Sledování aktivit uživatelů v Power BITrack user activities in Power BI

Znalost toho, kdo provádí jaké akce u kterých položek v tenantovi Power BI, může zásadně pomoct organizaci při plnění požadavků, jako například když je potřeba vyhovět požadavkům na dodržování právních předpisů a správu záznamů.Knowing who is taking what action on which item in your Power BI tenant can be critical in helping your organization fulfill its requirements, like meeting regulatory compliance and records management. Power BI nabízí dvě možnosti, jak sledovat aktivity uživatelů: protokol aktivit Power BI a jednotný protokol auditu.With Power BI, you have two options to track user activity: The Power BI activity log and the unified audit log. Oba tyto protokoly obsahují úplnou kopii dat auditování Power BI, je mezi nimi ale několik klíčových rozdílů, které jsou shrnuté v následující tabulce.These logs both contain a complete copy of the Power BI auditing data, but there are several key differences, as summarized in the following table.

Jednotný protokol audituUnified audit log Protokol aktivit Power BIPower BI activity log
Kromě událostí auditování Power BI obsahuje události ze SharePointu Online, Exchange Online, Dynamics 365 a jiných služeb.Includes events from SharePoint Online, Exchange Online, Dynamics 365, and other services in addition to the Power BI auditing events. Obsahuje jen události auditování Power BI.Includes only the Power BI auditing events.
Přístup mají jen uživatelé s oprávněními Protokoly auditu jen pro čtení nebo Protokoly auditu, například globální správci a auditoři.Only users with View-Only Audit Logs or Audit Logs permissions have access, such as global admins and auditors. Přístup mají globální správci a správci služby Power BI.Global admins and Power BI service admins have access.
Globální správci a auditoři můžou jednotný protokol auditu prohledávat pomocí Centra zabezpečení Microsoftu 365 a Centra dodržování předpisů Microsoftu 365.Global admins and auditors can search the unified audit log by using the Microsoft 365 Security Center and the Microsoft 365 Compliance Center. Zatím neexistuje žádné uživatelské rozhraní pro prohledávání protokolu aktivit.There's no user interface to search the activity log yet.
Globální správci a auditoři mohou stahovat položky protokolu auditu pomocí rozhraní API a rutin pro správu Microsoftu 365.Global admins and auditors can download audit log entries by using Microsoft 365 Management APIs and cmdlets. Globální správci a správci služby Power BI mohou stahovat položky protokolu aktivit pomocí rozhraní Power BI REST API a rutiny pro správu.Global admins and Power BI service admins can download activity log entries by using a Power BI REST API and management cmdlet.
Data auditu se uchovávají po dobu 90 dnů.Keeps audit data for 90 days Data aktivit se uchovávají po dobu 30 dnů (veřejná verze Preview).Keeps activity data for 30 days (public preview).
Data auditu se uchovávají i v případě, že se tenant přesune do jiné oblasti Azure.Retains audit data, even if the tenant is moved to a different Azure region. Data aktivit nejsou uchována, když se tenant přesune do jiné oblasti Azure.Doesn't retain activity data when the tenant is moved to a different Azure region.

Použití protokolu aktivitUse the activity log

Poznámka

Microsoft Cloud Deutschland nepodporuje protokol aktivit.Activity logging isn't supported for Microsoft Cloud Deutschland. Další informace o omezeních služeb pro německý cloud najdete v tématu Nejčastější dotazy pro zákazníky Power BI pro německý cloudLearn more about service limitations for the Germany cloud in Frequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers.

Jako správce služby Power BI můžete analyzovat využití všech prostředků Power BI na úrovni tenanta pomocí vlastních sestav založených na protokolu aktivit Power BI.As a Power BI service admin, you can analyze usage for all Power BI resources at the tenant level by using custom reports based on the Power BI activity log. Tyto aktivity můžete stahovat pomocí rozhraní REST API nebo rutiny PowerShellu.You can download the activities by using a REST API or PowerShell cmdlet. Data aktivit můžete také filtrovat podle časového období, uživatele a typu aktivity.You can also filter the activity data by date range, user, and activity type.

Požadavky na protokol aktivitActivity log requirements

Abyste měli přístup k protokolu aktivit Power BI, musíte splňovat tyto požadavky:You must meet these requirements to access the Power BI activity log:

 • Musíte být buď globálním správcem, nebo správcem služby Power BI.You must either be a global admin or a Power BI service admin.
 • Máte místně nainstalované rutiny pro správu Power BI nebo používáte rutiny pro správu Power BI v Azure Cloud Shellu.You have installed the Power BI Management cmdlets locally or use the Power BI Management cmdlets in Azure Cloud Shell.

Rozhraní REST API ActivityEventsActivityEvents REST API

K exportu událostí aktivit do úložiště objektů blob nebo databáze SQL můžete použít aplikaci pro správu založenou na rozhraních REST API Power BI.You can use an administrative application based on the Power BI REST APIs to export activity events into a blob store or SQL database. Z takto vyexportovaných dat pak můžete vytvořit vlastní sestavu využití.You can then build a custom usage report on top of the exported data. Ve volání rozhraní REST API ActivityEvents musíte určit počáteční a koncové datum a volitelně filtr pro výběr aktivit podle typu aktivity nebo ID uživatele.In the ActivityEvents REST API call, you must specify a start date and end date and optionally a filter to select activities by activity type or user ID. Protože protokol aktivit může obsahovat velké množství dat, podporuje rozhraní API ActivityEvents v současnosti na každou žádost stažení dat jen za jeden den.Because the activity log could contain a large amount of data, the ActivityEvents API currently only supports downloading up to one day of data per request. Jinak řečeno – počáteční a koncové datum musí být v jednom dni jako v následujícím příkladu.In other words, the start date and end date must specify the same day, as in the following example. Hodnoty data a času nezapomeňte zadat ve formátu UTC.Make sure you specify the DateTime values in UTC format.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?startDateTime='2019-08-31T00:00:00'&endDateTime='2019-08-31T23:59:59'

Pokud je počet položek velký, vrátí rozhraní API ActivityEvents jen zhruba 5 000 až 10 000 položek a pokračovací token.If the number of entries is large, the ActivityEvents API returns only around 5,000 to 10,000 entries and a continuation token. Znovu volejte rozhraní API ActivityEvents s pokračovacím tokenem, abyste získali další dávku položek. Tento postup opakujte, dokud nenačtete všechny položky, takže nedostanete další pokračovací token.Call the ActivityEvents API again with the continuation token to obtain the next batch of entries, and so forth, until you have retrieved all entries and no longer receive a continuation token. Následující příklad ukazuje způsob použití pokračovacího tokenu.The following example shows how to use the continuation token.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?continuationToken='%2BRID%3ARthsAIwfWGcVAAAAAAAAAA%3D%3D%23RT%3A4%23TRC%3A20%23FPC%3AARUAAAAAAAAAFwAAAAAAAAA%3D'

Pokud výsledky obsahují pokračovací token, pak bez ohledu na počet vrácených položek zajistěte, abyste opětovným voláním tohoto rozhraní API s tímto tokenem načetli zbývající data, dokud se pokračovací token bude vracet.Regardless of the number of entries returned, if the results include a continuation token, make sure you call the API again using that token to retrieve the remaining data, until a continuation token is no longer returned. Může se stát, že volání dokonce vrátí pokračovací token bez žádných položek událostí.It can happen that a call even returns a continuation token without any event entries. Následující příklad ukazuje, jak vytvořit smyčku s pokračovacím tokenem vráceným v odpovědi:The following example shows how to loop with a continuation token returned in the response:

while(response.ContinuationToken != null)
{
  // Store the activity event results in a list for example
  completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

  // Make another call to the API with continuation token
  response = GetPowerBIActivityEvents(response.ContinuationToken)
}
completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

Poznámka

Zobrazení všech událostí může trvat až čtyřiadvacet hodin, i když jsou všechna data většinou k dispozici mnohem dříve.It can take up to 24 hours for all events to show up, though full data is typically available much sooner.

Další informace o použití REST API Power BI, včetně příkladů, jak získat události aktivit auditu, najdete v tématu Správce – získat události aktivity v dokumentaci Power BI REST API.To learn more about using the Power BI REST API, including examples of how to get audit activity events, see Admin - Get Activity Events in the Power BI REST API reference documentation.

Rutina Get-PowerBIActivityEventGet-PowerBIActivityEvent cmdlet

Ke stažení událostí aktivit použijte rutiny Správy Power BI pro PowerShell.Download activity events by using the Power BI Management cmdlets for PowerShell. Rutina Get-PowerBIActivityEvent automaticky zpracuje pokračovací token.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet automatically handles the continuation token for you. Rutina Get-PowerBIActivityEvent přebírá parametry StartDateTime a EndDateTime se stejnými omezeními jako má rozhraní REST API ActivityEvents.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet takes a StartDateTime and an EndDateTime parameter with the same restrictions as the ActivityEvents REST API. Jinými slovy, počáteční a koncové datum musí odkazovat na stejnou hodnotu data, protože data aktivit můžete načíst vždy jen za jeden den.In other words, the start date and end date must reference the same date value because you can only retrieve the activity data for one day at a time.

Následující skript ukazuje, jak stáhnout všechny aktivity Power BI.The following script demonstrates how to download all Power BI activities. Tento příkaz převede výsledky z formátu JSON na objekty .NET, abyste měli přímý přístup k jednotlivým vlastnostem aktivit.The command converts the results from JSON into .NET objects for straightforward access to individual activity properties. Tyto příklady ukazují nejmenší a největší možná časová razítka pro den, abyste měli jistotu, že vám žádné události neuniknou.These examples show the smallest and largest timestamps possible for a day to ensure no events are missed.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Filtrování dat aktivitFilter activity data

Události aktivit můžete filtrovat podle typu aktivity a ID uživatele.You can filter activity events by activity type and user ID. Následující skript ukazuje, jak stáhnout data události jen pro aktivitu ViewDashboard.The following script demonstrates how to download only the event data for the ViewDashboard activity. Další informace o podporovaných parametrech zobrazíte příkazem Get-Help Get-PowerBIActivityEvent.For additional information about supported parameters, use the command Get-Help Get-PowerBIActivityEvent.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' -ActivityType 'ViewDashboard' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Poznámka

K dispozici je ukázka pro PowerShell, které vám pomůže zjistit, jak vyfiltrovat a načíst události protokolu aktivit Power BI.A PowerShell sample is available to help you learn how to filter and retrieve Power BI activity log events. Další informace najdete v tématu Přístup k protokolu aktivit Power BI.For more information, see Access the Power BI activity log.

Použití protokolu audituUse the audit log

Pokud máte za úkol sledovat aktivity uživatelů v Power BI a Microsoftu 365, pracujete s auditováním v Centru zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 nebo používáte PowerShell.If your task is to track user activities across Power BI and Microsoft 365, you work with auditing in the Office 365 Security & Compliance Center or use PowerShell. Auditování využívá funkce v Exchangi Online, které se pro podporu Power BI zřizují automaticky.Auditing relies on functionality in Exchange Online, which is automatically provisioned to support Power BI.

Data auditu je možné filtrovat podle rozsahu kalendářních dat, uživatele, řídicího panelu, záznamu, datové sady a typu aktivity.You can filter the audit data by date range, user, dashboard, report, dataset, and activity type. Aktivity je možné stáhnout také v souboru ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami) a analyzovat je offline.You can also download the activities in a csv (comma-separated value) file to analyze offline.

Požadavky na protokol audituAudit log requirements

Pro přístup k protokolům auditu musíte splňovat tyto požadavky:You must meet these requirements to access audit logs:

 • Abyste mohli přistupovat k protokolu auditu, musíte být globální správce nebo musíte mít v Exchangi Online přiřazenou roli Audit Logs (Protokoly auditu) nebo View-Only Audit Logs (Protokoly auditu jen pro čtení).You must either be a global admin or assigned the Audit Logs or View-Only Audit Logs role in Exchange Online to access the audit log. Tyto role jsou na stránce Oprávnění v Centru pro správu Exchange ve výchozím nastavení přiřazené do skupin rolí pro správu dodržování předpisů (Compliance Management) a správu organizace (Organization Management).By default, the Compliance Management and Organization Management role groups come with these roles assigned on the Permissions page in the Exchange admin center. Další informace o rolích, které mohou zobrazit protokoly auditování, najdete v tématu Požadavky na vyhledávání v protokolu auditování.For more information about the roles that can view audit logs, see Requirements to search the audit log.

  Pokud chcete poskytnout přístup k protokolu auditu jiným účtům, než je účet správce, přidejte uživatele jako člena jedné z těchto skupin rolí.To provide non-admin accounts with access to the audit log, add the user as a member of one of these role groups. Můžete také v Centru pro správu Exchange vytvořit vlastní skupinu rolí, přiřadit do této skupiny roli Audit Logs (Protokoly auditu) nebo View-Only Audit Logs (Protokoly auditu jen pro čtení) a pak přidat k této nové skupině rolí příslušný účet bez oprávnění správce.If you want to do it another way, you can create a custom role group in the Exchange admin center, assign the Audit Logs or View-Only Audit Logs role to this group, and then add the non-admin account to the new role group. Další informace najdete v tématu o správě skupin rolí v Exchangi Online.For more information, see Manage role groups in Exchange Online.

  Pokud nemáte přístup k Centru pro správu Exchange z Centra pro správu Microsoftu 365, přejděte na https://outlook.office365.com/ecp a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.If you can't access the Exchange admin center from the Microsoft 365 admin center, go to https://outlook.office365.com/ecp and sign in using your credentials.

 • Pokud máte přístup k protokolu auditu, ale nejste globální správce ani správce služby Power BI, nedostanete se na portál pro správu Power BI.If you have access to the audit log but aren't a global admin or Power BI Service admin, you can't get to the Power BI Admin portal. V takovém případě použijte přímý odkaz na Centrum zabezpečení a dodržování předpisů Office 365.In this case, use a direct link to the Office 365 Security & Compliance Center.

Přístup k protokolům audituAccess your audit logs

Pokud chcete získat přístup k protokolům, ujistěte se nejprve, že je protokolování v Power BI povoleno.To access logs, first make sure to enable logging in Power BI. Další informace najdete v článku Protokoly auditování v dokumentaci k portálu pro správu.For more information, see Audit logs in the admin portal documentation. Od povolení auditování může uplynout až 48 hodin, než budete moct data auditu zobrazit.There can be up to a 48-hour delay between the time you enable auditing and when you can view audit data. Pokud se data hned nezobrazí, podívejte se na protokoly auditu později.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Podobná prodleva může nastat i mezi získáním oprávnění k zobrazení protokolů auditu a přístupem k protokolům.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Protokoly auditu Power BI jsou k dispozici přímo prostřednictvím Centra zabezpečení a dodržování předpisů Office 365.The Power BI audit logs are available directly through the Office 365 Security & Compliance Center. Existuje také odkaz na Portálu pro správu Power BI:There's also a link from the Power BI admin portal:

 1. V Power BI vyberte v pravém horním rohu ikonu ozubeného kolečka a pak vyberte Portál pro správu.In Power BI, select the gear icon in the upper-right corner, then select Admin portal.

  Snímek obrazovky s rozevírací nabídkou ikony ozubeného kolečka se zvýrazněnou možností Portál pro správu

 2. Vyberte Protokoly auditování.Select Audit logs.

 3. Vyberte Přejít na Centrum pro správu Microsoftu 365.Select Go to Microsoft 365 Admin Center.

  Snímek obrazovky Portálu pro správu se zvýrazněnými možnostmi Protokoly auditování a Přejít na Centrum pro správu Microsoftu 365

Omezení hledání pouze na aktivity Power BISearch only Power BI activities

Pomocí následujícího postupu omezte výsledky pouze na aktivity Power BI.Restrict results to only Power BI activities by following these steps. Pokud hledáte seznam aktivit, podívejte se na seznam aktivit auditovaných službou Power BI v další části tohoto článku.For a list of activities, see the list of activities audited by Power BI later in this article.

 1. Na stránce Vyhledávání v protokolu auditování v části Hledat vyberte rozevírací seznam pro Aktivity.On the Audit log search page, under Search, select the drop-down for Activities.

 2. Vyberte možnost pro aktivity Power BI.Select Power BI activities.

  Snímek obrazovky se stránkou Vyhledávání v protokolu auditování, na které je zvýrazněna možnost Aktivity Power BI

 3. Zavřete pole výběru kliknutím kamkoli mimo něj.Select anywhere outside of the selection box to close it.

Vyhledávání budou vracet jenom aktivity Power BI.Your searches will only return Power BI activities.

Hledání protokolů auditování podle dataSearch the audit logs by date

V protokolech můžete hledat podle rozsahu dat s použitím polí pro zadání počátečního a koncového data.You can search the logs by date range using the Start date and End date fields. Výchozím výběrem je posledních sedm dní.The default selection is the past seven days. Datum a čas jsou uvedené ve formátu UTC (Coordinated Universal Time).The display presents the date and time in Coordinated Universal Time (UTC) format. Maximální rozsah kalendářních dat, který můžete zadat, je 90 dní.The maximum date range that you can specify is 90 days.

Pokud je vybraný rozsah dat delší než 90 dní, zobrazí se chyba.You'll receive an error if the selected date range is greater than 90 days. Pokud používáte maximální rozsah dat 90 dní, vyberte pro počáteční datum aktuální čas.If you're using the maximum date range of 90 days, select the current time for Start date. jinak se zobrazí chyba s informacemi o tom, že počáteční datum je starší než koncové.Otherwise, you'll receive an error saying that the start date is earlier than the end date. Pokud jste zapnuli auditování v posledních 90 dnech, nemůže rozsah dat začínat před datem, kdy bylo spuštěno toto auditování.If you've turned on auditing within the last 90 days, the date range can't start before the date that auditing was turned on.

Snímek obrazovky se stránkou Vyhledávání v protokolu auditování, na které jsou zvýrazněny možnosti Počáteční datum a Koncové datum

Hledání protokolů auditování podle uživatelůSearch the audit logs by users

V položkách protokolu auditování můžete vyhledat aktivity provedené konkrétními uživateli.You can search for audit log entries for activities done by specific users. Zadejte do pole Uživatelé jedno nebo více uživatelských jmen.Enter one or more user names in the Users field. Uživatelské jméno má formát e-mailové adresy.The user name looks like an email address. Je to účet, se kterým se uživatelé přihlašují k Power BI.It's the account that users log into Power BI with. Pokud chcete vrátit položky pro všechny uživatele (a účty služby) ve vaší organizaci, nechejte toto pole prázdné.Leave this box blank to return entries for all users (and service accounts) in your organization.

Snímek obrazovky se stránkou Vyhledávání v protokolu auditování, na které je zvýrazněna možnost Uživatelé

Zobrazení výsledků hledáníView search results

Po výběru možnosti Hledat se načtou výsledky hledání.After you select Search, the search results load. Po chvíli se zobrazí v oblasti Výsledky.After a few moments, they display under Results. Po dokončení hledání se zobrazí počet nalezených výsledků.When the search finishes, the display shows the number of results found. Vyhledávání v protokolu auditování zobrazuje maximálně 1000 událostí.Audit log search displays a maximum of 1000 events. Pokud kritéria hledání splňuje více než 1000 událostí, aplikace zobrazí nejnovějších 1000 událostí.If more than 1000 events meet the search criteria, the app displays the newest 1000 events.

Zobrazení hlavních výsledkůView the main results

Pro každou událost vrácenou při hledání se v oblasti Výsledky nacházejí následující informace.The Results area has the following information for each event returned by the search. Pokud chcete výsledky seřadit, vyberte ve výsledcích záhlaví sloupce.Select a column header under Results to sort the results.

SloupecColumn DefiniceDefinition
DatumDate Datum a čas (ve formátu UTC), kdy došlo k události.The date and time (in UTC format) when the event occurred.
IP adresaIP address IP adresa zařízení, které bylo použito pro protokolované aktivitu.The IP address of the device used for the logged activity. Aplikace zobrazuje IP adresu ve formátu adresy IPv4 nebo IPv6.The app displays the IP address in either an IPv4 or IPv6 address format.
UživatelUser Uživatel (nebo účet služby), který provedl akci, která spustila danou událost.The user (or service account) who performed the action that triggered the event.
AktivitaActivity Aktivita prováděná uživatelem.The activity performed by the user. Tato hodnota odpovídá aktivitám, které jste vybrali v rozevíracím seznamu Aktivity.This value corresponds to the activities that you selected in the Activities drop down list. Pro událost z protokolu auditování správce Exchange je hodnota v tomto sloupci rutina Exchange.For an event from the Exchange admin audit log, the value in this column is an Exchange cmdlet.
PoložkaItem Objekt, který byl vytvořen nebo upraven na základě odpovídající aktivity.The object created or modified because of the corresponding activity. Například zobrazený či změněný soubor nebo aktualizovaný uživatelský účet.For example, the viewed or modified file, or the updated user account. Ne všechny aktivity mají v tomto sloupci hodnotu.Not all activities have a value in this column.
PodrobnostiDetail Další podrobnosti o aktivitě.Additional detail about an activity. Hodnota opět nemusí být uvedená u všech aktivit.Again, not all activities have a value.

Zobrazení podrobností o událostiView the details for an event

Další podrobnosti o události se dají zobrazit tak, že v seznamu výsledků hledání vyberete záznam příslušné události.To view more details about an event, select the event record in the list of search results. Zobrazí se stránka Podrobnosti, která obsahuje podrobné vlastnosti ze záznamu události.A Details page appears that has the detailed properties from the event record. Na stránce Podrobnosti se zobrazují vlastnosti v závislosti na službě Microsoft 365, ve které k události došlo.The Details page displays properties depending on the Microsoft 365 service in which the event occurs.

Pokud chcete zobrazit tyto podrobnosti, vyberte Další informace.To display these details, select More information. Všechny položky Power BI mají pro vlastnost RecordType hodnotu 20.All Power BI entries have a value of 20 for the RecordType property. Informace o dalších vlastnostech najdete v tématu týkajícím se podrobných vlastností v protokolu auditu.For information about other properties, see Detailed properties in the audit log.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem s podrobnostmi o auditu, ve kterém je zvýrazněna možnost Další informace

Export výsledků hledáníExport search results

Pokud chcete exportovat protokol auditu Power BI do souboru CSV, použijte tento postup.To export the Power BI audit log to a CSV file, follow these steps.

 1. Vyberte Exportovat výsledky.Select Export results.

 2. Vyberte Uložit načtené výsledky nebo Stáhnout všechny výsledky.Select either Save loaded results or Download all results.

  Snímek obrazovky s možností Exportovat výsledky se zvýrazněnou možností Stáhnout všechny výsledky

Použití PowerShellu k vyhledání protokolů audituUse PowerShell to search audit logs

Také s použitím PowerShellu můžete získat přístup k protokolům auditu na základě přihlášení.You can also use PowerShell to access the audit logs based on your login. Následující příklad ukazuje, jak se připojit k PowerShellu v Exchangi Online a jak pak použít příkaz Search-UnifiedAuditLog k získání položek protokolu auditu Power BI.The following example shows how to connect to Exchange Online PowerShell and then use the Search-UnifiedAuditLog command to pull Power BI audit log entries. Abyste tento skript mohli spustit, musí vám správce přiřadit příslušná oprávnění uvedená v části Požadavky na protokol auditu.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2018 -EndDate 9/15/2018 -RecordType PowerBI -ResultSize 1000 | Format-Table | More

Použití PowerShellu k exportu protokolů audituUse PowerShell to export audit logs

Výsledky vyhledávání protokolů auditu můžete exportovat také prostřednictvím PowerShellu.You can also use PowerShell to export the results of your audit logs search. Následující příklad ukazuje způsob odeslání z příkazu Search-UnifiedAuditLog a export výsledků pomocí rutiny Export-Csv.The following example shows how to send from the Search-UnifiedAuditLog command, and export the results using the Export-Csv cmdlet. Abyste tento skript mohli spustit, musí vám správce přiřadit příslušná oprávnění uvedená v části Požadavky na protokol auditu.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2019 -EndDate 9/15/2019 -RecordType PowerBI -ResultSize 5000 |
Export-Csv -Path "c:\temp\PowerBIAuditLog.csv" -NoTypeInformation

Remove-PSSession $Session

Další informace o připojení k Exchangi Online najdete v tématu Připojení k PowerShellu v Exchangi Online.For more information on connecting to Exchange Online, see Connect to Exchange Online PowerShell. Další příklad použití PowerShellu s protokoly auditu najdete v tématu o použití protokolu auditu Power BI a PowerShellu k přiřazení licencí Power BI Pro.For another example of using PowerShell with audit logs, see Using Power BI audit log and PowerShell to assign Power BI Pro licenses.

Operace dostupné v protokolech auditu a aktivitOperations available in the audit and activity logs

Následující operace jsou dostupné jak v protokolu auditu, tak v protokolu aktivit.The following operations are available in both the audit and activity logs.

Popisný názevFriendly name Název operaceOperation name PoznámkyNotes
Přístupné doporučené tabulky Power BI v ExceluAccessed Power BI featured tables in Excel AnalyzedByExternalApplicationAnalyzedByExternalApplication
Přidání zdroje dat do brány Power BIAdded data source to Power BI gateway AddDatasourceToGatewayAddDatasourceToGateway
Přidání přístupu ke složce Power BIAdded Power BI folder access AddFolderAccessAddFolderAccess V současnosti se nepoužíváNot currently used
Přidání členů do skupiny Power BIAdded Power BI group members AddGroupMembersAddGroupMembers
Správce připojil tenantovi účet datových toků úložištěAdmin attached dataflow storage account to tenant AdminAttachedDataflowStorageAccountToTenantAdminAttachedDataflowStorageAccountToTenant V současnosti se nepoužíváNot currently used
Analyzovaná datová sada Power BIAnalyzed Power BI dataset AnalyzedByExternalApplicationAnalyzedByExternalApplication Vygenerováno při interakci uživatele se službouGenerated when users interact with the service
Analyzovaná sestava Power BIAnalyzed Power BI report AnalyzeInExcelAnalyzeInExcel
Přiřazení pracovního prostoru ke kanálu nasazeníAssigned a workspace to a deployment pipeline AssignWorkspaceToPipelineAssignWorkspaceToPipeline
Připojení účtu úložiště toku datAttached dataflow storage account AttachedDataflowStorageAccountAttachedDataflowStorageAccount
Svázaná datová sada Power BI s bránouBinded Power BI dataset to gateway BindToGatewayBindToGateway
Zrušení aktualizace datového tokuCanceled dataflow refresh CancelDataflowRefreshCancelDataflowRefresh
Změna stavu kapacityChanged capacity state ChangeCapacityStateChangeCapacityState
Změna přiřazené kapacity uživateleChanged capacity user assignment UpdateCapacityUsersAssignmentUpdateCapacityUsersAssignment
Změna připojení datové sady Power BIChanged Power BI dataset connections SetAllConnectionsSetAllConnections
Změna správců brány Power BIChanged Power BI gateway admins ChangeGatewayAdministratorsChangeGatewayAdministrators
Změna uživatelů datových zdrojů brány Power BIChanged Power BI gateway data source users ChangeGatewayDatasourceUsersChangeGatewayDatasourceUsers
Vytvoření vlastního vizuálu organizaceCreated an organizational custom visual InsertOrganizationalGalleryItemInsertOrganizationalGalleryItem
Vytvoření balíčku obsahu Power BI pro organizaciCreated organizational Power BI content pack CreateOrgAppCreateOrgApp
Vytvoření kanálu nasazeníCreated deployment pipeline CreateAlmPipelineCreateAlmPipeline
Vytvoření aplikace Power BICreated Power BI app CreateAppCreateApp
Vytvoření řídicího panelu Power BICreated Power BI dashboard CreateDashboardCreateDashboard
Vytvoření toku dat Power BICreated Power BI dataflow CreateDataflowCreateDataflow
Vytvoření datové sady Power BICreated Power BI dataset CreateDatasetCreateDataset
Vytvoření e-mailového předplatného Power BICreated Power BI email subscription CreateEmailSubscriptionCreateEmailSubscription
Vytvoření složky Power BICreated Power BI folder CreateFolderCreateFolder
Vytvoření brány Power BICreated Power BI gateway CreateGatewayCreateGateway
Vytvoření skupiny Power BICreated Power BI group CreateGroupCreateGroup
Vytvoření sestavy Power BICreated Power BI report CreateReport 1CreateReport 1
Vlastní vizuál požádal o přístupový token služby Azure ADCustom visual requested Azure AD access token GenerateCustomVisualAADAccessTokenGenerateCustomVisualAADAccessToken
Vlastní vizuál požádal o přístupový token Office Web AppsCustom visual requested Office Web Apps access token GenerateCustomVisualWACAccessTokenGenerateCustomVisualWACAccessToken
Migrace toku dat do účtu externího úložištěDataflow migrated to external storage account DataflowMigratedToExternalStorageAccountDataflowMigratedToExternalStorageAccount V současnosti se nepoužíváNot currently used
Přidání oprávnění k toku datDataflow permissions added DataflowPermissionsAddedDataflowPermissionsAdded V současnosti se nepoužíváNot currently used
Odebrání oprávnění k toku datDataflow permissions removed DataflowPermissionsRemovedDataflowPermissionsRemoved V současnosti se nepoužíváNot currently used
Odstranění vlastního vizuálu organizaceDeleted an organizational custom visual DeleteOrganizationalGalleryItemDeleteOrganizationalGalleryItem
Odstranění kanálu nasazeníDeleted deployment pipeline DeleteAlmPipelineDeleteAlmPipeline
Odstranění balíčku obsahu Power BI pro organizaciDeleted organizational Power BI content pack DeleteOrgAppDeleteOrgApp
Odstranění komentáře Power BIDeleted Power BI comment DeleteCommentDeleteComment
Odstranění řídicího panelu Power BIDeleted Power BI dashboard DeleteDashboardDeleteDashboard V současnosti se nepoužíváNot currently used
Odstranění toku dat Power BIDeleted Power BI dataflow DeleteDataflowDeleteDataflow V současnosti se nepoužíváNot currently used
Odstranění datové sady Power BIDeleted Power BI dataset DeleteDatasetDeleteDataset
Odstranění e-mailového předplatného Power BIDeleted Power BI email subscription DeleteEmailSubscriptionDeleteEmailSubscription
Odstranění složky Power BIDeleted Power BI folder DeleteFolderDeleteFolder
Odstranění přístupu ke složce Power BIDeleted Power BI folder access DeleteFolderAccessDeleteFolderAccess V současnosti se nepoužíváNot currently used
Odstranění brány Power BIDeleted Power BI gateway DeleteGatewayDeleteGateway
Odstranění skupiny Power BIDeleted Power BI group DeleteGroupDeleteGroup
Odstranění sestavy Power BIDeleted Power BI report DeleteReportDeleteReport
Nasazení do fáze kanáluDeployed to a pipeline stage DeployAlmPipelineDeployAlmPipeline
Zjištění zdrojů dat datové sady Power BIDiscovered Power BI dataset data sources GetDatasourcesGetDatasources
Stažení sestavy Power BIDownloaded Power BI report DownloadReportDownloadReport
Úprava vlastností datového tokuEdited dataflow properties EditDataflowPropertiesEditDataflowProperties
Úprava certifikačního oprávnění Power BIEdited Power BI certification permission EditCertificationPermissionEditCertificationPermission V současnosti se nepoužíváNot currently used
Úprava řídicího panelu Power BIEdited Power BI dashboard EditDashboardEditDashboard V současnosti se nepoužíváNot currently used
Úprava datové sady Power BIEdited Power BI dataset EditDatasetEditDataset
Úprava vlastností datové sady Power BIEdited Power BI dataset properties EditDatasetPropertiesEditDatasetProperties V současnosti se nepoužíváNot currently used
Úprava sestavy Power BIEdited Power BI report EditReportEditReport
Export toku dat Power BIExported Power BI dataflow ExportDataflowExportDataflow
Export dat vizuálu ze sestavy Power BIExported Power BI report visual data ExportReportExportReport
Export dat dlaždice Power BIExported Power BI tile data ExportTileExportTile
Nepodařilo se přidat oprávnění k toku datFailed to add dataflow permissions FailedToAddDataflowPermissionsFailedToAddDataflowPermissions V současnosti se nepoužíváNot currently used
Nepodařilo se odebrat oprávnění k toku datFailed to remove dataflow permissions FailedToRemoveDataflowPermissionsFailedToRemoveDataflowPermissions V současnosti se nepoužíváNot currently used
Vygenerování tokenu SAS toku dat Power BIGenerated Power BI dataflow SAS token GenerateDataflowSasTokenGenerateDataflowSasToken
Vygenerování vloženého tokenu Power BIGenerated Power BI Embed Token GenerateEmbedTokenGenerateEmbedToken
Import souboru do Power BIImported file to Power BI ImportImport
Nainstalovaná aplikace Power BIInstalled Power BI app InstallAppInstallApp
Migrace pracovního prostoru do kapacityMigrated workspace to a capacity MigrateWorkspaceIntoCapacityMigrateWorkspaceIntoCapacity
Zveřejnění komentáře Power BIPosted Power BI comment PostCommentPostComment
Vytištění řídicího panelu Power BIPrinted Power BI dashboard PrintDashboardPrintDashboard
Vytištění stránky sestavy Power BIPrinted Power BI report page PrintReportPrintReport
Publikování sestavy Power BI na webPublished Power BI report to web PublishToWebReport 2PublishToWebReport 2
Publikované nebo aktualizované doporučené tabulkyPublished or updated featured tables UpdateFeaturedTables 3UpdateFeaturedTables 3
Přijetí tajného kódu toku dat Power BI z Key VaultuReceived Power BI dataflow secret from Key Vault ReceiveDataflowSecretFromKeyVaultReceiveDataflowSecretFromKeyVault
Odebrání pracovního prostoru z kanálu nasazeníRemoved a workspace from a deployment pipeline UnassignWorkspaceFromPipelineUnassignWorkspaceFromPipeline
Odebrání zdroje dat od brány Power BIRemoved data source from Power BI gateway RemoveDatasourceFromGatewayRemoveDatasourceFromGateway
Odebrání členů skupiny Power BIRemoved Power BI group members DeleteGroupMembersDeleteGroupMembers
Odebrání pracovního prostoru z kapacityRemoved workspace from a capacity RemoveWorkspacesFromCapacityRemoveWorkspacesFromCapacity
Přejmenování řídicího panelu Power BIRenamed Power BI dashboard RenameDashboardRenameDashboard
Požadovaná aktualizace toku dat Power BIRequested Power BI dataflow refresh RequestDataflowRefreshRequestDataflowRefresh V současnosti se nepoužíváNot currently used
Požadovaná aktualizace datové sady Power BIRequested Power BI dataset refresh RefreshDatasetRefreshDataset
Načtení pracovních prostorů Power BIRetrieved Power BI workspaces GetWorkspacesGetWorkspaces
Použití popisku citlivostiSensitivity Label Applied SensitivityLabelAppliedSensitivityLabelApplied
Změna popisku citlivostiSensitivity Label Changed SensitivityLabelChangedSensitivityLabelChanged
Odebrání popisku citlivostiSensitivity Label Removed SensitivityLabelRemovedSensitivityLabelRemoved
Nastavení umístění úložiště toku dat pro pracovní prostorSet dataflow storage location for a workspace SetDataflowStorageLocationForWorkspaceSetDataflowStorageLocationForWorkspace
Nastavení plánované aktualizace datového toku Power BISet scheduled refresh on Power BI dataflow SetScheduledRefreshOnDataflowSetScheduledRefreshOnDataflow
Nastavení plánované aktualizace datové sady Power BISet scheduled refresh on Power BI dataset Nastavení plánované aktualizaceSetScheduledRefresh
Sdílení řídicího panelu Power BIShared Power BI dashboard ShareDashboardShareDashboard
Sdílení sestavy Power BIShared Power BI report ShareReportShareReport
Spuštění rozšířené zkušební verze Power BIStarted Power BI extended trial OptInForExtendedProTrialOptInForExtendedProTrial V současnosti se nepoužíváNot currently used
Spuštění zkušební verze Power BIStarted Power BI trial OptInForProTrialOptInForProTrial
Převzetí zdroje dat Power BITook over a Power BI datasource TakeOverDatasourceTakeOverDatasource
Převzetí datové sady Power BITook over Power BI dataset TakeOverDatasetTakeOverDataset
Převzetí toku dat Power BITook over a Power BI dataflow TookOverDataflowTookOverDataflow
Zrušení publikování aplikace Power BIUnpublished Power BI app UnpublishAppUnpublishApp
Aktualizace nastavení správné kapacity prostředkůUpdate capacity resource governance settings UpdateCapacityResourceGovernanceSettingsUpdateCapacityResourceGovernanceSettings Aktuálně není v Centru pro správu Microsoftu 365Not currently in Microsoft 365 admin center
Aktualizace vlastního vizuálu organizaceUpdated an organizational custom visual UpdateOrganizationalGalleryItemUpdateOrganizationalGalleryItem
Aktualizace správce kapacityUpdated capacity admin UpdateCapacityAdminsUpdateCapacityAdmins
Aktualizace zobrazovaného názvu kapacityUpdated capacity display name UpdateCapacityDisplayNameUpdateCapacityDisplayName
Aktualizace oprávnění k přiřazení úložiště toku datUpdated dataflow storage assignment permissions UpdatedDataflowStorageAssignmentPermissionsUpdatedDataflowStorageAssignmentPermissions
Aktualizace přístupu ke kanálu nasazeníUpdated deployment pipeline access UpdateAlmPipelineAccessUpdateAlmPipelineAccess
Aktualizace konfigurace kanálu nasazeníUpdated deployment pipeline configuration SetConfigurationAlmPipelineSetConfigurationAlmPipeline
Aktualizace nastavení Power BI pro organizaciUpdated organization's Power BI settings UpdatedAdminFeatureSwitchUpdatedAdminFeatureSwitch
Aktualizace aplikace Power BIUpdated Power BI app UpdateAppUpdateApp
Aktualizace toku dat Power BIUpdated Power BI dataflow UpdateDataflowUpdateDataflow
Aktualizace zdrojů dat datové sady Power BIUpdated Power BI dataset data sources UpdateDatasourcesUpdateDatasources
Aktualizace parametrů datové sady Power BIUpdated Power BI dataset parameters UpdateDatasetParametersUpdateDatasetParameters
Aktualizace e-mailového předplatného Power BIUpdated Power BI email subscription UpdateEmailSubscriptionUpdateEmailSubscription
Aktualizace složky Power BIUpdated Power BI folder UpdateFolderUpdateFolder
Aktualizace přístupu ke složce Power BIUpdated Power BI folder access UpdateFolderAccessUpdateFolderAccess
Aktualizace přihlašovacích údajů ke zdroji dat brány Power BIUpdated Power BI gateway data source credentials UpdateDatasourceCredentialsUpdateDatasourceCredentials
Zobrazení řídicího panelu Power BIViewed Power BI dashboard ViewDashboardViewDashboard
Zobrazení toku dat Power BIViewed Power BI dataflow ViewDataflowViewDataflow
Zobrazení sestavy Power BIViewed Power BI report ViewReportViewReport
Zobrazení dlaždice Power BIViewed Power BI tile ViewTileViewTile
Zobrazení metriky využití Power BIViewed Power BI usage metrics ViewUsageMetricsViewUsageMetrics

1 Publikování z Power BI Desktopu do služby je v této službě událost CreateReport.1 Publishing from Power BI Desktop to the service is a CreateReport event in the service.

2 PublishtoWebReport odkazuje na funkci Publikovat na web.2 PublishtoWebReport refers to the Publish to web feature.

3 UpdateFeaturedTables odkazuje na Doporučené tabulky Power BI v Excelu.3 UpdateFeaturedTables refers to Power BI featured tables in Excel.

Další krokyNext steps