Power Automate US GovernmentPower Automate US Government

V reakci na jedinečné a neustále se vyvíjející požadavky veřejného sektoru USA vytvořil Microsoft plány pro Power Automate US Government.In response to the unique and evolving requirements of the United States public sector, Microsoft has created Power Automate US Government plans. Tato část obsahuje přehled funkcí, které jsou specifické pro Power Automate US Government.This section provides an overview of features that are specific to Power Automate US Government. Doporučujeme, abyste si tento doplňkový oddíl přečetli společně s tématem, které se věnuje seznámení se službou Power Automate.We recommend that you read this supplementary section as well as the Power Automate service getting started topic. Kvůli stručnosti se tato služba často označuje jako Flow GCC.For brevity, this service is commonly referred to as Flow GCC.

Popis služby Power Automate US Government slouží jako doplnění popisu všeobecné služby Power Automate.The Power Automate US Government Service Description serves as an overlay to the general Power Automate Service Description. Definuje jedinečné povinnosti a rozdíly v porovnání s všeobecnými nabídkami služby Power Automate, které jsou pro naše zákazníky dostupné od října 2016.It defines the unique commitments and differences compared to the general Power Automate offerings that have been available to our customers since October 2016.

O prostředí a plánech Power Automate US GovernmentAbout Power Automate US Government environments and plans

Plány Power Automate US Government mají formu měsíčních předplatných, která lze licencovat neomezenému počtu uživatelů.Power Automate US Government plans are monthly subscriptions and it can be licensed to an unlimited number of users.

Prostředí Power Automate GCC vyhovuje federálním požadavkům na cloudové služby včetně FedRAMP High a DISA IL2 ministerstva obrany.The Power Automate GCC environment is compliant with the Federal requirements for cloud services, including FedRAMP High, and DoD DISA IL2. Vyhovuje rovněž požadavkům na systémy trestního soudnictví (datové typy CJI).It is also compliant with the criminal justice systems (CJI data types) requirements.

Kromě funkcí a možností služby Power Automate mohou organizace, které používají Power Automate US Government, využívat následující jedinečné funkce:In addition to the features and capabilities of Power Automate, organizations that use Power Automate US Government benefit from the following unique features:

 • Zákaznický obsah vaší organizace je fyzicky oddělen od zákaznického obsahu v komerčních nabídkách služby Power Automate.Your organization's customer content is physically separated from customer content in commercial offering of Power Automate.

 • Zákaznický obsah vaší organizace je uložen ve Spojených státech.Your organization's customer content is stored within the United States.

 • Přístup k zákaznickému obsahu vaší organizace je omezen na prověřené pracovníky společnosti Microsoft.Access to your organization's customer content is restricted to screened Microsoft personnel.

 • Power Automate US Government vyhovuje všem osvědčením a akreditacím, které vyžadují zákazníci z řad veřejného sektoru USA.Power Automate US Government complies with all certifications and accreditations that US Public Sector customers require.

Počínaje zářím 2019 se nyní mohou oprávnění zákazníci rozhodnout nasadit Power Automate US Government do prostředí GCC High, což umožňuje jednotné přihlašování a bezproblémovou integraci s nasazením Microsoft Office 365 GCC High.Beginning September 2019, eligible customers can choose to deploy Power Automate US Government to the GCC High environment, which enables single sign-on and seamless integration with Microsoft Office 365 GCC High deployments.

Společnost Microsoft navrhla platformu a naše provozní postupy, aby splnila požadavky, které jsou v souladu s DISA SRG IL4.Microsoft has designed the platform and our operational procedures to meet the requirements aligning with the DISA SRG IL4 compliance framework. Předpokládáme, že zákaznická základna dodavatelů Ministerstva obrany Spojených států a další federální agentury, které momentálně využívají Office 365 GCC High, budou používat možnost nasazení Power Automate US Government GCC High.We anticipate the US Department of Defense contractor customer base and other Federal agencies currently leveraging Office 365 GCC High to use the Power Automate US Government GCC High deployment option. Tato možnost umožňuje a současně vyžaduje, aby zákazník pro identitu zákazníků využíval službu Azure AD Government místo prostředí GCC, která používají veřejnou službu Azure AD.This option enables and requires the customer to leverage Azure AD Government for customer identities, in contrast to GCC, which leverages the public Azure AD. Pro zákaznickou základnu amerického ministerstva obrany společnost Microsoft provozuje službu způsobem, který umožňuje těmto zákazníkům splnit závazky ITAR a předpisy týkající se akvizic DFARS, jak je dokumentováno a vyžadováno jejich smlouvami s americkým ministerstvem obrany.For the US Department of Defense contractor customer base, Microsoft operates the service in a manner that enables these customers to meet ITAR commitment and DFARS acquisition regulations, as documented and required by their contracts with the US Department of Defense.

Způsobilost zákazníkaCustomer eligibility

Power Automate US Government je k dispozici (1) americkým federálním, státním, místním, kmenovým a územním organizacím a (2) jiným organizacím zpracovávajícím data, která podléhají vládním předpisům a požadavkům, a v případech, kdy je použití služby Power Automate US Government vhodné pro splnění těchto požadavků, přičemž podléhá ověření oprávněnosti.Power Automate US Government is available to (1) US federal, state, local, tribal, and territorial government entities, and (2) other entities, which handle data that is subject to government regulations and requirements and where use of Power Automate US Government is appropriate to meet these requirements, subject to validation of eligibility. Microsoft při tomto ověřování potvrzuje, zda se jedná o zpracování dat podléhající předpisům ITAR (International Traffic in Arms Regulations), data týkající se prosazování práva a podléhající zásadám CJIS (Criminal Justice Information Services) FBI nebo jiná regulovaná či kontrolovaná data.Microsoft's validation of eligibility includes confirmation of handling data subject to International Traffic in Arms Regulations (ITAR), law enforcement data subject to the FBI's Criminal Justice Information Services (CJIS) Policy, or other government-regulated or controlled data. Ověřování může od státní organizace vyžadovat podporu se specifickými požadavky na zpracování dat.Validation may require sponsorship by a government entity with specific requirements for the handling of data.

Entity s otázkami ohledně způsobilosti pro Power Automate US Government by měly konzultovat svůj účet tým.Entities with questions about eligibility for Power Automate US Government should consult their account team. Při prodloužení zákaznických smluv na Power Automate US Government přezkoumá Microsoft oprávněnost.Microsoft re-validates eligibility when it renews customer contracts for Power Automate US Government.

Plány Power Automate US GovernmentPower Automate US Government plans

Přístup k plánům Power Automate US Government je omezený na nabídky popsané v následujícím oddílu; jednotlivé plány se nabízejí formou měsíčního předplatného a lze je licencovat neomezenému počtu uživatelů:Access to Power Automate US Government plans is restricted to the offerings described in the following section; each plan is offered as a monthly subscription and can be licensed to an unlimited number of users:

 • Plán Power Automate/Power Apps 1 US GovernmentPower Automate/Power Apps Plan 1 US Government

 • Plán Power Automate/Power Apps 2 US GovernmentPower Automate/Power Apps Plan 2 US Government

 • Kromě samostatných plánů Power Automate a Power Apps schopnosti jsou také zahrnuty v některých Office 365 US Government a Dynamics 365 US Government umožňují zákazníkům rozšiřovat a přizpůsobovat se Office 365 a Dynamics 365 with Power Automate a Power Apps schopnosti.In addition to the standalone plans, Power Automate and Power Apps capabilities are also included in certain Office 365 US Government and Dynamics 365 US Government plans allowing customers to extend and customize Office 365 and Dynamics 365 with Power Automate and Power Apps capabilities.

Poznámka

Licencování bude v zákaznických tenantech dostupné od poloviny dubna 2019.Licensing is available in customer tenants from mid-April 2019.

Další informace a detaily týkající se rozdílů ve funkcích mezi těmito skupinami licencí jsou podrobněji popsány v informacích o licencování Power Automate.Additional information and details regarding the differences in functionality between these groups of licenses are described in more detail here: Power Automate licensing information.

Power Automate US Government je k dispozici přes multilicence a nákupní kanály poskytovatelů cloudových řešení.Power Automate US Government is available through the Volume Licensing and Cloud Solution Provider purchasing channels.

Rozdíly mezi zákaznickými daty a zákaznickým obsahemDifferences between customer data and customer content

Zákaznická data dle definice online služeb označují veškerá data, včetně všech textových, zvukových a obrazových souborů, která společnosti Microsoft poskytnete nebo která jí jsou poskytnuta jménem zákazníka prostřednictvím používání Online služeb.Customer data, as defined in the Online Service Terms, means all data, including all text, sound, video, or image files, and software that are provided to Microsoft by, or on behalf of, customers through the use of an Online Service.

Obsah zákazníka odkazuje na určitou podmnožinu zákaznických dat, kterou vytvořili přímo uživatelé, jako je například obsah uložený v databázích pomocí položek v entitách Common Data Service (např. kontaktní informace).Customer content refers to a specific subset of customer data that has been directly created by users, such as content stored in databases through entries in the Common Data Service entities (for example, contact information). Obsah se obecně považuje za důvěrné informace a při běžném provozu se neposílá přes internet bez šifrování.Content is generally considered confidential information, and in normal service operations, is not sent through the Internet without encryption.

Další informace týkající se ochrany zákaznických dat Power Automate viz Microsoft Online Services Trust Center.For more information on how Power Automate protects customer data, see the Microsoft Online Services Trust Center.

Oddělení dat pro Cloud komunity státní správyData segregation for Government Community Cloud

Při poskytování v rámci Power Automate US Government je služba Power Automate nabízena v souladu s National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-145.When provisioned as part of Power Automate US Government, the Power Automate service is offered in accordance with the National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-145.

Microsoft odkazuje na tuto nabídku jako na cloud komunity státní správy (GCC).Microsoft refers to this offer as the Government Community Cloud (GCC).

Kromě logické separace obsahu zákazníka na aplikační vrstvě poskytuje služba Power Automate Government vaší organizaci sekundární vrstvu fyzické segregace obsahu zákazníka s využitím infrastruktury, která je nezávislá na infrastruktuře používané pro komerční zákazníky Power Automate.In addition to the logical separation of customer content at the application layer, the Power Automate Government service provides your organization with a secondary layer of physical segregation for customer content by using infrastructure that is separate from the infrastructure used for commercial Power Automate customers. Patří sem používání služeb Azure v cloudu Azure Government.This includes using Azure services in Azure’s Government Cloud. Další informace naleznete v tématu Azure Government.To learn more, see Azure Government.

Zákaznický obsah umístěný v USACustomer content located within the United States

Power Automate US Government se provozuje v datacentrech fyzicky umístěných ve Spojených státech, přičemž neaktivní uložený zákaznický obsah se nachází v datacentrech fyzicky umístěných jen ve Spojených státech.Power Automate US Government runs in datacenters physically located in the United States and stores customer content at rest in datacenters physically located only in the United States.

Omezený přístup dat nastavený správciRestricted data access by administrators

Přístup k obsahu zákazníka Power Automate US Government je správci Microsoft omezen na pracovníky, kteří jsou občany USA.Access to Power Automate US Government customer content by Microsoft administrators is restricted to personnel who are US citizens. Tyto osoby postoupí vyšetřování profesní historie v souladu s příslušnými vládními normami.These personnel undergo background investigations in accordance with relevant government standards.

Pracovníci technické podpory Power Automate a servisní inženýři nemají stálý přístup k obsahu zákazníků hostovanému v systému Power Automate US Government.Power Automate support and service engineering staff do not have standing access to customer content hosted in Power Automate US Government. Každý zaměstnanec, který požádá o dočasné zvýšení oprávnění, které by umožnilo přístup k obsahu zákazníka, musí nejprve projít následujícími ověřeními spolehlivosti.Any staff who requests temporary permission elevation, which would grant access to customer content must first have passed the following background checks.

Prověřování personálu Microsoft a ověření spolehlivosti1Microsoft Personnel Screening and Background Checks 1 PopisDescription
Americké občanstvíU.S. citizenship Ověření amerického občanstvíVerification of U.S. citizenship
Ověření historie zaměstnáníEmployment history check Ověření historie zaměstnání za sedm let (7)Verification of seven (7) year employment history
Ověření vzděláníEducation verification Ověření nejvyššího dosaženého vzděláníVerification of highest degree attained
Vyhledání čísla sociálního pojištění (SSN)Social Security number (SSN) search Ověření, že číslo sociálního pojištění sdělené zaměstnanci je platnéVerification that the SSN the employees provides is valid
Výpis z trestního rejstříkuCriminal history check Kontrola trestního rejstříku za 7 roků ohledně trestných činů a přestupků na státní, krajské a místní úrovni a na federální úrovniA seven (7) year criminal record check for felony and misdemeanor offenses at the state, county, and local level and at the federal level
Office of Foreign Assets Control List (OFAC)Office of Foreign Assets Control list (OFAC) Validace proti seznamu ministerstva financí skupin, s nimiž nejsou osobám z USA povoleny obchodní nebo finanční transakceValidation against the Department of Treasury list of groups with whom U.S. persons are not allowed to engage in trade or financial transactions
Bureau of Industry and Security List (BIS)Bureau of Industry and Security list (BIS) Ověření proti seznamu ministerstva obchodu jednotlivců a subjektů, kteří mají zakázáno se účastnit na exportních aktivitáchValidation against the Department of Commerce list of individuals and entities barred from engaging in export activities
Office of Defense Trade Controls Debarred Persons List (DDTC)Office of Defense Trade Controls Debarred Persons list (DDTC) Ověření proti seznamu ministerstva zahraničí jednotlivců a subjektů, kteří mají zakázáno se účastnit na exportních aktivitách souvisejících s oblastí obranyValidation against the Department of State list of individuals and entities barred from engaging in export activities related to the defense industry
Kontrola otisku prstůFingerprinting check Ověření otisků prstů proti databázím FBIFingerprint background check against FBI databases
Ověření spolehlivosti CJISCJIS background screening Státní soudní přezkum historie federálních a státních trestných činů státem pověřeným orgánem CSA v rámci každého státu, který se zaregistroval do programu Microsoft CJIS IAState-adjudicated review of federal and state criminal history by state CSA appointed authority within each state that has signed up for the Microsoft CJIS IA program

1 Vztahuje se pouze na osoby s dočasným nebo stálým přístupem k obsahu zákazníků hostovanému v Power Automate US Government (GCC).1 Applies only to personnel with temporary or standing access to customer content hosted in Power Automate US Government (GCC).

Certifikace a akreditaceCertifications and accreditations

Power Automate US Government je navržen na podporu adresy Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) na úrovni s vysokým dopadem.Power Automate US Government is designed to support the Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) accreditation at a High Impact level. Tento program vyvozuje soulad s DISA IL2 ministerstva obrany.This program infers alignment to DoD DISA IL2. Artefakty FedRAMP jsou k dispozici ke kontrole federálními zákazníky, kteří jsou povinni dodržovat FedRAMP.FedRAMP artifacts are available for review by federal customers who are required to comply with FedRAMP. Federální úřady si mohou tyto artefakty prostudovat při udělování oprávnění k provozování (Authority to Operate, ATO).Federal agencies can peruse these artifacts in support of their review to grant an Authority to Operate (ATO).

Poznámka

Služby Power Automate US Government v současnosti podstupují akreditaci FedRAMP, oprávněnou organizací 3PAO jim ale byla udělena zpráva SAR (Security Assessment Report).Currently, the Power Automate US Government services are under review with FedRAMP, but have been granted a Security Assessment Report (SAR) by a qualified 3PAO.

Když Microsoft přechází na aktualizaci artefaktů FedRAMP v rámci standardních cyklů auditu, bude příslušným způsobem aktualizován obsah.As Microsoft moves to refresh FedRAMP artifacts as part of the standard audit cycles, content will be updated accordingly.

Power Automate US Government obsahuje funkce navržené na podporu požadavků zásad CJIS požadovaných agenturami pro vymáhání zákonů.Power Automate US Government has features designed to support customers' CJIS Policy requirements for law enforcement agencies. Podrobnější informace, které se týkají osvědčení a akreditací, najdete na produktové stránce Power Automate US Government v Centru zabezpečení.Visit the Power Automate US Government products page in the Trust Center for more detailed information related to certifications and accreditations.

Microsoft navrhl platformu a svoje provozní předpisy tak, aby byly v souladu s požadavky koncepčního rámce dodržování předpisů DISA SRG IL4.Microsoft designed this platform and its operational procedures to meet the requirements aligning with the DISA SRG IL4 compliance framework. Společnost Microsoft předpokládá, že naše zákaznická základna amerického ministerstva obrany a další federální agentury v současné době využívají Microsoft Office 365 GCC High k použití možnosti nasazení Power Automate US Government GCC High, což umožňuje a vyžaduje, aby zákazník využíval Azure AD Government pro identity zákazníků, na rozdíl od GCC, která využívá veřejnou službu Azure AD.Microsoft anticipates that the US Department of Defense contractor customer base and other Federal agencies currently leveraging Microsoft Office 365 GCC High to use the Power Automate US Government GCC High deployment option, which enables and requires customers to leverage Azure AD Government for customer identities, in contrast to GCC, which leverages the public Azure AD. Pro naši zákaznickou základnu amerického ministerstva obrany společnost Microsoft provozuje službu způsobem, který umožňuje těmto zákazníkům splnit závazky ITAR a předpisy týkající se akvizic DFARS.For the US Department of Defense contractor customer base, Microsoft operates the service in a manner that enables these customers to meet ITAR commitment and DFARS acquisition regulations.

Power Automate US Government a další služby společnosti MicrosoftPower Automate US Government and other Microsoft services

Power Automate US Government obsahuje několik funkcí, které uživatelům umožňují propojení a integraci s jinými nabídkami podnikových služeb Microsoftu, mezi které patří Office 365 US Government, Dynamics 365 US Government a Power Apps US Government.Power Automate US Government includes several features that allow users to connect to, and integrate with, other Microsoft enterprise service offerings such as Office 365 US Government, Dynamics 365 US Government, and Power Apps US Government.

Power Automate US Government je spuštěn v datových centrech společnosti Microsoft způsobem, který je v souladu s modelem nasazení u více klientů ve veřejném cloudu, klientské aplikace, včetně mimo jiné klienta uživatele webu, mobilní aplikace Power Automate (pokud je k dispozici), a jakékoli aplikace třetí strany, které se připojují k Power Automate US Government, však nejsou součástí hranice pro akreditaci Power Automate US Government.Power Automate US Government runs within Microsoft datacenters in a manner consistent with a multi-tenant, public cloud deployment model; however, client applications including, but not limited to the web-user client, Power Automate mobile application (when available), and any third-party client application that connects to Power Automate US Government, are not part of Power Automate US Government's accreditation boundary. Za jejich správu zodpovídají zákazníci z oblasti státní správy.Government customers are responsible for managing them.

Power Automate US Government využívá pro správu a fakturaci zákazníků uživatelské rozhraní správce zákazníků Office 365.Power Automate US Government leverages the Office 365 customer administrator UI for customer administration and billing.

Power Automate US Government udržuje skutečné zdroje, tok informací a správu dat a přitom spoléhá na to, že Office 365 zajistí vizuální styly prezentované správci zákazníků prostřednictvím konzoly pro správu.Power Automate US Government maintains the actual resources, information flow, and data management, while relying on Office 365 to provide the visual styles that are presented to the customer administrator through their management console. Pro účely dědičnosti FedRAMP ATO Power Automate US Government využívá Azure (včetně Azure Government for Government) ATO pro služby infrastruktury a platformy.For purposes of FedRAMP ATO inheritance, Power Automate US Government leverages Azure (including Azure for Government) ATOs for infrastructure and platform services, respectively.

Pokud jsou vaši uživatelé v USA při používání Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 a nastavíte zásady, které pomáhají zajistit připojení uživatelů ke službám prostřednictvím jednotného přihlašování, veškerý obsah zákazníka, který je dočasně uložen do mezipaměti, bude v USA.If you adopt the use of Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 and set up policies to help ensure your users connect to the services through single sign-on, any customer content that is temporarily cached will be located in the United States.

Power Automate US Government a služby třetích stranPower Automate US Government and third-party services

Power Automate US Government umožňuje integraci aplikací třetích stran do služby prostřednictvím konektorů.Power Automate US Government provides the ability to integrate third-party applications into the service through Connectors. Tyto služby a aplikace jiných výrobců mohou zahrnovat ukládání, přenos a zpracování všech zákaznických dat v systémech jiných výrobců, které jsou mimo infrastrukturu Power Automate US Government infrastruktury, a proto se na ně nevztahují závazky dodržování předpisů a ochrany dat Power Automate US Government.These third-party applications and services might involve storing, transmitting, and processing your organization’s customer data on third-party systems that are outside of the Power Automate US Government infrastructure and therefore are not covered by the Power Automate US Government compliance and data protection commitments.

Tip

Při posuzování vhodného používání těchto služeb ve vaší organizaci si prostudujte prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a dodržování předpisů těchto třetích stran.Review the privacy and compliance statements provided by the third parties when assessing the appropriate use of these services for your organization.

Power Automate US Government a služby AzurePower Automate US Government and Azure Services

Služby Power Automate US Government jsou nasazeny na Microsoft Azure Government.The Power Automate US Government services are deployed to Microsoft Azure Government. Azure Active Directory (Azure AD) není součástí akreditační hranice Power Automate US Government, ale spoléhá na klienta Azure AD jako klienta zákazníka a funkce identity, včetně ověřování, federovaného ověřování a licencování.Azure Active Directory (Azure AD) is not part of the Power Automate US Government accreditation boundary, but takes a reliance on a customer’s Azure AD tenant for customer tenant and identity functions, including authentication, federated authentication, and licensing.

Když se uživatel organizace využívající ADFS pokusí o přístup k Power Automate US Government, bude uživatel přesměrován na přihlašovací stránku, která je hostitelem serveru ADFS organizace.When a user of an organization employing ADFS attempts to access Power Automate US Government, the user is redirected to a login page hosted on the organization’s ADFS server.

Uživatel zadá přihlašovací údaje pro server AD FS své organizace.The user provides credentials to their organization's ADFS server. Server AD FS této organizace se pokusí tyto přihlašovací údaje ověřit pomocí infrastruktury služby Active Directory organizace.The organization's ADFS server attempts to authenticate the credentials using the organization’s Active Directory infrastructure.

Pokud je ověření úspěšné, vystaví server AD FS organizace lístek SAML (Security Assertion Markup Language), který obsahuje informace o identitě a členství tohoto uživatele ve skupinách.If authentication is successful, the organization’s ADFS server issues a SAML (Security Assertion Markup Language) ticket that contains information about the user’s identity and group membership.

Server ADFS zákazníka podepíše tento lístek pomocí jedné poloviny dvojice asymetrických klíčů a Azure AD prostřednictvím šifrované TLS odešle lístek.The customer’s ADFS server signs this ticket using one half of an asymmetric key pair and then it sends the ticket to Azure AD via encrypted TLS. Azure AD ověří podpis pomocí druhé poloviny dvojice asymetrických klíčů a pak udělí přístup na základě lístku.Azure AD validates the signature using the other half of the asymmetric key pair and then grants access based on the ticket.

Informace o totožnosti uživatele a členství ve skupině zůstávají šifrovány v Azure AD.The user's identity and group membership information remain encrypted in Azure AD. Jinými slovy, v Azure AD jsou uloženy pouze omezené informace identifikující uživatele.In other words, only limited user-identifiable information is stored in Azure AD.

Úplné podrobnosti o implementaci architektury a kontroly zabezpečení Azure AD najdete v Azure SSP.You can find full details of the Azure AD security architecture and control implementation in the Azure SSP.

Služby správy účtu Azure AD jsou hostované na fyzických serverech spravovaných službami Microsoft Global Foundation Services (GFS).The Azure AD account management services are hosted on physical servers managed by the Microsoft Global Foundation Services (GFS). Síťový přístup k těmto serverům je řízený síťovými zařízeními spravovanými GFS pomocí pravidel nastavených službou Azure.Network access to these servers is controlled by GFS-managed network devices using rules set by Azure. Uživatelé nepracují přímo s Azure AD.Users do not interact directly with Azure AD.

Adresy URL služby Power Automate US GovernmentPower Automate US Government service URLs

Pro přístup k prostředím Power Automate US Government se používají různé skupiny adres URL, jak je popsáno v následující tabulce.You use a different set of URLs to access Power Automate US Government environments, as shown in the following table. Tabulka zahrnuje také komerční adresy URL pro kontextové reference v případě, že jsou pro vás známější.The table includes the commercial URLs too for contextual reference, in case they are more readily familiar to you.

Komerční verzeCommercial version Verze US GovernmentUS Government version
https://flow.microsoft.com https://gov.flow.microsoft.us (GCC) a https://high.flow.microsoft.us (GCC High)https://gov.flow.microsoft.us (GCC) and https://high.flow.microsoft.us (GCC High)
https://admin.powerplatform.microsoft.com/ https://gov.admin.flow.microsoft.us (GCC) a https://high.admin.flow.microsoft.us (GCC High)https://gov.admin.flow.microsoft.us (GCC) and https://high.admin.flow.microsoft.us (GCC High)
https://flow.microsoft.com/connectors https://gov.flow.microsoft.us/connectors (GCC) a https://high.flow.microsoft.us/connectors (GCC High)https://gov.flow.microsoft.us/connectors (GCC) and https://high.flow.microsoft.us/connectors (GCC High)

Zákazníkům, kteří implementují omezení sítě, zajistěte přístup k následujícím doménám přístupovým bodům koncových uživatelů:For those customers that implement network restrictions, please ensure access to the following domains are made available to your end-users’ access points:

Zákazníci GCCGCC Customers:

 • .microsoft.us.microsoft.us
 • .azure-apihub.us.azure-apihub.us
 • .azure.us.azure.us
 • .usgovcloudapi.net.usgovcloudapi.net
 • .microsoftonline.com.microsoftonline.com
 • .microsoft.com.microsoft.com
 • .windows.net.windows.net
 • .azureedge.net.azureedge.net
 • .azure.net.azure.net
 • .crm9.dynamics.com.crm9.dynamics.com

Pokud chcete povolit přístup k instancím služby Common Data Service, které uživatelé a správci mohou ve vašem tenantovi vytvořit, podívejte se na rozsahy IP adres adres pro domény AzureCloud.usgovtexas a AzureCloud.usgovvirginia.Refer to the IP ranges for AzureCloud.usgovtexas and AzureCloud.usgovvirginia to enable access to Common Data Service instances that users and administrators may create within your Tenant.

Zákazníci GCC High:GCC High Customers:

 • .microsoft.us.microsoft.us
 • .azure-apihub.us.azure-apihub.us
 • .azure.us.azure.us
 • .usgovcloudapi.net.usgovcloudapi.net
 • .microsoftonline.us.microsoftonline.us
 • .azureedge.net.azureedge.net
 • .azure.net.azure.net
 • .crm.microsoftdynamics.us.crm.microsoftdynamics.us

Pokud chcete povolit přístup k instancím služby Common Data Service, které uživatelé a správci mohou ve vašem tenantovi vytvořit, podívejte se na rozsahy IP adres adres pro domény AzureCloud.usgovtexas a AzureCloud.usgovvirginia.Refer to the IP ranges for AzureCloud.usgovtexas and AzureCloud.usgovvirginia to enable access to Common Data Service instances that users and administrators may create within your Tenant.

Propojení mezi Power Automate US Government a veřejnými službami Azure Cloud ServicesConnectivity between Power Automate US Government and Public Azure Cloud services

Azure je distribuován mezi více cloudů.Azure is distributed among multiple clouds. Tenantům je standardně dovoleno otevírat pravidla brány firewall pro cloudově specifickou instanci, ale používání sítě mezi cloudy je jiné a vyžaduje otevření specifických pravidel brány firewall kvůli komunikaci mezi službami.By default, tenants are allowed to open firewall rules to a cloud-specific instance, but cross-cloud networking is different and requires opening specific firewall rules to communicate between services. Pokud jste zákazníkem Power Automate a máte existující instance SQL ve veřejném cloudu Azure, ke kterému se potřebujete dostat, musíte v SQL otevřít specifické porty brány firewall pro prostor IP adres cloudu Azure Government pro následující datacentra:If you are a Power Automate customer and you have existing SQL instances in azure public cloud, which you need to access, you must open specific firewall ports in SQL to the Azure Government Cloud IP space for the following datacenters:

 • USGov VirginiaUSGov Virginia
 • USGov TexasUSGov Texas

Přečtěte si dokument Azure IP Ranges and Service Tags – US Government Cloud (Rozsah IP adres a značky služeb Azure pro cloud US Government) a zaměřte se na AzureCloud.usgovtexas a AzureCloud.usgovvirginia.Refer to the Azure IP Ranges and Service Tags – US Government Cloud document, focusing attention on AzureCloud.usgovtexas and AzureCloud.usgovvirginia. Jedná se o rozsahy IP adres požadované k tomu, aby koncoví uživatelé měli přístup k adresám URL služby.Also note that these are the IP ranges required for your end-users to have access to the service URLs.

Konfigurace místní brány datOn-premises Data Gateway configuration

Pro rychlý a bezpečný přenos dat mezi aplikací plátna vytvořenou v Power Automate a zdrojem dat, který není v cloudu, se instaluje místní brána dat.Install an On-Premises Data Gateway to transfer data quickly and securely between a canvas app that's built in Power Automate and a data source that isn't in the cloud. Může se jednat například o místní databáze SQL Serveru nebo místní weby SharePoint.Examples include on-premises SQL Server databases or on-premises SharePoint sites.

Pokud vaše organizace (tenant) už má nakonfigurovanou a úspěšně připojenou místní bránu dat pro PowerBI US Government, bude tímto procesem zároveň povoleno místní připojení služby Power Automate.If your organization (tenant) has already configured and successfully connected the On-Premises Data Gateway for PowerBI US Government, then the process your organization executed to enable that will also enable on-premises connectivity for Power Automate. Pokud se ale nemůžete ke svému tenantovi připojit, budete zřejmě muset podstoupit proces „zařazení do seznamu povolených“, kterým se tato funkce aktivuje u vašeho tenanta.However, if you are unable to connect to your tenant, then you may need to go through a “whitelisting” process, which enables this capability for your tenant. Pokud k tomu dojde, můžete otevřít lístek podpory a vyřešit své potřeby.Should this occur, you can open a support ticket to address your needs. Tým podpory vaši žádost vyřeší provedením zavedeného procesu.The support team follows an established process to address your request.

Omezení funkcí Power Automate US GovernmentPower Automate US Government feature limitations

Některé funkce, které jsou dostupné v komerční verzi Flow, nejsou k dispozici zákazníkům Flow US Government.Some of the features available in the commercial version of Flow are not available in Flow US Government customers. Tým služby Flow aktivně pracuje na zpřístupnění těchto funkcí pro organizace z řad státní správy USA a tento článek bude aktualizován, až tyto funkce budou k dispozici.The Flow team is actively working on making these features available to US Government customers and will update this article when these features become available.

 • Spuštění toku Power Automate US Government ze seznamů SharePointTrigger Power Automate US Government flow from SharePoint Lists

 • Spuštění toku Power Automate US Government z Dynamics 365 GCCTrigger Power Automate US Government flow from Dynamics 365 GCC

 • AI Builder zatím není k dispozici pro klienty GCC a GCC High.AI Builder is not yet available for GCC and GCC High tenants.

 • Schválení jsou k dispozici pro klienty GCC a GCC High podle následujících pravidel:Approvals are available for GCC and GCC High tenants, subject to the following:

  • Neexistuje žádná podpora schválení, u níž lze provádět akce.There is no actionable approval support. E-maily se schválením budou obsahovat odkazy na centrum schválení Power Automate, na které uživatelé mohou reagovat.Approval emails will contain links to the Power Automate approvals center for users to respond.
  • Pro schvalovací e-mail neexistuje žádná podpora slev.There is no markdown support for approval email.
 • Analýza využitíUsage Analytics

 • Mobilní aplikace Power AutomatePower Automate Mobile Application

 • Odesílání šablonSubmitting Templates

  Poznámka

  Odesílání šablon je ve službě GCC zakázáno kvůli zásadám správného řízení a toku dat.Submitting templates is disabled in GCC to address enterprise data governance and data flow concerns.

 • Konektory – Byly publikovány nejoblíbenější konektory používané v naší komerční službě (na základě využití telemetrií). Pokud je v komerční nabídce k dispozici konektor, který nevidíte nasazený, kontaktujte podporu a my vaši žádost ověříme.Connectors – The most popular connectors in use in our commercial service (based on usage telemetry) have been published; if there is a Connector available in the commercial offering that you do not see deployed, please contact support and we will review your request.

 • Power BI – Power Automate US Government momentálně Power BI nepodporuje.Power BI – Power Automate US Government doesn’t support Power BI at this time.

 • Centrum pro správu Power Platform – Centrum pro správu lze používat k otevírání lístků podpory, ale ostatní funkce v současné době pro vládní klienty dostupné nejsou.Power Platform admin center – You can use the admin center to open support tickets, but other functionality is currently not available in US Government tenants.

Viz takéSee also

Power Apps pro vládu USAPower Apps US Government