Použití operací s daty pomocí Power AutomateUse data operations with Power Automate

V tomto podrobném návodu se seznámíte s několika oblíbenými operacemi s daty v Power Automate, jako je například psaní, spojení, výběr, filtrování pole, vytvoření tabulky a parsování formátu JSON, které jsou k dispozici pro manipulaci s daty při vytváření toků.In this walkthrough, you learn about some of the Power Automate’s popular data operations, such as compose, join, select, filter array, create table, and parse JSON that are available to manipulate data when you create flows.

PožadavkyPrerequisites

 • Přístup k Power Automate.Access to Power Automate.
 • Nástroj, jako je PostMan, pro odesílání požadavků HTTP POST s polem JSON do vašeho toku.A tool such as PostMan to send HTTP POST requests with a JSON array to your flow.

Použití akce psaníUse the compose action

Pomocí akce Operace s daty – Psaní (psaní) se můžete vyhnout opakovanému zadávání stejných údajů při navrhování toku.Use the Data Operation - Compose (compose) action to save yourself from entering identical data multiple times when you’re designing a flow. Pokud například během návrhu toku potřebujete několikrát zadat pole číslic [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9], můžete použít akci psaní a toto pole uložit následujícím způsobem:For example, if you need to enter an array of digits: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] several times while you design your flow, you could use the compose action to save the array like this:

 1. Vyhledejte Psaní a potom vyberte akci Operace s daty – Psaní (psaní).Search for Compose, and then select the Data Operation - Compose (compose) action.

  vyhledání a výběr akce psaní

 2. Pole, na které chcete později odkazovat, zadejte do pole Vstupy:Enter the array into the Inputs box you want to reference later:

  konfigurace akce psaní

Tip

Aby bylo pozdější odkazování snadnější, přejmenujte kartu Psaní kliknutím na text Psaní v záhlaví karty Psaní.For easier reference later, rename the Compose card by clicking on the text "Compose" on the title bar of the Compose card.

Když budete potřebovat přístup k obsahu akce psaní, proveďte to prostřednictvím tokenu Výstup v seznamu Přidat dynamický obsah z aplikací a konektorů, které se používají v tomto toku pomocí těchto kroků:When you need to access the contents of the compose action, do so via the Output token on the Add dynamic content from the apps and connectors used in this flow list by following these steps:

 1. Přidejte akci, třeba Operace s daty – Spojení.Add an action such as Data Operation – Join.

 2. Vyberte ovládací prvek, do kterého chcete přidat obsah uložený v akci psaní.Select the control to which you’d like to add the contents you saved in the compose action.

  Otevře se karta Přidat dynamický obsah z aplikací a služeb, které se používají v tomto toku.The Add dynamic content from the apps and connectors used in this flow opens.

 3. Na kartě Přidat dynamický obsah z aplikací a služeb, které se používají v tomto toku vyberte token Výstupy, který najdete v kategorii Psaní na kartě Dynamický obsah.On the Add dynamic content from the apps and connectors used in this flow, select the Outputs token that’s under the Compose category of the Dynamic content tab.

  použití výstupu z akce psaní

Použití akce spojeníUse the join action

Pomocí akce Operace s daty – Spojení (spojení) můžete oddělit hodnoty pole libovolným oddělovačem.Use the Data Operation - Join action (Join) to delimit an array with a separator of your choice. Předpokládejme například, že váš tok obdrží webový požadavek, který obsahuje následující pole e-mailových adres: ["d@example.com", "k@example.com", "dal@example.com"].For example, assume your flow receives a web request that includes the following array of email addresses: ["d@example.com", "k@example.com", "dal@example.com"]. Váš e-mailový program ale vyžaduje, aby adresy byly v jednom řetězci a oddělené středníkem.However, your email program requires addresses to be a single string that's separated with semicolons. Uděláte to tak, že použijete akci Operace s daty – Spojení (spojení) ke změně oddělovače čárky na středník (;) pomocí následujících kroků:To do this, use the Data Operation - Join (join) action to change the comma delimiter to a semicolon “;“ by following these steps:

 1. Přidejte novou akci, vyhledejte Spojení a potom vyberte Operace s daty – Spojení (spojení).Add a new action, search for Join, and then select Data Operation - Join (join).

  vyhledání a výběr akce spojení

 2. Zadejte pole do pole Z a potom do pole Spojit pomocí zadejte nový oddělovač, který chcete použít.Enter the array into the From box, and then enter the new delimiter that you want to use into the Join with box.

  Zde jsme jako nový oddělovač použili středník (;).Here, I’ve used the semicolon (;) as the new delimiter.

  konfigurace akce spojení

 3. Uložte tok a pak ho spusťte.Save your flow, and then run it.

 4. Po spuštění toku bude výstupem akce Operace s daty – Spojení následující:After your flow runs, the output of the Data Operation – Join action will be:

  výstup spojení

Použití akce výběruUse the select action

Pomocí akce Operace s daty – Výběr (výběr) můžete transformovat tvar objektů v poli.Use the Data Operation – Select (select) to transform the shape of the objects in an array. Například můžete přidat, odebrat nebo přejmenovat prvky jednotlivých objektů v poli.For example, you may add, remove, or rename elements in each object in an array.

Poznámka

Přestože pomocí akce výběru můžete přidat nebo odebrat prvky, počet objektů v poli změnit nemůžete.While you can add or remove elements using the select action, you cannot change the number of objects in the array.

Akci výběru můžete použít například v případě, že do vašeho toku prostřednictvím webového požadavku vstoupí data v následujícím formátu:For example, you can use the select action if data enters your flow via a web request in this format:

[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ]

a vy chcete změnit tvar příchozích dat tím, že přejmenujete „first“ na „FirstName“, „last“ na „LastName“ a přidáte nového člena „FamilyName“, ve kterém se zkombinují hodnoty „first“ a „last“ (oddělené mezerou):and you’d like to reshape the incoming data by renaming "first" to "FirstName", "last" to "LastName" and adding a new member named "FamilyName" that combines "first" and "last" (separated with a space):

[ { "FirstName": "Deon", "FamilyName": "Herb", "FullName": "Deon Herb" }, { "FirstName": "K", "FamilyName": "Herb", "FullName": "K Herb" } ].[ { "FirstName": "Deon", "FamilyName": "Herb", "FullName": "Deon Herb" }, { "FirstName": "K", "FamilyName": "Herb", "FullName": "K Herb" } ].

Postup:To do this:

 1. Do toku přidejte trigger Při přijetí požadavku HTTP (žádost).Add the When a HTTP request is received (request) trigger to your flow.

 2. Na kartě Žádost vyberte K vygenerování schématu použít ukázkovou datovou část.Select the Use sample payload to generate schema from the Request card. výběr ukázkové datové částiselecte sample payload

 3. Do pole, které se zobrazí, vložte vzorek vašeho zdrojového pole dat, a potom vyberte tlačítko Hotovo.In the box that displays, paste a sample of your source data array, and then select the Done button. vložení vzorkupaste-sample

 4. Přidejte akci Operace s daty – Výběr (výběr) a nakonfigurujte ji podle následujícího obrázku.Add the Data Operation – Select (select) action, and then configure it like the following image.

  konfigurace akce výběru

  Tip

  Výstupem akce výběru je pole, které obsahuje objekty v novém tvaru.The output from the select action is an array that contains the newly shaped objects. Toto pole můžete použít v jakékoli další akci, třeba v akci Psaní popsané výše.You can then use this array in any other action, such as Compose, discussed earlier.

Použití akce pro filtrování poleUse the filter array action

Pomocí akce Operace s daty – Filtrování pole (filtrování pole) můžete snížit počet objektů v poli na podmnožinu odpovídající zadaným kritériím.Use Data Operation - Filter array (filter array) to reduce the number of objects in an array to a subset that matches the criteria you provide.

Poznámka

Filtrování pole nejde použít ke změně tvaru objektů v poli.Filter array cannot be used to change the shape of the objects in an array. V textu, podle kterého filtrujete, se také rozlišují malá a velká písmena.Also, the text on which you filter is case sensitive.

Například můžete použít filtrování pole na toto pole:For example, you can use filter array on this array:

[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ]

a vytvořit tak nové pole obsahující pouze objekty, ve kterých je hodnota first nastavena na „Deon“.to create a new array that contains only objects in which first is set to “Deon”.

Pusťme se do toho.Let's do this.

 1. Vyhledejte akci Filtrování pole (filtrování pole) a přidejte ji do vašeho toku.Find, and then add the Filter array (filter array) action to your flow.

 2. Nakonfigurujte akci filtrování pole podle následujícího obrázku.Configure the filter array action like the following image.

  konfigurace akce pro filtrování pole

 3. Uložte tok a pak ho spusťte.Save, and then run your flow.

  Pomocí nástroje PostMan můžete vygenerovat webový požadavek, který do vašeho toku odešle pole JSON.You can use PostMan to generate a web request that sends a JSON array to your flow.

 4. Po spuštění toku a za předpokladu, že vstup JSON vypadá podobně jako toto pole:When your flow runs, assuming the JSON input looks like this array:

  [ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ],[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ],

  bude výstup podobný tomuto poli (všimněte si, že ve výstupu akce jsou zahrnuté pouze objekty, ve kterých je hodnota first nastavena na „Deon“):the output looks like this array (notice that only objects in which first is set to “Deon” are included in the output of the action):

  [ { "first": "Deon", "last": "Herb" } ]

Použití akce vytvoření tabulky CSVUse the create csv table action

Pomocí akce Operace s daty – Vytvoření tabulky CSV (vytvoření tabulky CSV) můžete změnit vstupní pole JSON na tabulku hodnot s oddělovači (CSV).Use the Data Operation - Create CSV table (create csv table) to change a JSON array input into a comma separated value (CSV) table. Volitelně můžete ve výstupu CSV zachovat zobrazení hlaviček.Optionally, you can keep the headers visible in the CSV output. Pomocí akce Vytvoření tabulky CSV například můžete převést následující pole na tabulku CSV:For example, you can convert the following array into a CSV table by using the Create CSV table action:

[ { "first": "Deon", "last": "Herb" }, { "first": "K", "last": "Herb" } ]

 1. Vyhledejte, přidejte a pak nakonfigurujte akci Operace s daty – Vytvoření tabulky CSV tak, aby připomínala následující obrázek.Find, add, and then configure the Data Operation - Create CSV table action to resemble the following image.

  konfigurace akce pro vytvoření tabulky CSV

  Poznámka: Token Body (Text) na tomto obrázku pochází z akce Při přijetí požadavku HTTP, ale vstup pro akci Vytvoření tabulky CSV můžete získat z výstupu jakékoli předchozí akce ve vašem toku nebo ho můžete zadat přímo do pole Z.Note: The Body token in this image comes from a When a HTTP request is received action, however, you could get the input for the Create CSV table action from the output of any previous action in your flow, or you can enter it directly into the From box.

 2. Uložte tok a pak ho spusťte.Save, and then run your flow.

  Po spuštění toku bude výstup akce Vytvoření tabulky CSV podobný jako na tomto obrázku:When your flow runs, the Create CSV table output looks like this image:

  výstup akce pro vytvoření tabulky CSV

Použití akce pro vytvoření tabulky HTMLUse the create html table action

Pomocí akce Operace s daty – Vytvoření tabulky HTML můžete změnit vstupní pole JSON na tabulku HTML.Use Data Operation - Create HTML table to change a JSON array input into an HTML table. Volitelně můžete ve výstupu HTML zachovat zobrazení hlaviček.Optionally, you can keep the headers visible in the HTML output.

Pokud to chcete provést, postupujte podle pokynů v části popisující vytvoření tabulky CSV, kde najdete podrobný příklad.To do this, follow the steps in the create csv table section for a detailed example. Nezapomeňte použít akci Operace s daty – Vytvoření tabulky HTML místo akce Operace s daty – Vytvoření tabulky CSV.Be sure to use the Data Operation - Create HTML table action, instead of the Data Operation - Create CSV table action.

Tip

Pokud chcete tabulku HTML odeslat e-mailem, nezapomeňte v akci e-mailu vybrat „IsHtml“.If you plan to send the HTML table via email, remember to select "IsHtml" in the email action.