Registrace ke službě Power BI pomocí nové zkušební verze Microsoftu 365Signing up for Power BI with a new Microsoft 365 Trial

Tento článek popisuje alternativní způsob registrace ke službě Power BI, pokud ještě nemáte pracovní nebo školní e-mailový účet.This article describes an alternative way to sign up for the Power BI service, if you don't already have a work or school email account.

Pokud máte problémy s registrací ke službě Power BI pomocí své e-mailové adresy, nejdříve zkontrolujte, jestli je to e-mailová adresa, kterou je možné s Power BI použít.If you're having problems signing up for Power BI with your email address, first make sure it's an email address that can be used with Power BI. Pokud ne, zaregistrujte si zkušební verzi Microsoftu 365 a vytvořte pracovní účet.If that's not successful, sign up for a Microsoft 365 trial and create a work account. Pak tento nový pracovní účet použijte k registraci ke službě Power BI.Then, use that new work account to sign up for the Power BI service. Power BI budete moci používat i po vypršení platnosti zkušební verze Microsoftu 365.You'll be able to use Power BI even after the Microsoft 365 trial expires.

Zaregistrujte se ke zkušební verzi Office v Microsoftu 365Sign up for a Microsoft 365 trial of Office

Zaregistrujte se ke zkušební verzi Microsoftu 365 na webu Microsoft 365.Sign up for a Microsoft 365 trial on the Microsoft 365 web site. Pokud ještě nemáte účet, provede vás Microsoft postupem jeho vytvoření.If you don't already have an account, Microsoft will walk you through the steps to create one. Vzhledem k tomu, že komerční e-mailové účty (například Hotmail a Gmail) nebudou s Microsoftem 365 fungovat, vytvoříte si nový účet, který fungovat bude.Since commercial email accounts (such as Hotmail and Gmail) won't work with Microsoft 365, you'll create a new account that will. Tento e-mailový účet bude mít podobný tvar jako zalan@onmicrosoft.com.That email account will look something like zalan@onmicrosoft.com.

Vyberte Vyzkoušet zdarma.

Pokud vyberete Office 365 E5, bude zkušební verze obsahovat Power BI Pro.If you select Office 365 E5, your trial will include Power BI Pro. Zkušební verze Power BI Pro vyprší ve stejnou dobu jako zkušební verze Office 365 E5 – v současnosti je to po 30 dnech.The Power BI Pro trial will expire at the same time as your Office 365 E5 trial, which is currently 30 days. Pokud místo toho vyberete Office 365 E3, budete si moct zaregistrovat Power BI jako bezplatný uživatel a upgradovat na verzi Pro s 60denní zkušební verzí.If, instead, you select Office 365 E3, you'll be able to sign up for Power BI as a free user and upgrade to Pro for a 60-day trial.

 1. Zadejte e-mailovou adresu.Enter your email address. Microsoft vás bude informovat, jestli bude tato e-mailová adresa fungovat s Microsoftem 365 nebo jestli si budete muset vytvořit novou e-mailovou adresu.Microsoft will let you know if that email address will work with Microsoft 365 or if you'll need to create a new email address. Úvodní stránka

  Pokud potřebujete novou e-mailovou adresu, provede vás Microsoft jednotlivými kroky.If you need a new email address, Microsoft will walk you through the steps. První krokem je vytvoření nového účtu.First step, creating a new account. Vyberte Nastavte si účet.Select Set up account.

  Zvolte registraci nového účtu.

 2. Zadejte podrobnosti o novém účtu.Enter details about the new account.

  Vytvoření pracovního nebo školního účtu

 3. Vytvořte si novou e-mailovou adresu a heslo.Create your new email address and password. Vytvořte si nové přihlašovací jméno, které bude mít podobný tvar jako you@yourcompany.onmicrosoft.com.Create a new sign-in name that looks like you@yourcompany.onmicrosoft.com. Toto jsou přihlašovací údaje, které budete používat s novým pracovním nebo školním účtem a s Power BI.This is the sign-in you'll use with your new work or school account and with Power BI.

  Snímek obrazovky s možnostmi vytvoření obchodní identity

 4. A je to!That's it! Teď máte e-mailovou adresu, se kterou se můžete zaregistrovat ke službě Power BI.You now have an email address that you can use to sign up for Power BI. Přejděte na článek Registrace ke službě Power BI jako jednotlivec.Head on over to Sign up for the Power BI service as an individual

  Zadání kontaktních informací

  Možná budete muset čekat, než se vytvoří nový tenant.You may have to wait while your new tenant gets created.

Důležité informaceImportant considerations

Pokud máte problémy s přihlášením pomocí nového účtu, zkuste použít anonymní relaci prohlížeče.If you have any issues signing in with the new account, try using a private browser session.

Pomocí této metody registrace vytvoříte nového tenanta organizace a budete jeho správcem.By using this signup method, you are creating a new organizational tenant and you'll become the administrator of the tenant. Další informace najdete v tématu Co je správa Power BI.For more information, see What is Power BI administration?. Do svého tenanta můžete přidat nové uživatele a potom s nimi něco sdílet, jak je popsáno v dokumentaci ke správě Microsoftu 365.You can add new users to your tenant, then share with them, as described in the Microsoft 365 admin documentation.

Další krokyNext steps

Co je správa Power BI?What is Power BI administration?
Správa licencí Power BI ve vaší organizaciPower BI licensing in your organization
Registrace jednotlivců ke službě Power BISigning up for Power BI as an individual

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community