Privátní propojení pro přístup k Power BIPrivate links for accessing Power BI

V Power BI můžete nakonfigurovat koncový bod, který organizace použije k soukromému přístupu k Power BI.In Power BI, you can configure and use an endpoint that enables your organization to access Power BI privately. Pokud chcete konfigurovat privátní propojení, musíte být správcem Power BI, který má v Azure oprávnění vytvářet a konfigurovat prostředky, jako jsou virtuální počítače (VM) a virtuální sítě (V-Net).To configure private links you must be a Power BI administrator, and have permissions in Azure to create and configure resources such as Virtual Machines (VMs) and Virtual Networks (V-Net).

Tento postup vám umožní použít privátní propojení k bezpečnému přístupu k Power BI:The steps that enable you to securely access Power BI from private links are:

 1. Povolení privátních propojení pro Power BIEnable private links for Power BI
 2. Vytvoření prostředku Power BI na webu Azure PortalCreate a Power BI resource in the Azure portal
 3. Vytvoření virtuální sítěCreate a virtual network
 4. Vytvořit virtuální počítačCreate a virtual machine (VM)
 5. Vytvoření privátního koncového boduCreate a private endpoint
 6. Připojení k virtuálnímu počítači přes vzdálenou plochu (RDP)Connect to a VM using Remote Desktop (RDP)
 7. Privátní přístup k Power BI z virtuálního počítačeAccess Power BI privately from the virtual machine
 8. Zakázání veřejného přístupu k Power BIDisable public access for Power BI

V následujících oddílech najdete ke každému kroku další informace.The following sections provide additional information for each step.

Nejprve se na webu app.powerbi.com přihlaste k Power BI jako správce a přejděte na portál pro správu.To get started, log in into Power BI at app.powerbi.com as an administrator, and navigate to the Admin portal. Vyberte Nastavení klienta, posuňte se na Pokročilé funkce pro práci v síti a přepněte přepínač Azure Private Link do polohy zapnuto (je to vidět na následujícím obrázku).Select Tenant settings and scroll to the Advanced Networking, then toggle the radio button to turn on Azure Private Link, as shown in the following image.

Konfigurace privátního propojení pro vašeho klienta trvá přibližně 15 minut a zahrnuje konfiguraci samostatného plně kvalifikovaného názvu domény (FQDN) klienta, aby bylo možné soukromě komunikovat se službami Power BI.It takes approximately 15 minutes to configure a private link for your tenant, which includes configuring a separate FQDN for the tenant in order to communicate privately with Power BI services.

Zapnutí služby Azure Private Link

Po dokončení můžete přejít k dalšímu kroku.Once completed, you can move on to the next step.

Vytvoření prostředku Power BI na webu Azure PortalCreate a Power BI resource in the Azure portal

Dále se přihlaste na Azure Portal, kde ze šablony Azure vytvoříte prostředek Power BI.Next, sign into the Azure portal and create a Power BI resource, using an Azure Template. Prostředek Power BI vytvoříte tak, že nahradíte parametry ukázkové šablony ARM, které jsou v následující tabulce.Replace the parameters in the ARM template example, shown in the following table, to create a Power BI resource.

ParametrParameter HodnotaValue
<resource-name> myPowerBIResourcemyPowerBIResource
<tenant-object-id> 52d40f65-ad6d-48c3-906f-1ccf598612d452d40f65-ad6d-48c3-906f-1ccf598612d4

Vytvoření šablony ARMCreate the ARM template

{
 "$schema": "http://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {},
 "resources": [
   {
     "type":"Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI",
     "apiVersion": "2020-06-01",
     "name" : "<resource-name>",
     "location": "global",
     "properties" : 
     {
        "tenantId": "<tenant-object-id>"
     }
   }
 ]
}

V zobrazeném dialogovém okně zaškrtněte políčko, že souhlasíte s podmínkami a ujednáními, a vyberte Koupit.In the dialog that appears, select the checkbox to agree to the terms and conditions, and then select Purchase.

Odsouhlasení podmínek a ujednání a následný nákup šablony

Vytvoření virtuální sítěCreate a virtual network

V dalším kroku vytvoříte virtuální síť a podsíť.The next step is to create a virtual network and subnet. Virtuální síť a podsíť vytvoříte tak, že ukázkové parametry v následující tabulce nahradíte vlastními hodnotami.Replace the sample parameters in the table below with your own to create a virtual network and subnet.

ParametrParameter HodnotaValue
<resource-group-name> myResourceGroupmyResourceGroup
<virtual-network-name> myVirtualNetworkmyVirtualNetwork
<region-name> USA – středCentral US
<IPv4-address-space> 10.1.0.0/1610.1.0.0/16
<subnet-name> mySubnetmySubnet
<subnet-address-range> 10.1.0.0/2410.1.0.0/24
 1. V levém horním rohu obrazovky vyberte Vytvořit prostředek > Sítě > Virtuální síť nebo do vyhledávacího pole zadejte Virtuální síť.On the upper-left side of the screen, select Create a resource > Networking > Virtual network or search for Virtual network in the search box.

 2. V dialogovém okně Vytvořit virtuální síť zadejte nebo vyberte na kartě Základy následující údaje:In Create virtual network enter or select the following information in the Basics tab:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Podrobnosti o projektuProject details
  PředplatnéSubscription Vyberte své předplatné Azure.Select your Azure Subscription
  Skupina prostředkůResource Group Vyberte Vytvořit nový, zadejte <resource-group-name> a vyberte OK nebo vyberte stávající <resource-group-name> na základě parametrů.Select Create new, enter <resource-group-name>, then select OK, or select an existing <resource-group-name> based on parameters.
  Podrobnosti o instancíchInstance details
  NameName Zadejte <virtual-network-name>.Enter <virtual-network-name>
  RegionRegion Vyberte <region-name>Select <region-name>

  Na následujícím obrázku je karta Základy.The following image shows the Basics tab.

  Vytvoření virtuální sítě, karta Základy

 3. Dále vyberte kartu IP adresy nebo na konci formuláře vyberte Další: tlačítko IP adresy.Next, select the IP Addresses tab or select the Next: IP Addresses button at the bottom of the form. Na kartě IP adresy zadejte následující informace:In the IP Addresses tab, enter the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Adresní prostor protokolu IPv4IPv4 address space Zadejte <IPv4-address-space>.Enter <IPv4-address-space>

  Vytvoření virtuální sítě, karta IP adresy

 4. V poli Název podsítě zaškrtněte slovo výchozí a v dialogovém okně Upravit podsíť zadejte následující údaje:In Subnet name select the word default, and in Edit subnet, enter the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Název podsítěSubnet name Zadejte <subnet-name>.Enter <subnet-name>
  Rozsah adres podsítěSubnet address range Zadejte <subnet-address-range>.Enter <subnet-address-range>

  Vytvoření virtuální sítě, karta Upravit podsíť

 5. Vyberte Uložit a pak vyberte kartu Zkontrolovat a vytvořit nebo vyberte tlačítko Zkontrolovat a vytvořit.Then select Save, and then select the Review + create tab, or select the Review + create button.

 6. Potom vyberte Vytvořit.Then, select Create.

Po dokončení těchto kroků můžete podle popisu v další části vytvořit virtuální počítač.Once you've completed these steps, you can create a virtual machine (VM), as described in the next section.

Vytvořit virtuální počítačCreate a virtual machine (VM)

V dalším kroku vytvoříte virtuální síť a podsíť, která hostuje virtuální počítač.The next step is to create virtual network, and the subnet to host the virtual machine (VM).

 1. V levém horním rohu obrazovky webu Azure Portal vyberte Vytvořit prostředek > Výpočetní prostředky > Virtuální počítač.On the upper-left side of the screen in your Azure portal, select Create a resource > Compute > Virtual Machine.

 2. Na kartě Vytvořit virtuální síť – Základy zadejte nebo vyberte následující údaje:In Create a virtual machine - Basics enter or select the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Podrobnosti o projektuProject details
  PředplatnéSubscription Vyberte své předplatné Azure.Select your Azure Subscription
  Skupina prostředkůResource Group Vyberte skupinu myResourceGroup, kterou jste vytvořili v předchozí části.Select myResourceGroup which you created in the previous section.
  Podrobnosti o instancíchInstance details
  NameName Zadejte myVm.Enter myVm
  RegionRegion Vyberte USA – střed.Select Central US
  Možnosti dostupnostiAvailability options Nechte vybranou výchozí možnost Nevyžaduje se žádná redundance infrastruktury.Leave the default No infrastructure redundancy required
  ImageImage Vyberte Windows 10 Pro.Select Windows 10 Pro
  VelikostSize Nechte vybranou výchozí možnost Standard DS1 v2.Leave the default Standard DS1 v2
  ÚČET SPRÁVCEADMINISTRATOR ACCOUNT
  Uživatelské jménoUsername Zadejte vámi vybrané uživatelské jméno.Enter a username of your choosing
  HesloPassword Zadejte libovolné heslo.Enter a password of your choosing. Heslo musí obsahovat nejméně 12 znaků a musí vyhovovat definovaným požadavkům na jeho složitost.The password must be at least 12 characters long and meet the defined complexity requirements
  Potvrdit hesloConfirm Password Znovu zadejte heslo.Reenter password
  PRAVIDLA PORTŮ PRO PŘÍCHOZÍ SPOJENÍINBOUND PORT RULES
  Veřejné příchozí portyPublic inbound ports Nechte vybranou výchozí možnost Žádné.Leave the default None
  UŠETŘETE PENÍZESAVE MONEY
  Máte už licenci na Windows?Already have a Windows license? Nechte vybranou výchozí možnost Ne.Leave the default No
 3. Pak vyberte Další: Disky.Then select Next: Disks

 4. V okně Vytvořit virtuální počítač – Disky nechte vybrané výchozí hodnoty a vyberte Další: Sítě.In Create a virtual machine - Disks, leave the defaults and select Next: Networking.

 5. V okně Vytvořit virtuální počítač – Sítě vyberte následující údaje:In Create a virtual machine - Networking, select the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Virtuální síťVirtual network Nechte vybraný výchozí název MyVirtualNetwork.Leave the default MyVirtualNetwork
  Adresní prostorAddress space Nechte vybranou výchozí hodnotu 10.1.0.0/24.Leave the default 10.1.0.0/24
  PodsíťSubnet Nechte vybranou výchozí hodnotu mySubnet (10.1.0.0/24) .Leave the default mySubnet (10.1.0.0/24)
  Veřejná IP adresaPublic IP Nechte vybranou výchozí hodnotu (new) myVm-ip.Leave the default (new) myVm-ip
  Veřejné příchozí portyPublic inbound ports Vyberte Povolit vybrané.Select **Allow selected **
  Vyberte příchozí portySelect inbound ports Vyberte Protokol RDP.Select RDP
 6. Vyberte Zkontrolovat a vytvořit.Select Review + create. Budete přesměrováni na stránku Zkontrolovat a vytvořit, kde Azure ověří konfiguraci.You're taken to the Review + create page where Azure validates your configuration.

 7. Jakmile se zobrazí zpráva Ověření proběhlo úspěšně, vyberte Vytvořit.When you see the Validation passed message, select Create.

Vytvoření privátního koncového boduCreate a private endpoint

V dalším kroku, popsaném v této části, vytvoříte privátní koncový bod Power BI.The next step, which is described in this section, is to create a private endpoint for Power BI.

 1. V levém horním rohu obrazovky webu Azure Portal vyberte Vytvořit prostředek > Sítě > Centrum Private Link (Preview) .On the upper-left side of the Azure portal screen Create a resource > Networking > Private Link Center (Preview).

 2. V okně Centrum Private Link – Přehled vyberte v nabídce Sestavit privátní připojení ke službě možnost Vytvořit privátní koncový bod.In Private Link Center - Overview, on the option to Build a private connection to a service, select Create private endpoint.

 3. V okně Vytvořit privátní koncový bod – Základy zadejte nebo vyberte následující údaje:In Create a private endpoint (Preview) - Basics enter or select the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Podrobnosti o projektuProject details
  PředplatnéSubscription Vyberte své předplatné Azure.Select your Azure Subscription
  Skupina prostředkůResource Group Vyberte myResourceGroup.Select myResourceGroup. Tuto skupinu jste vytvořili v předchozí části.You created this in the previous section
  Podrobnosti o instancíchInstance details
  NameName Zadejte myPrivateEndpoint.Enter myPrivateEndpoint. Pokud už byl název použit, vytvořte jedinečný název.If this name is taken, create a unique name
  RegionRegion Vyberte USA – střed.Select Central US

  Na následujícím obrázku je okno Vytvořit privátní koncový bod – Základy.The following image shows the Create a private endpoint - Basics window.

  Vytvoření privátního koncového bodu, základy

 4. Jakmile jsou informace kompletní, vyberte Další: Prostředek a na stránce Vytvořit privátní koncový bod – Prostředek zadejte nebo vyberte následující údaje:Once that information is complete, select Next: Resource and in the Create a private endpoint - Resource page, enter or select the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  Způsob připojeníConnection method Vyberte, že se chcete připojit k prostředku Azure v adresáři.Select connect to an Azure resource in my directory
  PředplatnéSubscription Vyberte své předplatné.Select your subscription
  Typ prostředkuResource type Vyberte Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI.Select Microsoft.PowerBI/privateLinkServicesForPowerBI
  ProstředekResource myPowerBIResourcemyPowerBIResource
  Cílový dílčí prostředekTarget sub-resource TenantTenant

  Na následujícím obrázku je okno Vytvořit privátní koncový bod – Prostředek.The following image shows the Create a private endpoint - Resource window.

  Vytvoření privátního koncového bodu, prostředek

 5. Jakmile správně zadáte informace, vyberte Další: Konfigurace a v okně Vytvořit privátní koncový bod (Preview) – Konfigurace zadejte nebo vyberte následující údaje:Once that information is properly input, select Next: Configuration and in the Create a private endpoint (Preview) - Configuration and enter or select the following information:

  NastaveníSettings HodnotaValue
  SÍTĚNETWORKING
  Virtuální síťVirtual network Vyberte myVirtualNetwork.Select myVirtualNetwork
  PodsíťSubnet Vyberte mySubnet.Select mySubnet
  INTEGRACE S PRIVÁTNÍM DNSPRIVATE DNS INTEGRATION
  Integrovat s privátní zónou DNSIntegrate with private DNS zone Vyberte Ano.Select Yes
  Zóna Privátního DNSPrivate DNS Zone VyberteSelect
  (New)privatelink.analysis.windows.net(New)privatelink.analysis.windows.net
  (New)privatelink.pbidedicated.windows.net(New)privatelink.pbidedicated.windows.net
  (New)privatelink.tip1.powerquery.microsoft.com(New)privatelink.tip1.powerquery.microsoft.com

  Na následujícím obrázku je okno Vytvořit privátní koncový bod – Konfigurace.The following image shows the Create a private endpoint - Configuration window.

  Vytvoření privátního koncového bodu, konfigurace

  Dále vyberte Zkontrolovat a vytvořit. Zobrazí se stránka Zkontrolovat a vytvořit, kde Azure ověří konfiguraci.Next select Review + create, which displays the Review + create page where Azure validates your configuration. Jakmile se zobrazí zpráva Ověření proběhlo úspěšně, vyberte Vytvořit.When you see the Validation passed message, select Create.

Připojení k virtuálnímu počítači přes vzdálenou plochu (RDP)Connect to a VM using Remote Desktop (RDP)

Jakmile vytvoříte virtuální počítač, který jste nazvali myVM, připojte se k němu z internetu. Použijte následující postup:Once you've created your virtual machine, called myVM, connected to it from the Internet using the following steps:

 1. Na portálu zadejte na panelu hledání myVm.In the portal's search bar, enter myVm.
 2. Klikněte na tlačítko Připojit.Select the Connect button. Jakmile vyberete tlačítko Připojit, otevře se okno Připojit k virtuálnímu počítači.Once you select the Connect button, Connect to virtual machine opens.
 3. Vyberte Stáhnout soubor RDP.Select Download RDP File. Azure vytvoří soubor protokolu RDP (.rdp) a stáhne ho do vašeho počítače.Azure creates a Remote Desktop Protocol (.rdp) file and downloads it to your computer.
 4. Otevřete stažený soubor .rdp.Open the downloaded .rdp file.
 5. Pokud se zobrazí výzva, vyberte Připojit.If prompted, select Connect.
 6. Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste zadali při vytváření virtuálního počítače v předchozím kroku.Enter the username and password you specified when creating the VM in the previous step.
 7. Vyberte OK.Select OK.
 8. Během procesu přihlášení se může zobrazit upozornění certifikátu.You may receive a certificate warning during the sign-in process. Pokud se zobrazí upozornění na certifikát, vyberte Ano nebo Pokračovat.If you receive a certificate warning, select Yes or Continue.

Privátní přístup k Power BI z virtuálního počítačeAccess Power BI privately from the VM

Dalším krokem je získání privátního přístupu k Power BI z virtuálního počítače, který jste vytvořili v předchozím kroku. Postupujte takto:The next step is to access Power BI privately, from the virtual machine you created in the previous step, using the following steps:

 1. Na vzdálené ploše virtuálního počítače myVM otevřete PowerShell.In the Remote Desktop of myVM, open PowerShell.

 2. Zadejte nslookup 52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net.Enter nslookup 52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net.

 3. Zobrazí se zpráva podobná této:You'll receive a message similar to this:

  Server: UnKnown
  Address: 168.63.129.16
  
  Non-authoritative answer:
  Name:  52d40f65ad6d48c3906f1ccf598612d4-api.privatelink.analysis.windows.net
  Address: 10.1.0.4
  
 4. Otevřete prohlížeč a přejděte na web app.powerbi.com, abyste získali privátní přístup k Power BI.Open the browser and go to app.powerbi.com to access Power BI privately.

Zakázání veřejného přístupu k Power BIDisable public access for Power BI

Nakonec potřebujete zakázat veřejný přístup k Power BI.Lastly, you need to disable public access for Power BI.

Přihlaste se na webu app.powerbi.com jako správce a přejděte na portál pro správu.Log in into the app.powerbi.com as an administrator, and navigate to the Admin portal. Vyberte Nastavení klienta a posuňte se k části Pokročilé funkce pro práci v síti.Select Tenant settings and scroll to the Advanced networking section. Zapněte přepínač v části Blokovat veřejný přístup k internetu. Je to vidět na následujícím obrázku.Enable the toggle button in the Block Public Internet Access section, as shown in the following image. Systému potrvá asi 15 minut, než organizaci zakáže přístup k Power BI z veřejného internetu.It takes approximately 15 minutes for the system to disable your organization's access to Power BI from the public Internet.

A to je všechno. Po těchto krocích je Power BI organizace přístupné jenom prostřednictvím privátních propojení, nikoli z veřejného internetu.And that's it - after following these steps, Power BI for your organizations is only accessible from private links, and not accessible from the public Internet.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Při práci s privátními propojeními v Power BI je potřeba mít na paměti některé skutečnosti:There are a few considerations to keep in mind while working with private links in Power BI:

 • V prostředí privátního propojení nemůžete používat externí obrázky ani motivy, protože by mohly ovlivnit vlastní vizuály.Any use of external images or themes are not available when using a private link environment, and may affect custom visuals
 • V prostředí privátního propojení nefungují služby exportu, napříkald export do PDF, export sestavy do Excelu ani další služby exportu.Export services, such as Export to PDF, exporting to Excel from a report, and other export services do not work when using a private link environment
 • Sestavy služby SQL Server Reporting Services, které bývají často označovány jako soubory RDL (soubory ve formátu *.rdl), se v prostředí privátního propojení nevykreslují.SQL Server Reporting Services reports, commonly known as RDL files (*.rdl format files) do not render in private link environments
 • Pokud je přístup k internetu zakázaný a pokud se datová sada nebo datový tok připojuje k datové sadě nebo toku dat Power BI jako zdroji dat, připojení se nezdaří.If Internet access is disabled, and if the dataset or dataflow is connecting to a Power BI dataset or dataflow as a data source, the connection will fail

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community