Nejčastější dotazy pro zákazníky Power BI pro německý cloudFrequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers

Služba Power BI má k dispozici verzi pro zákazníky v rámci Evropské unie / evropské dohody o volném obchodu (EU/EFTA), často označovanou jako Microsoft Cloud Deutschland (MCD).The Power BI service has a version available for European Union/European Free Trade Agreement (EU/EFTA) customers, often referred to as Microsoft Cloud Deutschland (MCD). Verze služby Power BI popisovaná v tomto článku je specifická pro zákazníky v rámci EU/EFTA a je samostatná a odlišná od komerční verze služby Power BI nebo služeb Power BI poskytovaných zákazníkům ze státní správy.The Power BI service version discussed in this article is specific to EU/EFTA customers, and is separate and different from the commercial version of the Power BI service, or Power BI services provided to government customers.

Snímek obrazovky s domovskou stránkou služby Microsoft Power BI Germany

Otázky a odpovědiQuestions and answers

Následující otázky a odpovědi obsahují důležité informace pro službu Power BI Pro v Microsoft Cloud Deutschland (MCD). To je cloud služby Power BI speciálně pro zákazníky v rámci EU/EFTA.The following questions and answers provide important information for Power BI Pro Service in Microsoft Cloud Deutschland (MCD), which is the Power BI service cloud specifically provided for EU/EFTA customers.

 1. Co je služba Power BI pro německý cloud?What is the Power BI service for Germany Cloud?

  Služba Power BI pro zákazníky v rámci EU/EFTA, označovaná také jako Microsoft Cloud Deutschland (MCD), je cloud vyhovující požadavkům EU/EFTA se službou Power BI dodávanou z německých datových center.The Power BI service for EU/EFTA customers, also referred to as Microsoft Cloud Deutschland (MCD), is an EU/EFTA compliant cloud with the Power BI service delivered from German datacenters. Všechna data zákazníků ve službě Power BI pro cloud EU/EFTA jsou uložená v Německu u společnosti T-Systems, která funguje jako nezávislý německý správce dat. Fyzický a logický přístup k datům podléhá německým zákonům.All customer data in the Power BI service for EU/EFTA cloud is stored at rest in Germany with T-Systems working as the independent German data trustee, and with physical and logical access to data controlled by German law. Služba Power BI pro cloud EU/EFTA vyžaduje oddělený účet odlišný od komerční verze služby Power BI.The Power BI service for EU/EFTA cloud requires a distinct and separate account from the commercial version of the Power BI service. Další informace o Microsoft Cloud Deutschland najdete zde.Learn more about Microsoft Cloud Deutschland here.

 2. Kde najdu ceny a informace o registraci pro německý cloud Power BI?Where can I find pricing and sign up information for the Power BI Germany Cloud?

  Hodně informací včetně těch o cenách najdete na domovské stránce německého cloudu Power BI.You can find lots of information on the Power BI Germany Cloud home page, including pricing information. Na této stránce najdete také odkaz na registraci 30denní zkušební verze služby Power BI Pro s 25 uživatelskými licencemi.On that page, you can also find a link to sign up for Power BI Pro service 30-Day trial with 25 user licenses. Při registraci zkušební verze máte možnost si podle potřeby zakoupit nebo přidat další licence.As part of trial sign-up, you have an option to purchase or add additional licenses as needed. Nabízíme také ceny pro Enterprise Agreement (EA), státní správu a neziskové organizace.We also offer Enterprise Agreement (EA), Government, and non-profit pricing. Další podrobnosti vám sdělí zástupce Microsoftu pro zákazníky.Contact your Microsoft customer representative for more details.

 3. Mám klienta pro německý cloud v rámci předplatného Azure Germany nebo Office 365 Germany. Můžu se pomocí existujícího klienta přihlásit k Power BI Germany?I have a Germany Cloud tenant as part of Azure Germany and/or Office 365 Germany subscriptions. Can I use the existing tenant to sign up for Power BI Germany?

  Yes.Yes. V rámci procesu registrace budete mít možnost přihlásit se pomocí existujícího účtu správce německého cloudu a přidat licence služby Power BI Pro k existujícímu klientovi v německém cloudu.As part of the sign up process, you'll have an option to login with an existing Germany Cloud administrator account, and add the Power BI Pro service licenses to your existing tenant in the Germany Cloud. Upozorňujeme, že klienti a uživatelské účty německého cloudu se liší od služby Power BI pro německý cloud.Note that Germany Cloud tenants and user accounts are different from the Power BI service for Germany cloud.

 4. Je ve službě Power BI pro německý cloud bezplatná služba?Is there a free service in the Power BI service for Germany cloud?

  No.No. Ve službě Power BI pro německý cloud nenabízíme verze s bezplatnou licencí.We don't offer free license versions in the Power BI service for Germany cloud. Můžete se ale zaregistrovat k nabídce bezplatného Power BI v našem veřejném cloudu, pokud bezplatná nabídka Power BI splňuje vaše obchodní potřeby.However, we encourage you to sign up for Power BI free offering in our public cloud if your business needs are met with the Power BI free offering.

 5. Můžu se službou Power BI pro německý cloud používat Power BI Desktop, Power BI Mobile, místní bránu dat a Publisher pro Excel?Can I use Power BI Desktop, Power BI Mobile, On-premises data gateway and Publisher for Excel with the Power BI service for Germany cloud?

  Yes.Yes. Aktualizovali jsme naše klientské produkty Power BI, aby bezproblémově fungovaly se službou Power BI pro německý cloud.We've updated our Power BI client products to seamlessly work with the Power BI service for Germany cloud. Přihlaste se pomocí účtu služby Power BI pro německý cloud, abyste mohli stejné klientské produkty začít používat se službou Power BI pro německý cloud.Please login with your Power BI service for Germany cloud account to start using the same client products with Power BI service for Germany cloud. Nejnovější verzi klientských produktů si můžete stáhnout z těchto míst:You can download the latest version of client products from the following locations:

 6. Existují nějaká omezení funkcí služby Power BI pro německý cloud?Are there any feature limitations of the Power BI service for Germany cloud?

  Aktuálně nejsou ve službě Power BI pro německý cloud k dispozici tyto funkce:The following service features are currently not available in Power BI service for Germany cloud:

  • Publikování na webuPublish to Web
  • Mapy ArcGIS od EsriArcGIS maps by Esri
  • Power BI Embedded (oddělené měřené licencování pro nezávislé výrobce softwaru, bude v budoucnu nabízeno prostřednictvím Microsoft Azure Germany)Power BI Embedded (separate metered ISV licensing, will be offered through Microsoft Azure Germany in the future)
  • Protokolování aktivitActivity logging
 7. Kde najdu konfigurační informace služby Power BI pro německý cloud pro použití a integraci v mých aplikacích?Where can I find the Power BI service for Germany cloud specific configuration information for use and integration in my applications?

  Naše ukázky vkládání SaaS pro vývojáře jsme aktualizovali o konfigurační informace specifické pro německý cloud a další cloudy Power BI.We updated our SaaS Embedding developer samples with Germany and other Power BI clouds specific configuration information. Koncové body konfigurací pro konkrétní cloudy najdete v ukázkách ve složce Cloud Configs.Look at the Cloud Configs folder in samples for cloud-specific configuration end points. Následující tabulka uvádí různé koncové body konfigurací pro službu Power BI pro německý cloud (a veřejný cloud pro srovnání).The following table lists various configuration end points for the Power BI service for Germany cloud (and Public Cloud for cross-reference).

Název koncového bodu a použitíEndpoint name and/or Usage URL služby Power BI pro německý cloudPower BI service for Germany cloud URL Ekvivalentní URL ve veřejném cloudu (pro srovnání)Equivalent URL in Public Cloud (for cross-reference)
Domovská stránka, registrace a přihlášeníHome Page, Sign Up and Sign In https://powerbi.microsoft.com/power-bi-germany/ https://powerbi.microsoft.com/
Přímé přihlášení ke službě Power BIPower BI Service direct sign in https://app.powerbi.de/?noSignUpCheck=1 https://app.powerbi.com/?noSignUpCheck=1
Rozhraní API službyService API https://api.powerbi.de/ https://api.powerbi.com/
Portál Office pro správu uživatelských licencí, stav služby a žádosti správců o podporuOffice Portal for user license management, service health status and support requests by administrators https://portal.office.de/ https://portal.office.com/
Identifikátor URI (autorita) služby Azure Active DirectoryAzure Active Directory Authority Uri https://login.microsoftonline.de/common/oauth2/authorize/ https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize/
Identifikátor Uri prostředků služby Power BIPower BI Service Resource Uri https://app.powerbi.com/apps
Knihovna vizuálů Power BIPower BI visuals Library https://app.powerbi.de/visuals/ https://app.powerbi.com/visuals/
Registrace aplikace pro Power BI (pro Embedded)Register an Application for Power BI (For Embedded) https://app.powerbi.de/apps https://app.powerbi.com/apps
Azure Portal (pro Embedded)Azure portal (For Embedded) https://portal.microsoftazure.de/ https://portal.azure.com/
KomunitaCommunity https://community.powerbi.com/ https://community.powerbi.com/

Další krokyNext steps

Existuje spousta věcí, které můžete s Power BI dělat.There are all sorts of things you can do with Power BI. Další informace včetně článku, který ukazuje, jak se ke službě zaregistrovat, najdete v těchto zdrojích:For more information and learning, including an article that shows you how to sign up for the service, check out the following resources: