Úvod do okamžitých tokůIntroducing instant flows

Existuje mnoho opakujících se úkolů, které bychom si všichni přáli, abychom mohli spustit pouhým klepnutím na tlačítko.There are many repetitive tasks that we all wish we could run with just a tap of a button. Můžete třeba chtít členům svého týmu rychle posílat e-maily, abyste jim připomněli, že nemají zapomenout na každodenní synchronizaci, nebo můžete chtít spustit nové sestavení Visual Studio Codespaces v rámci vašeho základu kódu, když zjistíte, že na dnešní den už není naplánované žádné další vracení souborů se změnami.For example, you may need to quickly email your team to remind them to join the daily team sync, or you may want to start a new Visual Studio Codespaces build of your code base after you've been notified that there are no more checkins planned for the day. Okamžité toky vám pomůžou provést tuto i spousty dalších úloh klepnutím na tlačítko na vašem mobilním zařízení.Instant flows allow you to accomplish these and many other tasks simply by tapping a button on your mobile device.

Přehled

Poznámka

Okamžité toky můžete vytvářet z mobilního zařízení nebo z Power Automate.You can create instant flows either from your mobile device or from Power Automate.

Proč vytvářet tlačítka?Why create buttons?

Tlačítka vytvářejte, abyste mohli jednoduše kdykoli a odkudkoli spouštět opakované úlohy ze svého mobilního zařízení.Create buttons so that you can easily run repetitive tasks from any place, at anytime via your mobile device. Používání tlačítek vám šetří čas. A protože jsou úkoly, které provádějí, automatizované, bude docházet k méně chybám, než kdybyste je dělali ručně.Running buttons saves you time and, since the tasks they perform are automated, there will be less errors than if you manually did them.

Vytvoření tlačítkaCreate a button

PožadavkyPrerequisites

 • Přístup k Power Automate.Access to Power Automate.
 • Účet s oprávněním vytvářet tlačítka pomocí konektorů.An account with permissions to use the connectors to create your button. Pokud třeba budete chtít vytvořit tlačítko, kterým budete přecházet do Dropboxu, budete potřebovat účet Dropbox.For example, you will need a Dropbox account in order to create a button that accesses Dropbox.

Z portáluFrom the portal

V tomto cvičení si vytvoříme tlačítko, které spouští sestavení Visual Studio Codespaces a odesílá oznámení s informací, kdy se sestavení spustí:In this walk-through, let's create a button that starts a Visual Studio Codespaces build and sends notifications to let you know when the build starts:

 1. Přihlaste se ke službě Power Automate.Sign in to Power Automate.

 2. Vlevo na obrazovce vyberte Vytvořit.Select Create from the left side of the screen.

 3. Vyberte okamžitý tok.Select Instant flow.

 4. Pojmenujte svůj tok v poli Název toku > Ručně spustit tok > Vytvořit.Give your flow a name in the Flow name > Manually trigger a flow > Create.

 5. V seznamu šablon vyberte Trigger a new build in VSO (Aktivovat nový build ve VSO).Select the Trigger a new build in VSO template from the list of templates.
  Obrázek znázorňující šablony Image showing templates

 6. Na stránce Trigger a new build in VSO vyberte Použít tuto šablonu.Select the Use this template button on the Trigger a new build in VSO page.
  Obrázek znázorňující šablonu, která se má použítImage showing template to use

 7. Pokud nejste přihlášení, zobrazí se teď výzva k přihlášení:If you aren't signed in, you'll be prompted to do so at this point:
  Obrázek ukazující možnosti přihlášení

 8. Po přihlášení do Flowu se zobrazí výzva pro přihlášení ke konektorům používaným ve vybrané šabloně.After you've signed into Flow, you'll be prompted to sign into the connectors used in the template you've selected. V tomto příkladu jsme v kroku 2 vybrali šablonu Spustit nové sestavení ve VSO. To znamená, že se musíte přihlásit do VSO (a všech dalších konektorů, se kterými pracujete), pokud nejste ještě přihlášení:In this example, in step 2 above we selected the Trigger a new build in VSO template, so we have to sign into VSO (and any other connectors you are working with), if you're not already signed in:
  Obrázek znázorňující tlačítko pro přihlášeníImage showing sign in button

 9. Pokud souhlasíte s tím, že bude mít Power Automate oprávnění pro přístup k vašemu účtu, vyberte tlačítko Přijmout.Select the Accept button if you agree to authorize Power Automate to access your VSO account.
  Obrázek znázorňující možnosti pro autorizaci přístupu k účtu sady Visual Studio Image showing options to authorize access to your Visual Studio account
  Poznámka: Podobným způsobem budete muset autorizovat každý konektor.Note You'll need to authorize each connector similarly. Až budete připravení přejít na další krok, měl by Návrhář vypadat takto.The designer should appear like this when you are ready to move on to the next step. Pokračujte dál výběrem tlačítka Pokračovat:Select the Continue button to move on:
  Tlačítko PokračovatContinue button

 10. Teď můžete nakonfigurovat vlastnosti pro build, který chcete spustit:You are now ready to configure the properties for the build you wish to start:
  Obrazovka Vlastnosti

 11. Na kartě Zařadit nové sestavení do fronty vyberte nebo zadejte Název účtu, Název projektu, ID definice sestavení, Zdrojová větev a volitelně také Parametry:Select or enter the Account name, Project name, Build definition Id, Source branch and optionally, Parameters, in the Queue a new build card:
  Obrazovka nového sestaveníNew build screen

 12. V další fázi na kartě Odeslat nabízené oznámení nakonfigurujte vlastnosti nabízeného oznámení.Next, configure the properties of the push notification on the Send a push notification card. Ve výchozím nastavení je toto nabízené oznámení nakonfigurované na zaslání odkazu HTML na webovou stránku, která zobrazuje stav buildu:By default, this push notification is configured to send an HTML link to a Web page that displays the status of the build:
  Obrazovka s nabízeným oznámenímPush notification screen

 13. Klikněte na tlačítko Vytvořit tok, aby se okamžitý tok uložil: Tlačítko Vytvořit tokSelect the Create flow button to save your instant flow: Create flow button

 14. Za chvíli by se měla zobrazit tato zpráva o úspěšném vytvoření:You should see this success message within a few moments:
  Zpráva o úspěchu

Blahopřejeme, vytvořili jste okamžitý tok.Congratulations, you've created a instant flow! Tento okamžitý tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow.You can now run this instant flow anytime, any place, from the Buttons tab in the Flow app. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí.Simply press the "button" and it will run! Mobilní aplikace Power Automate je k dispozici pro Android, iOS nebo Windows Phone.The Power Automate mobile app is available for Android, iOS, or Windows Phone.

Z mobilního zařízeníFrom your mobile device

Poznámka

I když se v tomto cvičení zobrazují obrazovky ze zařízení s Android, obrazovky a možnosti na zařízení s iOS jsou podobné.While this walk-through displays screens from an Android device, the screens and experience on an iOS device are similar.

V aplikaci:In the app:

 1. Vyberte kartu Procházet a přejděte ke kategorii Tlačítko.Select the Browse tab and scroll to the Button category.
  Úvodní obrazovkaLanding screen
 2. Vyberte odkaz Zobrazit vše.Select the See all link. Zobrazí se všechny šablony, ke kterým je možné vytvořit tlačítko.This displays all ready-to-go button templates.
  Odkaz Zobrazit všeSee all link
 3. Vyberte šablonu Send an email to remind your team to join a meeting (Odeslat e-mail s připomenutím připojení ke schůzce členům týmu).Select the Send an email to remind your team to join a meeting template
  Send an email to remind your team to join a meeting image (Odeslat e-mail s připomenutím připojení ke schůzce členům týmu)Send an email to remind your team to join a meeting image
 4. V dolní části stránky vyberte odkaz Použít tuto šablonu.Select the USE THIS TEMPLATE link, at the bottom of the page.
  Obrázek s možností Použít tuto šablonuUSE THIS TEMPLATE image
 5. Budete se muset přihlásit ke všem službám, které tato šablona používá:You'll need to sign into all services that this template uses:
  Obrázek přihlášení ke službám nebo k aktualizaci služby
 6. Po přihlášení ke všem těmto službám vyberte odkaz Další.Select the Next link after you've signed in to all services.
  Odkaz DalšíNext link
 7. Vyberte odkaz Vytvořit.Select the Create link. Tady můžete tok zkontrolovat a udělat jakékoli změny, které jsou potřeba například pro přizpůsobení e-mailu.Here you can also review the flow and make any changes you require to personalize the email, for example.
  Odkaz VytvořitCreate link
 8. Za chvíli se vytvoří okamžitý tok.After a few moments, the instant flow is created. Vyberte Zobrazit můj tok:Select SEE MY FLOW:
  Obrázek možnosti Zobrazit můj tokSEE MY FLOW image
 9. Všechny svoje toky si můžete prohlédnout na kartě Moje toky.View all your flows on the My flows tab
  Obrázek zobrazení všech tokůView all flows image

Blahopřejeme, vytvořili jste okamžitý tok.Congratulations, you've created a instant flow! Tento okamžitý tok teď můžete spustit kdykoli a odkudkoli z karty Tlačítka v aplikaci Flow.You can now run this instant flow anytime, any place, from the Buttons tab in the Flow app. Stačí stisknout tlačítko a tok se spustí.Simply press the "button" and it will run! Aplikace Flow je v současné době k dispozici na mobilních zařízeních s Android a iOS.The Flow app is currently available on Android and iOS mobile devices.

Obrázek nového okamžitého toku

Aktivace okamžitého tokuTrigger an instant flow

Teď, když máte vytvořený okamžitý tok, je čas ho spustit.Now that you've created a instant flow, it's time to run it. Vzhledem k tomu, že se okamžité toky dají spouštět jenom z aplikace Flow, ujistěte se, že ji máte na mobilním zařízení s Android nebo iOS nainstalovanou.Since you can only run instant flows from the Flow app, be sure you've installed Flow on your Android or iOS mobile device.

 1. Teď spusťte aplikaci Flow, v dolní části stránky klepněte na kartu Tlačítka a klepněte na tlačítko představující okamžitý tok, který chcete aktivovat:Now, launch the flow app, tap the Buttons tab that's located at the bottom of the page, and tap the button that represents the instant flow you wish to trigger:
  Aktivace tokuTrigger the flow
 2. Sledujte průběh při běhu toku:See the progress while the flow runs:
  Obrázek spuštěného toku
 3. Nakonec se stránka aktualizuje. To indikuje, že okamžitý tok skončil:Finally, the page updates, indicating that the instant flow has completed:
  Obrázek dokončeného toku

To je všechno, co ke spuštění toku potřebujete.That's all there is to running a flow.

Teď byste měli dostat nabízené oznámení, že se e-mail odeslal.You should now receive the push notification, indicating that the email has been sent.

Monitorování spouštění okamžitých tokůMonitor your instant flow runs

Okamžité toky můžete monitorovat z karty Aktivita aplikace Flow:You can monitor instant flows from the Activity tab of the flow app:
Obrázek karty AktivitaActivity tab image

[!TIP ]Klepnutím na jakoukoli aktivitu si můžete projít výsledky spuštění a dozvědět se o daném spuštění více.Tap any activity to drill into the results of the run to learn about the run.

Obrázek podrobností o aktivitách

Správa okamžitých tokůManage instant flows

Nad svými okamžitými toky máte plnou kontrolu, takže tlačítko můžete kdykoli a odkudkoli povolit nebo zakázat, odstranit nebo upravit.You have full control of your instant flows so you can enable/disable, edit or delete a button anytime, any place. V mobilní aplikaci nebo na portálu toku vyberte Moje toky, abyste se mohli pustit do správy toků.From the mobile app or from the flow portal, select My flows to get started managing your flows.

Na kartě Moje toky aplikace Flow postupujte takto:On the My flows tab of the Flow app:

 1. Vyberte tok, který chcete spravovat:Select the flow you wish to manage:
  Obrázek všech toků

 2. Můžete klepnout na jakoukoli z těchto možností, podle toho, čeho chcete dosáhnout:You can tap any of these options, based on what you'd like to accomplish:
  Možnosti pro správu toků

  Pokud chcete tok odstranit, klepněte na Odstranit tok.Tap Delete flow to delete a flow.

  Upozornění

  Při odstranění toku se odstraní také celá historie spuštění.All run history is deleted when you delete a flow.

  Obrázek upozornění na odstranění toku

  Po úpravě okamžitého toku tlačítka klepněte na Aktualizovat, aby se uložily změny:Tap Update after you are done editing a instant flow, to save your changes:
  Obrázek aktualizace tokuUpdate flow image

  Pokud se chcete podívat na výsledky všech spuštění konkrétního okamžitého toku, klepněte na Historie spuštění:Tap Run history to see the results of all runs of a particular instant flow:
  Zobrazit historii spuštěníView run history

  Pokud tok zakážete, nebude dále k dispozici na kartě Tlačítka:If you disable a flow, it will no longer be available on the Buttons tab:
  Zakázané toky nejsou na kartě tlačítekDisabled flows are not on the buttons tab

Další krokyNext steps