Použití dialogů služby Common Data Service pro aplikace pro řízené procesy (zastaralé)Use Common Data Service dialogs for guided processes (Deprecated)

Dialogy jsou zastaralé.Dialogs are deprecated. Dialogy byste měli nahradit toky obchodních procesů nebo aplikacemi plátna.You should replace dialogs with business process flows or canvas apps. Více informací naleznete v části: Nahrazení dialogových oken pomocí aplikací toků obchodních procesů nebo plátnaMore information: Replace dialogs with business process flows or canvas apps

Dialogy jsou synchronní nebo interaktivní procesy v Common Data Service shromažďující a zpracovávající informace pomocí skriptů, které uživatele provádějí procesem krok za krokem.Dialogs are the synchronous or interactive processes in Common Data Service that collect and process information by using step-by-step scripts to direct users through a process. Můžete například vytvořit dialogy, které pro zástupce oddělení služeb fungují jako vodítko při řešení nebo eskalaci případu.For example, you can create dialogs to act as a guide for your service representatives for case resolution and case escalation. Podobně můžete vytvořit dialogy pro standardizaci prodejních procesů, jako je zařazování příležitostí a určování skóre zájemců.Similarly, you can create dialogs for standardizing sales processes such as opportunity qualification and lead scoring.

Rozdíly mezi pracovními postupy a dialogyDifferences between workflows and dialogs

Následující tabulka obsahuje informace o rozdílech mezi pracovními postupy a dialogy služby Common Data Service pro aplikace.The following table provides information about the differences between Common Data Service workflows and dialogs.

Pracovní postupyWorkflows DialogyDialogs
Může je spustit buď uživatel, nebo mohou být automatizovány.Can be either started by a user or can be automated. Musí je spustit uživatel.Must be started by a user.
Jde o asynchronní procesy nebo procesy v reálném čase, které k dokončení nevyžadují vstup od uživatele.Are asynchronous or real-time processes, and do not require user input to run to completion. Asynchronní procesy běží na pozadí, zatímco procesy v reálném čase se spouští okamžitě.Asynchronous processes run in the background while real-time processes run immediately. Jde o procesy v reálném čase, které k dokončení vyžadují vstup od uživatele.Are real-time processes that require user input to run to completion. Při spuštění těchto procesů se zobrazí rozhraní ve formě průvodce, abyste mohli provést příslušné výběry pro spuštění procesů.When you run these processes, a wizard-like interface is presented to you so you can make appropriate selections to run the processes.
Entita sloužící k uložení podrobností o spuštění asynchronního pracovního postupu je AsyncOperation, zatímco pro pracovní postup v reálném čase se používá Process.The entity that stores the details about a running asynchronous workflow is AsyncOperation while a Process is used for a real-time workflow. Entita sloužící k uložení informací vygenerovaných spuštěným dialogem je ProcessSession.The entity that stores information generated by a running dialog is the ProcessSession entity.
U pracovních postupů se podporují aktivační události.Triggers are supported for workflows. Seznam podporovaných aktivačních událostí najdete v článku o podporovaných typech, aktivačních událostech a entitách procesů.For a list of supported triggers, see Supported Types, Triggers, and Entities for Processes. U dialogů se nepodporují aktivační události.Triggers are not supported for dialogs.

Viz takéSee also

Nahrazení dialogů toky obchodních procesů nebo aplikacemi plátnaReplace dialogs with business process flows or canvas apps