Referenční dokumentace rozhraní příkazového řádku NuGetNuGet CLI reference

NuGet rozhraní příkazového řádku (CLI) nuget.exe, poskytuje bude celkový rozsah funkcí NuGet k instalaci, vytvářet, publikovat a spravovat balíčky bez jakýchkoli změn souborů projektu.The NuGet Command Line Interface (CLI), nuget.exe, provides the full extent of NuGet functionality to install, create, publish, and manage packages without making any changes to project files.

Chcete-li používat všechny příkazy, otevřete okno příkazového řádku nebo prostředí bash a potom spusťte nuget následovaný příkazu a požadované možnosti, jako například nuget help pack (Chcete-li zobrazit nápovědu k příkazu pack).To use any command, open a command window or bash shell, then run nuget followed by the command and appropriate options, such as nuget help pack (to view help on the pack command).

Tato dokumentace odráží nejnovější verzi rozhraní příkazového řádku NuGet.This documentation reflects the latest version of the NuGet CLI. Pro přesné podrobnosti libovolné dané verze, kterou používáte, spusťte nuget help pro požadovaný příkaz.For exact details for any given version that you're using, run nuget help for the desired command.

Instalace nuget.exeInstalling nuget.exe

  1. Na Mac a Linux, nainstalujte Mono 4.4.2 nebo novější.On Mac and Linux, install Mono 4.4.2 or later.
  2. Navštivte nuget.org/downloads a vyberte NuGet 3.3 nebo vyšší (2.8.6 přílohy není kompatibilní s Mono).Visit nuget.org/downloads and select NuGet 3.3 or higher (2.8.6 is not compatible with Mono). Vždy doporučujeme nejnovější verzi a 4.1.0+ je potřeba publikovat balíčky do nuget.org.The latest version is always recommended, and 4.1.0+ is required to publish packages to nuget.org.
  3. Každého stažení je nuget.exe souboru přímo.Each download is the nuget.exe file directly. Určit, aby váš prohlížeč k uložení souboru do složky podle svého výběru.Instruct your browser to save the file to a folder of your choice. Soubor je není na instalační program; nic nebude zobrazeno, pokud ho spustit přímo z prohlížeče.The file is not an installer; you won't see anything if you run it directly from the browser.
  4. Přidat složku, kam jste umístili nuget.exe do vaší proměnné prostředí PATH použít nástroj příkazového řádku z libovolného místa.Add the folder where you placed nuget.exe to your PATH environment variable to use the CLI tool from anywhere.

Tip

Chcete-li k dispozici v konzoli správce balíčků NuGet příkazového řádku v sadě Visual Studio, najdete v části pomocí nuget.exe rozhraní příkazového řádku v konzole.To make the NuGet CLI available within the Package Manager Console in Visual Studio, see Using the nuget.exe CLI in the console.

DostupnostAvailability

V tématu dostupnost funkcí najdete přesné informace.See feature availability for exact details.

  • Všechny příkazy jsou k dispozici v systému Windows.All commands are available on Windows.
  • Všechny příkazy pro práci s nuget.exe systémem Mono, pokud není uvedeno pro jinak pack, restore, a update.All commands work with nuget.exe running on Mono except where indicated for pack, restore, and update.
  • pack, restore, delete, locals, A push příkazy jsou také k dispozici na Mac a Linux pomocí rozhraní příkazového řádku dotnet.The pack, restore, delete, locals, and push commands are also available on Mac and Linux through the dotnet CLI.

Příkazy a použitelnostiCommands and applicability

Dostupné příkazy a použitelnost k vytvoření balíčku, balíčku spotřebu nebo publikování balíčku na hostitele:Available commands and applicability to package creation, package consumption, and/or publishing a package to a host:

Běžné příkazyCommon Commands Platných rolíApplicable Roles Verze NuGetNuGet Version PopisDescription
packpack VytvořeníCreation 2.7+2.7+ Vytvoří z balíčku NuGet .nuspec nebo soubor projektu.Creates a NuGet package from a .nuspec or project file. Při spuštění na Mono, vytváření balíčku ze souboru projektu není podporován.When running on Mono, creating a package from a project file is not supported.
pushpush PublikováníPublishing VšechnyAll Publikuje balíček ke zdroji balíčku.Publishes a package to a package source.
configconfig VšechnyAll VšechnyAll Získá nebo nastaví hodnoty konfigurace NuGet.Gets or sets NuGet configuration values.
help nebo ?help or ? VšechnyAll VšechnyAll Zobrazí nápovědu informace nebo nápovědu pro příkaz.Displays help information or help for a command.
localslocals SpotřebaConsumption 3.3+3.3+ Vymaže nebo obsahuje seznam balíčků v různých mezipaměti nebo ve složce globální balíčky nebo identifikuje těchto složek.Clears or lists packages in various caches or the global packages folder, or identifies those folders.
restorerestore SpotřebaConsumption 2.7+2.7+ Obnoví všechny balíčky odkazuje formátu odkaz balíčku používán.Restores all packages referenced by the package reference format in use. Při spuštění na Mono, Probíhá obnovení balíčků formátu PackageReference není podporována.When running on Mono, restoring packages using the PackageReference format is not supported.
setapikeysetapikey Publikování, spotřebaPublishing, Consumption VšechnyAll Pokud tento zdroj balíčku vyžaduje klíče pro přístup, uloží klíč rozhraní API pro zdroj daného balíčku.Saves an API key for a given package source when that package source requires a key for access.
specspec VytvořeníCreation VšechnyAll Generuje .nuspec souboru pomocí tokenů, je-li generování souboru z projektu sady Visual Studio.Generates a .nuspec file, using tokens if generating the file from a Visual Studio project.
Sekundární příkazySecondary Commands Platných rolíApplicable Roles Verze NuGetNuGet Version PopisDescription
addadd PublikováníPublishing 3.3+3.3+ Přidá balíček ke zdroji balíčku jiným protokolem než HTTP pomocí hierarchickém rozložení.Adds a package to a non-HTTP package source using hierarchical layout. Pro HTTP zdrojů, použijte nabízené.For HTTP sources, use push.
deletedelete PublikováníPublishing VšechnyAll Odebere nebo unlists balíčku ze zdroje balíčku.Removes or unlists a package from a package source.
initinit VytvořeníCreation 3.3+3.3+ Přidá balíčky ze složky ke zdroji balíčku pomocí hierarchickém rozložení.Adds packages from a folder to a package source using hierarchical layout.
installinstall SpotřebaConsumption VšechnyAll Nainstaluje balíček do aktuálního projektu, ale neupravuje projekty ani odkazovat soubory.Installs a package into the current project but does not modify projects or reference files.
listlist Využívání, případně publikováníConsumption, perhaps Publishing VšechnyAll Zobrazí balíčky z daného zdroje.Displays packages from a given source.
mirrormirror PublikováníPublishing Zastaralé v 3.2 +Deprecated in 3.2+ Odráží balíček a jeho závislé součásti ze zdroje do cílového úložiště.Mirrors a package and its dependencies from a source to a target repository.
sourcessources Spotřeba, publikováníConsumption, Publishing VšechnyAll Spravuje zdroje balíčků v konfiguračních souborech.Manages package sources in configuration files.
updateupdate SpotřebaConsumption VšechnyAll Projektu balíčky aktualizací na nejnovější verze k dispozici.Updates a project's packages to the latest available versions. Není podporováno, když se používá Mono.Not supported when running on Mono.

Ujistěte se, jiné příkazy použití různých proměnné prostředí.Different commands make use of various Environment variables.

Příkazy rozhraní příkazového řádku NuGet příslušné role:NuGet CLI commands by applicable roles:

RoleRole PříkazyCommands
SpotřebaConsumption config, help, install, list, locals, restore, setapikey, sources, updateconfig, help, install, list, locals, restore, setapikey, sources, update
VytvořeníCreation config, help, init, pack, specconfig, help, init, pack, spec
PublikováníPublishing add, config, delete, help, list, push, setapikey, sourcesadd, config, delete, help, list, push, setapikey, sources

Vývojáři pouze nevadí využívání balíčků, například potřebovat pouze pochopit tuto podmnožinu příkazy pro balíčky NuGet.Developers concerned only with consuming packages, for example, need only understand that subset of NuGet commands.

Poznámka

Příkaz možnost názvy jsou velká a malá písmena.Command option names are case-insensitive. Možnosti, které jsou zastaralé nejsou součástí tohoto odkazu, jako například NoPrompt (nahrazuje NonInteractive) a Verbose (nahrazuje Verbosity).Options that are deprecated are not included in this reference, such as NoPrompt (replaced by NonInteractive) and Verbose (replaced by Verbosity).