Ochrana dat v Power BIData protection in Power BI

PřehledOverview

Power BI hraje klíčovou roli v poskytování analytických přehledů všem uživatelům v organizaci, kteří je potřebují.Power BI plays a key role in bringing data insights to everyone in an organization. Jak se ale data stávají dostupnějšími pro informované rozhodování, roste i riziko jejich nežádoucího nasdílení nebo zneužití informací se zásadním významem pro firmu.However, as data becomes more accessible to inform decisions, risk of accidental oversharing or misuse of business-critical information increases.

Microsoft nabízí špičkové možnosti zabezpečení, které vám pomůžou ochránit zákazníky před hrozbami.Microsoft has world-class security capabilities to help protect customers from threats. Více než 3500 výzkumníků v oblasti zabezpečení a sofistikované AI modely procházejí v Microsoftu každý den více než 6,5 bilionu signálů s cílem ochránit zákazníky před hrozbami.Over 3,500 security researchers along with sophisticated AI models reason every day over 6.5+ trillion signals globally to help protect customers against threats at Microsoft.

Funkce ochrany dat v Power BI navazují na silné stránky Microsoftu v oblasti zabezpečení. Zákazníci díky nim můžou všem uživatelům poskytnout efektivní Power BI a zároveň lépe ochránit svá data bez ohledu na to, jak nebo kde se k nim přistupuje.Data protection capabilities in Power BI build on Microsoft’s strengths in security and enable customers to empower every user with Power BI and better protect their data no matter how or where it is accessed.

Funkce ochrany dat v Power BI umožňují:With Power BI's data protection capabilities you can:

  • Klasifikovat a označovat citlivá data v Power BI pomocí popisků citlivosti služby Microsoft Information Protection, které se používají v Office a dalších produktech MicrosoftClassify and label sensitive Power BI data using Microsoft Information Protection sensitivity labels used in Office and other Microsoft products.
  • Vynucovat zásady správného řízení i po exportu obsahu Power BI do Excelu, PowerPointu, PDF a dalších podporovaných exportních formátů, aby byla zajištěna jejich ochrana i potom, co opustí Power BIEnforce governance policies even when Power BI content is exported to Excel, PowerPoint, PDF, and other supported export formats to help ensure data is protected even when it leaves Power BI.
  • Monitorovat aktivity uživatelů u citlivých dat v reálném čase a chránit je prostřednictvím výstrah, monitorování relací a zmírňování rizik pomocí Cloud App SecurityMonitor and protect user activity on sensitive data in real time with alerts, session monitoring, and risk remediation using Cloud App Security.
  • Poskytnout potřebné možnosti správcům zabezpečení, kteří používají sestavy ochrany dat a funkce pro prošetřování zabezpečení v rámci Microsoft Cloud App Security ke zvýšení dohledu nad organizacíEmpower security administrators who use data protection reports and security investigation capabilities with Microsoft Cloud App Security to enhance organizational oversight.

Přečtěte si další informace o popiscích citlivosti v rámci Microsoft Information Protection a o Cloud App Security.Read more about Microsoft Information Protection sensitivity labels and Cloud App Security.

Další krokyNext steps