Vytvoření toku pomocí Dynamics 365 (online)Create a flow by using Dynamics 365 (online)

Důležité

Aplikace Dynamics 365, například Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation používají Common Data Service jako zdroj dat.Dynamics 365 apps such as Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation, use Common Data Service as the data source.

Konektor Dynamics 365 connector je zastaralý, ale bude fungovat, dokud nebude odstraněn.The Dynamics 365 connector is deprecated, but continues to work until removed. Více informací: Dynamics 365 Connector je zastaralý.More information: Dynamics 365 Connector is deprecated.

Nepoužívejte Dynamics 365 Connector pro nové toky.Do not use the Dynamics 365 connector for new flows. Použijte konektor Common Data Service (aktuální prostředí) kdykoliv je to možné.Use the Common Data Service (current environment) connector whenever you can. Pokud se pro vaše potřeby konektor Common Data Service (současné prostředí) nehodí, použijte konektor Common Data Service.If the Common Data Service (current environment) connector does not fit your needs, use the Common Data Service connector.

Konektor Common Data Service (aktuální prostředí) by měla být vaše první volba, protože poskytuje nejvíce schopností a nejlepší výkon.The Common Data Service (current environment) connector should be your first choice because it provides the most capability and best performance. V současné době však neposkytuje určité funkce jako konektory Dynamics 365 a Common Data Service, například možnost připojení k více prostředím.However, it does not currently provide certain capabilities that the Dynamics 365 and Common Data Service connectors do, such as the ability to connect to multiple environments. Konektor Common Data Service poskytuje stejné funkce jako Dynamics 365 Connector, ale také poskytuje podstatně vylepšenou spolehlivost.The Common Data Service connector provides the same capabilities as the Dynamics 365 connector, but also provides substantially improved reliability.

Pomocí konektoru Dynamics 365 connector můžete vytvořit toky, které se zahájí při výskytu události v Dynamics 365 nebo některé jiné službě a které potom provedou v příslušné službě provedou nějakou akci.By using a Dynamics 365 connector, you can create flows that initiate when an event occurs in Dynamics 365, or some other service, which then performs an action in Dynamics 365, or some other service.

Ve službě Power Automate můžete nastavit automatizované pracovní postupy mezi vašimi oblíbenými aplikacemi a službami, abyste mohli synchronizovat soubory, dostávat oznámení, shromažďovat data a využívat další možnosti.In Power Automate, you can set up automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data, and more. Další informace získáte v tématu Začínáme s Power Automate.For more information, see Get started with Power Automate.

Důležité

Aby bylo možné vyvolat trigger Power Automate, musí mít entita Common Data Service, která se s tokem používá, povolené Sledování změn.To invoke a Power Automate trigger, the Common Data Service entity used with the flow must have Change Tracking enabled. Další informace: Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace datMore information: Enable change tracking to control data synchronization

Vytvoření toku ze šablonyCreate a flow from a template

K vytvoření toku můžete použít některou z mnoha dostupných šablon, jako jsou tyto příklady:You can create a flow using one of the many templates available, such as these examples:

 • Vytvoření položky seznamu v SharePoint při vytvoření objektu v Dynamics 365.When an object is created in Dynamics 365, create a list item in SharePoint.
 • Vytvoření záznamů zájemců Dynamics 365 z excelové tabulky.Create Dynamics 365 lead records from an Excel table.
 • Zkopírujte účty Dynamics 365 zákazníkům v Dynamics 365 for Operations.Copy Dynamics 365 accounts to customers in Dynamics 365 for Operations.

Při vytváření toku ze šablony postupujte podle těchto kroků.To create a flow from a template, follow these steps.

 1. Přihlaste se k webu Power Automate.Sign in to the Power Automate website.
 2. Klikněte nebo klepněte na Služby a potom klikněte nebo klepněte na Dynamics 365.Click or tap Services, and then click or tap Dynamics 365.
 3. Je dostupných několik šablon.Several templates are available. Abyste mohli začít, vyberte požadovanou šablonu.To get started, select the template that you want.

Vytvoření úkolu na základě zájemceCreate a task from a lead

Pokud pro to, co potřebujete, není dostupná šablona, vytvořte si tok úplně od začátku.If a template isn’t available for what you need, create a flow from scratch. Tento názorný postup ukazuje, jak vytvořit úkol v Dynamics 365 vždy, když se v Dynamics 365 vytvoří zájemce.This walkthrough shows you how to create a task in Dynamics 365 whenever a lead is created in Dynamics 365.

 1. Přihlaste se k webu Power Automate.Sign in to the Power Automate website.

 2. Klikněte nebo klepněte na Moje toky a potom klikněte nebo klepněte na Vytvořit z prázdné.Click or tap My flows, and then click or tap Create from blank.

 3. V seznamu triggerů toků klikněte nebo klepněte na Dynamics 365 – Při vytvoření záznamu.In the list of flow triggers, click or tap Dynamics 365 - When a record is created.

 4. Po zobrazení výzvy se přihlaste k Dynamics 365.If prompted, sign in to Dynamics 365.

 5. V části Název organizace vyberte instanci Dynamics 365, kde má tento tok naslouchat.Under Organization Name, select the Dynamics 365 instance where you want the flow to listen.

 6. V části Název entity vyberte entitu, které chcete naslouchat a která bude sloužit jako trigger pro zahájení toku.Under Entity Name, select the entity that you want to listen to, which will act as a trigger initiating the flow.

  Pro tento názorný postup vyberte možnost Zájemci.For this walkthrough, select Leads.

  Podrobnosti toku

  [DŮLEŽITÉ] Aby se mohl tok aktivovat entitou Dynamics 365, musí mít definice entity povolené sledování změn.[IMPORTANT] In order for the flow to trigger on the Dynamics 365 entity, the entity definition must have Change Tracking enabled. Viz Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace datSee Enable change tracking to control data synchronization

 7. Klikněte nebo klepněte na Nový krok, a potom klikněte nebo klepněte na Přidat akci.Click or tap New step, and then click or tap Add an action.

 8. Klikněte nebo klepněte na Dynamics 365 – Vytvořit nový záznam.Click or tap Dynamics 365 – Create a new record.

 9. V části Název organizace vyberte instanci Dynamics 365, kde má tento tok vytvořit záznam.Under Organization Name, select the Dynamics 365 instance where you want the flow to create the record. Všimněte si, že to nemusí být stejná instanci, ze které je tato událost aktivovaná.Notice that it doesn’t have to be the same instance where the event is triggered from.

 10. V části Název entity vyberte entitu, která při výskytu dané události vytvoří záznam.Under Entity Name, select the entity that will create a record when the event occurs.

  Pro tento názorný postup vyberte možnost Úkoly.For this walkthrough, select Tasks.

 11. Zobrazí se pole Předmět.A Subject box appears. Když na něj kliknete nebo klepnete, zobrazí se podokno dynamického obsahu, kde můžete vybrat libovolné z těchto polí.When you click or tap it, a dynamic content pane appears where you can select either of these fields.

  • Příjmení.Last Name. Pokud vyberete toto pole, po vytvoření úkolu se příjmení zájemce vloží do pole Předmět daného úkolu.If you select this field, the last name of the lead will be inserted in the Subject field of the task when it's created.
  • Předmět zájmu.Topic. Pokud vyberete toto pole, po vytvoření úkolu se pole Téma pro zájemce vloží do pole Předmět daného úkolu.If you select this field, the Topic field for the lead will be inserted in the Subject field of the task when it's created.

  Pro tento názorný postup vyberte možnost Téma.For this walkthrough, select Topic.

  Tok – přidání tématu

  Tip: V podokně dynamického obsahu klikněte nebo klepněte na Zobrazit další. Zobrazí se další pole, která jsou přidružená k příslušné entitě.Tip: On the dynamic content pane, click or tap See more to display more fields that are associated with the entity. Pole Předmět úkolu je také možné například naplnit obsahem pole Název společnosti, Zákazník, Popis nebo E-mail příslušného zájemce.For example, you can also populate the Subject field of the task with the Company Name, Customer, Description, or Email field of the lead.

 12. Klikněte nebo klepněte na Vytvořit tok.Click or tap Create flow.

Logika aktivačních událostíTrigger based logic

Aktivační události jako Při vytvoření záznamu, Při aktualizaci záznamu a Při odstranění záznamu zahájí tok během několika minut od doby, kdy k události dojde.Triggers like When a record is created, When a record is updated, and When a record is deleted initiate your flow within a few minutes of the event occurring. V ojedinělých případech to může trvat až dvě hodiny.In rare cases, your flow can take up to 2 hours to trigger.

Když aktivační událost nastane, obdrží tok upozornění, ale proběhne na datech, která existují v době spuštění akce.When the trigger occurs, the flow receives a notification, but the flow runs on data that exists at the time the action runs. Například pokud se tok spouští při vytvoření nového záznamu a vy tento záznam, ještě než se tok spustí, dvakrát aktualizujete, proběhne tok pouze jednou s nejnovějšími daty.For example, if your flow triggers when a new record is created, and you update the record twice before the flow runs, your flow runs only once with the latest data.

Zadání rozšířených možnostíSpecify advanced options

Když do toku přidáváte krok, můžete kliknout nebo klepnout na Zobrazit upřesňující možnosti a na základě dotazu přidat filtr nebo uspořádání, které řídí, jak se data v toku filtrují.When you add a step to a flow, you can click or tap Show advanced options to add a filter or order by query that controls how the data is filtered in the flow.

Dotaz filtru můžete použít třeba k načtení jenom aktivních kontaktů a potom je můžete uspořádat podle jména.For example, you can use a filter query to retrieve only active contacts, and you can order them by last name. Postupujte přitom takto: Zadejte dotaz filtru OData statuscode eq 1 a v podokně dynamického obsahu vyberte Příjmení.To do this, enter the OData filter query statuscode eq 1 and select Last Name from the dynamic content pane. Další informace o filtrování a řazení podle dotazů naleznete v Data dotazu > Filtrovat výsledky a Data dotazu > Výsledky objednávky.For more information about filter and order by queries, see Query data > Filter results and Query data > Order results.

Dotaz orderby pro tok

Osvědčené postupy při použití rozšířených možnostíBest practices when using advanced options

Když přidáváte hodnotu do pole, musí odpovídat typu tohoto pole, bez ohledu na to, jestli ji zadáváte nebo vybíráte z podokna dynamického obsahu.When you add a value to a field, you must match the field type whether you type a value or select one from the dynamic content pane.

Typ poleField type Způsob použitíHow to use UmístěníWhere to find NázevName Datový typData type
Textová poleText fields Textová pole vyžadují jeden řádek textu nebo dynamický obsah, který je typu text.Text fields require a single line of text or dynamic content that is a text type field. Mezi příklady patří pole Kategorie a Podkategorie.Examples include the Category and Sub-Category fields. Nastavení > Přizpůsobení > Přizpůsobit systém > Entity > Úkol > PoleSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Task > Fields kategoriecategory Jeden řádek textuSingle Line of Text
Pole typu IntegerInteger fields Některá pole vyžadují hodnotu typu integer nebo dynamický obsah, který je typu integer.Some fields require integer or dynamic content that is an integer type field. Mezi příklady patří pole Hotovo (%) a Trvání.Examples include Percent Complete and Duration. Nastavení > Přizpůsobení > Přizpůsobit systém > Entity > Úkol > PoleSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Task > Fields percentcompletepercentcomplete Celé čísloWhole Number
Datová poleDate fields Některá pole vyžadují datum zadané ve formátu mm/dd/rrrrr nebo dynamický obsah, který je datového typu.Some fields require a date entered in mm/dd/yyyy format or dynamic content that is a date type field. Mezi příklady patří pole Vytvořeno, Datum zahájení, Skutečné zahájení, Čas posledního blokování, Skutečné ukončení a Termín splnění.Examples include Created On, Start Date, Actual Start, Last on Hold Time, Actual End, and Due Date. Nastavení > Přizpůsobení > Přizpůsobit systém > Entity > Úkol > PoleSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Task > Fields createdoncreatedon Datum a časDate and Time
Pole, která vyžadují ID záznamu i typ vyhledáváníFields that require both a record ID and lookup type Některá pole, které odkazují na jiný záznam entity, vyžadují ID záznamu a typ vyhledávání.Some fields that reference another entity record require both the record ID and the lookup type. Nastavení > Přizpůsobení > Přizpůsobit systém > Entity > Účet > PoleSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Account > Fields accountidaccountid Primární klíčPrimary Key
Sada možnostíOption Set Pole Sada možností vyžaduje, aby se do tohoto typu pole předávala známá celočíselná hodnota.Option Set fields require a known integer value to be passed into this type of field. V oblasti přizpůsobení Dynamics 365 můžete zobrazit pomocné celočíselné pole spolu s příslušným popiskem.In the Dynamics 365 customization area, you an view the option sets backing integer field along with its respective label. Nastavení > Přizpůsobení > Přizpůsobit systém > Entity > Účet > PoleSettings > Customization > Customize the System > Entities > Account > Fields Upřednostňovaný způsob kontaktuPreferred Method of Contact Celé čísloWhole Number

Další příklady polí, která vyžadují ID záznamu i typ vyhledáváníMore examples of fields that require both a record ID and lookup type

Jako rozšíření předchozí tabulky uvádíme další příklady polí, která nepracují s hodnotami vybranými ze seznamu dynamického obsahu.Expanding on the previous table, here are more examples of fields that don't work with values selected from the dynamic content list. Místo toho tato pole vyžadují, aby bylo do polí v Power Apps zadané ID záznamu a vyhledávací typ.Instead, these fields require both a record ID and lookup type entered into the fields in Power Apps.

 • Vlastník a Typ vlastníka:Owner and Owner Type.

  • Pole Vlastník musí být platné ID záznamu týmu nebo uživatele.The Owner field must be a valid user or team record ID.
  • Pole typ vlastníka musí být systemusers nebo teams.The Owner Type must be either systemusers or teams.
 • Zákazník a Typ zákazníka:Customer and Customer Type.

  • Pole Zákazník musí být platné ID záznamu kontaktu nebo účtu.The Customer field must be a valid account or contact record ID.
  • Pole Typ zákazníka musí být accounts nebo contacts.The Customer Type must be either accounts or contacts.
 • Související a Související typ:Regarding and Regarding Type.

  • Pole Související musí být platné ID záznamu, jako je třeba ID záznamu kontaktu nebo účtu.The Regarding field must be a valid record ID, such as an account or contact record ID.
  • Pole Související typ musí být typ vyhledávání pro příslušný záznam, třeba accounts nebo contacts.The Regarding Type must be the lookup type for the record, such as accounts or contacts.

Tento příklad přidá záznam účtu, který odpovídá ID záznamu, do pole Související příslušného úkolu.This example adds an account record that corresponds to the record ID, adding it to the Regarding field of the task.

RecordId a typ účtu pro tok

Tento příklad také přiřadí úkol konkrétnímu uživateli na základě ID záznamu tohoto uživatele.This example also assigns the task to a specific user based on the user's record ID.

RecordId a typ uživatele pro tok

Pokud chcete zjistit ID záznamu, přečtěte si odstavec Vyhledání ID záznamu dále v tomto tématu.To find a record's ID, see Find the record ID later in this topic.

Důležité: Pole by neměla obsahovat hodnotu, pokud mají popis Jenom pro vnitřní potřebu.Important: Fields shouldn't contain a value if they have a description of "For internal use only." Mezi tato pole patří Procházená cesta, Další parametry a Číslo verze pravidla pro časové pásmo.These fields include Traversed path, Additional Parameters, and Time Zone Rule Version Number.

Vyhledání ID záznamuFind the record's ID

 1. Ve webové aplikaci Dynamics 365 otevřete záznam, třeba záznam účtu.In the Dynamics 365 web application, open a record, such as an account record.

 2. Na panelu nástrojů Akce klikněte nebo klepněte na Otevřít v novém okně otevření záznamu (nebo klikněte nebo klepněte na ODESLAT ODKAZ E-MAILEM a do výchozího e-mailového programu zkopírujte úplnou adresu URL).On the actions toolbar, click or tap Pop Out popout record (or click or tap EMAIL A LINK to copy the full URL to your default email program).

  V adresním řádku webového prohlížeče adresa URL obsahuje ID záznamu mezi znaky kódování %7b a %7d.In the address bar of the web browser, the URL contains the record ID between the %7b and %7d encoding characters.

  RecordId

Řešení potíží s tokemTroubleshooting a flow

Otázky a odpovědi týkající se Flow ve vaší organizaciFlow in your organization Q&A

Nejčastější dotazyFrequently asked questions