Přidání adres URL Power BI do seznamu povolenýchAdd Power BI URLs to your allow list

Služba Power BI vyžaduje připojení k internetu.The Power BI service requires connectivity to the internet. Koncové body uvedené v tabulkách v tomto článku by měly být dostupné pro zákazníky, kteří používají službu Power BI.The endpoints listed in the tables in this article should be reachable for customers using the Power BI service.

Pokud chcete používat službu Power BI, musíte mít možnost se připojit ke všem koncovým bodům označeným jako povinné v tabulce níže a na odkazovaných webech.To use the Power BI service, you must be able to connect to the endpoints marked required in the tables below, and to any endpoints marked required on the linked sites. Pokud odkaz na externí web odkazuje na konkrétní část, stačí zkontrolovat pouze koncové body v dané části.If the link to an external site refers to a specific section, you only need to review the endpoints in that section.

Koncové body označené jako nepovinné možná budete také muset přidat do seznamů povolených, aby určitá funkce fungovala.Endpoints marked optional may also be added to allow lists for specific functionality to work.

Služba Power BI vyžaduje pro uvedené koncové body otevřený jenom Port 443 protokolu TCP.The Power BI service requires only TCP Port 443 to be opened for the listed endpoints.

Zástupné znaky (*) představují všechny úrovně kořenové domény, a pokud nejsou informace k dispozici, používáme zkratku N/A.Wildcards (*) represent all levels under the root domain, and we use N/A when information isn't available. Sloupec Cíl(e) uvádí názvy domén a odkazy na externí weby, které o koncových bodech obsahují více informací.The Destination(s) column lists domain names and links to external sites, which contain further endpoint information.

Důležité

Informace v tabulkách níže neplatí pro službu Power BI Germany, Power BI China provozovanou společností 21Vianet ani pro Power BI pro státní správu USA.The information in the tables below doesn't apply to Power BI Germany, Power BI China operated by 21Vianet, or Power BI for US government. V článku Připojení mezi státní správou a globálními cloudovými službami Azure se dozvíte další informace o komunikaci mezi cloudovými službami.Read Connect government and global Azure cloud services to learn more about communicating between cloud services.

OvěřováníAuthentication

Power BI je závislé na povinných koncových bodech v částech ověřování a identita v Microsoftu 365.Power BI depends on the required endpoints in the Microsoft 365 authentication and identity sections. Abyste mohli Power BI používat, musíte mít přístup ke koncovým bodům uvedeným v níže odkazované stránce.To use Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked site below.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Povinné: Ověřování a identitaRequired: Authentication and identity Přečtěte si dokumentaci k online adresám URL pro oblast služeb Microsoft 365 Common a OfficeSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Není k dispoziciN/A

Obecné používání webuGeneral site usage

Pro obecné používání Power BI musíte mít přístup ke koncovým bodům uvedeným v tabulce a odkazovaných webech níže.For the general use of Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Povinné: Rozhraní API back-enduRequired: Backend APIs api.powerbi.comapi.powerbi.com TCP 443TCP 443
22 Povinné: Rozhraní API back-enduRequired: Backend APIs *.analysis.windows.net*.analysis.windows.net TCP 443TCP 443
33 Povinné: Rozhraní API back-enduRequired: Backend APIs *.pbidedicated.windows.net*.pbidedicated.windows.net TCP 443TCP 443
44 Povinné: Content Delivery Network (CDN)Required: Content Delivery Network (CDN) content.powerapps.comcontent.powerapps.com TCP 443TCP 443
55 Povinné: Integrace Microsoftu 365Required: Microsoft 365 integration Přečtěte si dokumentaci k online adresám URL pro oblast služeb Microsoft 365 Common a OfficeSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Není k dispoziciN/A
66 Povinné: PortálRequired: Portal *.powerbi.com*.powerbi.com TCP 443TCP 443
77 Povinné: Telemetrie službyRequired: Service telemetry dc.services.visualstudio.comdc.services.visualstudio.com TCP 443TCP 443
88 Nepovinné: Informační zprávyOptional: Informational messages dynmsg.modpim.comdynmsg.modpim.com TCP 443TCP 443
99 Nepovinné: Průzkumy NPSOptional: NPS surveys nps.onyx.azure.netnps.onyx.azure.net TCP 443TCP 443

AdministrationAdministration

Pokud chcete v Power BI používat funkce správy, musíte mít přístup ke koncovým bodům v odkazovaných webech níže.To perform administrative functions in Power BI, you must be able to connect to the endpoints in the linked sites below.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Povinné: Správa uživatelů a prohlížení protokolů audituRequired: For managing users and viewing audit logs Přečtěte si dokumentaci k adresám URL pro oblast služeb Microsoft 365 Common a Office OnlineSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Není k dispoziciN/A

Získání datGetting data

Pokud chcete získat data z konkrétních zdrojů dat, jako je OneDrive, musíte být schopní se připojit ke koncovým bodům v tabulce níže.To get data from specific data sources, such as OneDrive, you must be able to connect to the endpoints in the table below. Přístup k dalším internetovým doménám a adresám URL může být nutný pro specifické zdroje dat používané ve vaší organizaci.Access to additional internet domains and URLs may be required for specific data sources used in your organization.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Povinné: AppSource (interní nebo externí aplikace v Power BI)Required: AppSource (internal or external apps in Power BI) appsource.microsoft.comappsource.microsoft.com
*.s-microsoft.com*.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 Nepovinné: Přihlášení a získání dat pro balíčky obsahuOptional: Sign in and get data for content packs Záleží na použitých balíčcích obsahu.Depends on content packs used Záleží na použitých balíčcích obsahu.Depends on content packs used
33 Nepovinné: Import souborů z osobního OneDrivuOptional: Import files From OneDrive personal Viz stránka o povinných adresách URL a portech pro OneDrive.See the Required URLs and ports for OneDrive site Není k dispoziciN/A
44 Nepovinné: Výukové video Power BI v 60 sekundáchOptional: Power BI in 60-Seconds tutorial video *.doubleclick.net*.doubleclick.net
*.ggpht.com*.ggpht.com
*.google.com*.google.com
*.googlevideo.com*.googlevideo.com
*.youtube.com*.youtube.com
*.ytimg.com*.ytimg.com
fonts.gstatic.comfonts.gstatic.com
TCP 443TCP 443
55 Nepovinné: PubNub streamující zdroje datOptional: PubNub streaming data sources Viz dokumentace PubNub.See the PubNub documentation Není k dispoziciN/A

Integrace řídicího panelu a sestavyDashboard and report integration

Při své podpoře řídicích panelů a sestav závisí Power BI na určitých koncových bodech.Power BI depends on certain endpoints to support your dashboards and reports. Musíte mít přístup ke koncovým bodům uvedeným v tabulce a odkazovaných webech níže.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Povinné: Integrace ExceluRequired: Excel integration Přečtěte si dokumentaci k adresám URL pro oblast služeb Microsoft 365 Common a Office OnlineSee the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs Není k dispoziciN/A

Vizuály Power BIPower BI visuals

Při zobrazování vizuálů Power BI a přístupu k nim závisí Power BI na určitých koncových bodech.Power BI depends on certain endpoints to view and access Power BI visuals. Musíte mít přístup ke koncovým bodům uvedeným v tabulce a odkazovaných webech níže.You must be able to connect to the endpoints in the table and linked sites below.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Povinné: Import vlastního vizuálu z rozhraní Marketplace nebo ze souboruRequired: Import a custom visual from the Marketplace interface or from a file *.azureedge.net*.azureedge.net
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net
*.osi.office.net*.osi.office.net
*.msecnd.net*.msecnd.net
store.office.comstore.office.com
web.vortex.data.microsoft.comweb.vortex.data.microsoft.com
store-images.s-microsoft.comstore-images.s-microsoft.com
TCP 443TCP 443
22 Nepovinné: Mapy BingOptional: Bing Maps bing.combing.com
platform.bing.complatform.bing.com
*.virtualearth.net*.virtualearth.net
TCP 443TCP 443
33 Nepovinné: PowerAppsOptional: PowerApps Více informací najdete na stránce Požadavky na systém, omezení a konfigurační hodnoty v části Připojené služby.See the Required services section from the PowerApps system requirements site Není k dispoziciN/A
44 Nepovinné: VisioOptional: Visio Podívejte se do dokumentace k adresám URL pro oblast služeb Microsoft 365 Common a Office Online a k SharePointu Online a OneDrivu pro firmy.See the documentation for Microsoft 365 Common and Office Online URLs, as well as SharePoint Online and OneDrive for Business Není k dispoziciN/A

Odkazy Power BI na další související weby.Power BI links to other related sites. Na těchto webech se hostuje dokumentace, podpora, žádosti o nové funkce a podobně.These sites host documentation, support, new feature requests, and more. Přístup k těmto webům neovlivní fungování Power BI, jejich zařazení do seznamu povolených je proto nepovinné.Access to these sites won't affect the functionality of Power BI, so adding them to allow lists is optional.

ŘádekRow ÚčelPurpose Cíl(e)Destination(s) Port(y)Port(s)
11 Nepovinné: Web komunityOptional: Community site community.powerbi.comcommunity.powerbi.com
oxcrx34285.i.lithium.comoxcrx34285.i.lithium.com
TCP 443TCP 443
22 Nepovinné: Web dokumentaceOptional: Documentation site docs.microsoft.comdocs.microsoft.com
img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.netimg-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net
statics-uhf-eas.akamaized.netstatics-uhf-eas.akamaized.net
cdnssl.clicktale.netcdnssl.clicktale.net
ing-district.clicktale.neting-district.clicktale.net
TCP 443TCP 443
33 Nepovinné: Web pro stahování (pro Power BI Desktop atd.)Optional: Download site (for Power BI Desktop, etc.) download.microsoft.comdownload.microsoft.com TCP 443TCP 443
44 Nepovinné: Externí přesměrováníOptional: External redirects aka.msaka.ms
go.microsoft.comgo.microsoft.com
TCP 443TCP 443
55 Nepovinné: Web pro zasílání nápadůOptional: Ideas feedback site ideas.powerbi.comideas.powerbi.com
powerbi.uservoice.compowerbi.uservoice.com
TCP 443TCP 443
66 Nepovinné: Web Power BI – cílová stránka, odkazy na další informace, web podpory, odkazy pro stahování, prezentace partnerů atd.Optional: Power BI site - landing page, learn more links, support site, download links, partner showcase, and so on. powerbi.microsoft.compowerbi.microsoft.com TCP 443TCP 443
77 Nepovinné: Středisko pro vývojáře Power BIOptional: Power BI Developer Center dev.powerbi.comdev.powerbi.com TCP 443TCP 443
88 Nepovinné: Web podporyOptional: Support site support.powerbi.comsupport.powerbi.com
s3.amazonaws.coms3.amazonaws.com
*.olark.com*.olark.com
logx.optimizely.comlogx.optimizely.com
mscom.demdex.netmscom.demdex.net
tags.tiqcdn.comtags.tiqcdn.com
TCP 443TCP 443