Nahrazení existujícího počítače a nastavení přenosu pomocí Configuration ManagerReplace an existing computer and transfer settings with Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Toto téma poskytuje obecné kroky Configuration Manager k nahrazení existujícího počítače novým počítačem.This topic provides the general steps in Configuration Manager to replace an existing computer with a new computer. V tomto scénáři si můžete vybrat z mnoha různých metod nasazení, jako je spouštěcí médium, vícesměrové vysílání a Centrum softwaru.For this scenario, you can choose from many different deployment methods, such as bootable media, multicast, or Software Center. Můžete taky nainstalovat bod migrace stavu pro ukládání nastavení a jejich obnovení v novém operačním systému po jeho instalaci.You can also choose to install a state migration point to store settings and then restore them to the new operating system after it is installed. Pokud si nejste jistí, jestli se jedná o správný scénář nasazení operačního systému, přečtěte si téma scénáře nasazení podnikových operačních systémů.If you are unsure that this is the right operating system deployment scenario for you, see Scenarios to deploy enterprise operating systems.

Následující části vám pomůžou aktualizovat existující počítač pomocí nové verze Windows.Use the following sections to refresh an existing computer with a new version of Windows.

RozhraníPlan

 • Plánování a implementace požadavků na infrastrukturuPlan for and implement infrastructure requirements

  Před nasazením operačních systémů, jako je například Windows ADK, Nástroj pro migraci uživatelských souborů a nastavení (USMT), služba pro nasazení systému Windows (WDS), podporované konfigurace pevného disku atd., je nutné provést několik různých požadavků na infrastrukturu. Další informace najdete v tématu požadavky na infrastrukturu pro nasazení operačního systému .There are several infrastructure requirements that must be in place before you can deploy operating systems, such as Windows ADK, User State Migration Tool (USMT), Windows Deployment Services (WDS), supported hard disk configurations, etc. For more information, see Infrastructure requirements for operating system deployment

 • Instalace bodu migrace stavu (vyžadovaná jenom při přenosu nastavení)Install a state migration point (required only if you transfer settings)

  Když chcete zaznamenat nastavení z existujícího počítače a potom obnovit nastavení v novém operačním systému, musíte nainstalovat bod migrace stavu.When you are going to capture settings from the existing computer, and then restore the settings to the new operating system, you must install a state migration point. Další informace najdete v části State migration point.For more information, see State migration point.

KonfiguraceConfigure

 1. Příprava spouštěcí imagePrepare a boot image

  Spouštěcí image spustí počítač v prostředí Windows PE (minimální operační systém s omezenými součástmi a službami), které pak může na počítač nainstalovat úplný operační systém Windows.Boot images start a computer in a Windows PE environment (a minimal operating system with limited components and services) that can then install a full Windows operating system on the computer. Při nasazení operačních systémů je potřeba vybrat spouštěcí image, která se má použít, a distribuovat ji do distribučního bodu.When you deploy operating systems, you must select a boot image to use and distribute the image to a distribution point. K přípravě spouštěcí image použijte následující postupy:Use the following to prepare the boot image:

 2. Příprava image operačního systémuPrepare an operating system image

  Image operačního systému obsahuje soubory potřebné k instalaci operačního systému na cílovém počítači.The operating system image contains the files necessary to install the operating system on the destination computer. K přípravě image operačního systému použijte následující postupy:Use the following to prepare the operating system image:

 3. Vytvoření pořadí úkolů pro nasazení operačního systému přes síťCreate a task sequence to deploy operating systems over the network

  Pořadí úkolů použijte k automatizaci instalace operačního systému přes síť.Use a task sequence to automate the installation of the operating system over the network. Pomocí postupu v části Vytvoření pořadí úkolů pro instalaci operačního systému vytvořte pořadí úkolů pro nasazení operačního systému.Use the steps in Create a task sequence to install an operating system to create the task sequence to deploy the operating system. V závislosti na vybrané metodě nasazení může být potřeba zvážit další aspekty pořadí úkolů.Depending on the deployment method that you choose, there might be additional considerations for the task sequence.

  Poznámka

  Pokud v tomto scénáři zaznamenáte a obnovíte uživatelská nastavení a soubory, můžete používat bod migrace stavu nebo ukládat soubory lokálně.In this scenario, if you capture and restore user settings and files, you can choose to use a state migration point or save the files locally. Další informace najdete v tématu Správa stavu uživatele.For more information, see Manage user state.

NasazeníDeploy

MonitorováníMonitor