Distribuce obsahu Power BI externím uživatelům typu host přes Azure AD B2BDistribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B

Power BI umožňuje sdílení obsahu s externími uživateli typu host prostřednictvím služby Azure Active Directory Business-to-Business (Azure AD B2B).Power BI enables sharing content with external guest users through Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B). Používání služby Azure AD B2B umožňuje vaší organizaci povolit a řídit sdílení s externími uživateli na centrálním místě.By using Azure AD B2B, your organization enables and governs sharing with external users in a central place. Externí hosté mají standardně prostředí pouze pro spotřebu.By default, external guests have a consumption-only experience. Kromě toho můžete povolit uživatelům typu host mimo vaši organizaci upravovat a spravovat obsah v rámci vaší organizace.Additionally, you can allow guest users outside your organization to edit and manage content within your organization.

Tento článek poskytuje základní představení Azure AD B2B v Power BI.This article provides a basic introduction to Azure AD B2B in Power BI. Další informace najdete v článku Distribuce obsahu Power BI mezi externí uživatele typu host prostřednictvím Azure Active Directory B2B.For more information, see Distribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B.

Povolení přístupuEnable access

Před pozváním uživatelů typu host musíte povolit funkci Sdílet obsah s externími uživateli na portálu pro správu Power BI.Make sure you enable the Share content with external users feature in the Power BI admin portal before inviting guest users. I v případě, že je tato možnost povolená, musí mít uživatel ve službě Azure Active Directory udělenou roli Odesílatel pozvánek hostů.Even when this option is enabled, the user must be granted the Guest Inviter role in Azure Active Directory to invite guest users.

Možnost Povolit externím uživatelům guest upravovat a spravovat obsah v organizaci umožňuje vybrat uživatele typu host, kteří mohou prohlížet a vytvářet obsah v pracovních prostorech, včetně procházení Power BI vaší organizace.The option to allow external guest users to edit and manage content in the organization lets you give guest users the ability to see and create content in workspaces, including browsing your organization's Power BI.

Poznámka

Nastavení Sdílet obsah s externími uživateli určuje, jestli je v Power BI povoleno pozvání externích uživatelů do vaší organizace.The Share content with external users setting controls whether Power BI allows inviting external users to your organization. Jakmile externí uživatel pozvání přijme, stane se ve vaší organizaci uživatelem služby Azure AD B2B typu host.After an external user accepts the invite, they become an Azure AD B2B guest user in your organization. Tito uživatelé se zobrazují ve výběrech osob v celém prostředí Power BI.They appear in people pickers throughout the Power BI experience. Pokud je toto nastavení vypnuté, zůstane stávajícím uživatelům typu host ve vaší organizaci přístup k položkám, ke kterým ho už měli, a budou dál uvedeni ve výběrech osob.If the setting is disabled, existing guest users in your organization continue to have access to any items they already had access to and continue to be listed in people picker experiences. Ve výběrech osob se objeví i hosté, které přidáte prostřednictvím plánovaného pozvání.Additionally, if guests are added through the planned invite approach they will also appear in people pickers. Pokud chcete uživatelům typu host zabránit v přístupu k Power BI, použijte zásady podmíněného přístupu služby Azure AD.To prevent guest users from accessing Power BI, use an Azure AD conditional access policy.

Koho můžete pozvat?Who can you invite?

U pozvánek uživatelů typu host je podporována většina e-mailových adres, a to včetně osobních e-mailových účtů, jako je gmail.com, outlook.com a hotmail.com.Most email addresses are supported for guest user invitations, including personal email accounts like gmail.com, outlook.com, and hotmail.com. V Azure AD B2B se těmto adresám říká sociální identity.Azure AD B2B calls these addresses social identities.

Uživatele, kteří jsou přidružení ke cloudu státní správy, jako je například Power BI for US Government, pozvat nemůžete.You can't invite users that are associated with a government cloud, like Power BI for US Government.

Pozvání uživatelů typu hostInvite guest users

U uživatelů typu host se vyžaduje pozvánka jenom při jejich prvním pozvání do vaší organizace.Guest users only require invitations the first time you invite them to your organization. K pozvání uživatelů můžete použít plánované nebo ad hoc pozvání.To invite users, use planned or ad hoc invites.

Pro ad hoc pozvání použijte následující funkce:To use ad hoc invites, use the following capabilities:

 • Sdílení sestav a řídicích panelůReport and Dashboard sharing
 • Seznam přístupu k aplikacímApp access list

Ad hoc pozvání nejsou podporována v přístupových seznamech pracovních prostorů.Ad hoc invites aren't supported in the workspace access list. K přidání těchto uživatelů do organizace použijte plánovaná pozvání.Use the planned invites approach to add these users to your organization. Jakmile se externí uživatel stane hostem ve vaší organizaci, přidejte ho do přístupového seznamu pracovního prostoru.After the external user becomes a guest in your organization, add them to the workspace access list.

Plánovaná pozváníPlanned invites

Pokud víte, které uživatele pozvat, použijte plánované pozvání.Use a planned invite if you know which users to invite. Pozvání můžete posílat přes Azure Portal nebo PowerShell.The Azure portal or PowerShell enables you to send the invites. Abyste mohli pozvat lidi, musíte mít přiřazenou roli správce uživatelů.You must be assigned the user admin role to invite people.

Postupujte podle těchto pokynů, jak odeslat pozvánku na portálu Azure Portal.Follow these steps to send an invite in the Azure portal.

 1. Na portálu Azure Portal vyberte Azure Active Directory.In the Azure portal, select Azure Active Directory.

 2. V části Spravovat vyberte možnost Uživatelé > Všichni uživatelé > Nový uživatel typu host.Under Manage , select Users > All users > New guest user.

  Snímek obrazovky webu Azure Portal se zobrazenou možností Nový uživatel typu host

 3. Zadejte e-mailovou adresu a osobní zprávu.Enter an email address and personal message.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Nový uživatel typu host s označenými poli e-mailu a zprávy

 4. Vyberte Pozvat.Select Invite.

Pokud chcete pozvat více uživatelů typu host, použijte PowerShell nebo vytvořte hromadné pozvání v Azure AD.To invite more than one guest user, use PowerShell or create a bulk invite in Azure AD. Pokud chcete pro hromadné pozvání použít PowerShell, postupujte podle pokynů v kurzu: Používání PowerShellu k hromadnému pozvání uživatelů spolupráce B2B ve službě Azure AD.To use PowerShell for the bulk invite, follow the steps in Tutorial: Use PowerShell to bulk invite Azure AD B2B collaboration users. Když budete chtít pro toto hromadné pozvání použít Azure Portal, postupujte podle pokynů v kurzu: Hromadné pozvání uživatelů spolupráce B2B ve službě Azure AD.To use the Azure portal for the bulk invite, follow the steps in Tutorial: Bulk invite Azure AD B2B collaboration users.

Uživatel typu host musí v e-mailu s pozvánkou, který obdrží, vybrat Začínáme.The guest user must select Get Started in the email invitation they receive. Tento uživatele typu host je pak přidán do vaší organizace.The guest user is then added to the organization.

Snímek obrazovky s e-mailovou pozvánkou pro uživatele typu host a označenou možností Začínáme

Ad hoc pozváníAd hoc invites

Pozvat externího uživatele můžete kdykoli tak, že ho přidáte do řídicího panelu či sestavy pomocí funkce sdílení nebo do aplikace přes přístupovou stránku.To invite an external user at any time, add them to your dashboard or report through the share feature or to your app through the access page. Zde je příklad postupu, když chcete pozvat externího uživatele k použití aplikace.Here is an example of what to do when inviting an external user to use an app.

Snímek obrazovky s externím uživatelem přidaným v Power BI do seznamu přístupu k aplikacím

Uživatel typu host obdrží e-mail s oznámením, že jste mu nasdíleli aplikaci.The guest user gets an email indicating that you shared the app with them.

Snímek obrazovky s e-mailem, který přijde uživateli typu host při sdílení aplikace

Uživatel typu host se musí přihlásit se svou e-mailovou adresou organizace.The guest user must sign in with their organization email address. Po přihlášení se mu zobrazí výzva k přijetí pozvánky.They'll receive a prompt to accept the invitation after signing in. Po přihlášení se uživateli typu host otevře příslušná aplikace.After signing in, the app opens for the guest user. Pokud se bude chtít do aplikace vrátit, může si dát odkaz do záložek nebo si tento e-mail uložit.To return to the app, they should bookmark the link or save the email.

LicensingLicensing

Uživatel typu host musí mít správné licencování, pokud si chce nasdílený obsah zobrazit.The guest user must have the proper licensing in place to view the content that you shared. Existují tři způsoby, jak zajistit, aby měl uživatel správnou licenci: použití Power BI Premium, přiřazení licence Power BI Pro nebo použití licence Power BI Pro pro hosta.There are three ways to make sure the user has a proper license: use Power BI Premium, assign a Power BI Pro license, or use the guest's Power BI Pro license.

Uživatelé typu host, kteří mohou upravovat a spravovat obsah v organizaci, potřebují licenci Power BI Pro, aby mohli přispívat obsahem do pracovních prostorů nebo sdílet obsah s ostatními.Guest users who can edit and manage content in the organization need a Power BI Pro license to contribute content to workspaces or share content with others.

Použití Power BI PremiumUse Power BI Premium

Přiřazení pracovního prostoru ke kapacitě Power BI Premium umožní uživateli typu host používat aplikaci bez nutnosti licence Power BI Pro.Assigning the workspace to Power BI Premium capacity lets the guest user use the app without requiring a Power BI Pro license. Power BI Premium také umožňuje aplikacím využívat výhod jiných funkcí, jako jsou vyšší obnovovací frekvence a velké velikosti modelů.Power BI Premium also lets apps take advantage of other capabilities like increased refresh rates and large model sizes.

Diagram s prostředím uživatele typu host v Power BI Premium

Přiřazení licence Power BI Pro uživateli typu hostAssign a Power BI Pro license to guest user

Po přiřazení licence Power BI Pro z vaší organizace uživateli typu host bude tento uživatel moct zobrazovat obsah, který je s ním sdílen.Assigning a Power BI Pro license from your organization to a guest user lets that guest user view content shared with them. Další informace o přiřazování licencí najdete v článku Přiřazení licencí uživatelům na stránce Licence.For more information about assigning licenses, see Assign licenses to users on the Licenses page. Před přiřazením licencí Pro uživatelům typu host se obraťte na web s podmínkami produktu, abyste měli jistotu, že splňujete podmínky licenční smlouvy s Microsoftem.Before assigning Pro licenses to guest users, consult the Product Terms site to ensure you're in compliance with the terms of your licensing agreement with Microsoft.

Diagram prostředí uživatele typu host s licencí Pro přiřazenou z tenanta

Uživatel typu host má svoji vlastní licenci na Power BI ProGuest user brings their own Power BI Pro license

Uživatel typu host už může mít licenci Power BI Pro, která mu byla přiřazena prostřednictvím jeho vlastní organizace.The guest user may already have a Power BI Pro license that was assigned to them through their own organization.

Diagram prostředí uživatele typu host při použití vlastní licence

Uživatelé typu host, kteří můžou upravovat a spravovat obsahGuest users who can edit and manage content

Při použití funkce Povolit externím uživatelům guest upravovat a spravovat obsah v organizaci získají zadaní uživatelé typu host dodatečný přístup k Power BI vaší organizace.When using the allow external guest users to edit and manage content in the organization feature, the specified guest users get additional access to your organization's Power BI. Povolení uživatelé typu host můžou prohlížet obsah, pro který mají oprávnění, přistupovat na domovskou stránku, procházet pracovní prostory, instalovat aplikace, zjistit, kde jsou v přístupovém seznamu, a přispívat obsahem do pracovních prostorů.Allowed guests can see any content that they have permissions for, access Home, browse workspaces, install apps, see where they are on the access list, and contribute content to workspaces. Můžou vytvářet nebo spravovat pracovní prostory, které využívají nové prostředí pracovních prostorů.They can create, or be an Admin of, workspaces that use the new workspace experience. Platí určitá omezení.Some limitations apply. Tato omezení jsou uvedená v části Požadavky a omezení.The Considerations and Limitations section lists those restrictions.

Aby se povolení uživatelé typu host mohli přihlásit k Power BI, poskytněte jim adresu URL tenanta.To help allowed guests sign in to Power BI, provide them with the Tenant URL. Pokud chcete zjistit adresu URL tenanta, postupujte podle těchto kroků.To find the tenant URL, follow these steps.

 1. V nabídce v záhlaví ve službě Power BI vyberte nápovědu ( ? ) a potom vyberte O Power BI.In the Power BI service, in the header menu, select help ( ? ), then select About Power BI.

 2. Hledejte hodnotu u popisu Adresa URL tenanta.Look for the value next to Tenant URL. Sdělte tuto adresu URL tenanta povoleným uživatelům typu host.Share the tenant URL with your allowed guest users.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem „O Power BI“ a zvýrazněnou adresou URL tenanta uživatele typu host

Požadavky a omezeníConsiderations and Limitations

 • Ve výchozím nastavení můžou externí hosté Azure AD B2B jenom spotřebovávat obsah.By default, external Azure AD B2B limits guests to consumption of content only. Externí hosté Azure AD B2B můžou zobrazit aplikace, řídicí panely, sestavy, exportovat data a vytvářet e-mailové odběry řídicích panelů a sestav.External Azure AD B2B guests can view apps, dashboards, reports, export data and create email subscriptions for dashboards and reports. Nemají přístup k pracovním prostorům, ani nemohou publikovat vlastní obsah.They can't access workspaces or publish their own content. Těchto omezení se zbavíte tak, že použijete funkci Povolit externím uživatelům guest upravovat a spravovat obsah v organizaci.To remove these restrictions, you can use the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature.

 • Abyste mohli pozvat uživatele typu host, budete potřebovat licenci Power BI Pro.To invite guest users, a Power BI Pro license is needed. Uživatelé zkušební verze Pro nemohou uživatele typu host do Power BI zvát.Pro Trial users can't invite guest users in Power BI.

 • Uživatelům typu host, kteří mohou upravovat a spravovat obsah v organizaci, nejsou dostupné některé možnosti.Some experiences are not available to guest users who can edit and manage content in the organization. Pokud chtějí uživatelé typu host aktualizovat nebo publikovat sestavy, musí použít službu Power BI včetně možnosti Získat data k nahrání souborů Power BI Desktopu.To update or publish reports, guest users need to use the Power BI service, including Get Data to upload Power BI Desktop files. Následující možnosti se nepodporují:The following experiences aren't supported:

  • Přímé publikování z Power BI Desktopu do služby Power BI.Direct publishing from Power BI desktop to the Power BI service
  • Uživatelé typu host nemůžou k připojení k datovým sadám služby ve službě Power BI použít Power BI Desktop.Guest users can't use Power BI desktop to connect to service datasets in the Power BI service
  • Klasické pracovní prostory vázané na skupiny Microsoftu 365:Classic workspaces tied to Microsoft 365 Groups
   • Uživatelé typu host nemůžou tyto pracovní prostory vytvářet ani být jejich správci.Guest users can't create or be Admins of these workspaces
   • Uživatelé typu host můžou být členy.Guest users can be members
  • Posílání pozvání ad-hoc se nepodporuje pro seznamy přístupu pracovních prostorů.Sending ad hoc invites isn't supported for workspace access lists
  • Power BI Publisher pro Excel se nepodporuje pro uživatele typu host.Power BI Publisher for Excel isn't supported for guest users
  • Uživatelé typu host nemůžou nainstalovat Power BI Gateway a připojit ji k vaší organizaci.Guest users can't install a Power BI Gateway and connect it to your organization
  • Uživatelé typu host nemůžou instalovat aplikace a publikovat je pro celou organizaci.Guest users can't install apps publish to the entire organization
  • Uživatelé typu host nemůžou používat, vytvářet, aktualizovat nebo instalovat balíčky obsahu organizace.Guest users can't use, create, update, or install organizational content packs
  • Uživatelé typu host nemůžou používat rozšíření Analyzovat v aplikaci Excel.Guest users can't use Analyze in Excel
  • O uživatelích typu host se nejde zmínit v komentářích (nejde pro ně použít značka @mentioned).Guest users can't be @mentioned in commenting
  • Uživatelé typu host nemůžou používat předplatná.Guest users can't use subscriptions
  • Uživatelé typu host, kteří využívají tuto funkci, by měli mít pracovní nebo školní účet.Guest users who use this capability should have a work or school account
 • Uživatelé typu host, kteří používají sociální identity, budou kvůli restrikcím při přihlašování více omezeni.Guest users using social identities will experience more limitations because of sign-in restrictions.

  • Mají k dispozici možnosti používání služby Power BI prostřednictvím webového prohlížeče.They can use consumption experiences in the Power BI service through a web browser
  • Nemůžou využívat mobilní aplikace Power BI.They can't use the Power BI Mobile apps
  • Nebudou se moct přihlásit tam, kde je potřeba pracovní nebo školní účet.They won't be able to sign in where a work or school account is required
 • Tato funkce momentálně není dostupná u webové součásti sestavy Power BI pro SharePoint Online.This feature isn't currently available with the Power BI SharePoint Online report web part.

 • Existují nastavení služby Azure Active Directory, která můžou omezit, co můžou externí uživatelé typu host provádět v rámci celé vaší organizace.There are Azure Active Directory settings that can limit what external guest users can do within your overall organization. Tato nastavení platí také pro vaše prostředí Power BI.Those settings also apply to your Power BI environment. Následující dokumentace se těmto nastavením věnuje:The following documentation discusses the settings:

 • Obsah z cloudu státní správy, jako je třeba GCC, můžete sdílet s externím uživatelem komerčního cloudu.You can share content from a government cloud, like GCC, to an external commercial cloud user. Tento uživatel typu host ale nemůže použít svoji vlastní licenci.However, the guest user can't use their own license. Aby bylo možné povolit přístup, musí být obsah v kapacitě přiřazené úrovni Premium.The content has to be in capacity assigned to Premium to enable access. Nebo můžete účtu hosta přiřadit licenci Power BI Pro.Or, you can assign a Power BI Pro license to the guest account.

 • Sdílení mimo vaši organizaci není podporované u národních cloudů, jako jsou třeba cloudové instance pro Německo nebo Čínu.Sharing outside your organization isn't supported for national clouds, like the Germany or China cloud instances. Místo toho vytvořte v organizaci uživatelské účty, které mohou externí uživatelé použít pro přístup k obsahu.Instead, create user accounts in your organization that external users can use to access the content.

 • Pokud sdílíte přímo s uživatelem typu host, odešle jim Power BI e-mail s odkazem.If you share directly to a guest user, Power BI will send them an email with the link. Odeslání e-mailu zabráníte tak, že uživatele typu host přidáte do některé skupiny zabezpečení a budete sdílet s touto skupinou zabezpečení.To avoid sending an email, add the guest user to a security group and share to the security group.

Další krokyNext steps

Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace, včetně toho, jak funguje zabezpečení na úrovni řádků, přečtěte si dokument white paper, který pojednává o distribuci obsahu Power BI externím uživatelům typu host přes Azure AD B2B.For more detailed info, including how row-level security works, check out the whitepaper: Distribute Power BI content to external guest users using Azure AD B2B.

Informace o Azure AD B2B najdete v článku s vysvětlením spolupráce Azure AD B2B.For information about Azure AD B2B, see What is Azure AD B2B collaboration?.