Vaše organizace na NuGet.orgYour organization on NuGet.org

Organizacím umožňují podnikům a open source projekty, spolupracovat na balíčky pomocí jediné identity NuGet.org.Organizations enable businesses and open-source projects to collaborate on packages using a single NuGet.org identity. Pro spotřebitele balíčku zobrazí se stejná jako existující uživatelský účet na NuGet.org účet organizace.For a package consumer, an organization account appears same as an existing user account on NuGet.org.

Účty organizace a samostatné účtyOrganization accounts vs. individual accounts

Účet organizace má jeden nebo více účtů osoba (uživatel) jako členy.An organization account has one or more individual (user) accounts as its members. Tyto členy můžete spravovat sadu balíčků při zachování jedinou identitu pro vlastnictví.These members can manage a set of packages while maintaining a single identity for ownership.

Svého individuálního účtu je svoji identitu na NuGet.org a může mít libovolný počet organizace.Your individual account is your identity on NuGet.org and can be a member of any number of organizations. Balíček může patřit k účtu organizace jako můžou patřit do individuálního účtu.A package can belong to an organization account like it can belong to an individual account. Balíček příjemci nezobrazuje žádný rozdíl mezi samostatný účet nebo účet organizace: oba se objeví jako balíček owners.Package consumers don't see any difference between an individual account or the organization account: both appear as package owners.

Přidává se nová organizaceAdding a new organization

Pokud chcete přidat novou organizaci, vyberte svůj účet na NuGet.org a pak vyberte Správa organizace... příkazu nabídky:To add a new organization, select your account on NuGet.org, then select the Manage Organizations... menu command:

Možnost nabídky na NuGet.org pro správce organizace

Na další stránce vyberte přidat novou organizaci tlačítka:On the next page, select the Add new organization button:

Pro vytvoření nové organizace na NuGet.org

Na další stránce zadejte jméno a e-mailovou adresu organizace.On the next page, provide the organization name and email address. Protože účty organizace sdílejí stejný obor názvů jako uživatelské účty, název organizace musí být odlišné od všech existující organizace nebo uživatelské účty.Since organization accounts share the same namespace as user accounts, the organization name must be different from any other existing organization or user accounts. E-mailová adresa musí být také jedinečný ve všech účtech.The email address must also be unique across all accounts.

Přidejte novou stránku organizace na NuGet.org

Po vytvoření účtu organizace, se na správce a můžete odesílat balíčky pro organizaci a přidat členy organizace.Once the organization account is created, you are the administrator and can submit packages for the organization and add organization members.

Transformace existující účet organizaceTransform existing account to an organization

Varování

Převod účtu je nevratná operace: nelze transformovat organizace zpět na uživatelský účet.Account conversion is irreversible: you cannot transform an organization back to a user account.

Pokud už správu balíčků v týmu pomocí jediného uživatelského účtu a chcete převést na tento účet organizace, použijte transformovat váš účet organizace možnost Správa organizace stránky:If you're managing packages as a team using a single user account and would like to convert that account into an organization, use the Transform your account to an organization option on the Manage Organizations page:

Možnost převést existující účet organizace na NuGet.org

Na další stránce zadejte jiného uživatelského účtu přiřadit jako správce organizace, a pak vyberte transformace.On the next page, specify different user account to assign as the administrator of the organization, then select Transform.

Zadání informací pro transformaci uživatelský účet organizace

Správa organizace členyManaging organization members

Jako správce organizace, můžete přidat členy tím, že poskytuje každý člen NuGet.org název uživatelského účtu; e-mailové adresy nelze použít.As the organization administrator, you can add members by providing each member's NuGet.org user account name; email addresses cannot be used. Pak označit každý člen jako spolupracovník nebo správce s následujícími oprávněními:You then mark each member as a collaborator or administrator with the following permissions:

OprávněníPermission SpolupracovníkaCollaborator SprávceAdministrator
Správa balíčků pro organizaciManage the organization's packages
(odeslání nové balíčky, aktualizace nebo vyjmutí ze seznamu existujících balíčků)(submit new packages, update or unlist existing packages)
AnoYes AnoYes
Změna organizace metadatChange organization metadata
(e-mailovou adresu, nastavení oznámení)(email address, notification settings)
NeNo AnoYes
Spravovat členy organizaceManage organization members NeNo AnoYes
Požádat o nebo reagovat na požadavky co-ownership pro organizaci balíčkyRequest or act on co-ownership requests for organization packages NeNo AnoYes

Správa balíčkůManaging packages

Můžete zobrazit všechny balíčky přes svůj účet a všechny organizace, kterých jste členem na spravovat balíčky stránky.You can view all the packages across your account and all organizations of which you're a member on the Manage Packages page. Chcete-li zobrazit balíčky, které jsou specifické pro váš účet nebo libovolné konkrétní organizaci, použijte filtr účty v horní části stránky.To view the packages specific to your account or any specific organization, use the accounts filter on the top right of the page.

Správa balíčků s filtrem účtu

Přenos balíčků do organizaceTransferring packages to an organization

Pokud chcete převést některé své balíčky do nově vytvořeného organizace, můžete k tomu vyžádání účet organizace, který chcete spoluvlastní balíček a odebrat sami sebe jako vlastníka.If you wish to transfer some of your packages to a newly created organization, you can do so by requesting the organization account to co-own the package and then removing yourself as the owner. Pokud jste správcem organizace, neexistuje žádná potvrzení vyžadovat, abyste přijali vlastnictví.If you are an administrator of the organization, there is no confirmation required to accept the ownership. Ale pokud spolupracovníka, přidání organizace jako vlastníka vyžaduje jednu z Správci tak, aby přijímal vlastnictví.However, if you are a collaborator, adding the organization as an owner requires one of the administrators to accept the ownership.

Publikování balíčkůPublishing packages

Publikovat balíčky organizace jako publikovat balíčky uživatelský účet: přímo nahráním balíček do NuGet.org nebo vynucením balíček nuget push nebo dotnet nuget push příkazy rozhraní příkazového řádku.You publish packages to an organization like you publish packages to a user account: by directly uploading the package to NuGet.org or by pushing the package through the nuget push or dotnet nuget push CLI commands.

Nahrání balíčkůUploading packages

Když můžete přímo nahrát nový balíček na nahrát NuGet.org stránce přiřadit vlastníka balíčku k účtu uživatele nebo organizaci:When you directly upload a new package on the NuGet.org Upload page, you assign the package owner to a user or organization account :

Nahrání balíčku s možností účtu

Pomocí klíče rozhraní APIUsing API keys

Vložit balíčku nuget push nebo dotnet nuget push příkazy rozhraní příkazového řádku, je nutné získat klíč rozhraní API vyžaduje těchto příkazů.To push a package through the nuget push or dotnet nuget push CLI commands, you must obtain an API key needed by those commands. Podrobnosti najdete v tématu publikování balíčku.For details, see Publish a package.

Při vytváření nového klíče rozhraní API, vyberte příslušné organizaci vlastníka balíčku rozevírací seznam.When creating a new API key, select the appropriate organization in the Package Owner drop down. Žádné klíče rozhraní API, které vytvoříte se vztahuje pouze na zvoleném organizace:Any API key you create is applicable only to the chosen organization:

Klíč rozhraní API s možností účtu

Odebrání organizaceRemoving an organization

Jako uživatel, můžete odebrat sami sebe z organizace tak, že vyberete X tlačítko zobrazí vaše členství v organizaci:As a user, you can remove yourself from an organization by selecting the X button shown by your organization membership:

Odebrání uživatelského účtu z organizace

Správci můžou odeberte všechny členy z organizace, včetně jiných správců.Administrators can remove any member from the organization, including other administrators. Pokud jste jediným správcem organizace, nemůžete se sami odebrat není-li přidat jiného člena jako správce.If you're the sole administrator for an organization, you cannot remove yourself unless you add another member as an administrator.

Odstraňuje se účet organizaceDeleting an organization account

Účet organizace můžete odstranit kliknutím odstranit tlačítko zobrazené na stránce vaší organizace.You can delete an organization account by clicking the Delete button shown in your organization page.

Odstranit organizaci

Odstranit organizace, musíte potvrdit ho kliknutím odstranit organizaci tlačítko potvrzení.To delete the organizaiton, you must confirm it by clicking the Delete organization confirmation button.