Odpověď na žádosti o zjišťování subjektu údajů GDPR Power AutomateResponding to GDPR Data Subject Discovery Requests for Power Automate

Prvním krokem při reagování na žádosti na základě práv subjektů údajů je najít osobní údaje, které jsou předmětem žádosti.The first step in responding to a DSR is finding personal data that is the subject of the request. Tento první krok pomůže zjistit, jestli žádost na základě práv subjektů údajů splňuje požadavky vaší organizace na vyhovění žádosti nebo její odmítnutí.This first step helps you to determine whether a DSR meets your organization's requirements for honoring or declining a DSR request. Po vyhledání a kontrole příslušných osobních údajů můžete například zjistit, že žádost neodpovídá požadavkům vaší organizace, protože pokud byste jí vyhověli, mohli byste tím negativně ovlivnit práva a svobody ostatních.For example, after finding and reviewing the personal data at issue, you may determine the request doesn’t meet your organization’s requirements because doing so may adversely affect the rights and freedoms of others.

Níže je uveden přehled typů zdrojů Power Automate, které obsahují osobní údaje konkrétního uživatele.Below is a summary of the types of Power Automate resources that contain personal data for a specific user.

Prostředky obsahující osobní údajeResources containing personal data ÚčelPurpose
Protokoly generované systémemSystem-generated logs Telemetrie, která zachycuje události a historii systémuTelemetry that captures system events and history.
Historie spuštěníRun history Historie každého spuštění toku za posledních 28 dnů.The history of each flow execution for the past 28 days. Tato data zahrnují čas zahájení, čas ukončení, stav a všechny informace o vstupech a výstupech pro tok.This data includes the start time, end time, status, and all input/output information for the flow. Další informaceLearn more
Informační kanál o aktivitáchActivity feed Poskytuje rekapitulace aktivit toku včetně stavu spuštění, chyb a oznámení.Provides a recap of flow activities, including run status, failures, and notifications.
Úlohy uživateleUser jobs Systémové úlohy, které uživatel nevidí a které jsou spuštěné jménem uživatele za účelem provádění tokůNot seen to the user, system jobs that run on behalf of a user in order for flows to execute.
TokyFlows Logika pracovního postupu, která existuje pro tok.The workflow logic that exists for a flow. Další informaceLearn more
Oprávnění tokůFlow permissions Toky je možné sdílet a znovu přiřazovat jiným uživatelům.Flows can be shared and re-assigned to other users. Pro všechny toky existují seznamy oprávnění.Permissions lists exist for all flows. Další informaceLearn more
Podrobnosti o uživateliUser details Informace, které uživatel nevidí a které podporují provádění toku.Details, which are not seen by user, that support flow execution.
PropojeníConnections Používají je konektory a umožňují připojení k rozhraním API, systémům, databázím atd.Used by connectors and allow for connectivity to APIs, systems, databases, etc. Další informaceLearn more
Oprávnění k připojeníConnection permissions Oprávnění pro konkrétní připojení.Permissions for a specific connection. Další informaceLearn more
Vlastní konektoryCustom connectors Vlastní konektory, které uživatel vytvořil a publikoval a které umožňují připojení k vlastním systémům nebo systémům třetích stran.Custom connectors that a user has created and published that allows for connectivity to custom or third-party systems. Další informaceLearn more
Oprávnění vlastních konektorůCustom connector permissions Seznam oprávnění pro vlastní konektory.Permission lists for Custom connectors. Další informaceLearn more
BránaGateway Brány jsou místní služby dat, které může uživatel nainstalovat za účelem rychlého a bezpečného přenosu dat mezi Power Automate a zdrojem dat mimo cloud.Gateways are on-premises data services that can be installed by a user to transfer data quickly and securely between Power Automate and a data source that isn’t in the cloud. Další informaceLearn more
Oprávnění k bráněGateway permissions Brány se mohou sdílet s uživateli v organizaci.Gateways can be shared with users within an organization. Další informaceLearn more