Kurz: Zdokonalení toků obchodního procesu přidáním větvíTutorial: Enhance business process flows with branching

Toky obchodního procesu vás provedou různými fázemi prodeje, marketingu a procesů služby směrem k dokončení.Business process flows guide you through various stages of sales, marketing, or service processes toward completion. V jednoduchých případech je lineární tok obchodního procesu dobrou volbou.In simple cases, a linear business process flow is a good option. Ve složitějších případech však můžete tok obchodního procesu rozšířit pomocí větvení.However, in more complex scenarios, you can enhance a business process flow with branching. Pokud máte oprávnění k vytváření toků obchodního procesu, bude možné vytvořit tok obchodního procesu s více větvemi pomocí logiky If-Else.If you have the create permissions on business process flows, you’ll be able create business process flow with multiple branches by using the If-Else logic. Podmínku větvení lze vytvořit z více logických výrazů, které používají kombinaci operátorů AND nebo OR.The branching condition can be formed of multiple logical expressions that use a combination of AND or OR operators. Výběr větve je proveden automaticky v reálném čase na základě pravidel určených během definice procesu.The branch selection is done automatically, in real time, based on rules defined during the process definition. Například při prodeji automobilů můžete nakonfigurovat jeden tok obchodního procesu, který se po společné fázi kvalifikace rozdělí na dvě samostatné větve na základě pravidla (Preferuje zákazník nové, nebo ojeté auto? Je rozpočet kupujícího pod 450.000 Kč, nebo vyšší?For example, in selling cars, you can configure a single business process flow, which after a common qualification stage splits into two separate branches on the basis of a rule (Does the customer prefer a new car or pre-owned car, is their budget above or below $20,000, and so on. A tak dále.) – jedna větev pro prodej nových automobilů a druhá pro prodej ojetých automobilů.), one branch, for selling new cars and another branch, for selling pre-owned cars. Další informace o tocích obchodního procesu naleznete v tématu Přehled toků obchodního procesu.For more information about Business process flows, see Business process flows overview.

Následující diagram ukazuje tok obchodního procesu s větvemi.The following diagram shows a business process flow with branches.

Vývojový diagram zobrazující kroky v procesu prodeje automobilůFlowchart showing the steps in the car sales process

Co je třeba vědět při návrhu toků obchodního procesu s větvemiWhat you need to know when designing business process flows with branches

Při návrhu toku obchodního procesu s větvemi vezměte v úvahu následující informace:Take notice of the following information when you design the business process flow with the branches:

 • Proces může zahrnovat maximálně 5 jedinečných entit.A process can span across a maximum of 5 unique entities.

 • Můžete použít maximálně 30 fází na proces a maximálně 30 kroků na fázi.You can use a maximum of 30 stages per process and a maximum of 30 steps per stage.

 • Každá větev smí mít nejvýše 5 úrovní.Each branch can be no more that 5 levels deep.

 • Pravidlo větvení musí být založeno na krocích ve fázi, která bezprostředně předchází.Branching rule must be based on the steps in the stage that immediately precedes it.

 • Můžete kombinovat více podmínek v pravidle pomocí operátoru AND nebo OR, nesmíte však použít oba operátory.You can combine multiple conditions in a rule by using the AND operator or the OR operator, but not both operators.

 • Při definování toku procesu můžete volitelně vybrat vztah mezi entitami.When you define a process flow, you can optionally select an entity relationship. Tento vztah musí být vztahem mezi entitami 1:N.This relationship must a 1:N (One-to-Many) entity relationship.

 • Ve stejném záznamu dat lze souběžně spustit více než jeden aktivní proces.More than one active process can run concurrently on the same data record.

 • Pomocí přetažení můžete uspořádat dlaždice (Fáze, Kroky, Podmínky atd.) v toku procesu.You can rearrange tiles (Stages, Steps, Conditions etc.) on the process flow using drag and drop.

 • Při slučování větví musí být všechny partnerské větve sloučeny do jedné fáze.When merging branches, all peer branches must merge to a single stage. Partnerské větve musí být buď všechny sloučeny do jedné fáze, nebo musí každá partnerská větev ukončit proces.The peer branches must all either merge to a single stage, or each peer branch must end the process. Partnerská větev nemůže ve stejný čas být sloučena s ostatními větvemi i ukončit proces.A peer branch can’t merge with other branches and at the same time end the process.

 • Změny klientského rozhraní API nemohou spustit vyhodnocení stavu větvení, protože větvení závisí na obchodních pravidlech.Client API changes cannot trigger evaluation of branching condition, as branching relies on Business rules.

Poznámka

 • Entita použitá v procesu může být znovu navštívena vícekrát (vícenásobné uzavřené smyčky entit).An entity used in the process can be revisited multiple times (multiple closed entity loops).

 • Proces můžete vrátit do předchozí fáze nezávisle na typu entity.A process can go back to the previous stage regardless of an entity type. Pokud je například aktivní fáze Dodat nabídku v záznamu nabídky, mohou uživatelé procesu přesunout aktivní fázi zpět do fáze Navrhnout na záznamu příležitosti.For example, if the active stage is Deliver Quote on a quote record, process users can move the active stage back to the Propose stage on an opportunity record.

  V dalším příkladu předpokládejme, že je proces nyní ve fázi Předložit návrh v toku procesu: Zařadit zájemce > Identifikovat potřeby > Vytvořit návrh > Předložit návrh > Zavřít.In another example, suppose a process is currently in the Present Proposal stage in your process flow: Qualify Lead > Identify Needs > Create Proposal > Present Proposal > Close. Pokud návrh předložený zákazníkovi vyžaduje další výzkum k identifikaci potřeb zákazníka, mohou uživatelé jednoduše vybrat fázi procesu Identifikovat potřeby a zvolit položku Nastavit aktivní.If the proposal presented to the customer requires more research to identify customer needs, users can simply select the Identify Needs stage of your process and choose Set Active.

Příklad: Tok procesu prodeje automobilů se dvěma větvemiExample: Car selling process flow with two branches

Podívejme se na příklad toku obchodního procesu se dvěma větvemi pro prodej nových a ojetých automobilů.Let’s look at the example of the business process flow with two branches, for selling new and pre-owned cars.

Nejprve vytvoříme nový proces s názvem Proces prodeje automobilů.First, we’ll create a new process named Car Sales Process.

 1. Otevřete průzkumníka řešení a potom v levém navigačním podokně vyberte Procesy.Open solution explorer and then in the left navigation pane select Processes.

 2. Výběrem možnosti Nový vytvořte nový proces.Select New to create a new process.

 3. Zadejte Kategorii jako Tok obchodního procesu a pro primární Entitu zvolte možnost Zájemce.Specify the Category as Business Process Flow and for the primary Entity choose Lead.

 4. Přidejte první fázi k procesu nazvanému Zařadit a přidejte kroky Časový rámec nákupu a Preferovaný automobil.Add the first stage to the process called Qualify and add steps Purchase Time frame and Car Preference.

 5. Po společné fázi Zařadit rozdělíme proces do dvou oddělených větví pomocí dlaždice Podmínka.After the common Qualify stage, we split the process into to two separate branches, by using the Condition tile.

  1. Konfigurace dlaždice podmínky pomocí pravidel, která splňují požadavky vašeho podnikuConfigure the condition tile with rules that meet your business requirements

  2. Chcete-li přidat první větev pro fázi, přidejte dlaždici Fáze na cestu „Ano“ dlaždice podmínky.To add the first branch for a stage, add a Stage tile on the “Yes” path of the condition tile

  3. Chcete-li přidat druhou větev, která je spuštěna v případě, že podmínka není splněna, přidejte další dlaždici Fáze na cestu „Ne“ dlaždice podmínky.To add the second branch that is executed when condition is not satisfied, add another Stage tile on the “No” path of the condition tile

Tip

Můžete přidat další podmínku na cestu „Ne“ stávající dlaždice podmínky a vytvořit složitější větvení.You can add another condition on the “no” path of an existing condition tile to create more complex branching.

Obrázek znázorňující vytvořenou fázi ZařaditImage showing the created Qualify stage

Jestliže Preferovaný automobil = Nový, bude se proces větvit do fáze Prodej nových automobilů. V opačném případě skočí do fáze Prodej ojetých automobilů ve druhé větvi, jak je ukázáno níže.If the Car preference = New, the process branches out to the New Car Sales stage, otherwise, it jumps to the Pre-Owned Car Sales stage, in the second branch, as shown below.

Obrázek znázorňující fázi Prodej nových automobilůImage showing the New Car Sale stage

Fáze prodeje ojetých automobilůPre-owned car sales stage

Po dokončení všech kroků ve fázi Prodej nových automobilů nebo ve fázi Prodej ojetých automobilů, proces se vrátí zpět do hlavního toku pomocí fáze Dodat nabídku.After completing all the steps in the New Car Sales stage or Pre-Owned Car Sales stage, the process returns back to the main flow, with the Deliver Quote stage.

Fáze Dodat nabídkuDeliver Quote stage

Zabránění zveřejnění informacíPrevent information disclosure

Zvažte obchodní tok procesu s větvemi pro zpracování žádosti o půjčku v bance, jak je ukázáno níže.Consider a business process flow with branches for processing a loan request at a bank, as shown below. V závorkách jsou uvedeny vlastní entity používané ve fázích.The custom entities used in the stages are shown in parenthesis.

Vývojový diagram zobrazující kroky v ukázkovém procesu za účelem zabránění zveřejnění informacíFlow chart showing the steps in an example process to prevent information disclosure

V tomto scénáři bankovní úředník vyřizující půjčku potřebuje přístup k záznamu žádosti, ale neměl by mít žádný vhled do šetření žádosti.In this scenario, the bank loan officer needs access to the Request record, but the loan officer shouldn’t have any visibility into the investigation of the request. Na první pohled se zdá, že to lze provést snadno pomocí přiřazení role zabezpečení úvěrové pracovnici, která zamezí přístupu k entitě Vyšetřování.At first glance, it looks that we can easily do this by assigning the loan officer a security role that specifies no access to the Investigation entity. Při bližším pohledu na tento příklad však zjistíme, že to nemusí být pravda.But, let’s look at the example in more detail and see if this is really true.

Řekněme, že zákazník žádá banku o půjčku více než 1.250.000 Kč.Let’s say that a customer puts in the loan request for over $60,000 to the bank. Úvěrová pracovnice žádost posuzuje v první fázi.The loan officer reviews the request in the first stage. Pokud je splněno pravidlo větvení, které kontroluje, zda dlužná částka překročí 1.000.000 Kč, další fází procesu je zjistit, zda se nejedná o podvod.If the branching rule that checks if the amount owed to the bank will exceed $50,000 is satisfied, the next stage in the process is to investigate if the request is fraudulent. Pokud se zjistí, že se skutečně jedná o případ podvodu, proces přejde k přijetí nezbytných právních kroků proti žadateli.If it’s determined that this is indeed a case of fraud, the process moves on to taking a legal action against the requestor. Úředník by neměl mít do těchto dvou fází šetření vhled, protože nemá přístup k entitě šetření.The loan officer shouldn’t have visibility into the two investigative stages as the officer doesn’t have access to the Investigation entity.

Pokud ale úředník otevře záznam žádosti, uvidí celý proces od začátku do konce.However, if the loan officer opens the Request record, all would be able to see the entire end-to-end process. Nejenže uvidí fázi šetření možných podvodů, ale bude si moct odvodit i výsledek šetření v případě, že v procesu zahlédne fázi trestního oznámení.Not only will the loan officer be able to see the fraud investigation stage, but she’ll also be able to identify the outcome of the investigation by having been able to see the Legal Action stage in the process. A také si bude moct zobrazit náhled kroků ve fázích šetření tím, že zvolí příslušnou fázi.Also, the officer will be able to preview the steps in the investigative stages by choosing the stage. I když úředník neuvidí data ani stav dokončení kroku, bude si moct odvodit potenciální akce, které byly vůči žadateli podniknuty během fáze šetření a trestního oznámení.While the loan officer won’t be able to see the data or the step completion status, she’ll be able to identify the potential actions that were taken against the submitter of the request during the investigation and legal action stages.

V tomto toku procesu úvěrová pracovnice uvidí fáze Vyšetřování podvodu a Právní řízení, které představují nevhodné zveřejnění informací.In this process flow, the loan officer will be able to see the Fraud Investigation and Legal Action stages, which constitutes an improper information disclosure. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, které informace mohou být zveřejněny v souvislosti s větvením.We recommend paying special attention to the information that may become disclosed due to branching. Chcete-li v tomto příkladu zabránit vyzrazení informací, rozdělte proces do dvou samostatných procesů, jeden pro zpracování žádostí a druhý pro vyšetřování podvodu.In our example, split the process into two separate processes, one for the request processing and another one for the fraud investigation, to prevent the information disclosure. Proces pro úvěrovou pracovnici bude vypadat takto:The process for the loan officer will look like this:

Vývojový diagram zobrazující další kroky v procesu za účelem zabránění zveřejnění informacíFlow chart showing additional steps in the process to prevent information disclosure

Proces vyšetřování bude samostatný a bude obsahovat následující fáze:The process for the investigation will be self-contained and include the following stages:

Vývojový diagram zobrazující kroky pro proces šetření v případech zveřejnění informacíFlow chart showing steps for an investigation process for information disclosure cases

Je třeba vytvořit pracovní postup pro synchronizaci rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádosti ze Záznamu vyšetřování do Záznamu žádosti.You will need to provide a workflow to synchronize the Approve/Deny decision from the Investigation record to the Request record.

Další krokyNext steps

Vytvoření toku obchodního procesu Create a business process flow
Vytvoření vlastní obchodní logiky pomocí procesůCreate custom business logic with processes