Oznámení o přerušení dostupnosti službyService interruption notifications

Je důležité, abyste měli přehled o dostupnosti důležitých podnikových aplikací.It's important to have insight to availability of your mission-critical business applications. Power BI poskytuje oznámení o incidentech, takže můžete volitelně dostávat e-maily, pokud dojde k přerušení nebo snížení výkonu služby Power BI.Power BI provides incident notification so you can optionally receive emails if there's a service disruption or degradation. Ačkoli díky smlouvě SLA (smlouva o úrovni služeb) pro Power BI zaručující 99,9% provozuschopnost jsou tyto situace vzácné, chceme vás o nich informovat.While the Power BI 99.9% service level agreement (SLA) makes these occurrences rare, we want to ensure that you're kept informed. Následující screenshot zobrazuje typ e-mailu, který budete dostávat, pokud povolíte oznámení:The following screenshot shows the type of email you'll receive if you enable notifications:

E-mail s oznámením o aktualizacích

V současnosti posíláme e-maily u následujících scénářů týkajících se spolehlivosti:At this time, we send emails for the following reliability scenarios:

 • Spolehlivost otevírání sestavOpen report reliability
 • Spolehlivost aktualizací modelůModel refresh reliability
 • Spolehlivost aktualizací dotazůQuery refresh reliability

Oznámení se posílají, když se výrazněji zpožďují uživatelské operace typu otevírání sestav, aktualizace datových sad nebo provádění dotazů.Notifications are sent when there's an extended delay in operations like opening reports, dataset refresh, or query executions. Po vyřešení incidentu obdržíte další e-mail.After an incident is resolved, you receive a follow-up email.

Poznámka

Tato funkce je momentálně k dispozici pouze pro kapacity v Power BI Premium.This feature is currently available only for capacities in Power BI Premium. Pro sdílenou nebo vloženou kapacitu k dispozici není.It's not available for shared or embedded capacity.

Oznámení o kapacitě a spolehlivostiCapacity and reliability notifications

Pokud se u kapacity Power BI Premium vyskytnou delší doby vysokého využití prostředků, které můžou mít dopady na spolehlivost, pošle se e-mail s oznámením.When a Power BI Premium capacity is experiencing extended periods of high resource use that potentially impacts reliability, a notification email is sent. Příkladem takových dopadů můžou být výrazná zpoždění při operacích, jako je otevření sestavy, aktualizace datové sady nebo provádění dotazů.Examples of such impacts include extended delays in operations such as opening a report, dataset refresh, and query executions.

E-mail s oznámením obsahuje informace o důvodu vysokého využití prostředků, včetně následujících podrobností:The notification email provides information about the reason for the high resource usage, including the following details:

 • ID datové sady zodpovědné za vysoké využití prostředkůDataset ID of the responsible dataset
 • Typ operaceOperation type
 • Čas procesoru spojený s vysokým využitím prostředku.CPU time associated with the high resource usage. Tady je definice času procesoru ve Wikipedii.Here's the definition of CPU time in Wikipedia.

Power BI také pošle e-mailová oznámení při zjištění přetížení u kapacity Power BI Premium.Power BI also sends email notifications when an overload in a Power BI Premium capacity is detected. E-mail vysvětluje, jaký je pravděpodobný důvod přetížení, které operace během posledních 10 minut přetížení způsobily a jak bylo přetížení velké.The email explains the likely reason for the overload, which operations generated the load in the previous 10 minutes, and how much load each operation generated.

Pokud máte více kapacit Premium, bude e-mail obsahovat informace o těchto kapacitách v období přetížení.If you have more than one Premium capacity, the email includes information about those capacities during the overloaded period. Tyto informace vám pomohou zvážit, zda je vhodné pracovní prostory, které obsahují položky náročné na prostředky, přesunout do kapacit s nejnižším vytížením.This info helps you consider moving the workspaces containing resource-intensive items to capacities with the least load.

E-mailová oznámení o přetížení se posílají, jenom když se aktivuje prahová hodnota přetížení.Overload email notifications are only sent when an overload threshold is triggered. Pokud se zatížení této kapacity Premium vrátí na úroveň, která není přetížená, další e-mail vám už nepřijde.You won't receive a second email when the load on that Premium capacity returns to non-overloaded levels.

Následující obrázek ukazuje příklad e-mailu s oznámením:The following image shows an example notification email:

E-mail s oznámením o přetížení kapacity

Povolení oznámeníEnable notifications

Správce Power BI povoluje oznámení na portálu pro správu:A Power BI admin enables notifications in the admin portal:

 1. Identifikujte nebo vytvořte skupinu zabezpečení s podporou e-mailů, která by měla dostávat oznámení.Identify or create an email-enabled security group that should receive notifications.

 2. Na portálu pro správu vyberte Nastavení klienta.In the admin portal, select Tenant settings. V části Nastavení nápovědy a podpory rozbalte položku Dostávat e-mailová oznámení pro výpadky nebo incidenty služby.Under Help and support settings, expand Receive email notifications for service outages or incidents.

 3. Povolte oznámení, zadejte skupinu zabezpečení a vyberte Použít.Enable notifications, enter a security group, and select Apply.

  Povolení oznámení služeb

Poznámka

Power BI odesílá oznámení z účtu no-reply-powerbi@microsoft.com.Power BI sends notifications from the account no-reply-powerbi@microsoft.com. Ujistěte se, že je tento účet přidán do seznamu bezpečných odesílatelů, aby oznámení nekončila ve složce nevyžádané pošty.Ensure that this account is added to your safe sender list so that notifications don't end up in a junk email folder.

Stav služby v Microsoftu 365Service health in Microsoft 365

Tento článek popisuje, jak nastavit oznámení služby přes Power BI.This article describes how to receive service notifications through Power BI. Stav služby Power BI můžete také monitorovat prostřednictvím Microsoftu 365.You can also monitor Power BI service health through Microsoft 365. Přihlaste se k odběru e-mailových oznámení o stavu služby v Microsoftu 365.Opt in to receive email notifications about service health from Microsoft 365. Další informace najdete v článku, který popisuje, jak zkontrolovat stav služby v Microsoftu 365.Learn more in How to check Microsoft 365 service health.

Další krokyNext steps

Možnosti podpory pro Power BI Pro a Power BI PremiumPower BI Pro and Power BI Premium support options

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try the Power BI Community