Zakoupení a přiřazení uživatelských licencí Power BI ProPurchase and assign Power BI Pro user licenses

Důležité

Tento článek je určený správcům.This article is for admins. Jste připravení upgradovat na licenci Power BI Pro?Are you a user ready to upgrade to a Power BI Pro license? Přejděte přímo k Začínáme s Power BI Pro a nastavte váš účet.Go directly to Get started with Power BI Pro to set up your account.

Power BI Pro je individuální uživatelská licence, která umožňuje uživatelům číst sestavy a řídicí panely, které ostatní publikovali do služby Power BI, a interaktivně s nimi pracovat.Power BI Pro is an individual user license that lets users read and interact with reports and dashboards that others have published to the Power BI service. Uživatelé s tímto typem licence můžou sdílet obsah a spolupracovat s ostatními uživateli Power BI Pro.Users with this license type can share content and collaborate with other Power BI Pro users. Publikovat a sdílet obsah s ostatními uživateli, stejně jako využívat obsah vytvořený ostatními, smí jen uživatelé Power BI Pro, pokud není daný obsah hostovaný v kapacitě Power BI Premium.Only Power BI Pro users can publish or share content with other users or consume content that's created by others, unless a Power BI Premium capacity hosts that content. Další informace o dostupných typech licencí a předplatných najdete v článku Správa licencí Power BI ve vaší organizaci.For more information about the available types of licenses and subscriptions, see Power BI licensing in your organization.

Zakoupení uživatelských licencí Power BI ProPurchase Power BI Pro user licenses

Tento článek vysvětluje, jak zakoupit uživatelské licence Power BI Pro v Centru pro správu Microsoft 365.This article explains how to buy Power BI Pro user licenses in the Microsoft 365 admin center. Po zakoupení můžete licence uživatelům přiřadit buď v Centru pro správu Microsoft 365, nebo na portálu Azure Portal.After you buy licenses, you can assign them to users in either the Microsoft 365 admin center or the Azure portal.

Poznámka

Od 14. ledna 2020 jsou funkce samoobslužného nákupu, předplatného a správy licencí pro produkty Power Platform (Power BI, Power Apps a Power Automate) k dispozici pro zákazníky komerčního cloudu.Beginning January 14, 2020, self-service purchase, subscription, and license management capabilities for Power Platform products (Power BI, Power Apps, and Power Automate) are available for commercial cloud customers. Další informace najdete v nejčastějších dotazech k samoobslužnému nákupu.For more information, see Self-service purchase FAQ. Pokud chcete povolit nebo zakázat funkce samoobslužného nákupu, přečtěte si článek Povolení nebo zakázání samoobslužné registrace a nákupů.To enable or disable self-service purchasing capabilities, see Enable or disable self-service sign-up and purchasing.

PožadavkyPrerequisites

Pokud si chcete koupit nebo přiřadit licence v Centru pro správu Microsoftu 365, musíte být v Microsoftu 365 členem role globální správce nebo správce fakturace.To purchase and assign licenses in the Microsoft 365 admin center, you must be a member of the global administrator or Billing administrator role in Microsoft 365.

Pokud chcete přiřazovat licence na webu Azure Portal, musíte být vlastníkem předplatného Azure, které Power BI používá k vyhledávání v Azure Active Directory.To assign licenses in the Azure portal, you must be an owner of the Azure subscription that Power BI uses for Azure Active Directory lookups.

Nákup licencí v Microsoftu 365Purchase licenses in Microsoft 365

Poznámka

Pokud si obvykle kupujete licence prostřednictvím multilicenční smlouvy, jako je třeba smlouva Enterprise, a chcete místo nákupu pomocí platební karty nebo bankovního účtu dostat fakturu, musíte objednávku odeslat jinak.If you usually purchase licenses through a volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, and want to receive an invoice instead of purchasing with a credit card or bank account, you need to submit the order differently. Pokud chcete přidat nebo odebrat licence, spolupracujte se svým prodejcem Microsoftu nebo si projděte Volume Licensing Service Center.Work with your Microsoft Reseller or go through the Volume Licensing Service Center to add or remove licenses. Další informace najdete v článku Správa licencí předplatného.For more information, see Manage subscription licenses.

K zakoupení licencí Power BI Pro v Centru pro správu Microsoftu 365 použijte tento postup:Follow these steps to purchase Power BI Pro licenses in the Microsoft 365 admin center:

 1. Přihlaste se k Centru pro správu Microsoftu 365.Sign in to the Microsoft 365 admin center.

 2. V navigační nabídce vyberte Fakturace > Koupit služby.On the navigation menu, select Billing > Purchase services.

 3. Vyhledejte nebo posouváním najděte předplatné, které chcete koupit.Search or scroll to find the subscription you want to buy. Power BI najdete v části Další kategorie, které by vás mohly zajímat v dolní části stránky.You'll find Power BI under Other categories that might interest you near the bottom of the page. Vyberte odkaz pro zobrazení předplatných Power BI dostupných pro vaši organizaci.Select the link to view the Power BI subscriptions available to your organization.

 4. Vyberte Power BI Pro.Select Power BI Pro.

 5. Na stránce Koupit služby vyberte Koupit.On the Purchase services page, select Buy.

 6. Podle preferované fakturace zvolte Platit měsíčně nebo Zaplatit za celý rok.Choose Pay monthly or Pay for a full year, according to how you want to pay.

 7. V oblasti Kolik položek typu uživatelé chcete? zadejte požadovaný počet licencí a pak vyberte Přejít k pokladně a dokončete transakci.Under How many users do you want? enter the number of licenses to buy, then select Check out now to complete the transaction.

 8. Pokud chcete ověřit nákup, klikněte na Fakturace > Produkty a služby a vyhledejte Power BI Pro.To verify your purchase, go to Billing > Products & services and look for Power BI Pro.

 9. Pokud chcete později přidat další licence, vyhledejte Power BI Pro na stránce Produkty a služby a pak vyberte Přidat nebo odebrat licence.To add more licenses later, locate Power BI Pro on the Products & services page, and then select Add/Remove licenses.

Přiřazení licencí v Centru pro správu Microsoftu 365Assign licenses in the Microsoft 365 admin center

Informace o přiřazování licencí v Centru pro správu Microsoftu 365 najdete v článku Přiřazení licencí k uživatelům.For information about assigning licenses in the Microsoft 365 admin center, see Assign licenses to users.

Pro uživatele typu host si přečtěte článek Přiřazení licencí uživatelům na stránce Licence.For guest users, see Assign licenses to users on the Licenses page. Před přiřazením licencí Pro uživatelům typu host se obraťte na zástupce svého účtu Microsoft, abyste měli jistotu, že splňujete podmínky vaší smlouvy s Microsoftem.Before assigning Pro licenses to guest users, contact your Microsoft account representative to make sure you're in compliance with the terms of your agreement with Microsoft.

Přiřazení licencí na webu Azure PortalAssign licenses in the Azure portal

Licencí Power BI Pro k individuálním uživatelským účtům přiřadíte pomocí tohoto postupu:Follow these steps to assign Power BI Pro licenses to individual user accounts:

 1. Přihlaste se k portálu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

 2. Vyhledejte a vyberte Azure Active Directory.Search for and select Azure Active Directory.

 3. V části Spravovat v nabídce prostředků Azure Active Directory vyberte Licence.Under Manage on the Azure Active Directory resource menu, select Licenses.

 4. V nabídce prostředků Licence – přehled vyberte Všechny produkty a pak vybráním Power BI Pro zobrazte seznam licencovaných uživatelů.Select All products from the Licenses - Overview resource menu, then select Power BI Pro to display the list of licensed users.

 5. Na panelu příkazů vyberte Přiřadit.From the command bar, select + Assign. Na stránce Přiřadit licence nejdřív zvolte uživatele a pak vybráním Možnosti přiřazení aktivujte licenci Power BI Pro pro vybraný uživatelský účet.On the Assign license page, first choose a user, then select Assignment options to turn on a Power BI Pro license for the selected user account.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community