Správa balíčků s upgradem operačního systému pomocí Configuration ManagerManage OS upgrade packages with Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Balíček s upgradem operačního systému v Configuration Manager obsahuje zdrojové soubory instalace systému Windows k upgradu stávajícího operačního systému v počítači.An OS upgrade package in Configuration Manager contains the Windows setup source files to upgrade an existing OS on a computer. Tento článek popisuje, jak přidat, distribuovat a obsluhovat balíček s upgradem operačního systému.This article describes how to add, distribute, and service an OS upgrade package.

Poznámka

Balíčky s upgradem operačního systému se dají použít i pro nové instalace systému Windows.OS upgrade packages can also be used for new installations of Windows. Je však závislý na ovladačích, které jsou kompatibilní s touto metodou.However it is dependent on drivers being compatible with this method. Při provádění nových instalací systému Windows z balíčku s upgradem operačního systému jsou ovladače nainstalovány i v systému Windows PE, a to pouhým vložením v prostředí Windows PE.When performing new installations of Windows from an OS upgrade package, drivers are installed while still in Windows PE versus simply being injected while in Windows PE. Některé ovladače nejsou kompatibilní s instalací v prostředí Windows PE.Some drivers are not compatible with being installed while in Windows PE. Pokud nejsou ovladače kompatibilní s instalací v prostředí Windows PE, použijte místo toho bitovou kopii operačního systému, jako je například install. wim.If drivers are not compatible with being installed while in Windows PE, then use an OS image, such as install.wim, instead.

Přidat balíček s upgradem operačního systémuAdd an OS upgrade package

Než budete moct použít balíček s upgradem operačního systému, přidejte ho nejdřív do Configuration Manager lokality.Before you can use an OS upgrade package, first add it to your Configuration Manager site.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Knihovna softwaru , rozbalte možnost operační systémya potom vyberte uzel balíčky s upgradem operačního systému .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select the Operating System Upgrade Packages node.

 2. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině vytvořit vyberte možnost Přidat balíček s upgradem operačního systému.On the Home tab of the ribbon, in the Create group, select Add Operating System Upgrade Package. Tato akce spustí Průvodce přidáním upgradu operačního systému.This action starts the Add Operating System Upgrade Wizard.

 3. Na stránce zdroj dat zadejte následující nastavení:On the Data Source page, specify the following settings:

  • Síťová cesta k instalačním zdrojovým souborům balíčku s UPGRADEM operačního systému.The network Path to the installation source files of the OS upgrade package. Například, \\server\share\path.For example, \\server\share\path.

   Poznámka

   Zdrojové instalační soubory obsahují setup.exe a další soubory a složky pro instalaci operačního systému.The installation source files contain setup.exe and other files and folders to install the OS.

   Důležité

   Omezte přístup k těmto zdrojovým souborům instalace, abyste zabránili nežádoucí manipulaci.Limit access to these installation source files to prevent unwanted tampering.

  • Rozbalte konkrétní index bitové kopie ze souboru Install. wim vybraného balíčku s upgradem a potom v seznamu vyberte index bitové kopie.Extract a specific image index from install.wim file of selected upgrade package and then select an image index from the list. Počínaje verzí 1910 Tato možnost automaticky importuje jeden index a nikoli všechny indexy obrázků v souboru.Starting in version 1910, this option automatically imports a single index rather than all image indexes in the file. Použití této možnosti má za následek menší soubor obrázku a rychlejší online údržbu.Using this option results in a smaller image file, and faster offline servicing. Také podporuje proces optimalizace údržby imagípro menší soubor bitové kopie po použití aktualizací softwaru.It also supports the process to Optimize image servicing, for a smaller image file after applying software updates.

   Důležité

   Configuration Manager přepíše existující soubor Install. wim v balíčku s upgradem operačního systému.Configuration Manager overwrites the existing install.wim in the OS upgrade package. Extrahuje index bitové kopie do dočasného umístění a poté je přesune do původního zdrojového adresáře.It extracts the image index to a temporary location, and then moves it into the original source directory. Před importem balíčku s upgradem operačního systému a povolením této možnosti nezapomeňte zálohovat původní zdrojové soubory.Before you import an OS upgrade package and enable this option, make sure to backup the original source files.

  • Pokud chcete obsah předběžně ukládat do mezipaměti klienta, zadejte architekturu a jazyk obrázku.If you want to pre-cache content on a client, specify the Architecture and Language of the image. Další informace najdete v tématu Konfigurace obsahu před ukládáním do mezipaměti.For more information, see Configure pre-cache content.

 4. Na stránce Obecné zadejte následující informace.On the General page, specify the following information. Tyto informace jsou užitečné pro účely identifikace, pokud máte více než jeden balíček s upgradem operačního systému.This information is useful for identification purposes when you have more than one OS upgrade package.

  • Název: jedinečný název balíčku upgradu operačního systému.Name: A unique name for the OS upgrade package.

  • Verze: volitelný identifikátor verze.Version: An optional version identifier. Tato vlastnost nemusí být verzí operačního systému balíčku pro upgrade.This property doesn't need to be the OS version of the upgrade package. Pro balíček je často verze vaší organizace.It's often your organization's version for the package.

  • Komentář: volitelný stručný popis.Comment: An optional brief description.

 5. Dokončete průvodce.Complete the wizard.

Dále distribuujte balíček s upgradem operačního systému do distribučních bodů.Next, distribute the OS upgrade package to distribution points.

Distribuce obsahu do distribučního boduDistribute content to a distribution point

Distribuujte balíčky s upgradem operačního systému do distribučních bodů stejně jako jiný obsah.Distribute OS upgrade packages to distribution points the same as other content. Před nasazením pořadí úkolů distribuujte balíček s upgradem operačního systému do alespoň jednoho distribučního bodu.Before you deploy the task sequence, distribute the OS upgrade package to at least one distribution point. Další informace najdete v části Distribute content.For more information, see Distribute content.

Použití aktualizací softwaru na bitovou kopiiApply software updates to an image

Poznámka

Tato část se vztahuje na image operačních systémů i balíčky s upgradem operačního systému.This section applies to both OS images and OS upgrade packages. K odkazování na soubor bitové kopie systému Windows (WIM) se používá obecný pojem "image".It uses the general term "image" to refer to the Windows image file (WIM). Oba tyto objekty mají soubor WIM, který obsahuje instalační soubory systému Windows.Both of these objects have a WIM, which contains Windows installation files. Aktualizace softwaru se vztahují na tyto soubory v obou objektech.Software updates are applicable to these files in both objects. Chování tohoto procesu je stejné mezi oběma objekty.The behavior of this process is the same between both objects.

Každý měsíc jsou pro Image k dispozici nové aktualizace softwaru.Each month there are new software updates applicable to the image. Než budete moci použít aktualizace softwaru, budete potřebovat následující požadavky:Before you can apply software updates to it, you need the following prerequisites:

 • Infrastruktura aktualizací softwaruA software updates infrastructure
 • Aktualizace softwaru byly úspěšně synchronizoványSuccessfully synchronized software updates
 • Stažení aktualizací softwaru do knihovny obsahu na serveru lokalityDownloaded the software updates to the content library on the site server

Další informace najdete v tématu nasazení aktualizací softwaru.For more information, see Deploy software updates.

Použít příslušné aktualizace softwaru na obrázek podle zadaného plánu.Apply applicable software updates to an image on a specified schedule. Tento proces se někdy nazývá Údržba offline.This process is sometimes called offline servicing. V tomto plánu Configuration Manager aplikuje vybrané aktualizace softwaru na bitovou kopii.On this schedule, Configuration Manager applies the selected software updates to the image. Pak může také znovu distribuovat aktualizovanou bitovou kopii do distribučních bodů.It can then also redistribute the updated image to distribution points.

Důležité

I když můžete vybrat jakoukoli aktualizaci softwaru, která se vztahuje na image na základě verze, DISM může použít jenom určité typy aktualizací pro image.While you can select any software update that's applicable to the image based on version, DISM can only apply certain types of updates to the image. V souboru OfflineServicingMgr. log se zobrazí následující položka: Not applying this update binary, it is not supported.The OfflineServicingMgr.log file shows the following entry: Not applying this update binary, it is not supported.

Databáze lokality obsahuje informace o imagi, včetně aktualizací softwaru použitých v době importu.The site database stores information about the image, including the software updates that were applied at the time of the import. Aktualizace softwaru, které pro bitovou kopii použijete po jejím úvodním přidání, jsou uloženy také v databázi lokality.Software updates that you apply to the image since it was initially added are also stored in the site database. Když spustíte Průvodce pro použití aktualizací softwaru, načte seznam použitelných aktualizací softwaru, které lokalita ještě pro Image nepoužila.When you start the wizard to apply software updates, it retrieves the list of applicable software updates that the site hasn't yet applied to the image. Configuration Manager zkopíruje aktualizace softwaru, které jste vybrali z knihovny obsahu na serveru lokality.Configuration Manager copies the software updates that you select from the content library on the site server. Pak použije aktualizace softwaru na bitovou kopii.It then applies the software updates to the image.

Proces údržbyServicing process

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na pracovní prostor softwarová knihovna , rozbalte možnost operační systémya potom vyberte možnost bitové kopie operačního systému nebo balíčky s upgradem operačního systému.In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then select either Operating System Images or Operating System Upgrade Packages.

 2. Vyberte objekt, pro který chcete použít aktualizace softwaru.Select the object to which to apply software updates.

 3. Na pásu karet vyberte naplánovat aktualizace a spusťte tak průvodce.On the ribbon, select Schedule Updates to start the wizard.

 4. Na stránce Vybrat aktualizace vyberte aktualizace softwaru, které se mají použít na bitovou kopii.On the Choose Updates page, select the software updates to apply to the image. Zobrazení seznamu aktualizací v průvodci může nějakou dobu trvat.It may take some time for the list of updates to appear in the wizard. Pomocí filtru vyhledejte řetězce v metadatech.Use the Filter to search for strings in the metadata. Pomocí rozevíracího seznamu Architektura systému můžete filtrovat podle x86, x64nebo všech.Use the System architecture drop-down list to filter on X86, X64, or All. V seznamu můžete vybrat jednu, mnoho nebo všechny aktualizace.You can select one, many, or all updates in the list. Až budete hotovi s výběrem možnosti aktualizace, vyberte Další.When you're finished selecting updates, select Next.

 5. Na stránce Nastavení plánu nakonfigurujte následující nastavení a klikněte na tlačítko Další.On the Set Schedule page, specify the following settings, and then click Next.

  1. Plán: Určete plán, kdy má lokalita použít aktualizace softwaru na bitovou kopii.Schedule: Specify the schedule for when the site applies the software updates to the image.

  2. Pokračovat při chybě: tuto možnost vyberte, pokud chcete v instalaci aktualizací softwaru do image pokračovat, i když dojde k chybě.Continue on error: Select this option to continue to apply software updates to the image even when there's an error.

  3. Aktualizovat distribuční body s imagí: tuto možnost vyberte, pokud chcete aktualizovat bitovou kopii v distribučních bodech poté, co lokalita nainstaluje aktualizace softwaru.Update distribution points with the image: Select this option to update the image on distribution points after the site applies the software updates.

 6. Dokončete průvodce plánováním aktualizací.Complete the Schedule Updates Wizard.

Poznámka

Chcete-li minimalizovat velikost datové části, bude údržba balíčků s upgradem operačního systému a bitových kopií operačního systému odebrána ze starší verze.To minimize the payload size, the servicing of OS upgrade packages and OS images removes the older version.

Operace údržbyServicing operations

V konzole Configuration Manager v uzlu image operačního systému nebo balíčky s upgradem operačního systému přidejte do zobrazení následující sloupce:In the Configuration Manager console, in either the OS Images or OS Upgrade Packages node, add the following columns to the view:

 • Datum plánované aktualizace: Tato vlastnost zobrazuje další plán, který jste definovali.Scheduled Updates Date: This property shows the next schedule that you've defined.
 • Stav naplánované aktualizace: Tato vlastnost zobrazuje stav.Scheduled Updates Status: This property shows the status. Například úspěch nebo v procesu.For example, Successful or In Process.

Vyberte objekt konkrétní obrázek a potom v podokně podrobností přepněte na kartu stav aktualizace .Select a specific image object, and then switch to the Update Status tab in the details pane. Tato karta zobrazuje seznam aktualizací v imagi.This tab shows the list of updates in the image.

Vyberte objekt konkrétní obrázek a na pásu karet vyberte možnost vlastnosti .Select a specific image object, and select Properties in the ribbon. Karta nainstalované aktualizace zobrazuje seznam aktualizací v imagi.The Installed Updates tab shows the list of updates in the image. Karta Údržba je zobrazení aktuálního plánu údržby jen pro čtení a aktualizace, které jste naplánovali použít.The Servicing tab is a read-only view of the current servicing schedule and the updates that you've scheduled to apply.

Když je stav v procesu, můžete na pásu karet vybrat zrušit plánované aktualizace .When the status is In Process, you can select Cancel Scheduled Updates on the ribbon. Tato akce zruší aktivní proces údržby.This action cancels the active servicing process.

Pokud chcete tento proces vyřešit, Prohlédněte si soubory OfflineServicingMgr. log a DISM. log na serveru lokality.To troubleshoot this process, view the OfflineServicingMgr.log and dism.log files on the site server. Další informace najdete v tématu soubory protokolu.For more information, see Log files.

Zadejte jednotku pro obsluhu bitové kopie operačního systému offlineSpecify the drive for offline OS image servicing

Počínaje verzí 1810 zadejte jednotku, kterou Configuration Manager používá během offline údržby imagí operačního systému.Starting in version 1810, specify the drive that Configuration Manager uses during offline servicing of OS images. Tento proces může využívat velké množství místa na disku s dočasnými soubory.This process can consume a large amount of disk space with temporary files. Tato možnost nabízí flexibilitu při výběru jednotky, která se má použít.This option gives you flexibility to select the drive to use.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Správa , rozbalte položku Konfigurace lokalitya vyberte uzel lokality .In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace, expand Site Configuration, and select the Sites node. Na pásu karet klikněte na položku Konfigurovat součásti webu a vyberte možnost nasazení operačního systému.In the ribbon, click Configure Site Components and select Operating System Deployment.

 2. Na kartě Offline údržba Určete možnost, jakou má místní jednotka používat offline údržbu imagí.On the Offline Servicing tab, specify the option for A local drive to be used by offline servicing of images.

Ve výchozím nastavení je toto nastavení Automatické.By default, this setting is Automatic. S touto hodnotou Configuration Manager vybere jednotku, na které je nainstalována.With this value, Configuration Manager selects the drive on which it's installed.

Pokud vyberete jednotku, která na serveru lokality neexistuje, Configuration Manager se chovají stejně, jako byste vybrali možnost automaticky.If you select a drive that doesn't exist on the site server, Configuration Manager behaves the same as if you select Automatic.

Během offline údržby Configuration Manager ukládá do složky dočasné soubory <drive>:\ConfigMgr_OfflineImageServicing.During offline servicing, Configuration Manager stores temporary files in the folder, <drive>:\ConfigMgr_OfflineImageServicing. Také připojí bitovou kopii operačního systému do této složky.It also mounts the OS image in this folder.

Optimalizovaná údržba imagíOptimized image servicing

Počínaje verzí 1902 platí, že při použití aktualizací softwaru pro image operačního systému je k dispozici nová možnost optimalizace výstupu odebráním všech nahrazených aktualizací.Starting in version 1902, when you apply software updates to an OS image, there's a new option to optimize the output by removing any superseded updates. Optimalizace na offline údržbu platí jenom pro image s jedním indexem.The optimization to offline servicing only applies to images with a single index.

Když naplánujete, aby lokalita používala aktualizace softwaru pro image operačního systému, použije nástroj příkazového řádku Obsluha a správa bitových kopií (DISM) pro nasazení systému Windows.When you schedule the site to apply software updates to an OS image, it uses the Windows Deployment Image Servicing and Management (DISM) command-line tool. Během procesu údržby Tato změna zavádí následující dva další kroky:During the servicing process, this change introduces the following two additional steps:

 • Spustí nástroj DISM proti připojené offline imagi s parametry /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase.It runs DISM against the mounted offline image with the parameters /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase. Pokud tento příkaz neproběhne úspěšně, aktuální proces obsluhy se nezdařil.If this command fails, the current servicing process fails. Nepotvrdí žádné změny v imagi.It doesn't commit any changes to the image.

 • Po Configuration Manager potvrdí změny v imagi a odpojí je od systému souborů, exportuje image do jiného souboru.After Configuration Manager commits changes to the image and unmounts it from the file system, it exports the image to another file. Tento krok používá parametr /Export-ImageDISM.This step uses the DISM parameter /Export-Image. Z image se odeberou nepotřebné soubory, což zmenšuje velikost.It removes unneeded files from the image, which reduces the size.

Společnost Microsoft doporučuje, abyste pravidelně použili aktualizace pro offline image.Microsoft recommends that you regularly apply updates to your offline images. Tuto možnost nemusíte používat při každé změně služby image.You don't have to use this option every time you service an image. Když tento proces provedete každý měsíc, tato nová možnost poskytuje největší přínos v průběhu času.When you do this process each month, this new option provides you the greatest advantage by using it over time. Další informace najdete v tématu doporučení pro krok instalovat aktualizace softwaru.For more information, see Recommendations for Install Software Updates step.

I když tato možnost pomáhá snižovat celkovou velikost bitové kopie, trvá to déle, než proces dokončí.While this option helps reduce the overall size of the serviced image, it does take longer to complete the process. Pomocí Průvodce můžete naplánovat obsluhu během pohodlných časů.Use the wizard to schedule servicing during convenient times. Vyžaduje také další úložiště na serveru lokality.It also requires additional storage on the site server. Lokalitu můžete přizpůsobit tak, aby používala alternativní umístění.You can customize the site to use an alternate location. Další informace najdete v tématu určení jednotky pro obsluhu bitové kopie operačního systému offline.For more information, see Specify the drive for offline OS image servicing.

Postup optimalizace obsluhy imagíProcess to optimize image servicing

 1. Spusťte proces údržby.Start the servicing process.

 2. Na stránce nastavit plán vyberte možnost Odebrání nahrazených aktualizací po aktualizaci obrázku.On the Set Schedule page, select the option to Remove superseded updates after the image is updated. Tato možnost není automaticky povolena.This option isn't automatically enabled. Pokud má obrázek více než jeden index, nemůžete použít tuto možnost.If the image has more than one index, you can't use this option.

 3. Chcete-li naplánovat obsluhu bitové kopie, dokončete průvodce.To schedule image servicing, complete the wizard.

Ověří a monitorujte proces pomocí protokolu offlineServicing. log.Validate and monitor the process using the OfflineServicing.log.

Další krokyNext steps

Vytvoření pořadí úkolů pro upgrade operačního systémuCreate a task sequence to upgrade an OS