Jednotlivé účty na NuGet.orgIndividual accounts on NuGet.org

Abyste mohli publikovat a spravovat balíčky na NuGet.org, musíte vytvořit jednotlivý účet.You must create an individual account to publish and manage packages on NuGet.org.

Jednotlivé účty vs. účty organizaceIndividual accounts vs. organization accounts

Váš jednotlivý uživatelský účet je vaší identitou v NuGet.org a může být členem libovolného počtu organizací.Your individual (user) account is your identity on NuGet.org and can be a member of any number of organizations. Balíček může patřit k účtu organizace, jako by mohl patřit k individuálnímu účtu.A package can belong to an organization account like it can belong to an individual account. Uživatelé balíčku nevidí žádný rozdíl mezi jednotlivými účty nebo účtem organizace: obě se zobrazí jako balíčky owners.Package consumers don't see any difference between an individual account or the organization account: both appear as package owners.

Účet organizace má jako členy jeden nebo více jednotlivých účtů.An organization account has one or more individual accounts as its members. Tito členové mohou spravovat sadu balíčků a přitom zachovat jedinou identitu pro vlastnictví.These members can manage a set of packages while maintaining a single identity for ownership.

Přidat nový jednotlivý účetAdd a new individual account

Pokud chcete vytvořit účet NuGet.org, musíte mít osobní účet Microsoft (MSA) nebo účet Azure Active Directory (AAD).To create a NuGet.org account, you need to have a personal Microsoft account (MSA) or an Azure Active Directory (AAD) account. Pokud žádný nemáte, můžete si ho vytvořit .If you do not have one, you can create one. Pokud máte účet MSA nebo AAD, postupujte podle následujících kroků.Follow the following steps if you have an MSA or AAD account.

 1. Přejít na přihlašovací stránku NuGet.orgGo to the NuGet.org login page.

 2. Klikněte na tlačítko Přihlásit se účtem Microsoft .Click on Sign in with Microsoft button.

 3. Zadejte účet Microsoft nebo Azure Active Directory podrobnosti účtu.Enter your Microsoft account or Azure Active Directory account details.

 4. Kliknutím na Ano přijměte oprávnění k aplikaci NuGet.org .Please click Yes to accept the permissions to be given to the NuGet.org application.

  Udělení oprávnění NuGet.org

 5. Budete přesměrováni na NuGet.orga požádáni, abyste zaregistrovali uživatelské jméno.You will be redirected to nuget.org, and asked to register a username.

 6. Do vstupního pole zadejte uživatelské jméno.Specify the username in the input box. Všimněte si, že uživatelské jméno rozlišuje velká a malá písmena a nelze je změnit nebo přejmenovat později.Please note that the username is case sensitive and cannot be changed or renamed later.

  Zadat uživatelské jméno na NuGet.org

 7. Klikněte na tlačítko Registrovat .Click the Register button.

Teď máte účet NuGet.org.You now have a NuGet.org account. Správu účtů můžete provádět na stránce Nastavení účtu .You can perform account management on the account settings page.

Povolit dvojúrovňové ověřování (2FA)Enable two-factor authentication (2FA)

Dvojúrovňové ověřování, neboli 2FA, je další vrstva zabezpečení, která se používá při přihlašování k webům nebo aplikacím.Two-factor authentication, or 2FA, is an extra layer of security used when logging into websites or apps. Pomocí 2FA se budete muset přihlásit pomocí účtu Microsoft (MSA) a poskytovat jinou formu ověřování, ke kterému jste měli přístup jenom vy.With 2FA, you have to log in with your Microsoft Account (MSA) and provide another form of authentication that only you know or have access to. Chcete-li lépe chránit svůj účet, povolte dvojúrovňové ověřování (doporučeno).To better protect your account, enable two-factor authentication (recommended).

 1. Když se přihlásíte k účtu, otevřete svůj profil a v části přihlašovací účetvyberte Povolit .When logged into your account, open your profile and choose Enable under Login Account.

  Povolit 2FA

  Zobrazí se zpráva s informacemi o tom, že při příštím přihlášení k NuGet.orgbudete požádáni o další přihlašovací údaje.You will see a message that tells you that the next time you sign in to nuget.org, you will be asked for additional credentials.

 2. Pokud chcete ověřování dokončit, odhlaste se a znovu se přihlaste.To complete the authentication at this time, sign out and then sign in again.

 3. Když se přihlásíte, vyberte jako druhou formu ověřování buď text, nebo e-mail.When you sign in, choose either text or e-mail as a second form of authentication.

  Ověřte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, která je už přidružená k vašemu účet Microsoft.Verify the phone number or e-mail that is already associated with your Microsoft account. Pro svůj účet možná budete muset zadat nové telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.You may need to enter a new phone number or e-mail for your account. Pokud ano, zadejte požadované informace podle pokynů a klikněte na tlačítko Další.If so, enter the required information as instructed, and click Next.

  Povolit 2FA

 4. Ověřte svoje zařízení nebo e-mailový účet a zadejte kód, který jste právě odeslali.Check your device or e-mail account, and enter the code that you were just sent.

  Povolit 2FA

 5. Dokončete dvojúrovňové ověřování podle všech dalších pokynů.Follow any additional instructions to complete Two-factor authentication.

Tip

Povolení 2FA pro účet NuGet.org nemá vliv na nastavení ověřování pro jiné účty nebo služby, které mohou být propojeny s účet Microsoft, které používáte k přihlášení do NuGet.org.Enabling 2FA for your NuGet.org account does not impact authentication settings for other accounts or services that may be linked to the Microsoft account you use to login to NuGet.org.

Odstranění účtu NuGet.orgDelete a NuGet.org account

Nápovědu k dalším úlohám souvisejícím s účty, jako je odstranění účtu NuGet.org, najdete v tématu Správa účtů NuGet.org.For help with additional account-related tasks, such as deleting a NuGet.org account, see NuGet.org account management.