Otázky a odpovědi k Power Automate ve vaší organizaciPower Automate in your organization Q&A

Toto téma popisuje, jak mohou uživatelé v organizaci používat službu Power Automate a jak můžete kontrolovat Power Automate.This topic describes how users in your organization can use Power Automate, and how you can control the Power Automate service.

Registrace k Power AutomateSigning up for Power Automate

Co je Power Automate?What is Power Automate?

Power Automate je veřejná cloudová služba, která jednotlivcům i týmům pomáhá nastavit automatizované pracovní postupy mezi oblíbenými aplikacemi a službami, aby bylo možné synchronizovat soubory, dostávat oznámení, shromažďovat data a využívat další možnosti.Power Automate is a public cloud service to help individuals and teams to set up automated workflows between their favorite apps and services to synchronize, get notifications, collect data, and more.

Jak se mohu zaregistrovat k Power Automate?How can I sign up for Power Automate?

Stačí jít na flow.microsoft.com, vybrat Vyzkoušet zdarma v pravé horní části obrazovky a poté zadat své údaje k dokončení procesu registrace.Just go to flow.microsoft.com, select Try free on the top right-side of the screen, and then provide your information to complete the sign-up process.

Sekce Registrace do Power Automate obsahuje další podrobnosti.Sign up for Power Automate includes more details.

Co je to bezplatná licence pro Power Automate?What is the Power Automate free license?

Bezplatná licence Power Automate se používá pouze pro účely sledování.The Power Automate Free license is used only for tracking purposes. Jeho povolení nebo zakázání nemá žádný vliv na možnost uživatele vytvářet toky.Enabling or disabling it has no effect on a user's ability to create flows. Pokud zakážete bezplatnou licenci Power Automate, při přihlášení uživatele se znovu povolí.If you disable the Power Automate Free license, it becomes enabled again when a user logs in. Toto je očekávané chování.This is the expected behavior.

Je možné někoho blokovat, aby se ve službě Power Automate nemohl zaregistrovat?Can I block another person from signing up for Power Automate?

Power Automate je plně veřejná cloudová služba, do které se může zaregistrovat kdokoli na světě a využít ji k automatizaci svých každodenních úkolů.Power Automate is a fully public cloud service, and everyone in the world can sign up and use it to automate their day-to-day tasks. Používání služby Power Automate nevyžaduje, aby uživatelé měli nebo používali účet Office 365.To use Power Automate there is no requirements that users have or use an Office 365 account. Z tohoto důvodu neexistuje momentálně žádný způsob, jakým byste mohli někomu zablokovat používání Power Automate (protože tuto službu můžou používat všichni na světě bez ohledu na svou e-mailovou adresu).Because of this, there’s no mechanism at this time for you to block another person from using Power Automate (as everyone in the world can, irrespective of their email address).

Pokud se ale uživatel do služby Power Automate zaregistruje a vy se rozhodnete ho uvnitř vaší organizace nepodporovat, nemůže vaší společnosti způsobit žádné související náklady.However, if a person signs up for Power Automate, and you choose to not support them inside of your organization, they can in no way incur costs to your company. Když se konkrétní uživatel zaregistruje do služby Power Automate, je to přímý vztah mezi tímto jednotlivcem a Microsoftem, stejně jako u celé řady dalších cloudových služeb od Microsoftu, jako je třeba Bing, OneDrive nebo Outlook.com.When an individual signs up for Power Automate, the relationship is between that individual and Microsoft, which is like many other cloud services from Microsoft such as Bing, OneDrive, or Outlook.com. Z použití služby Power Automate ze strany jednotlivce v žádném případě nevyplývá, že tato služba je poskytovaná vaší organizací.An individual's use of Power Automate does not in any way imply that the service is provided by your organization.

Pokud vaše společnost chce v rámci Power Automate omezit použití čistě organizačních dat, dají se k tomu využít zásady ochrany před únikem informací (DLP).Finally, if your company wishes to restrict the use of organization-only data inside of Power Automate, that is possible through Data loss prevention (DLP) policies.

Jak je možné získat přístup k placeným funkcím služby Power Automate?How can people gain access to the paid features of Power Automate?

Jednotlivci mohou získat přístup k placeným funkcím Power Automate třemi různými způsoby:Individuals can gain access to the paid features of Power Automate in three different ways:

 1. Mohou se individuálně zaregistrovat k bezplatné licenci Power Automate na 90 dní zcela zdarma.They can individually sign up for a Power Automate Free license for 90 days at no cost.
 2. Licenci Power Automate jim můžete přiřadit v centru pro správu Microsoftu 365.You can assign a Power Automate license to them within the Microsoft 365 admin center.
 3. Uživateli byly přiřazeny plány Microsoft 365 a Dynamics 365, které zahrnují přístup k Power Automate.The user has been assigned a Microsoft 365 and Dynamics 365 plans that includes access to Power Automate. V seznamu cen Power Automate naleznete seznam plánů Office 365 a Dynamics 365, které zahrnují schopnosti Power Automate.See the Power Automate pricing page for the list of Office 365 and Dynamics 365 plans that include Power Automate capabilities.

Je možné někomu jinému blokovat využití placených funkcí služby Power Automate?Can I block another person from using the paid features of Power Automate?

Jednotlivec si může vyzkoušet placené funkce služby Power Automate po dobu 90 dní bez jakýchkoli nákladů.Any individual can try out the paid features of Power Automate for 90 days, and incur no costs. Přiřazení trvalých placených licencí v rámci vaší organizace ale může plně spravovat pomocí portálu pro správu Office 365.However, you can fully manage the assignment of the perpetual paid licenses inside of your organization through the Office 365 admin portal.

Podobně jako u bezplatných nabídek platí, že pokud se jednotlivec rozhodne zaregistrovat do zkušební verze, je to přímý vztah mezi ním a Microsoftem, který nemusí být nutně podporovaný vaší společností.As with the free offerings, if an individual chooses to sign up for the trial that is a direct relationship between the individual and Microsoft, not necessarily endorsed by your company.

Správa Power AutomateAdministration of Power Automate

Proč se ikona Power Automate objevila ve spouštěči aplikací Office 365?Why has the Power Automate icon appeared in the Office 365 app launcher?

Jak jsme oznámili v srpnu, Power Automate je teď základní součástí sady Office 365.As announced in August, Power Automate is now a fundamental part of the Office 365 suite. Tři měsíce po tomto oznámení byla služba Power Automate povolena jako součást všech existujících skladových položek Office 365.Three months after this announcement Power Automate was enabled as a service as a part of all existing Office 365 SKU's. Vzhledem k tomu, že Power Automate teď můžou používat uživatelé po celém světě, zobrazuje se jim jeho ikona ve spouštěči aplikací.As users everywhere in the world can now use Power Automate, it has appeared in the app launcher for them.

Pokud chcete ve výchozím nastavení dlaždici služby Power Automate ze spouštěče aplikací odebrat, přečtěte si následující část.See the following section if you'd like to remove the Power Automate tile from the app launcher by default.

Jak odeberu Power Automate ze spouštěče aplikací pro naši organizaci?How do I remove Power Automate from the app launcher for my organization?

Pokud byla uživateli přiřazena licence Power Automate, můžete podniknout následující kroky k odebrání licence tohoto uživatele, což odebere ikonu Power Automate ze spouštěče aplikací:If a user was assigned a Power Automate license, you can take the following steps to remove the license for that user, which will remove the Power Automate icon from the app launcher:

 1. Přejděte na portál pro správu Office 365.Go to the Office 365 Admin Portal.
 2. V levém navigačním panelu vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé.In the left navigation bar, select Users > Active Users.
 3. Vyhledejte uživatele, kterému chcete odebrat licenci, a pak vyberte jeho jméno.Find the user for whom you want to remove the license, and then select their name.
 4. V podokně podrobností uživatele vyberte kartu Licence a aplikace a poté zrušte zaškrtnutí licence pro Power Automate.On the user details pane, select the Licenses and Apps tab, and then uncheck the license for Power Automate.
 5. V dolní části podokna vyberte Uložit změny.At the bottom of the pane, select Save changes.

Hromadné odebírání licencí je také možné prostřednictvím PowerShell.Bulk removal of licenses is also possible through PowerShell. Podrobný příklad viz Odstraňte licence z uživatelských účtů pomocí prostředí Office 365 PowerShell.See Remove licenses from user accounts with Office 365 PowerShell for a detailed example. Další pokyny k hromadnému odstraňování služeb v rámci licence lze nalézt na adrese Zakázat přístup ke službám pomocí Office 365 PowerShell.Finally, further guidance about bulk removal of services within a license can be found at Disable access to services with Office 365 PowerShell.

Odebrání licence ke službě Power Automate nebo služby pro uživatele ve vaší organizaci bude mít pro tohoto uživatele za následek odebrání ikony služby Power Automate z následujících míst:Removing of the Power Automate license or service for a user in your organization will result in the removal of the Power Automate icon from the following locations for that user:

Poznámka

Tato akce odstraní dlaždici Power Automate ve výchozím nastavení.This action removes the Power Automate tile by default. Uživatel má dál možnost používat Power Automate jako jednotlivec.A user may still choose to use Power Automate as an individual.

Proč se zobrazuje 10 000 licencí na Power Automate v mém klientovi Office 365?Why did 10,000 licenses for Power Automate show up in my Office 365 tenant?

Kdokoli si může na 90 dnů vyzkoušet Power Automate zdarma a tyto zkušební licence představují dostupnou kapacitu pro nové uživatele Power Automate ve vašem klientovi.Any person can try out Power Automate Free for 90 days, and these trial licenses represent the available capacity for new Power Automate users in your tenant. Za tyto licence se neplatí žádný poplatek.There is no charge for these licenses.

Pokud se alespoň jeden uživatel ve vašem klientovi zaregistroval k bezplatné licenci Microsoft Power Automate, uvidíte 10 000 licencí (minus všechny přidělené) v možnostech Fakturace > Licence pro vaši organizaci.If at least one user in your tenant has signed-up for a Microsoft Power Automate Free license, you will see 10,000 licenses (minus any assigned) under Billing > Licenses for your organization.

Prostřednictvím portálu pro správu Office 365 můžete další licence přiřadit uživatelům sami, upozorňujeme ale, že jedná se o zkušební licence pro Power Automate a jejich platnost vyprší po 90 dnech od přiřazení k uživateli.You can choose to assign additional licenses to users yourself through the Office 365 admin portal, but note that these are trial licenses for Power Automate, and they will expire after 90 days of being assigned to a user.

Je to zdarma?Is this free? Budou za tyto licence účtovány poplatky?Will I be charged for these licenses?

Žádný uživatel nemůže způsobit vaší organizaci žádné náklady bez vašeho výslovného souhlasu. Stejně tak žádné bezplatné ani zkušební licence nemůžou mít za následek žádné poplatky pro vaši organizaci.No user can incur any cost to your organization without your express consent, so neither free nor trial licenses can cause any charges to your organization. Navíc nevyužívají žádné kvóty, jako jsou třeba kvóty pro spuštění.Moreover, they also do not use any quotas, such as run quotas.

Po odebrání licence Power Automate Free mají uživatelé ke službě stále přístup.I removed the Power Automate Free license and users can still access it.

Licence Power Automate Free se používá jenom pro účely sledování.The Power Automate Free license is included only for tracking purposes. Jak je uvedené v první části, není možné nikomu bránit ve využití služby Power Automate pro individuální účely.As covered in the first section, it is not possible to prevent another person from using Power Automate for individual purposes. Proto vám přítomnost licence Power Automate Free ve skutečnosti neposkytuje ani neubírá žádné možnosti.Thus, the presence of a Power Automate Free license does not actually grant or remove any capabilities.

Proč se mi na portálu pro správu Office 365 nezobrazují všechny licence Power Automate?Why can't I see all Power Automate licenses in the Office 365 Admin portal?

Uživatelé mohou Power Automate používat buď jako jednotlivci, nebo v rámci příslušné organizace.Users can use Power Automate either as individuals or as a part of their organization. Licence na úrovni organizace jsou na portálu Office 365 zobrazené vždycky.Licenses at the organization level will always be visible in the Office 365 portal. Pokud si ale uživatel zaregistruje zkušební verzi jako jednotlivec, nebude tato verze spravovaná v rámci Office 365, a proto se na portálu nezobrazí.However, if a user signs up for a trial as an individual then that is not managed by their Office 365 admin and will not show up in the portal.

Jak může jednotlivec zjistit, který plán používá?How does an individual find out what plan they are on?

Použitý plán je možné kdykoli zobrazit na stránce s cenami služby Power Automate na adrese https://flow.microsoft.com/pricing.Anyone can see the plan they have by visiting the Power Automate pricing page at https://flow.microsoft.com/pricing. Zobrazuje se tu plán nebo zkušební verze, která je aktuálně použitá.The plan or trial they are currently on will be shown there.

Bude mít registrace do služby Power Automate vliv na identity v mojí organizaci?Will Power Automate sign up impact the identities in my organization?

Pokud už organizace má existující prostředí Office 365 a všichni uživatelé v organizaci mají účty Office 365, potom to na správu identit nemá žádný vliv.If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, then identity management is not impacted.

Pokud vaše organizace již má stávající prostředí Office 365, ale ne všichni uživatelé ve vaší organizaci mají účty Office 365, vytvoříme v klientovi uživatele a přidělíme licence na základě jeho práce nebo školní e-mailové adresy.If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, then we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address. To znamená, že počet uživatelů, které spravujete v určitém okamžiku, se bude zvyšovat s tím, jak se uživatelé ve vaší organizaci zaregistrují ke službě.This means that the number of users you are managing at any particular time will grow as users in your organization sign up for the service.

Pokud vaše organizace nemá prostředí Office 365 připojené k vaší e-mailové doméně, nedojde ke změně způsobu správy identity.If your organization does not have an Office 365 environment connected to your email domain, there is no change in how you manage identity. Uživatelé budou přidáni do nového uživatelského adresáře používajícího pouze cloud a budete mít možnost převzít funkci správce klienta a spravovat je.Users will be added to a new, cloud-only user directory, and you will have the option to take over as the tenant admin and manage them.

Služba Power Automate vytvořila nového tenanta. Jak ho mám spravovat?A new tenant was created by Power Automate, how do I manage this?

Pokud byl nový klient vytvořen Power Automate, můžete si ho vyžádat a spravovat pomocí následujících kroků:If a new tenant was created by Power Automate, then you can claim and manage that tenant using the following steps:

 1. Připojte se ke klientu přihlášením k Power Automate pomocí domény e-mailové adresy, která odpovídá doméně klienta, kterou chcete spravovat.Join the tenant by signing up for Power Automate using an email address domain that matches the tenant domain you want to manage. Pokud například společnost Microsoft vytvořila klienta contoso.com, připojte se k němu s e-mailovou adresou končící na @contoso.com.For example, if Microsoft created the contoso.com tenant, then join the tenant with an email address ending with @contoso.com.

 2. Deklarujte kontrolu správce ověřením vlastnictví domény: jakmile budete v klientovi, můžete se povýšit do role správce ověřením vlastnictví domény.Claim admin control by verifying domain ownership: once you are in the tenant, you can promote yourself to the admin role by verifying domain ownership. Postup je následující:To do so, follow these steps:

  1. Přejděte na https://admin.microsoft.com.Go to https://admin.microsoft.com.

  2. Vyberte ikonu spouštěče aplikace vlevo nahoře a zvolte Správce.Select the app launcher icon in the upper-left and choose Admin.

  3. Přečtěte si pokyny na stránce Staňte se správcem a poté zvolte Ano, chci být správcem.Read the instructions on the Become the admin page, and then choose Yes, I want to be the admin.

   Tip

   Pokud se tato možnost neobjeví, správce Office 365 již existuje.If this option doesn’t appear, an Office 365 administrator is already in place.

Pokud mám více domén, mohu ovládat klienta Office 365, do kterého jsou uživatelé přidáni?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users are added to?

Pokud neuděláte nic, vytvoří se pro každou e-mailovou doménu a subdoménu uživatele klient.If you do nothing, a tenant is created for each user email domain and subdomain.

Pokud chcete, aby všichni uživatelé byli ve stejném klientovi bez ohledu na jejich rozšíření e-mailové adresy, můžete předem vytvořit cílového klienta nebo použít existujícího klienta.If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions, you can create a target tenant ahead of time or use an existing tenant. Přidejte všechny stávající domény a subdomény, které chcete konsolidovat v rámci tohoto klienta.Add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Poté se všichni uživatelé s e-mailovými adresami končícími v těchto doménách a subdoménách automaticky připojí k cílovému klientovi, když se zaregistrují.Then all the users with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Důležité

Neexistuje žádný podporovaný automatizovaný způsob, jak přesouvat uživatele mezi klienty.There is no supported automated way to move users across tenants. Další informace o přidávání domén do jednoho klienta Office 365, získáte informace v tématu Přidejte své uživatele a doménu do Office 365.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.

Jak se dá omezit přístup jednotlivých uživatelů k obchodním datům mojí organizace?How can I restrict my users' ability to access my organization's business data?

Power Automate umožňuje vytvářet datové zóny pro obchodní a neobchodní data, jak je uvedeno níže.Power Automate allows you to create data zones for business and non-business data, as shown below. Jakmile jsou tyto zásady prevence ztráty dat implementovány, je uživatelům zabráněno navrhovat nebo provozovat Power Automate, které kombinují obchodní a neobchodní data.Once these data loss prevention policies are implemented, users are prevented from designing or running Power Automate that combine business and non-business data. Další informace naleznete v tématu Zásady prevence ztráty dat.For more details, See Data loss prevention (DLP) policies.

Obrázek zásad prevence ztráty datData loss prevention image