fáze v seznamu.

   Důležité

   Po změně pořadí zkontrolujte nastavení fáze. Ujistěte se, že následující nastavení jsou stále konzistentní s vašimi požadavky na toto fázované nasazení:

   • Kritéria úspěšnosti předchozí fáze
   • Podmínky pro zahájení této fáze nasazení po úspěšném dokončení předchozí fáze
 4. Vyberte Další. Zkontrolujte nastavení na stránce Souhrn a dokončete průvodce Vytvořením postupného nasazení.

Volitelně můžete použít následující Windows PowerShell rutin pro tento úkol:

Po vytvoření postupného nasazení otevřete jeho vlastnosti a proveďte změny:

 • Přidejte k existujícímu fázovaně nasazování další fáze.

 • Pokud fáze není aktivní, můžete ji upravit, odebrat nebo přesunout nahoru nebo dolů. Před aktivní fází ji nemůžete přesunout.

 • Když je fáze aktivní, je jen pro čtení. Nemůžete ho upravit, odebrat nebo přesunout jeho umístění v seznamu. Jedinou možností je zobrazení vlastností fáze.

 • Nasazení fázované aplikace je vždy jen pro čtení.

Další kroky

Správa a monitorování fázovaná nasazení: