Představení toků spouštěných tlačítkemIntroducing button flows

Poznámka

Microsoft Flow je teď Power Automate.Microsoft Flow is now Power Automate. Další informace najdete na tomto blogu.For more information, see this blog.

Tento obsah bude v nejbližší době aktualizován, aby se v něm promítla tato změna názvu.This content will be updated to reflect the branding change in the coming days.

Co jsou toky spouštěné tlačítkem?What are button flows?

Existuje spousta opakovaných úkolů, které bychom všichni chtěli spouštět jenom klepnutím na tlačítko.There are many repetitive tasks that we all wish we could run with just a tap of a button. Můžete třeba chtít členům svého týmu rychle posílat e-maily, abyste jim připomněli, že nemají zapomenout na každodenní synchronizaci, nebo můžete chtít spustit nový build Visual Studio Online v rámci vašeho základu kódu, když zjistíte, že na dnešní den už není naplánované žádné další vracení souborů se změnami.For example, you may need to quickly email your team to remind them to join the daily team sync, or you may want to start a new Visual Studio Online build of your code base after you've been notified that there are no more checkins planned for the day. Toky spouštěné tlačítkem vám pomůžou provést tuto i spousty dalších úloh klepnutím na tlačítko na vašem mobilním zařízení.Button flows allow you to accomplish these and many other tasks simply by tapping a button on your mobile device.

Poznámka: Toky spouštěné tlačítkem můžete vytvářet z mobilního zařízení nebo z portálu Flow.Note You can create button flows either from your mobile device or from the Flow portal.
PřehledOverview image

Proč vytvářet tlačítka?Why create buttons?

Tlačítka vytvářejte, abyste mohli jednoduše kdykoli a odkudkoli spouštět opakované úlohy ze svého mobilního zařízení.Create buttons so that you can easily run repetitive tasks from anyplace, at anytime via your mobile device. Používání tlačítek vám šetří čas. A protože jsou úkoly, které provádějí, automatizované, bude docházet k méně chybám, než kdybyste je dělali ručně.Executing buttons saves you time and, since the tasks they perform are automated, there will be less errors than if you manually did them.

Vytvoření tlačítkaCreate a button

PožadavkyPrerequisites

 • Přístup k toku.Access to Flow. Přístup vám může zajistit správce.Your administrator can provide you with access.
 • Účet s oprávněním vytvářet tlačítka pomocí konektorů.An account with permissions to use the connectors to create your button. Pokud třeba budete chtít vytvořit tlačítko, kterým budete přecházet do Dropboxu, budete potřebovat účet Dropbox.For example, you will need a Dropbox account in order to create a button that accesses Dropbox.

Z portáluFrom the portal

V tomto cvičení si vytvoříme tlačítko, které spouští build Visual Studio Online (VSO) a odesílá oznámení s informací, kdy se build spustil:In this walk-through, let's create a button that starts a Visual Studio Online (VSO) build and sends notifications to let you know when the build starts:

 1. Vyberte rozevírací seznam Zobrazuje se a zvolte kategorii Tlačítko.Select the Showing drop down list and choose the Button category. Tím vyfiltrujete seznam šablon jenom na ty, které se dají používat v tocích spouštěných tlačítkem.This filters the list of templates to only those that can be used in button flows.
  PřehledOverview image
 2. V seznamu šablon vyberte Trigger a new build in VSO (Aktivovat nový build ve VSO).Select the Trigger a new build in VSO template from the list of templates.
  PřehledOverview image
 3. Na stránce Trigger a new build in VSO vyberte Použít tuto šablonu.Select the Use this template button on the Trigger a new build in VSO page.
  PřehledOverview image
 4. Pokud nejste přihlášení, zobrazí se teď výzva k přihlášení:If you aren't signed in, you'll be prompted to do so at this point:
  Přehled
 5. Po přihlášení do Flowu se zobrazí výzva pro přihlášení ke konektorům používaným ve vybrané šabloně.After you've signed into Flow, you'll be prompted to sign into the connectors used in the template you've selected. V tomto příkladu jsme v kroku 2 vybrali šablonu Trigger a new build in VSO. To znamená, že se musíte přihlásit do VSO (a všech dalších konektorů, se kterými pracujete), pokud nejste ještě přihlášení:In this example, in step 2 above we selected the Trigger a new build in VSO template, so we have to sign into VSO (and any other connectors you are working with), if you're not already signed in:
  PřehledOverview image
 6. Pokud souhlasíte s tím, že bude mít Flow oprávnění pro přístup k vašemu účtu, vyberte tlačítko Přijmout.Select the Accept button if you agree to authorize Flow to access your VSO account.
  Přehled Overview image
  Poznámka: Podobným způsobem budete muset autorizovat každý konektor.Note You'll need to authorize each connector similarly. Až budete připravení přejít na další krok, měl by Návrhář vypadat takto.The designer should appear like this when you are ready to move on to the next step. Pokračujte dál výběrem tlačítka Pokračovat:Select the Continue button to move on:
  PřehledOverview image
 7. Teď můžete nakonfigurovat vlastnosti pro build, který chcete spustit:You are now ready to configure the properties for the build you wish to start:
  Přehled
 8. Na kartě Zařadit nové sestavení do fronty vyberte nebo zadejte Název účtu, Název projektu, ID definice sestavení, Zdrojová větev a volitelně také Parametry:Select or enter the Account name, Project name, Build definition Id, Source branch and optionally, Parameters, in the Queue a new build card:
  PřehledOverview image
 9. V další fázi na kartě Send a push notification (Odeslat nabízené oznámení) nakonfigurujte vlastnosti nabízeného oznámení.Next, configure the properties of the push notification on the Send a push notification card. Ve výchozím nastavení je toto nabízené oznámení nakonfigurované na zaslání odkazu HTML na webovou stránku, která zobrazuje stav buildu:By default, this push notification is configured to send an HTML link to a Web page that displays the status of the build:
  PřehledOverview image
 10. Klikněte na tlačítko Vytvořit tok, aby se tok spouštěný tlačítkem uložil: PřehledSelect the Create flow button to save your button flow: Overview image
 11. Za chvíli by se měla zobrazit tato zpráva o úspěšném vytvoření:You should see this success message within a few moments:
  Přehled

Blahopřejeme, vytvořili jste tok spouštěný tlačítkem.Congratulations, you've created a button flow! Tento tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow.You can now run this button flow anytime, anyplace, from the Buttons tab in the Flow app. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí.Simply press the "button" and it will run! Mobilní aplikace Power Automate je dostupná pro Android, iOS a Windows Phone.The Power Automate mobile app is available for Android, iOS, or Windows Phone.

Z mobilního zařízeníFrom your mobile device

Poznámka: I když se v tomto cvičení zobrazují obrazovky ze zařízení s Androidem, obrazovky a možnosti na zařízení s iOS jsou podobné.Note: While this walk-through displays screens from an Android device, the screens and experience on an iOS device are similar.

V aplikaci Flow:In the Flow app:

 1. Vyberte kartu Procházet a přejděte ke kategorii Tlačítko.Select the Browse tab and scroll to the Button category.
  PřehledOverview image
 2. Vyberte odkaz Zobrazit vše.Select the See all link. Zobrazí se všechny šablony, ke kterým je možné vytvořit tlačítko.This displays all ready-to-go button templates.
  PřehledOverview image
 3. Vyberte šablonu Send an email to remind your team to join a meeting (Odeslat e-mail s připomenutím připojení ke schůzce členům týmu).Select the Send an email to remind your team to join a meeting template
  PřehledOverview image
 4. V dolní části stránky vyberte odkaz Použít tuto šablonu.Select the USE THIS TEMPLATE link, at the bottom of the page.
  PřehledOverview image
 5. Budete se muset přihlásit ke všem službám, které tato šablona používá:You'll need to sign into all services that this template uses:
  Přehled
 6. Po přihlášení ke všem těmto službám vyberte odkaz Další.Select the Next link after you've signed in to all services.
  PřehledOverview image
 7. Vyberte odkaz Vytvořit.Select the Create link. Tady můžete tok zkontrolovat a udělat jakékoli změny, které jsou potřeba například pro přizpůsobení e-mailu.Here you can also review the flow and make any changes you require to personalize the email, for example.
  PřehledOverview image
 8. Za chvíli se vytvoří tok spouštěný tlačítkem.After a few moments, the button flow is created. Vyberte Zobrazit můj tok:Select SEE MY FLOW:
  PřehledOverview image
 9. Všechny svoje toky si můžete prohlédnout na kartě Moje toky.View all your flows on the My flows tab
  PřehledOverview image

Blahopřejeme, vytvořili jste tok spouštěný tlačítkem.Congratulations, you've created a button flow! Tento tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow.You can now run this button flow anytime, anyplace, from the Buttons tab in the Flow app. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí.Simply press the "button" and it will run! Aplikace Flow je v současné době k dispozici na mobilních zařízeních s Androidem a iOS.The Flow app is currently available on Android and iOS mobile devices.

Přehled

Aktivace toku spouštěného tlačítkemTrigger a button flow

Teď, když máte vytvořený tok spouštěný tlačítkem, je čas ho spustit.Now that you've created a button flow, it's time to run it. Vzhledem k tomu, že se toky spouštěné tlačítkem dají spouštět jenom z aplikace Flow, ujistěte se, že ji máte na mobilním zařízení s Androidem nebo iOS nainstalovanou.Since you can only run button flows from the Flow app, be sure you've installed Flow on your Android or iOS mobile device.

 1. Teď spusťte aplikaci Flow, v dolní části stránky klepněte na kartu Tlačítka a klepněte na tlačítko představující tok spouštěný tlačítkem, který chcete aktivovat:Now, launch the flow app, tap the Buttons tab that's located at the bottom of the page, and tap the button that represents the button flow you wish to trigger:
  PřehledOverview image
 2. Sledujte průběh při běhu toku:See the progress while the flow runs:
  Přehled
 3. Nakonec se stránka aktualizuje. To indikuje, že tok spouštěný tlačítkem skončil:Finally, the page updates, indicating that the button flow has completed:
  Přehled

To je všechno, co ke spuštění toku potřebujete.That's all there is to running a flow.

Teď byste měli dostat nabízené oznámení, že se e-mail odeslal.You should now receive the push notification, indicating that the email has been sent.

Sledování průběhu toku spouštěného tlačítkemMonitor your button flow runs

Toky spouštěné tlačítkem můžete sledovat z karty Aktivita aplikace Flow:You can monitor button flows from the Activity tab of the flow app:
PřehledOverview image

Poznámka: Klepnutím na jakoukoli aktivitu si můžete projít výsledky spuštění a dozvědět se o daném spuštění více.Note: Tap any activity to drill into the results of the run to learn about the run.

Přehled

Správa toků spouštěných tlačítkemManage button flows

Nad svými toky spouštěnými tlačítkem máte plnou kontrolu, takže tlačítko můžete kdykoli a odkudkoli povolit nebo zakázat, odstranit nebo upravit.You have full control of your button flows so you can enable/disable, edit or delete a button anytime, anyplace. V mobilní aplikaci nebo na portálu toku vyberte Moje toky, abyste se mohli pustit do správy toků.From the mobile app or from the flow portal, select My flows to get started managing your flows.

Na kartě Moje toky aplikace Flow postupujte takto:On the My flows tab of the Flow app:

 1. Vyberte tok, který chcete spravovat:Select the flow you wish to manage:
  Přehled
 2. Můžete klepnout na jakoukoli z těchto možností, podle toho, čeho chcete dosáhnout:You can tap any of these options, based on what you'd like to accomplish:
  Přehled
 3. Pokud chcete tok odstranit, klepněte na Odstranit tok.Tap Delete flow to delete a flow.

Poznámka: Při odstranění toku se odstraní také celá historie spuštění:Note All run history is deleted when you delete a flow:
PřehledOverview image

 1. Po úpravě toku tlačítka klepněte na Aktualizovat, aby se uložily změny:Tap Update after you are done editing a button flow, to save your changes:
  PřehledOverview image
 2. Pokud se chcete podívat na výsledky všech spuštění konkrétního tlačítka toku, klepněte na Historie spuštění:Tap Run history to see the results of all runs of a particular button flow:
  PřehledOverview image
 3. Pokud tok zakážete, nebude dále k dispozici na kartě Tlačítka:If you disable a flow, it will no longer be available on the Buttons tab:
  PřehledOverview image

Další krokyNext steps