Sdílení toků tlačítek v Power AutomateShare button flows in Power Automate

V mobilní aplikaci Power Automate můžete toky spouštěné tlačítkem (tlačítka) sdílet s ostatními uživateli nebo skupinami v organizaci sdílet.In the Power Automate mobile app, you can share button flows (buttons) with other users or groups within your organization. Osoba nebo skupina může sdílené tlačítko spustit stejně, jako když spouští vlastní tlačítka.When you share a button, the person or group with whom you share can run your button, the same way they run their own buttons. Můžete také sdílet odkaz na tlačítka, která s vámi sdílí někdo jiný.You can also share a link to buttons that another person shared with you. Sdílení vlastních tlačítek můžete kdykoli ukončit.You can stop sharing your buttons at any time.

Snímky obrazovky v tomto dokumentu jsou pořízené ze zařízení se systémem Android.The screenshots used in this document were taken from an Android device. Pokud používáte iPhone, obrázky můžou vypadat jinak, ale funkce jsou stejné.If you're using an iPhone, the images may appear differently, but the functionality is the same.

Pokud chcete použít tlačítko, které s vámi někdo sdílel, postupujte podle těchto kroků.Follow these steps to use a button that someone shared with you.

PožadavkyPrerequisites

Ke sdílení tlačítek budete potřebovat:To share buttons, you need:

 • Účet s přístupem k Power Automate.An account with access to Power Automate.
 • Tok ke sdíleníA flow to share.
 • Mobilní aplikace s Power Automate pro Android, iOS nebo Windows Phone.A mobile device with the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone.
 • Skupina nebo uživatel v rámci vaší organizace, se kterými chcete sdílet tlačítko.A group or user within your organization with whom to share your button.

Sdílení tlačítkaShare a button

Ke sdílení tlačítka můžete využít kartu Tlačítka mobilní aplikace Power Automate.You can share a button from the Buttons tab of the Power Automate mobile app.

 1. Klepněte na ikonu vedle tlačítka, které chcete sdílet.Tap the small icon next to the button you want to share.

  tlačítko pro sdílení

 2. Klepněte na Pozvat ostatní na stránce Button users (Uživatelé tlačítka).Tap Invite others from the Button users page.

  tlačítko pro sdílení

 3. Vyhledejte osobu nebo skupinu, se kterou chcete toto tlačítko sdílet, a potom ji vyberte.Search for, and then select the group or person with whom you'd like to share the button.

  tlačítko pro sdílení

 4. Na stránce Pozvat ostatní klepněte na ODESLAT.Tap SEND on the Invite others page.

  tlačítko pro sdílení

 5. Klepnutí na HOTOVO na této stránce indikuje, že operace sdílení tlačítka proběhla úspěšně.Tap DONE on the page that indicates the button sharing operation completed successfully.

  tlačítko pro sdílení

Jak vyžadovat, aby uživatelé používali vlastní připojeníRequire users to use their own connections

Poznámka

Když s uživateli sdílíte tlačítko, můžete jim povolit, aby používali všechna připojení, která toto tlačítko používá.When you share a button, you can allow persons with whom you've shared the button to use all connections that your button uses. Můžete po nich také vyžadovat, aby používali vlastní připojení.You can also require them to use their own connections. Pokud ostatním povolíte, aby používali vaše připojení, nemají přístup k přihlašovacím údajům vašeho připojení a nemohou je použít v jiném toku.If you allow others to use your connections, they can't access the credentials in your connection, or reuse them in any other flow.

Pokud chcete, aby uživatelé, se kterými sdílíte tlačítka, měli vlastní připojení, použijte tento postup:Follow these steps to require persons with whom you've shared your buttons to use their own connections.

 1. Na obrazovce, která se zobrazí po sdílení tlačítka, vyberte SPRAVOVAT PŘIPOJENÍ.Select MANAGE CONNECTIONS on the screen that's displayed immediately after you share a button.

 2. U tlačítka, které chcete spravovat, vyberte UPRAVIT.Select EDIT on the button you want to manage.

 3. Vyberte Poskytnuto uživatelem nebo svou e-mailovou adresu.Select Provided by user or your email address.

  Vaše volba určí, čí připojení se u sdíleného tlačítka použije.Your choice indicates whose connections must be used in the shared button.

  tlačítko pro sdílení

  Svou volbu můžete kdykoli zobrazit nebo změnit.You can view or change your choice any time. Uděláte to tak, že u tlačítka, které chcete spravovat, vyberete kartu Toky > váš sdílený tok > Uživatelé a připojení > kartu PŘIPOJENÍ > UPRAVIT.To do so, select the Flows tab > the flow you shared > Users and connections > the CONNECTIONS tab > EDIT on the button you want to manage.

  tlačítko pro sdílení

Zobrazení seznamu uživatelů tlačítkaView the list of button users

Pokud chcete zobrazit všechny skupiny nebo uživatele, se kterými se sdílí tlačítko, postupujte na kartě Tlačítka podle těchto kroků:You can view all groups or users with whom a button is shared by following these steps from the Buttons tab:

 1. Klepněte na ikonu vedle tlačítka, které vás zajímá.Tap the small icon next to the button in which you're interested.

 2. Na stránce Uživatelé se zobrazí všechny skupiny nebo uživatelé, se kterými se toto tlačítko sdílí.On the Button users page, view all groups or users with whom the button is shared.

  zobrazení uživatelů tlačítka

Ukončení sdílení tlačítkaStop sharing a button

Pokud chcete ukončit sdílení tlačítka, postupujte na kartě Tlačítka podle těchto kroků:You can stop sharing a button by following these steps from the Buttons tab:

 1. Klepněte na ikonu vedle tlačítka, které nechcete sdílet.Tap the small icon next to the button you no longer want to share.

 2. Na stránce Uživatelé klepněte na uživatele nebo skupinu, se kterými tlačítko už nechcete sdílet.On the Button users page, tap the user or group with whom you want to stop sharing the button.

  ukončení sdílení tlačítka

 3. Jakmile se zobrazí stránka příslušného uživatele, klepněte na Odebrat uživatele.Tap Remove user when the user's page is displayed.

  ukončení sdílení tlačítka

 4. Počkejte, až se operace odebrání dokončí.Wait for the remove operation to complete. Všimněte si, že se seznam Button users (Uživatelé tlačítka) se obnoví a uživatel nebo skupina, které jste odebrali, se už v tomto seznamu nezobrazují.Notice the Button users list refreshes, and the user or group you removed is no longer listed.

  ukončení sdílení tlačítka

Monitorování historie spuštěníMonitor the run history

Veškerá historie spuštění, včetně spuštění iniciovaných osobou, se kterou je tlačítko sdílené, se zobrazuje jenom na kartě Aktivita mobilní aplikace Power Automate tvůrce příslušného tlačítka.All run history, including the runs initiated by a person with whom a button is shared, appear only on the Activity tab of the button creator's Power Automate mobile app.

Použití sdílených tlačítekUse shared buttons

Předtím, než budete moct spustit tlačítko, které s vámi někdo sdílí, je třeba ho přidat na vaši kartu Tlačítka ze stránky Přidat tlačítka.Before you can run a button that someone has shared with you, you must add it to your Buttons tab from the Add buttons page.

 1. Na kartě Tlačítka klepněte na ZÍSKAT VÍCE (nebo na banner Jsou k dispozici nová tlačítka, pokud se zobrazí).Tap GET MORE (or the New buttons are available banner if it appears) on the Buttons tab.

  někdo se mnou sdílel nové tlačítko

 2. Klepněte na tlačítko, které chcete použít.Tap the button you want to use.

  Tlačítko, na které jste klepli, se hned přidá na kartu Tlačítka aplikace Power Automate.The tapped button is immediately added to the Buttons tab of the Power Automate app. Potom můžete toto tlačítko na kartě Tlačítka použít stejným způsobem jako kterékoli jiné tlačítko, které je na této kartě uvedené.You can then use the button from the Buttons tab, just like any other button that's listed there.

  někdo se mnou sdílel nové tlačítko

Přesdílení tlačítkaRe-share a button

Odkaz na tlačítko, které vám nasdílel někdo jiný, můžete sdílet i vy.You can share a link to a button that's been shared with you.

 1. Vyberte ... vedle tlačítka, které chcete sdílet.Select ... next to the button you want to share.

 2. Vyberte Sdílet odkaz na tlačítko.Select Share button link.

  Opětovné sdílení odkazu na tlačítko

 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení tlačítka, a pokračujte podle pokynů k odeslání tlačítka osobě, se kterou ho chcete sdílet.Select the app that you'd like to use to share the button, and then follow the steps to send the button to the person with whom you want to share.

Ukončení používání sdíleného tlačítkaStop using a shared button

Pokud už nechcete používat tlačítko, které s vámi někdo sdílel, odeberte ho z karty Tlačítka pomocí následujících kroků:If you no longer want to use a button that was shared with you, remove it from the Buttons tab by taking these steps:

 1. Na kartě Tlačítka klepněte na ... vedle tlačítka, které už nechcete používat.On the Buttons tab, tap ... next to the button you no longer want to use.

  odebrání tlačítka

 2. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na Odebrat.Tap Remove from the menu that appears.

A je to.That's it. Tlačítko se na kartě Tlačítka v aplikaci Power Automate nezobrazuje.The button no longer appears on the Buttons tab of the Power Automate app.

Poznámka

Pokud jste odebrali sdílené tlačítko, můžete ho přidat zpátky tak, že na kartě Tlačítka vyberte ZÍSKAT VÍCE.After you remove a shared button, you can add it back by selecting GET MORE from the Buttons tab.