Co je správa Power BIWhat is Power BI administration

Správa Power BI je správa nastavení pro celou organizaci – nastavení, která řídí, jak Power BI funguje.Power BI administration is the management of the organization-wide settings that control how Power BI works. Uživatelé s přiřazenými rolemi správců konfigurují, monitorují a zřizují prostředky organizace.Users that are assigned to admin roles configure, monitor, and provision organizational resources. Tento článek nabízí přehled rolí, úloh a nástrojů pro správu, který vám pomůže začít.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools to help you get started.

Snímek obrazovky s portálem pro správu Power BI, kde je vidět nastavení na úrovni organizace

K dispozici je několik rolí, které společně slouží ke správě Power BI vaší organizace.There are several roles that work together to administer Power BI for your organization. Většina rolí správců se přiřazuje v Centru pro správu Microsoftu 365 nebo pomocí PowerShellu.Most admin roles are assigned in the Microsoft 365 admin center or by using PowerShell. Role správců kapacity Power BI Premium a kapacity Power BI Embedded Capacity se přiřazují při vytvoření kapacity.The Power BI Premium Capacity and Power BI Embedded Capacity admin roles are assigned when the capacity is created. Další informace o jednotlivých rolích správců najdete v tématu o rolích správců.To learn more about each of the admin roles, see About admin roles. Informace o tom, jak se role správců přiřazují, najdete v tématu p přiřazování rolí správců.To learn how to assign admin roles, see Assign admin roles.

Typ správceType of administrator Oblast správyAdministrative scope Úlohy Power BIPower BI tasks
Globální správceGlobal admin Microsoft 365Microsoft 365 Neomezený přístup ke všem funkcím pro správu organizaceHas unlimited access to all management features for the organization
Přiřazování rolí dalším uživatelůmAssigns roles to other users
Správce fakturaceBilling admin Microsoft 365Microsoft 365 Správa předplatnýchManage subscriptions
Nákup licencíPurchase licenses
Správce licencíLicense admin Microsoft 365Microsoft 365 Přiřazování a odebírání licencí uživatelůmAssign or remove licenses for users
Správce uživatelůUser admin Microsoft 365Microsoft 365 Vytváření a správa uživatelů a skupinCreate and manage users and groups
Resetování uživatelského heslaReset user passwords
Správce Power BIPower BI admin Služba Power BIPower BI service Úplný přístup k úlohám správy Power BIFull access to Power BI management tasks
Povolování a zakazování funkcí Power BIEnable and disable Power BI features
Sestavy o využití a výkonuReport on usage and performance
Kontrola a správa auditováníReview and manage auditing
Správce kapacity Power BI PremiumPower BI Premium Capacity admin Jedna kapacita Power BI PremiumA single Premium capacity Přiřazovat ke kapacitě pracovní prostoryAssign workspaces to the capacity
Správa oprávnění uživatelů ke kapacitěManage user permission to the capacity
Správa úloh pro konfiguraci využití pamětiManage workloads to configure memory usage
Restartování kapacityRestart the capacity
Správce kapacity Power BI EmbeddedPower BI Embedded Capacity admin Jedna kapacita EmbeddedA single Embedded capacity Přiřazovat ke kapacitě pracovní prostoryAssign workspaces to the capacity
Správa oprávnění uživatelů ke kapacitěManage user permission to the capacity
Správa úloh pro konfiguraci využití pamětiManage workloads to configure memory usage
Restartování kapacityRestart the capacity

Úlohy a nástroje pro správuAdministrative tasks and tools

Správci Power BI pracují především na portálu pro správu Power BI.Power BI admins work mostly in the Power BI admin portal. Měli by ale být obeznámeni se souvisejícími nástroji a centry pro správu.You should, however, be familiar with related tools and admin centers. Když se podíváte do výše uvedené tabulky, můžete zjistit, která role je potřeba k provádění úloh pomocí nástrojů, které jsou tady uvedené:Look at the table above to determine which role is required to do tasks using the tools listed here.

NástrojTool Typické úlohyTypical tasks
Portál pro správu Power BIPower BI Admin portal Získání kapacity Premium a práce s níAcquire and work with Premium capacity
Zajištění kvality službyEnsure quality of service
Správa pracovních prostorůManage workspaces
Publikování vizuálů Power BIPublish Power BI visuals
Ověřování kódů používaných ke vkládání Power BI do jiných aplikacíVerify codes used to embed Power BI in other applications
Řešení potíží s přístupem k datům a jiných problémůTroubleshoot data access and other issues
Centrum pro správu Microsoftu 365Microsoft 365 admin center Správa uživatelů a skupinManage users and groups
Nákup a přiřazování licencíPurchase and assign licenses
Blokování přístupu uživatelů k Power BIBlock users from accessing Power BI
Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Microsoftu 365Microsoft 365 Security & Compliance Center Kontrola a správa auditováníReview and manage auditing
Klasifikace a sledování datData classification and tracking
Zásady ochrany před únikem informacíData loss prevention policies
Zásady správného řízení informacíInformation governance
Azure Active Directory na portálu Azure PortalAzure Active Directory in the Azure portal Konfigurace podmíněného přístupu k prostředkům Power BIConfigure conditional access to Power BI resources
Zřizování kapacity Power BI EmbeddedProvision Power BI Embedded capacity
Rutiny PowerShelluPowerShell cmdlets Správa pracovních prostorů a dalších aspektů Power BI prostřednictvím skriptůManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Rozhraní API a sada SDK pro správuAdministrative APIs and SDK Vytváření vlastních nástrojů pro správu.Build custom admin tools. Power BI Desktop může tato rozhraní API používat například k vytváření sestav na základě dat týkajících se správy.For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration.

Další krokyNext steps

Když teď máte základní znalosti o tom, co je součástí správy Power BI, podívejte se na tyto články, kde najdete další informace:Now that you know the basics of what’s involved with Power BI administration, consult these articles to learn more: