Nastavení správy vizuálů Power BIManage Power BI visuals admin settings

Jako správce Power BI pro vaši organizaci můžete určit typ vizuálů Power BI, ke kterým mají uživatelé přístup v celé organizaci.As a Power BI admin for your organization, you can control which type of Power BI visuals users can access across the organization.

Pokud chcete spravovat vizuály Power BI, musíte být globální správce v sadě Office 365 nebo mít přiřazenou roli správce služby Power BI.To manage Power BI visuals, you must be a Global Admin in Office 365, or have been assigned the Power BI service administrator role. Další informace o roli správce služby Power BI najdete v článku Princip rolí správců služby Power BI.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role.

Práce na portálu pro správuAccess the admin portal

Pokud chcete povolit nastavení popsaná v článku, budete potřebovat pracovat na portálu pro správu.To enable the settings described in the article, you'll need to access the admin portal.

 1. Ve službě Power BI vyberte Nastavení.In Power BI service, select Settings.

 2. V rozevírací nabídce nastavení vyberte Portál pro správu.From the settings drop-down menu, select Admin portal.

  Formulář vizuálů Power BI

Nastavení tenanta vizuálů Power BIPower BI visuals tenant settings

Jako správce Power BI pro vaši organizaci můžete určit typ vizuálů Power BI, ke kterým uživatelé budou mít přístup v celé organizaci.As a Power BI admin for your organization, you can control which type of Power BI visuals users will be able to access across the organization.

Nastavení tenanta uživatelského rozhraní má vliv jenom na službu Power BI.The UI tenant settings only affect Power BI service. Pokud chcete, aby se tato nastavení projevila v Power BI Desktopu, použijte zásady skupiny.If you want these settings to take effect in Power BI Desktop, use group policies. Tabulka na konci každé části poskytuje podrobnosti pro povolení nastavení v Power BI Desktopu.A table at the end of each section provides details for enabling the setting in Power BI Desktop.

Poznámka

Změny nastavení tenanta neovlivňují vizuály Power BI, které jsou uvedené na kartě Organizační vizuály.Changes to tenant settings do not affect Power BI visuals listed in the organizational visuals tab.

Vizuály z AppSource nebo souboruVisuals from AppSource or a file

Spravujete přístup organizace pro následující typy vizuálů Power BI:Manage organizational access for the following type of Power BI visuals:

 • Vizuály vytvořené vývojáři a uložené jako soubor .pbivizVisuals created by developers and saved as a .pbiviz file.

 • Vizuály dostupné z AppSourceVisuals available from AppSource.

Podle následujících pokynů můžete uživatelům ve vaší organizaci povolit nahrávání souborů .pbiviz a přidávání vizuálů z AppSource do jejich sestav a řídicích panelů.Follow the instructions below to enable users in your organization upload .pbiviz files, and add visuals from AppSource to their reports and dashboards.

 1. Rozbalte nastavení Povolit vizuály vytvořené pomocí sady Power BI SDK.Expand the Allow visuals created using the Power BI SDK settings.

 2. Klikněte na tlačítko Povoleno.Click Enabled.

 3. Zvolte, kdo může nahrávat vizuály .pbiviz a vizuály z AppSource:Choose who can upload .pbiviz and AppSource visuals:

  • Pokud chcete, aby všichni uživatelé ve vaší organizaci mohli nahrávat soubory .pbiviz a přidávat vizuály z AppSource, vyberte možnost Celá organizace.Select The entire organization option to allow everyone in your organization to upload .pbiviz files, and add visuals from AppSource.

  • Pokud chcete spravovat nahrávání souborů .pbiviz a přidávání vizuálů z AppSource pomocí skupin zabezpečení, vyberte možnost Konkrétní skupiny zabezpečení.Select the Specific security groups option to manage uploading .pbiviz files, and adding visuals from AppSource using security groups. Přidejte skupiny zabezpečení, které chcete spravovat, do textového pole Zadejte skupiny zabezpečení.Add the security groups you want to manage to the Enter security groups text bar. Skupiny zabezpečení, které jste zadali, jsou ve výchozím nastavení vyloučené.The security groups you specified are excluded by default. Pokud chcete zahrnout tyto skupiny zabezpečení a vyloučit všechny ostatní uživatele v organizaci, vyberte možnost Kromě konkrétních skupin zabezpečení.If you want to include these security groups and exclude everyone else in the organization, select the Except specific security groups option.

 4. Klikněte na Použít.Click Apply.

Vizuály ze souboru nebo AppSource

Změny uživatelského rozhraní v nastavení tenanta se vztahují jenom na službu Power BI.UI changes to tenant settings apply only to Power BI service. Pokud chcete uživatelům ve vaší organizaci umožnit nahrávání souborů .pbiviz a přidávání vizuálů z AppSource do jejich podokna vizualizace v Power BI Desktopu, použijte Zásady skupiny Azure AD.To enable users in your organization upload .pbiviz files, and add visuals from AppSource to their visualization pane in Power BI Desktop, use Azure AD Group Policy.

KlíčKey Název hodnotyValue name HodnotaValue
Software\Policies\Microsoft\Power BI DesktopSoftware\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\ EnableCustomVisualsEnableCustomVisuals 0 – zakázat0 - Disable
1 – povolit (výchozí)1 - Enable (default)

Certifikované vizuály Power BICertified Power BI visuals

Když je toto nastavení povolené, budou se v sestavách a řídicích panelech vaší organizace zobrazovat jenom certifikované vizuály Power BI.When this setting is enabled, only certified Power BI visuals will render in your organization's reports and dashboards. Vizuály Power BI z AppSource nebo souborů, které nejsou certifikované, vrátí chybovou zprávu.Power BI visuals from AppSource or files, that are not certified, will return an error message.

 1. Na portálu pro správu vyberte možnost Přidat a používat jen certifikované vizuály.From the admin portal, select Add and use certified visuals only.

 2. Klikněte na tlačítko Povoleno.Click Enabled.

 3. Klikněte na Použít.Click Apply.

Certifikované vizuály

Změny uživatelského rozhraní v nastavení tenanta se vztahují jenom na službu Power BI.UI changes to tenant settings apply only to Power BI service. Pokud chcete spravovat nastavení tenanta certifikovaných vizuálů v Power BI Desktopu, použijte Zásady skupiny Azure AD.To manage the certified visuals tenant setting in Power BI Desktop, use Azure AD Group Policy.

KlíčKey Název hodnotyValue name HodnotaValue
Software\Policies\Microsoft\Power BI DesktopSoftware\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\ EnableUncertifiedVisualsEnableUncertifiedVisuals 0 – zakázat0 - Disable
1 – povolit (výchozí)1 - Enable (default)

Organizační vizuályOrganizational visuals

Jako správce Power BI můžete spravovat seznam vizuálů Power BI, které jsou k dispozici v organizačním úložišti vaší organizace.As a Power BI admin, you can manage the list of Power BI visuals available in your organization's organizational store. Karta Organizační vizuály na Portálu pro správu umožňuje přidávat a odebírat vizuály a rozhodnout, které vizuály se automaticky zobrazí v podokně vizualizace uživatelů vaší organizace.The Organizational visuals tab in the Admin portal, allows you to add and remove visuals, and decide which visuals will automatically display in the visualization pane of your organization's users. Do seznamu můžete přidat libovolný typ vizuálu, včetně necertifikovaných vizuálů a vizuálů .pbiviz, i když budou v rozporu s nastavením tenanta vaší organizace.You can add to the list any type of visual including uncertified visuals and .pbiviz visuals, even if they contradict the tenant settings of your organization.

Nastavení organizačních vizuálů se automaticky nasadí do Power BI Desktopu.Organizational visuals settings are automatically deployed to Power BI Desktop.

Poznámka

Organizační vizuály nejsou podporované na serveru sestav Power BI.Organizational visuals are not supported in Power BI Report Server.

Přidání vizuálu ze souboruAdd a visual from a file

Tato metoda slouží k přidání nového vizuálu Power BI ze souboru .pbiviz.Use this method to add a new Power BI visual from a .pbiviz file.

Upozornění

Vizuál Power BI nahraný ze souboru by mohl obsahovat kód ohrožující zabezpečení nebo ochranu osobních údajů. Před nasazením vizuálu do úložiště organizace se ujistěte, že jeho autorovi a zdroji můžete důvěřovat.A Power BI visual uploaded from a file, could contain code with security or privacy risks; make sure you trust the author and the source of the visual, before deploying to the organization's repository.

 1. Vyberte Přidat vizuál > Ze souboru.Select Add visual > From a file.

  Přidání vizuálů ze souboru

 2. Vyplňte následující pole:Fill in the following fields:

  • Zvolte soubor .pbiviz – vyberte soubor vizuálu, který se má nahrát.Choose a .pbiviz file - Select a visual file to upload.

  • Pojmenujte svůj vizuál – zadejte krátký název vizuálu, aby tvůrci sestav mohli snadno pochopit, co dělá.Name your visual - Give a short title to the visual, so that report authors can easily understand what it does.

  • Ikona – nahrajte soubor ikony, která se zobrazí v podokně vizualizace.Icon - Upload an icon file to be displayed in the visualization pane.

  • Popis – napište stručný popis vizuálu, který uživatelům poskytne více kontextu.Description - Provide a short description of the visual to give more context for the user.

  • Přístup – v této části jsou dvě možnosti:Access - This section has two options:

   • Vyberte, jestli uživatelé ve vaší organizaci mají přístup k tomuto vizuálu.Select whether users in your organization can access this visual. Standardně je toto nastavení povolené.This setting is enabled by default.

   • Vyberte, jestli se tento vizuál bude zobrazovat v podokně vizualizace uživatelů ve vaší organizaci.Select whether this visual will appear in the visualization pane of the users in your organization. Standardně je toto nastavení zakázané.This setting is disabled by default. Další informace najdete v části Přidání vizuálu do podokna vizualizací.For more information, see add a visual to the visualization pane.

  Přidání vizuálu

 3. Výběrem možnosti Přidat aktivujte žádost o nahrání.To initiate the upload request, select Add . Po nahrání se vizuál zobrazí v seznamu organizačních vizuálů.Once uploaded, the visual will display in the organizational visuals list.

Přidání vizuálu z AppSourceAdd a visual from AppSource

Tato metoda slouží k přidání nového vizuálu Power BI z AppSource.Use this method to add a new Power BI visual from AppSource.

Vizuály Power BI z AppSource se automaticky aktualizují.AppSource Power BI visuals are automatically updated. Uživatelé ve vaší organizaci budou mít vždycky nejnovější verzi vizuálu.Users in your organization will always have the latest version of the visual.

 1. Vyberte Přidat vizuál > Z AppSource.Select Add visual > From AppSource.

  Přidání vizuálů z AppSource

 2. V okně Vizuály Power BI najděte vizuál AppSource, který chcete přidat, a klikněte na Přidat.In the Power BI visuals window, find the AppSource visual you want to add, and click Add. Po nahrání se vizuál zobrazí v seznamu organizačních vizuálů.Once uploaded, the visual will display in the organizational visuals list.

Přidání vizuálu do podokna vizualizacíAdd a visual to the visualization pane

Na stránce s organizačními vizuály můžete vybrat vizuály, které se budou automaticky zobrazovat v podokně vizualizace všech uživatelů ve vaší organizaci.You can pick visuals from the organizational visuals page to automatically show on the visualization pane of all the users in your organization.

 1. V řádku vizuálu, který chcete přidat, klikněte na Nastavení.In the row of the visual you want to add , click settings.

  Snímek obrazovky zobrazující portál pro správu s vybranými organizačními vizuály a vyvolanou ikonou nastaveníorganizační podoknoorganizational-pane

 2. Povolte nastavení podokna vizualizace a klikněte na Aktualizovat.Enable the visualization pane setting and click Update.

  Snímek obrazovky zobrazující dialogové okno Nastavení vizuálu, kde můžete povolit zobrazení vizuálu pro celou organizaci

Odstranění vizuálu nahraného ze souboruDelete a visual uploaded from a file

Pokud chcete vizuál trvale odstranit, vyberte u vizuálu v úložišti ikonu koše.To permanently delete a visual, select the trash bin icon for the visual in the repository.

Důležité

Odstranění je nevratné.Deletion is irreversible. Po odstranění se vizuál okamžitě přestane vykreslovat v existujících sestavách.Once deleted, the visual immediately stops rendering in existing reports. I když stejný vizuál nahrajete znovu, nenahradí odstraněný vizuál.Even if you upload the same visual again, it won't replace the one that was deleted. Uživatelé však můžou nový vizuál znovu naimportovat a nahradit instanci, kterou mají ve svých sestavách.However, users can import the new visual again and replace the instance they have in their reports.

Zakázání vizuálu .pbivizDisable a .pbiviz visual

Můžete zakázat dostupnost vizuálu .pbiviz prostřednictvím organizačního úložiště a přitom ho ponechat v seznamu organizačních vizuálů.You can disable a .pbiviz visual from being available trough the organizational store, while keeping it on the organizational visuals list.

 1. V řádku vizuálu .pbiviz, který chcete zakázat, klikněte na Nastavení.In the row of the .pbiviz visual you want to disable , click settings.

 2. V části Přístup zakažte nastavení: Uživatelé v organizaci mají k tomuto vizuálu přístup a mohou ho zobrazit, sdílet a interagovat s ním.In the Access section, disable the setting: Users in the organization can access, view, share, and interact with this visual.

Po deaktivaci se vizuál .pbiviz nebude vykreslovat ve stávajících sestavách a zobrazí následující chybovou zprávu:After you disable the .pbiviz visual, the visual won't render in existing reports, and it displays the following error message:

Tento vlastní vizuál již není k dispozici. Podrobnosti získáte od správce.This custom visual is no longer available. Please contact your administrator for details.

Poznámka

Vizuály .pbiviz, které jsou označené záložkou, dále po zakázání fungují..pbiviz visuals that are bookmarked carry on working after they've been disabled.

Aktualizace vizuáluUpdate a visual

Vizuály AppSource se aktualizují automaticky.AppSource visuals are updated automatically. Jakmile je z AppSource dostupná nová verze, nahradí starší verzi nasazenou prostřednictvím seznamu organizačních vizuálů.Once a new version is available from AppSource, it will replace an older version deployed via the organizational visuals list.

Pokud chcete aktualizovat vizuál .pbiviz, následujícím postupem ho nahraďte.To update a .pbiviz visual, follow these steps to replace the visual.

 1. V řádku vizuálu, který chcete přidat, klikněte na Nastavení.In the row of the visual you want to add , click settings.

 2. Klikněte na Procházet a vyberte vizuál .pbiviz, kterým chcete nahradit aktuální vizuál.Click Browse, and select the .pbiviz you want to replace the current visual with.

 3. Klikněte na Aktualizovat.Click Update.

Další krokyNext steps