Vytvoří tok ze šablony v Power AutomateCreate a flow from a template in Power Automate

Naučte se vytvořit tok z jedné z mnoha předdefinovaných šablon, například pro zaslání zprávy Slack vždy, když vám ve službě Office 365 přijde e-mail od vašeho nadřízeného.Create a flow from one of many built-in templates that can, for example, send you a Slack message when your manager sends you an email in Office 365.

Poznámka: pokud víte, jaký tok potřebujete, a nemůžete pro něj najít šablonu, vytvořte ho od začátku.Note: Create a flow from scratch if you already have a process in mind and can't find a template for it.

PředpokladyPrerequisites

Volba šablonyChoose a template

 1. Na webu flow.microsoft.com vyberte v horním navigačním panelu Šablony.In flow.microsoft.com, select Templates in the top navigation bar.

 2. Do vyhledávacího pole napište Slack a vyberte ikonu hledání.In the search bar, type Slack, and then select the search icon.

 3. Zobrazí se pouze šablony související se službou Slack, takže teď můžete vybrat tu s názvem Send a message on Slack when my manager emails me (Odeslat zprávu přes Slack, když mi přijde e-mail od nadřízeného).You'll see only templates related to Slack, so you can now select Send a message on Slack when my manager emails me.

  Nová možnost v levém navigačním panelu

 4. Podívejte se, jestli tato šablona odpovídá tomu, co chcete, a vyberte Použít tuto šablonu.Confirm that this template will do what you want, and then select Use this template.

 5. Pokud ještě nejste k sadě Office nebo Slacku přihlášení, vyberte Přihlásit se a postupujte podle pokynů.If you aren't signed into Office or Slack, select Sign in and then follow the prompts.

  Seznam připojení, které šablona vyžaduje

 6. Po potvrzení propojení klikněte na Pokračovat.After you confirm your connections, select Continue.

  Váš tok a všechny jeho akce se zobrazí s oranžovým záhlavím.Your flow appears, showing each action with an orange title bar.

  Výchozí události a akce ze šablony

Přizpůsobení tokuCustomize your flow

 1. Když rozbalíte některou akci výběrem jejího záhlaví, můžete ji přizpůsobit (například zadáním filtru vybírajícího e-maily, které vás zajímají).Select the title bar for an event to expand it, and then customize it (for example, by specifying a filter on the email that interests you).

 2. Akce, které vyžadují vaše zadání, se rozbalí automaticky.Actions that require input from you will automatically be expanded.

  Například akce Post message (Přidat zprávu) je rozbalená, protože vyžaduje zadání kanálu, například vaše @uživatelské_jméno.For example, the Post message action is expanded because you need to enter a channel, such as your @username. Můžete také přizpůsobit obsah zprávy.You can also customize the message content. Ve výchozím nastavení bude zpráva obsahovat pouze předmět e-mailu, ale můžete přidat i další informace.By default, the message will contain just the subject, but you can include other information.

  Zadání kanálu Slack

 3. V horní části obrazovky zadejte pro nový tok název a pak vyberte Vytvořit tok.Near the top of the screen, specify a name for your flow, and then select Create flow.

 4. Pokud jste s výsledkem spokojeni, vyberte možnost Hotovo.Finally, if you're happy with your flow, select Done.

  Tlačítko Hotovo

Když vám teď váš nadřízený pošle e-mail, obdržíte zprávu Slack s požadovanými informacemi.Now, when your manager sends you an email, you'll receive a Slack message that contains the information that you specified.

Další krokyNext steps