Instalace nástrojů klienta NuGetInstalling NuGet client tools

Hledáte nainstalovat balíček? V tématu způsoby instalace balíčků NuGet.Looking to install a package? See Ways to install NuGet packages.

Chcete-li pracovat s NuGet, jako balíček příjemce nebo creator, můžete použít nástrojů rozhraní příkazového řádku (CLI) a také funkce NuGet v sadě Visual Studio.To work with NuGet, as a package consumer or creator, you can use command-line interface (CLI) tools as well as NuGet features in Visual Studio. Tento článek stručně popisuje možnosti různých nástrojů, jak nainstalovat a jejich srovnávacích dostupnost funkcí.This article briefly outlines the capabilities of the different tools, how to install them, and their comparative feature availability. Chcete-li začít používat využívat balíčky NuGet, přečtěte si téma instalací a použitím balíčku (.NET rozhraní příkazového řádku) a instalací a použitím balíčku (Visual Studio).To get started using NuGet to consume packages, see Install and use a package (.NET CLI) and Install and use a package (Visual Studio). Chcete-li začít vytvářet balíčky NuGet, přečtěte si téma vytvořit a publikovat balíček NET Standard (dotnet rozhraní příkazového řádku) a vytvoření a publikování balíčku NET Standard (Visual Studio).To get started creating NuGet packages, see Create and publish a NET Standard package (dotnet CLI) and Create and publish a NET Standard package (Visual Studio).

Nástroj               Tool                PopisDescription Stahování         Download         
dotnet.exedotnet.exe Součástí rozhraní .NET Core SDK a poskytuje základní funkce NuGet na všech platformách.Included with the .NET Core SDK and provides core NuGet features on all platforms. .NET core SDK.NET Core SDK
nuget.exenuget.exe Nabízí všechny funkce NuGet v systému Windows, při spuštění v Mono obsahuje většinu funkcí na Mac a Linux.Provides all NuGet capabilities on Windows, provides most features on Mac and Linux when running under Mono. nuget.exenuget.exe
Visual StudioVisual Studio V systému Windows poskytuje možnosti NuGet prostřednictvím uživatelského rozhraní Správce balíčků a konzoly Správce balíčků; součástí. NET související úlohy.On Windows, provides NuGet capabilities through the Package Manager UI and Package Manager Console; included with .NET-related workloads. V systému Mac poskytuje určité funkce prostřednictvím uživatelského rozhraní.On Mac, provides certain features through the UI. V sadě Visual Studio Code NuGet funkce poskytované prostřednictvím rozšíření.In Visual Studio Code, NuGet features are provided through extensions. Visual Studio 2017Visual Studio 2017

Rozhraní příkazového řádku nástroje MSBuild také nabízí možnost obnovení a vytváření balíčků, což je užitečné hlavně na serverech sestavení.The MSBuild CLI also provides the ability to restore and create packages, which is primarily useful on build servers. MSBuild není nástroj pro obecné účely pro práci s NuGet.MSBuild is not a general-purpose tool for working with NuGet.

Nástrojů příkazového řádkuCLI tools

Jsou dva NuGet rozhraní příkazového řádku nástroje dotnet.exe a nuget.exe.The two NuGet CLI tools are dotnet.exe and nuget.exe. V tématu dostupnost funkcí pro porovnání.See feature availability for a comparison.

dotnet.exe CLIdotnet.exe CLI

Rozhraní .NET Core 2.0 příkazového řádku, dotnet.exe, funguje na všech platformách (Windows, Mac a Linux) a poskytuje základní funkce NuGet jako je instalace, obnovení a publikování balíčků.The .NET Core 2.0 CLI, dotnet.exe, works on all platforms (Windows, Mac, and Linux) and provides core NuGet features such as installing, restoring, and publishing packages. dotnet poskytuje přímá integrace s .NET Core soubory projektu (například .csproj), což je užitečné, ve většině scénářů.dotnet provides direct integration with .NET Core project files (such as .csproj), which is helpful in most scenarios. dotnet je také vytvořené přímo pro každou platformu a nevyžaduje instalaci Mono.dotnet is also built directly for each platform and does not require you to install Mono.

Instalace:Installation:

Další informace najdete v tématu .NET Core rozhraní příkazového řádku nástroje.For more information, see .NET Core command-line interface tools.

nuget.exe rozhraní příkazového řádkunuget.exe CLI

Rozhraní příkazového řádku NuGet nuget.exe, je nástroj příkazového řádku pro Windows, který nabízí všechny funkce NuGet; můžete spustit také na Mac OSX a Linux pomocí Mono s omezeními.The NuGet CLI, nuget.exe, is the command-line utility for Windows that provides all NuGet capabilities; it can also be run on Mac OSX and Linux using Mono with some limitations. Na rozdíl od dotnet, nuget.exe rozhraní příkazového řádku nemá vliv na soubory projektu a neaktualizuje packages.config při instalaci balíčků.Unlike dotnet, the nuget.exe CLI does not affect project files and does not update packages.config when installing packages.

Instalace:Installation:

WindowsWindows

 1. Navštivte nuget.org/downloads a vyberte NuGet 3.3 nebo novější (2.8.6 přílohy není kompatibilní s Mono).Visit nuget.org/downloads and select NuGet 3.3 or higher (2.8.6 is not compatible with Mono). Doporučujeme vždy na nejnovější verzi a 4.1.0+ je potřeba publikovat balíčky nuget.org.The latest version is always recommended, and 4.1.0+ is required to publish packages to nuget.org.
 2. Každý soubor ke stažení je nuget.exe přímo soubor.Each download is the nuget.exe file directly. Dáte pokyn, aby prohlížeč k uložení souboru do složky podle vašeho výběru.Instruct your browser to save the file to a folder of your choice. Soubor je není příslušný instalační program; vám nic neuvidí, je-li spustit přímo z prohlížeče.The file is not an installer; you won't see anything if you run it directly from the browser.
 3. Přidat složku, kam jste umístili nuget.exe do proměnné prostředí PATH použít nástroj příkazového řádku z libovolného místa.Add the folder where you placed nuget.exe to your PATH environment variable to use the CLI tool from anywhere.

macOS/LinuxmacOS/Linux

Chování se může mírně lišit podle distribuce operačního systému.Behaviors may vary slightly by OS distribution.

 1. Nainstalujte Mono 4.4.2 nebo novější.Install Mono 4.4.2 or later.

 2. Spuštěním následujícího příkazu v příkazovém řádku shell:Execute the following command at a shell prompt:

  # Download the latest stable `nuget.exe` to `/usr/local/bin`
  sudo curl -o /usr/local/bin/nuget.exe https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe
  
 3. Vytvořit alias, přidejte následující skript k příslušnému souboru pro váš operační systém (obvykle ~/.bash_aliases nebo ~/.bash_profile):Create an alias by adding the following script to the appropriate file for your OS (typically ~/.bash_aliases or ~/.bash_profile):

  # Create as alias for nuget
  alias nuget="mono /usr/local/bin/nuget.exe"
  
 4. Znovu načte prostředí.Reload the shell. Otestujte instalaci tak, že zadáte nuget bez parametrů.Test the installation by entering nuget with no parameters. Zobrazit nápovědu příkazového řádku NuGet.NuGet CLI help should display.

Tip

Použití nuget update -self v systému Windows k aktualizaci existující nuget.exe na nejnovější verzi.Use nuget update -self on Windows to update an existing nuget.exe to the latest version.

Poznámka

Nejnovější doporučená rozhraní příkazového řádku NuGet je vždy k dispozici na https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe.The latest recommended NuGet CLI is always available at https://dist.nuget.org/win-x86-commandline/latest/nuget.exe. Pro účely kompatibility se staršími systémy průběžnou integraci a adresu URL předchozí https://nuget.org/nuget.exe aktuálně poskytuje zastaralé 2.8.6 přílohy rozhraní příkazového řádku nástroje.For compatibility purposes with older continuous integration systems, a previous URL, https://nuget.org/nuget.exe currently provides the deprecated 2.8.6 CLI tool.

Visual StudioVisual Studio

 • Visual Studio Code: NuGet možnosti jsou k dispozici prostřednictvím rozšíření marketplace, nebo použít dotnet.exe nebo nuget.exe nástrojů příkazového řádku.Visual Studio Code: NuGet capabilities are available through marketplace extensions, or use the dotnet.exe or nuget.exe CLI tools.

 • Visual Studio pro Mac: některé funkce NuGet jsou vytvořené přímo.Visual Studio for Mac: certain NuGet capabilities are built in directly. V tématu balíček včetně NuGet ve vašem projektu návod.See Including a NuGet package in your project for a walkthrough. Pro další možnosti, použijte dotnet.exe nebo nuget.exe nástrojů příkazového řádku.For other capabilities, use the dotnet.exe or nuget.exe CLI tools.

 • Visual Studio v systému Windows: Správce balíčků NuGet je součástí sady Visual Studio 2012 a novějším.Visual Studio on Windows: The NuGet Package Manager is included with Visual Studio 2012 and later. Poskytuje správce balíčků uživatelského rozhraní Správce balíčků a Konzola správce balíčků, pomocí kterého můžete spustit většinu operací NuGet.The Package Manager provides the Package Manager UI and the Package Manager Console, through which you can run most NuGet operations.

  • Instalační program Visual Studio 2017 zahrnuje Správce balíčků NuGet s libovolnou úlohu, kterou využívá rozhraní .NET.The Visual Studio 2017 installer includes the NuGet Package Manager with any workload that employs .NET. Chcete-li instalovat samostatně, nebo ověřte, zda je nainstalován Správce balíčků, spusťte instalační program Visual Studio 2017 a zkontrolujte příslušné možnosti v nabídce jednotlivých součástí > Code nástroje > Správce balíčků NuGet.To install separately, or to verify that the Package Manager is installed, run the Visual Studio 2017 installer and check the option under Individual Components > Code tools > NuGet package manager.
  • Uživatelské rozhraní Správce balíčků a konzoly jsou jedinečné pro Visual Studio v systému Windows.The Package Manager UI and Console are unique to Visual Studio on Windows. Nejsou k dispozici v současné době v sadě Visual Studio for Mac.They are not presently available on Visual Studio for Mac.
  • Visual Studio automaticky nezahrnuje nuget.exe rozhraní příkazového řádku, které je nutné nainstalovat samostatně, jak je popsáno výše.Visual Studio does not automatically include the nuget.exe CLI, which must be installed separately as described earlier.
  • Konzola správce balíčků příkazy fungovat pouze v sadě Visual Studio v systému Windows a nefungují v jiných prostředích prostředí PowerShell.Package Manager Console commands work only within Visual Studio on Windows and do not work within other PowerShell environments.
  • Pro sadu Visual Studio 2010 a starší nainstalujte rozšíření "NuGet balíček správce pro Visual Studio".For Visual Studio 2010 and earlier, install the "NuGet Package Manager for Visual Studio" extension.
  • Rozšíření NuGet pro Visual Studio 2013 a 2015 můžete také stáhnout z https://dist.nuget.org/index.html .NuGet Extensions for Visual Studio 2013 and 2015 can also be downloaded from https://dist.nuget.org/index.html.
  • Pokud chcete zobrazit náhled chystaných funkcí NuGet, nainstalujte Visual Studio 2017 Preview, který funguje souběžného s stabilní verze sady Visual Studio.If you'd like to preview upcoming NuGet features, install the Visual Studio 2017 Preview, which works side-by-side with stable releases of Visual Studio. Pokud chcete odesílat zprávy o problémech nebo sdílet nápady pro verze Preview, otevřete na problém úložiště NuGet GitHub.To report problems or share ideas for previews, open an issue on the NuGet GitHub repository.

Dostupnost funkcíFeature availability

FunkceFeature DotNet rozhraní příkazového řádkudotnet CLI nuget rozhraní příkazového řádku (Windows)nuget CLI (Windows) nuget rozhraní příkazového řádku (Mono)nuget CLI (Mono) Visual Studio (Windows)Visual Studio (Windows) Visual Studio for MacVisual Studio for Mac
Hledání balíčkůSearch packages
Instalace nebo odinstalace balíčkůInstall/uninstall packages ✔(1)✔(1) ✔(2)✔(2)
Balíčky aktualizacíUpdate packages
obnovení balíčkůRestore packages ✔(3)✔(3)
Správa informačních kanálů balíčku (zdroji)Manage package feeds (sources)
Správa balíčků na informační kanálManage packages on a feed ✔(1)✔(1)
Sada rozhraní API klíče pro informační kanálySet API keys for feeds
Vytvoření packages(4)Create packages(4) ✔(5)✔(5)
Publikování balíčkůPublish packages ✔(1)✔(1)
Replikovat balíčkyReplicate packages
Spravovat globální balíček a složek do mezipamětiManage global-package and cache folders
Spravovat konfiguraci NuGetManage NuGet configuration

(1) balíčky na pouze nuget.org(1) Packages on nuget.org only

(2) nemá vliv na soubory projektu; použít dotnet.exe místo.(2) Does not affect project files; use dotnet.exe instead.

(3) funguje pouze s packages.config souboru a nikoli s řešení (.sln) soubory.(3) Works only with packages.config file and not with solution (.sln) files.

(4) různé funkce Rozšířené balíček jsou k dispozici prostřednictvím rozhraní příkazového řádku pouze, protože se nenachází v nástrojích Visual Studio uživatelského rozhraní.(4) Various advanced package features are available through the CLI only as they aren't represented in the Visual Studio UI tools.

(5) funguje s .nuspec soubory, ale ne soubory projektu.(5) Works with .nuspec files but not with project files.

Můžete také zkoumat vývojáře, kteří pracují v systému Windows Explorer balíček NuGet, nástroj na open source, samostatné vizuálně zkoumat, vytvořit a upravit balíčky NuGet.Developers working on Windows can also explore the NuGet Package Explorer, an open-source, stand-alone tool to visually explore, create, and edit NuGet packages. Je například velmi užitečné, změnit experimentální struktura balíček bez nutnosti opětovného sestavení balíčku.It's very helpful, for example, to make experimental changes to a package structure without rebuilding the package.