Nasazení aktualizací softwaruDeploy software updates

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Fáze nasazení aktualizace softwaru je proces nasazení aktualizací softwaru.The software update deployment phase is the process of deploying software updates. Bez ohledu na to, jak nasazujete aktualizace softwaru, lokalita:No matter how you deploy software updates, the site:

 • Přidá aktualizace do skupiny aktualizací softwaru.Adds the updates to a software update group
 • Distribuuje obsah aktualizace do distribučních bodů.Distributes the update content to distribution points
 • Nasadí skupinu aktualizací do klientů.Deploys the update group to clients

Po vytvoření nasazení lokalita odešle do cílových klientů přidruženou zásadu aktualizace softwaru.After you create the deployment, the site sends an associated software update policy to targeted clients. Klienti stáhnou soubory obsahu aktualizace softwaru ze zdroje obsahu do místní mezipaměti.The clients download the software update content files from a content source to their local cache. Klienti na internetu vždycky stahují obsah z cloudové služby Microsoft Update.Clients on the internet always download content from the Microsoft Update cloud service. Aktualizace softwaru jsou následně k dispozici pro instalaci klientem.The software updates are then available for installation by the client.

Tip

Pokud distribuční bod není k dispozici, mohou klienti v intranetu stahovat také aktualizace softwaru z Microsoft Update.If a distribution point isn't available, clients on the intranet can also download software updates from Microsoft Update.

Poznámka

Na rozdíl od jiných typů nasazení jsou všechny aktualizace softwaru staženy do mezipaměti klienta.Unlike other deployment types, software updates are all downloaded to the client cache. To je bez ohledu na nastavení maximální velikosti mezipaměti v klientovi.This is regardless of the maximum cache size setting on the client. Další informace o nastavení mezipaměti klienta najdete v tématu Konfigurace mezipaměti klienta pro klienty Configuration Manager.For more information about the client cache setting, see Configure the client cache for Configuration Manager clients.

Chcete-li konfigurovat požadované nasazení aktualizace softwaru, aktualizace softwaru budou automaticky nainstalovány v plánovaném termínu.If you configure a required software update deployment, the software updates are automatically installed at the scheduled deadline. Případně může uživatel na klientském počítači naplánovat nebo zahájit instalaci aktualizace softwaru před termínem.Alternatively, the user on the client computer can schedule or initiate the software update installation prior to the deadline. Po pokusu o instalaci klientské počítače odešlou stavové zprávy zpět na server lokality, což značí úspěšnou instalaci aktualizace softwaru.After the attempted installation, client computers send state messages back to the site server to report whether the software update installation was successful. Další informace o nasazení aktualizace softwaru najdete v tématu Pracovní postupy nasazení aktualizací softwaru.For more information about software update deployments, see Software update deployment workflows.

Existují tři hlavní scénáře nasazení aktualizací softwaru:There are three main scenarios for deploying software updates:

Obvykle zahájíte ručním nasazením aktualizací softwaru k vytvoření směrného plánu pro klienty a potom můžete aktualizace softwaru na klienty spravovat pomocí automatického nebo dvoufázového nasazení.Typically, you start by manually deploying software updates to create a baseline for your clients, and then you manage software updates on clients by using an automatic or phased deployment.

Poznámka

Nemůžete použít pravidlo automatického nasazení se dvoufázovém nasazením.You can't use an automatic deployment rule with a phased deployment.

Ruční nasazení aktualizací softwaruManually deploy software updates

V konzole Configuration Manager vyberte aktualizace softwaru a ručně spusťte proces nasazení.Select software updates in the Configuration Manager console and manually start the deployment process. Tato metoda nasazení se obvykle používá pro:You typically use this method of deployment to:

 • Před vytvořením pravidel automatického nasazení, která spravují měsíční nasazení, Získejte klienty v aktuálním stavu pomocí požadovaných aktualizací softwaru.Get clients up-to-date with required software updates before you create automatic deployment rules that manage monthly deployments

 • Nasazení aktualizací softwaru mimo IP síťDeploy out-of-band software updates

Následující seznam shrnuje obecný postup ručního nasazení aktualizací softwaru:The following list provides the general workflow for manual deployment of software updates:

 1. Vyfiltrování aktualizací softwaru využívajících konkrétní požadavky.Filter for software updates that use specific requirements. Například zadejte kritéria, která načte všechny aktualizace zabezpečení nebo kritické aktualizace softwaru, které jsou vyžadovány více než 50 klientů.For example, provide criteria that retrieves all security or critical software updates that are required on more than 50 clients.

 2. Vytvoření skupiny aktualizací softwaru, která obsahuje aktualizace softwaru.Create a software update group that contains the software updates.

 3. Stažení obsahu aktualizací softwaru ve skupině aktualizací softwaru.Download the content for the software updates in the software update group.

 4. Ruční nasazení skupiny aktualizací softwaru.Manually deploy the software update group.

Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu Ruční nasazení aktualizací softwaru.For more information and detailed steps, see Manually deploy software updates.

Poznámka

 • Od 21. dubna 2020 se sada Office 365 ProPlus přejmenovává na Microsoft 365 aplikace pro podniky.Starting on April 21, 2020, Office 365 ProPlus is being renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise. Další informace najdete v tématu Změna názvu pro Office 365 ProPlus.For more information, see Name change for Office 365 ProPlus. V konzole Configuration Manager se pořád zobrazují odkazy na starý název a podpůrná dokumentace, zatímco se konzola aktualizuje.You may still see references to the old name in the Configuration Manager console and supporting documentation while the console is being updated.
 • Když ručně nasazujete aktualizace klientů Office 365, najdete je v uzlu aktualizace sady office 365 v části Office 365 Správa klientů v pracovním prostoru softwarová knihovna .When manually deploying Office 365 client updates, find them in the Office 365 Updates node under Office 365 Client Management of the Software Library workspace.

Automaticky nasadit aktualizace softwaruAutomatically deploy software updates

Nakonfigurujte automatické nasazení aktualizací softwaru pomocí pravidla automatického nasazení (ADR).Configure automatic software updates deployment by using an automatic deployment rule (ADR). Tato metoda nasazení je společná pro měsíční aktualizace softwaru (obvykle se označuje jako "patch úterý") a ke správě aktualizací definic.This method of deployment is common for monthly software updates (typically known as "Patch Tuesday") and for managing definition updates. Určete kritéria pro pravidlo automatického nasazení pro automatizaci procesu nasazení.You define the criteria for an ADR to automate the deployment process. Následující seznam poskytuje obecný pracovní postup pro automatické nasazení aktualizací softwaru:The following list provides the general workflow to automatically deploy software updates:

 1. Vytvořte pravidlo automatického nasazení, které určuje nastavení nasazení.Create an ADR that specifies deployment settings.

 2. Lokalita přidá aktualizace softwaru do skupiny aktualizace softwaru.The site adds the software updates to a software update group.

 3. Lokalita nasadí skupinu aktualizace softwaru na klienty v cílové kolekci.The site deploys the software update group to the clients in the target collection.

Nejprve určete automatickou strategii nasazení aktualizace softwaru.First, determine your automatic software update deployment strategy. Můžete například vytvořit pravidlo automatického nasazení na počáteční cílovou kolekci testovacích klientů.For example, create the ADR to initially target a collection of test clients. Po ověření, že testovací skupina úspěšně nainstalovala aktualizace softwaru, přidejte do pravidla nové nasazení.After you verify the test group successfully installed the software updates, add a new deployment to the rule. Můžete také změnit cílovou kolekci v existujícím nasazení na jednu, která obsahuje větší skupinu klientů.You could also change the targeted collection in the existing deployment to one that includes a larger set of clients. Při rozhodování o strategii, která se má použít, vezměte v úvahu následující chování:Consider the following behaviors when deciding upon the strategy to use:

 • Můžete upravit vlastnosti objektů aktualizace softwaru, které vytvoří ADR.You're able to modify the properties of the software update objects that the ADR creates.

 • ADR automaticky nasadí aktualizace softwaru na klienty, když je přidáte do cílové kolekce.The ADR automatically deploys software updates to clients when you add them to the target collection.

 • Když vy nebo ADR přidáte do skupiny aktualizace softwaru nové aktualizace softwaru, lokalita je automaticky nasadí do klientů v cílové kolekci.When you or the ADR adds new software updates to the software update group, the site automatically deploys them to the clients in the target collection.

 • Povolte nebo zakažte nasazení kdykoli pro pravidlo automatického nasazení.Enable or disable deployments at any time for the ADR.

Po vytvoření pravidla automatického nasazení přidejte do pravidla další nasazení.After you create an ADR, add additional deployments to the rule. Tato akce vám pomůže spravovat složitost nasazení různých aktualizací do různých kolekcí.This action helps you manage the complexity of deploying different updates to different collections. Každé nové nasazení má plný rozsah funkcí a možností monitorování.Each new deployment has the full range of functionality and deployment monitoring experience.

Každé nové nasazení, které přidáte:Each new deployment that you add:

 • Používá stejnou skupinu aktualizací a balíček, které pravidla automatického nasazení vytvoří při prvním spuštění.Uses the same update group and package, which the ADR creates when it first runs
 • Může cílit na jinou kolekci.Can target a different collection
 • Podporuje jedinečné vlastnosti nasazení včetně vlastností:Supports unique deployment properties including:
  • Čas aktivaceActivation time
  • TermínDeadline
  • Uživatelské prostředíUser experience
  • Samostatné výstrahy pro každé nasazeníSeparate alerts for each deployment

Další informace a podrobné pokyny najdete v tématu automatické nasazení aktualizací softwaru .For more information and detailed steps, see Automatically deploy software updates

Nasazení aktualizací softwaru ve fázíchDeploy software updates in phases

Počínaje verzí 1810 vytvořte dvoufázové nasazení pro aktualizace softwaru.Starting in version 1810, create phased deployments for software updates. Postupné nasazení vám umožní orchestrovat koordinované, sekvenční zavedení softwaru na základě přizpůsobitelných kritérií a skupin.Phased deployments allow you to orchestrate a coordinated, sequenced rollout of software based on customizable criteria and groups.

Další informace najdete v tématu Vytvoření dvoufázové nasazení.For more information, see Create phased deployments.