Správa místní brány dat v Power AutomateManage an on-premises data gateway in Power Automate

Instalací a správou místních bran dat můžete pomocí služby Microsoft Flow bezpečně integrovat celou řadu cloudových aplikací s vašimi místními daty a aplikacemi v Power Automate.Install and manage an on-premises data gateway to securely integrate a variety of cloud-based apps with your on-premises data and apps through Power Automate.

Prostřednictvím brány se můžete připojit k místním datům přes tato připojení:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • Apache ImpalaApache Impala
 • Vámi vytvořené vlastní konektoryCustom connectors that you create
 • DB2DB2
 • Systém souborůFile System
 • Http s Azure ADHttp with Azure AD
 • InformixInformix
 • MySQLMySQL
 • Databáze OracleOracle Database
 • PostgreSQLPostgreSQL
 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • Teradata (Preview)Teradata (Preview)

Důležité

Brány dat Microsoft SharePoint teď podporují přenosy HTTP i HTTPS.Microsoft SharePoint data gateways now support both HTTP and HTTPS traffic.

PožadavkyPrerequisites

 • Uživatelské jméno a heslo, které používáte k přihlášení do Power Automate.The user name and password that you used to sign up for Power Automate.

 • Oprávnění správce pro bránuAdministrative permissions on a gateway.

  Tato oprávnění máte standardně pro každou bránu, kterou nainstalujete.You have these permissions by default for each gateway that you install. Správce jiné brány vám navíc může udělit tato oprávnění pro tuto bránu.Also, an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.

 • Licenci, která podporuje brányA license that supports gateways. Další informace najdete v části Připojení na stránce s cenami.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.

Tip

Bránu a místní připojení můžete vytvořit pro jakékoli prostředí.You can create a gateway and an on-premises connection for any environment.

Instalace brányInstall a gateway

Pokud chcete nainstalovat bránu, postupujte podle kroků v článku Instalace místní brány dat.To install a gateway, follow the steps in Install an on-premises data gateway. Bránu nainstalujte ve standardním režimu, protože místní brána dat (osobní režim) je k dispozici jenom pro Power BI.Install the gateway in standard mode because the on-premises data gateway (personal mode) is available only for Power BI.

Zobrazení vašich branView your gateways

V pravém horním rohu webu Power Automate vyberte ikonu ozubeného kola a pak vyberte Brány.In the upper-right corner of the Power Automate website, select the gear icon, and then select Gateways.

Správa bran

Poznámka

Pokud jste vytvořili bránu v Power Apps, tato brána se zobrazí v seznamu Moje brány v Power Automate.If you created or were given access to a gateway in Power Apps, that gateway appears in the My gateways list in Power Automate.

Vytváření clusterů pro brányCluster your gateways

Můžete vytvořit clustery s vysokou dostupností pro instalace místních bran dat, abyste při přístupu k místním datovým prostředkům neměli kritický prvek způsobující selhání.You can create high availability clusters of on-premises data gateway installations to avoid single points of failure in accessing on-premises data resources.

Power Automate ve výchozím nastavení používá primární bránu v clusteru.By default, Power Automate uses the primary gateway in the cluster. Pokud primární brána není k dispozici, služba přepne na další bránu v clusteru atd.If the primary gateway isn't available, the service switches to the next gateway in the cluster, and so on.

Po nastavení clusteru brány můžete povolit distribuci provozu na všech bránách v clusteru.Once you've set up a gateway cluster, you can allow traffic to be distributed across all gateways in the cluster.

Pokud chcete distribuovat provoz na bránách, postupujte takto:Follow these steps to distribute your traffic across your gateways:

 1. V navigačním panelu na levé straně vyberte Data.Select Data on the navigation bar on the left side.
 2. Vyberte Brány.Select Gateways.
 3. Vyberte některou z bran.Select any of your gateways.
 4. Vyberte Distribuuje požadavky mezi všechny aktivní brány v tomto clusteru.Select Distribute requests across all active gateways in this cluster.
 5. Výběrem možnosti Použít změny uložte.Select Apply to save your changes.

Další informace najdete v tématu vysvětlujícím místní brány dat.For more information, see Understand gateways.