Konfigurace podpory funkce Multi-Geo pro Power BI PremiumConfigure Multi-Geo support for Power BI Premium

Multi-Geo je funkce Power BI Premium, která nadnárodním zákazníkům pomáhá řešit požadavky související s oblastmi, specifické požadavky odvětví nebo požadavky na rezidenci dat organizace.Multi-Geo is a Power BI Premium feature that helps multinational customers address regional, industry-specific, or organizational data residency requirements. Jako zákazník Power BI Premium můžete nasadit obsah do datových center v jiných než domovských oblastech tenanta Power BI.As a Power BI Premium customer, you can deploy content to datacenters in regions other than the home region of the Power BI tenant. Zeměpisná oblast může zahrnovat více než jednu oblast.A geo (geography) can contain more than one region. Například USA je zeměpisná oblast a USA – středozápad a USA – středojih jsou oblasti v USA.For example, the United States is a geo, and West Central US and South Central US are regions in the United States. Obsah můžete nasadit do kterýchkoli z těchto zeměpisných oblastí:You may choose to deploy content to any of the following geos:

 • Česká republikaUnited States
 • CanadaCanada
 • Spojené královstvíUnited Kingdom
 • BrazílieBrazil
 • EuropeEurope
 • JapanJapan
 • IndiaIndia
 • Asie a TichomoříAsia Pacific
 • AustraliaAustralia
 • AfrikaAfrica

Multi-Geo není k dispozici pro Power BI Germany, Power BI China provozované společností 21Vianet ani pro Power BI pro státní správu USA.Multi-Geo isn't available for Power BI Germany, Power BI China operated by 21Vianet, or Power BI for the US government.

Multi-Geo je nyní dostupné také ve službě Power BI Embedded.Multi-Geo is now also available in Power BI Embedded. Další informace najdete v článku Podpora funkce Multi-Geo v Power BI Embedded.Read more at Multi-Geo support in Power BI Embedded.

Povolení a konfiguraceEnable and configure

U nových kapacit aktivujete Multi-Geo tak, že z rozevíracího seznamu vyberete jinou než výchozí oblast.For new capacities, enable Multi-Geo by selecting a region other than the default region from the dropdown. Každá dostupná kapacita ukazuje oblast, kde je aktuálně umístěná, třeba USA – středozápad.Each available capacity shows the region where it's currently located, such as West Central US.

Velikost kapacity: výběr oblasti.

Kapacita po vytvoření zůstane v dané oblasti, ve které se bude ukládat obsah všech vytvořených pracovních prostorů.After you've created capacity, it remains in that region, and any workspaces created will have their content stored in that region. Pracovní prostory můžete migrovat z jedné oblasti do druhé přes rozevírací seznam v dialogovém okně nastavení pracovního prostoru.You can migrate workspaces from one region to another through the dropdown on the workspace settings screen.

Upravit pracovní prostor: Zvolení dostupné kapacity

Zobrazí se tato zpráva k potvrzení změny.You see this message to confirm the change.

Potvrzení změny přiřazeného pracovního prostoru

V tuto chvíli není nutné během migrace resetovat přihlašovací údaje brány.You don't need to reset the gateway credentials during a migration at this time. Až budou uložené v oblasti kapacity Premium, budete je muset při migraci resetovat.After they're stored in the Premium capacity region, you will need to reset them upon migration.

Během migrace můžou určité operace selhat, třeba publikování nových datových sad nebo plánovaná aktualizace dat.During migration, certain operations may fail, such as publishing new datasets or scheduled data refresh.

Když je Multi-Geo aktivované, jsou v oblasti Premium uložené tyto položky:The following items are stored in the Premium region when Multi-Geo is enabled:

 • Modely (soubory .ABF) pro import a datové sady Direct QueryModels (.ABF files) for import and Direct Query datasets
 • Mezipaměti dotazůQuery cache
 • Obrázky RR images

Tyto položky zůstanou v domovské oblasti tenanta:These items remain in the home region for the tenant:

 • Datové sady pro zápis datPush datasets
 • Excelové sešityExcel workbooks
 • Metadata řídicích panelů / sestav: například názvy dlaždic, dotazy dlaždicDashboard/report metadata: e.g., tile names, tile queries
 • Service Busy pro dotazy bran nebo naplánované úlohy aktualizaceService buses for gateway queries or scheduled refresh jobs
 • OprávněníPermissions
 • Přihlašovací údaje datových sadDataset credentials

Zobrazení oblastí kapacitView capacity regions

Na portálu pro správu můžete zobrazit všechny kapacity pro svého tenanta Power BI a oblasti, kde jsou aktuálně umístěné.In the Admin Portal, you can view all the capacities for your Power BI tenant and the regions where they're currently located.

Zobrazení kapacit Premium

Změna oblasti pro existující obsahChange the region for existing content

Pokud potřebujete změnit oblast pro existující obsah, máte dvě možnosti.If you need to change the region for existing content, you have two options.

 • Vytvořte druhou kapacitu a přesuňte pracovní prostory.Create a second capacity and move workspaces. Pokud má tenant náhradní virtuální jádra, nezaznamenají bezplatní uživatelé žádný výpadek.Free users won't experience any downtime as long as the tenant has spare v-cores.
 • Pokud vytvoření druhé kapacity není možné, můžete obsah z úrovně Premium dočasně přesunout zpět do sdílené kapacity.If creating a second capacity isn't an option, you can temporarily move the content back to shared capacity from Premium. Nepotřebujete další virtuální jádra, ale bezplatní uživatelé zaznamenají výpadek.You don't need extra v-cores, but free users will experience some downtime.

Přesunutí obsahu mimo Multi-GeoMove content out of Multi-Geo

Pracovní prostory můžete z kapacity Multi-Geo vyjmout jedním ze dvou způsobů:You can take workspaces out of Multi-Geo capacity in one of two ways:

 • Odstraňte aktuální kapacitu, kde se pracovní prostor nachází.Delete the current capacity where the workspace is located. Tím se pracovní prostor přesune zpátky do sdílené kapacity v domovské oblasti.This moves the workspace back to shared capacity in the home region.
 • Migrujte jednotlivé pracovní prostory zpět do kapacity Premium umístěné v domovském tenantovi.Migrate individual workspaces back to Premium capacity located in the home tenant.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

 • Před zahájení přenosu dat ověřte, že všechny přesuny mezi oblastmi splňují všechny firemní a zákonné požadavky na dodržování předpisů.Confirm that any movement you initiate between regions follows all corporate and government compliance requirements prior to initiating data transfer.

 • Dotaz v mezipaměti uložený ve vzdálené oblasti v ní zůstává v klidovém stavu.A cached query stored in a remote region stays in that region at rest. Další přenášená data ale můžou různě přecházet mezi více zeměpisnými oblastmi.However, other data in transit may go back and forth between multiple geographies.

 • Při přesunu dat z jedné oblasti do jiné v prostředí Multi-Geo můžou zdrojová data zůstat v oblasti, ze které se přesunula, po dobu až 30 dnů.When moving data from one region to another in a Multi-Geo environment, the source data may remain in the region from which the data was moved for up to 30 days. Během této doby k nim koncoví uživatelé nemají přístup.During that time end users don't have access to it. Během těchto 30 dnů se z této oblasti odeberou a zničí.It's removed from this region and destroyed during the 30-day period.

 • U importovaných datových modelů neprochází domácí oblastí provoz v podobě textu dotazu a výsledku dotazu.Query text and query result traffic for imported data models does not transit through the home region. Přesto ze vzdálené oblasti přicházejí metadata sestavy, i když určité stavy směrování DNS můžou provoz z oblasti odklánět.The report metadata does still come from the remote region, and certain DNS routing states may take traffic out of the region.

 • Funkce toků dat není v současnosti v rámci funkce Multi-GEO podporována.The dataflows feature is not supported on Multi-GEO at this time.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community