Požadavky na Data uživatelůUser Data Requests

nuget.org uživatelé mohli odesílat žádosti o odstranění informace a informace o žádosti o export prostřednictvím nuget.org. Oba typy jsou odeslány ve formě podporu požadavků a jsou spustit správci nuget.org do 30 dní.nuget.org users can submit information delete requests and information export requests through nuget.org. Both types are submitted in the form of support requests and are be executed by the nuget.org administrators within 30 days.

Následující data uživatele jsou přímo přístupné prostřednictvím nuget.org:The following user data is directly accessible through nuget.org:

 • Účet související data, jako jsou e-mailovou adresu, účet pro přihlášení, profilový obrázek a nastavení e-mailových oznámeníAccount related data such as email address, login account, profile picture, and email notification settings
 • Klíče vlastní rozhraní APIOwned API Keys
 • Seznam balíčků vlastněná podnikemList of owned packages

Tato data není součástí data exportovaná prostřednictvím žádosti o podporu.This data is not included in data exported through the support request.

Identifikace zákaznická dataIdentifying customer data

Zákaznická data je možné identifikovat jako nuget.org názvy uživatelských účtů.Customer data can be identified as nuget.org user account names.

Odstraňuje se zákaznická dataDeleting customer data

Žádost o odstranění uživatele data z webu nuget.org:To request deleting user data from nuget.org:

 1. Uživatel musí přihlásit k nuget.orgThe user must sign-in to nuget.org
 2. Uživatel, musíte odeslat žádost pro svůj účet odstranit nuget.org/account/deleteThe user must submit a request for their account to be deleted nuget.org/account/delete

Uživatelé, kteří jsou výhradní vlastníci balíčky můžou najít novým vlastníkům před chce mít jeho účet odstraněn.Users that are sole owners of packages are encouraged to find new owners before asking to have their account deleted. Pokud nepřevezme vlastnictví balíčku, je balíček NuGet neuvedené v seznamu a v důsledku toho už nejsou k dispozici ve vyhledávacích dotazů v sadě Visual Studio nebo na webu nuget.org.If package ownership is not transferred, the NuGet package is unlisted and, as a result, it is no longer available in search queries in Visual Studio or on the nuget.org website. Před odstraněním účtu, správce nuget.org pracovat uživatele o nalezení novým vlastníkům pro balíčky, které vlastní.Before deleting the account, the nuget.org administrators work with the user to find new owners for the packages they own.

Účet akce odstranění dokončení správcem nuget.org do 30 dní od data požadavku.The account delete action is completed by the nuget.org administrator within 30 days from the date of the request.

Při odstraňování účtu všechna data uživatele se odebere ze systému nuget.org a budou provedeny následující akce:Upon account deletion, all of the user's data is be removed from the nuget.org system and the following actions are taken:

 • Odstraněný účet stane odregistrovat s nuget.orgThe deleted account becomes unregistered with nuget.org
 • Všechny vlastněné, že klíče rozhraní API se odstraní.All owned API Keys are deleted
 • Všechny rezervované obory názvů jsou všeobecně dostupnéAll reserved namespaces are released
 • Odeberou se všechny vlastnictví balíčkuAny package ownership are removed

Vlastní balíčky jsou není odstraněn.The owned packages are not deleted. I když neuvedené ve výsledcích hledání, zůstaly dostupné prostřednictvím obnovení balíčků pro projekty, které jsou na nich závislé.Though unlisted from search results, they remain available through package restore to projects that depend on them.

Export zákaznických datExporting customer data

Po přihlášení na nuget.org, uživatel může odeslat žádost o export prostřednictvím nuget.org/policies/ContactAfter sign-in to nuget.org, a user can submit an export request through nuget.org/policies/Contact

Data exportovaná je k dispozici po dobu 48 hodin na uživatele ke stažení prostřednictvím objektu Blob Azure.The data exported is made available for 48 hours to the user for download through an Azure Blob. Po 48 hodinách přístup vyprší a uživatel musí odeslat novou žádost o export, podle potřeby.After 48 hours, access expires and the user must submit a new export request as needed.

Exportovaná data zahrnují:The exported data includes:

 • Žádostí o podporu uživateleThe user's support requests
 • Akce uživatele (publikování balíčku, vytvořte účet) jako trvalý v protokolech audituThe user's actions (publish package, create account) as persisted in the audit logs
 • Žádné informace o uživateli jako trvalý v protokolech služby IISAny user information as persisted in the IIS logs