Řešení potíží s připojením přes koncový bod XMLATroubleshoot XMLA endpoint connectivity

Koncové body XMLA v Power BI Premium spoléhají na nativní komunikační protokol Analysis Services pro přístup k datovým sadám Power BI.XMLA endpoints in Power BI Premium rely on the native Analysis Services communication protocol for access to Power BI datasets. Z tohoto důvodu je řešení potíží s koncovým bodem XMLA velmi podobné řešení potíží s obvyklým připojením Analysis Services.Because of this, XMLA endpoint troubleshooting is much the same as troubleshooting a typical Analysis Services connection. Power BI se však týkají některé specifické rozdíly.However, some differences around Power BI-specific dependencies apply.

Než začneteBefore you begin

Před řešením potíží u scénáře s koncovým bodem XMLA si prostudujte základní informace popsané v článku Připojení datové sady pomocí koncového bodu XMLA.Before troubleshooting an XMLA endpoint scenario, be sure to review the basics covered in Dataset connectivity with the XMLA endpoint. Je tam popsána většina příkladů použití koncového bodu XMLA.Most common XMLA endpoint use cases are covered there. Další příručky pro řešení potíží s Power BI, jako je například Řešení potíží s bránami – Power BI a Řešení potíží s analýzou v aplikaci Excel, můžou být také užitečné.Other Power BI troubleshooting guides, such as Troubleshoot gateways - Power BI and Troubleshooting Analyze in Excel, can also be helpful.

Povolení koncového bodu XMLAEnabling the XMLA endpoint

Koncový bod XMLA je možné povolit v kapacitě Power BI Premium i v kapacitě Power BI Embedded.The XMLA endpoint can be enabled on both Power BI Premium and Power BI Embedded capacities. V menších kapacitách, například v kapacitě A1 s 2,5 GB paměti, se vám může v nastavení Kapacita zobrazit chyby, když se pokusíte nastavit koncový bod XMLA na Čtení či zápis a pak vyberete Použít.On smaller capacities, such as an A1 capacity with only 2.5 GB of memory, you might encounter an error in Capacity settings when trying to set the XMLA Endpoint to Read/Write and then selecting Apply. Tato chyba uvádí, že došlo problému s nastavením úloh a že toThe error states "There was an issue with your workload settings. máte zkusit znovu za chvíli.Try again in a little while.".

Tady jsou dvě věci, které můžete vyzkoušet:Here are a couple things to try:

  • Omezte spotřebu paměti jinými službami v této kapacitě, jako jsou například toky dat, na 40 % nebo méně, případně nepotřebnou službu zcela zakažte.Limit the memory consumption of other services on the capacity, such as Dataflows, to 40% or less, or disable an unnecessary service completely.
  • Upgradujte kapacitu na vyšší cenovou úroveň (SKU).Upgrade the capacity to a larger SKU. Například upgrade z kapacity A1 na kapacitu A3 tento problém s konfigurací vyřeší, aniž byste museli zakázat toky dat.For example, upgrading from an A1 to an A3 capacity solves this configuration issue without having to disable Dataflows.

Mějte na paměti, že na portálu pro správu Power BI musíte také povolit nastavení Export dat na úrovni tenanta.Keep in-mind, you must also enable the tenant-level Export data setting in the Power BI Admin Portal. Toto nastavení je také vyžadováno pro funkci Analyzovat v aplikaci Excel.This setting is also required for the Analyze in Excel feature.

Zřizování klientského připojeníEstablishing a client connection

Po povolení koncového bodu XMLA je vhodné otestovat připojení k pracovnímu prostoru v kapacitě.After enabling the XMLA endpoint, it's a good idea to test connectivity to a workspace on the capacity. Další informace najdete v článku Připojení k pracovnímu prostoru Premium.To learn more, see Connecting to a Premium workspace. Nezapomeňte si také přečíst část Požadavky na připojení, ve které najdete užitečné tipy a informace o aktuálních omezeních připojení přes XMLA.Also, be sure to read the section Connection requirements for helpful tips and information about current XMLA connectivity limitations.

Připojení pomocí instančního objektuConnecting with a service principal

Pokud jste v nastavení tenanta povolili, že můžou instanční objekty používat rozhraní API služby Power BI, jak je popsáno v článku Povolení instančních objektů, můžete se připojit ke koncovému bodu XMLA pomocí instančního objektu.If you've enabled tenant settings to allow service principals to use Power BI APIs, as described in Enable service principals, you can connect to an XMLA endpoint by using a service principal. Upozorňujeme, že instanční objekt vyžaduje stejnou úroveň přístupových oprávnění na úrovni pracovního prostoru nebo datové sady jako běžní uživatelé.Keep in mind the service principal requires the same level of access permissions at the workspace or dataset level as regular users.

Pokud chcete používat instanční objekt, ujistěte se, že jste v připojovacím řetězci zadali informace o identitě aplikace takto:To use a service principal, be sure to specify the application identity information in the connection string as:

  • User ID=<app:appid@tenantid>
  • Password=<application secret>

Například:For example:

Data Source=powerbi://api.powerbi.com/v1.0/myorg/Contoso;Initial Catalog=PowerBI_Dataset;User ID=app:91ab91bb-6b32-4f6d-8bbc-97a0f9f8906b@19373176-316e-4dc7-834c-328902628ad4;Password=6drX...;

Pokud se vám zobrazí následující chybová zpráva:If you receive the following error:

„Nemůžeme se připojit k datové sadě kvůli neúplným informacím o účtu."We cannot connect to the dataset due to incomplete account information. U instančních objektů se ujistěte, že jste zadali ID tenanta společně s ID aplikace pomocí aplikace formátu:<appId>@<tenantId> a pak to zkuste znovu.“For service principals, make sure you specify the tenant ID together with the app ID using the format app:<appId>@<tenantId>, then try again."

Ujistěte se, že jste zadali ID tenanta společně s ID aplikace pomocí správného formátu.Make sure you specify the tenant ID together with the app ID using the correct format.

Můžete také zadat ID aplikace bez ID tenanta.It's also valid to specify the app ID without the tenant ID. V takovém případě však musíte nahradit alias myorg v adrese URL zdroje dat skutečným ID tenanta.However, in this case, you must replace the myorg alias in the data source URL with the actual tenant ID. Power BI pak může instanční objekt najít ve správném tenantovi.Power BI can then locate the service principal in the correct tenant. Jako osvědčený postup však použijte alias myorg a v parametru ID uživatele zadejte ID tenanta společně s ID aplikace.But, as a best practice, use the myorg alias and specify the tenant ID together with the app ID in the User ID parameter.

Přihlašování pomocí služby Azure Active Directory B2BConnecting with Azure Active Directory B2B

Díky podpoře služby Azure Active Directory (Azure AD) Business-to-Business (B2B) v Power BI můžete poskytnout externím uživatelům typu host přístup k datovým sadám přes koncový bod XMLA.With support for Azure Active Directory (Azure AD) business-to-business (B2B) in Power BI, you can provide external guest users with access to datasets over the XMLA endpoint. Ujistěte se, že na portálu pro správu Power BI je povolené nastavení Sdílet obsah s externími uživateli.Make sure the Share content with external users setting is enabled in the Power BI Admin portal. Další informace najdete v článku Distribuce obsahu Power BI externím uživatelům typu host přes Azure AD B2B.To learn more, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Nasazení datové sadyDeploying a dataset

Nasazení projektu tabulkového modelu v sadě Visual Studio (SSDT) do pracovního prostoru Power BI Premium je v podstatě stejné jako nasazení do Azure Analysis Services.You can deploy a tabular model project in Visual Studio (SSDT) to a Power BI Premium workspace much the same as to Azure Analysis Services. Při nasazování do pracovního prostoru Power BI Premium je potřeba zvážit nějaké další věci.However, when deploying to a Power BI Premium workspace, there are some additional considerations. Podívejte se určitě na část Nasazení projektů modelů ze sady Visual Studio (SSDT) v článku Připojení datové sady pomocí koncového bodu XMLA.Be sure to review the section Deploy model projects from Visual Studio (SSDT) in the Dataset connectivity with the XMLA endpoint article.

Nasazení nového modeluDeploying a new model

Ve výchozí konfiguraci se Visual Studio pokouší zpracovat model jako součást operace nasazení, aby se načetla data do datové sady ze zdrojů dat.In the default configuration, Visual Studio attempts to process the model as part of the deployment operation to load data into the dataset from the data sources. Jak je popsáno v článku Nasazení projektů modelů ze sady Visual Studio (SSDT), tato operace může selhat, protože přihlašovací údaje ke zdroji dat nelze určit v rámci operace nasazení.As described in Deploy model projects from Visual Studio (SSDT), this operation can fail because data source credentials cannot be specified as part of the deployment operation. Pokud už nejsou přihlašovací údaje pro váš zdroj dat definované pro žádnou z existujících datových sad, musíte v nastavení datové sady zadat přihlašovací údaje ke zdroji dat pomocí uživatelského rozhraní Power BI (Datové sady > Nastavení > Přihlašovací údaje ke zdroji dat > Upravit přihlašovací údaje).Instead, if credentials for your data source aren't already defined for any of your existing datasets, you must specify the data source credentials in the dataset settings using the Power BI user interface (Datasets > Settings > Data source credentials > Edit credentials). Po definování přihlašovacích údajů ke zdroji dat pak Power BI může přihlašovací údaje pro tento zdroj dat používat automaticky pro všechny nové datové sady po úspěšném nasazení metadat a vytvoření datové sady.Having defined the data source credentials, Power BI can then apply the credentials to this data source automatically for any new dataset, after metadata deployment has succeeded and the dataset has been created.

Pokud Power BI nemůže vytvořit vazbu vaší nové datové sady k přihlašovacím údajům ke zdroji dat, zobrazí se chyba „Databázi nelze zpracovat.If Power BI cannot bind your new dataset to data source credentials, you will receive an error stating "Cannot process database. Důvod: Nepovedlo se uložit změny na server.“Reason: Failed to save modifications to the server." s kódem chyby „DMTS_DatasourceHasNoCredentialError“, jak je znázorněno níže:with the error code "DMTS_DatasourceHasNoCredentialError", as shown below:

Chyba nasazení modelu

Pokud se chcete vyhnout selhání zpracování, nastavte Možnosti nasazení > Možností zpracování na Nezpracovávat, jak je znázorněno na následujícím obrázku.To avoid the processing failure, set the Deployment Options > Processing Options to Do not Process, as shown in the following image. Visual Studio pak nasadí jenom metadata.Visual Studio then deploys only metadata. Pak můžete nakonfigurovat přihlašovací údaje ke zdroji dat a kliknout na Aktualizovat hned u dané datové sady v uživatelském rozhraní Power BI.You can then configure the data source credentials, and click on Refresh now for the dataset in the Power BI user interface. Informace o řešení potíží se zpracováním najdete v části Aktualizace datové sady dále v tomto článku.For information about troubleshooting processing issues, see the section Refreshing a dataset later in this article.

Chyba nasazení modelu

Nový projekt z existující datové sadyNew project from an existing dataset

Vytvoření nového tabulkového projektu v sadě Visual Studio importem metadat z existující datové sady v pracovním prostoru Power BI Premium není podporováno.Creating a new tabular project in Visual Studio by importing the metadata from an existing dataset on a Power BI Premium workspace is not supported. K datové sadě se ale můžete připojit pomocí nástroje SQL Server Management Studio, pomocí skriptu získat metadata a znovu je použít v jiných tabulkových projektech.However, you can connect to the dataset by using SQL Server Management Studio, script out the metadata, and reuse it in other tabular projects.

Migrace datové sady do Power BIMigrating a dataset to Power BI

Doporučujeme, abyste u tabulkových modelů zadali kompatibilitu 1500 (nebo vyšší).It's recommended you specify the 1500 (or higher) compatibility level for tabular models. Tato úroveň kompatibility podporuje nejvíc možností a typů zdrojů dat.This compatibility level supports the most capabilities and data source types. Novější úrovně kompatibility jsou zpětně kompatibilní se staršími úrovněmi.Later compatibility levels are backwards compatible with earlier levels.

Podporovaní poskytovatelé datSupported data providers

Na úrovni kompatibility 1500 podporuje Power BI následující typy zdrojů dat:At the 1500 compatibility level, Power BI supports the following data source types:

  • Zdroje dat poskytovatelů (starší s připojovacím řetězcem v metadatech modelu).Provider data sources (legacy with a connection string in the model metadata).
  • Strukturované zdroje dat (zavedené s úrovní kompatibility 1400).Structured data sources (introduced with the 1400 compatibility level).
  • Vložené deklarace M datových zdrojů (jak je deklaruje Power BI Desktop).Inline M declarations of data sources (as Power BI Desktop declares them).

Doporučujeme, abyste používali strukturované zdroje dat, které Visual Studio standardně vytvoří při procházení toku importu dat.It's recommended you use structured data sources, which Visual Studio creates by default when going through the Import data flow. Pokud však plánujete do Power BI migrovat existující model, který používá zdroj dat poskytovatele, ujistěte se, že zdroj dat poskytovatele spoléhá na podporovaného poskytovatele dat.However, if you are planning to migrate an existing model to Power BI that uses a provider data source, make sure the provider data source relies on a supported data provider. Konkrétně na ovladač Microsoft OLE DB pro SQL Server a jakékoli ovladače ODBC jiných výrobců.Specifically, the Microsoft OLE DB Driver for SQL Server and any third-party ODBC drivers. U ovladače OLE DB pro SQL Server je nutné přepnout definici zdroje dat na poskytovatele dat rozhraní .NET Framework pro SQL Server.For OLE DB Driver for SQL Server, you must switch the data source definition to the .NET Framework Data Provider for SQL Server. U ovladačů ODBC jiných výrobců, které nemusí být k dispozici ve službě Power BI, musíte místo toho přepnout na definici strukturovaného zdroje dat.For third-party ODBC drivers that might be unavailable in the Power BI service, you must switch to a structured data source definition instead.

Doporučujeme také, abyste zastaralý ovladač Microsoft OLE DB pro SQL Server (SQLNCLI11) v definicích zdrojů dat vašeho SQL Serveru nahradili poskytovatelem dat rozhraní .NET Framework pro SQL Server.It's also recommended you replace the outdated Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (SQLNCLI11) in your SQL Server data source definitions with the .NET Framework Data Provider for SQL Server.

V následující tabulce je příklad připojovacího řetězce poskytovatele dat rozhraní .NET Framework pro SQL Server nahrazující odpovídající připojovací řetězec ovladače OLE DB pro SQL Server.The following table provides an example of a .NET Framework Data Provider for SQL Server connection string replacing a corresponding connection string for the OLE DB Driver for SQL Server.

Ovladač OLE DB pro SQL ServerOLE DB Driver for SQL Server Poskytovatel dat rozhraní .NET Framework pro SQL Server.NET Framework Data Provider for SQL Server
Provider=SQLNCLI11;Data Source=sqldb.database.windows.net;Initial Catalog=AdventureWorksDW;Trusted_Connection=yes; Data Source=sqldb.database.windows.net;Initial Catalog=AdventureWorksDW2016;Integrated Security=SSPI;Encrypt=true;TrustServerCertificate=false

Křížové odkazy na zdroje oddílůCross-referencing partition sources

Stejně jako existuje více typů zdrojů dat, existuje také více typů zdrojů oddílů, které může tabulkový model zahrnout při importu dat do tabulky.Just as there are multiple data source types, there are also multiple partition source types a tabular model can include to import data into a table. Konkrétně to znamená, že oddíl může použít zdroj oddílu dotazu nebo zdroj oddílu M.Specifically, a partition can use a query partition source or an M partition source. Tyto typy zdrojů oddílů pak můžou zase odkazovat na zdroje dat poskytovatele nebo na strukturované zdroje dat.These partition source types, in turn, can reference provider data sources or structured data sources. Ačkoli tabulkové modely v Azure Analysis Services podporují křížové odkazy na tyto různé zdroje dat a typy oddílů, Power BI vynucuje přísnější vztah.While tabular models in Azure Analysis Services support cross-referencing these various data source and partition types, Power BI enforces a more strict relationship. Zdroje oddílů dotazů musí odkazovat na zdroje dat poskytovatelů a zdroje oddílů M musí odkazovat na strukturované zdroje dat.Query partition sources must reference provider data sources, and M partition sources must reference structured data sources. Ostatní kombinace nejsou v Power BI podporovány.Other combinations are not supported in Power BI. Pokud chcete migrovat datovou sadu s křížovými odkazy, najdete popis podporovaných konfigurací v následující tabulce:If you want to migrate a cross-referencing dataset, the following table describes supported configurations:

Zdroj datData source Zdroj oddíluPartition source KomentářeComments Podporováno v Power BI Premium s koncovým bodem XMLASupported in Power BI Premium with XMLA endpoint
Zdroj dat poskytovateleProvider data source Zdroj oddílu dotazuQuery partition source Modul AS používá pro přístup ke zdroji dat zásobník připojení založený na kazetách.The AS engine uses the cartridge-based connectivity stack to access the data source. AnoYes
Zdroj dat poskytovateleProvider data source Zdroj oddílu MM partition source Modul AS překládá zdroj dat poskytovatele do obecného strukturovaného zdroje dat a pak používá modul Mashup pro import dat.The AS engine translates the provider data source into a generic structured data source and then uses the Mashup engine to import the data. NoNo
Strukturovaný zdroj datStructured data source Zdroj oddílu dotazuQuery partition source Modul AS zabalí nativní dotaz na zdroji oddílu do výrazu M a pak použije modul Mashup pro import dat.The AS engine wraps the native query on the partition source into an M expression and then uses the Mashup engine to import the data. NoNo
Strukturovaný zdroj datStructured data source Zdroj oddílu MM partition source Modul AS používá modul Mashup pro import dat.The AS engine uses the Mashup engine to import the data. AnoYes

Aktualizace datové sadyRefreshing a dataset

Koncové body XMLA umožňují provádět operace aktualizace proti tabulkovým modelům i datovým sadám vytvořeným v Power BI Desktopu.XMLA endpoints enable you to perform refresh operations against tabular models as well as datasets created in Power BI Desktop. Aby byla podporována druhá možnost, musíte určit nastavení formátu rozšířeného úložiště.To support the latter, make sure you specify the Enhanced storage format setting. Toto nastavení je vyžadováno, pokud chcete provádět zpracování nebo jiné operace čtení či zápisu pomocí koncového bodu XMLA.This setting is required if you want to perform processing or other read/write operations by using the XMLA endpoint. Toto nastavení najdete v Power BI Desktopu v části Náhled funkcí.You can find the setting in Power BI Desktop under Preview features. Po nastavení znovu publikujte řešení PBIX do svého pracovního prostoru Power BI Premium.After setting, publish your PBIX solution again to your Power BI Premium workspace.

Power BI vrátí následující chybu, pokud provedete aktualizaci prostřednictvím koncového bodu XMLA proti nějakému modelu bez rozšířených metadat: „Operace se podporuje jen v modelu, který má v PowerBI Premium vlastnost DefaultPowerBIDataSourceVersion nastavenou na PowerBI_V3.“Power BI returns the following error if you perform a refresh via the XMLA endpoint against a model without enhanced metadata: "The operation is only supported on model with property 'DefaultPowerBIDataSourceVersion' set to 'PowerBI_V3' in Power BI Premium."

Zdroje dat a zosobněníData sources and impersonation

Nastavení zosobnění, která můžete definovat pro zdroje dat poskytovatele, nejsou pro Power BI relevantní.Impersonation settings you can define for provider data sources are not relevant for Power BI. Power BI používá pro správu přihlašovacích údajů ke zdroji dat jiný mechanismus založený na nastavení datové sady.Power BI uses a different mechanism based on dataset settings to manage data source credentials. Z tohoto důvodu se ujistěte, že jste vybrali Účet služby, pokud vytváříte zdroj dat poskytovatele.For this reason, make sure you select Service Account if you are creating a Provider Data Source.

Chyba nasazení modelu

Jemně odstupňované zpracováníFine-grained processing

Při aktivaci plánované aktualizace nebo aktualizace na vyžádání v Power BI obvykle Power BI aktualizuje celou datovou sadu.When triggering a scheduled refresh or on-demand refresh in Power BI, Power BI typically refreshes the entire dataset. V mnoha případech je efektivnější provádět aktualizace selektivněji.In many cases, it's more efficient to perform refreshes more selectively. Úlohy jemně odstupňovaného zpracování můžete provádět v nástroji SQL Server Management Studio (SSMS), jak je znázorněno níže, nebo pomocí nástrojů nebo skriptů jiných výrobců.You can perform fine-grained processing tasks in SQL Server Management Studio (SSMS) as shown below, or by using third-party tools or scripts.

Chyba nasazení modelu

Přepsání v příkazu Aktualizovat TMSLOverrides in Refresh TMSL command

Přepsání v příkazu Aktualizovat (TMSL) umožňuje uživatelům vybrat jinou definici dotazu na oddíl nebo definici zdroje dat pro operaci aktualizace.Overrides in Refresh command (TMSL) allow users choosing a different partition query definition or data source definition for the refresh operation. V Power BI Premium se nyní přepsání nepodporuje.Currently, overrides are not supported in Power BI Premium. Vrátí se chyba: „V Power BI Premium není povolená přesahující vazba.An error, "Out-of-line binding is not allowed in Power BI Premium. Další informace najdete v dokumentaci produktu v části „XMLA – podpora pro čtení i zápis“For additional information, see 'XMLA read/write support' in the product documentation." .is returned.

Viz takéSee also

Připojení datové sady pomocí koncového bodu XMLA Dataset connectivity with the XMLA endpoint
Automatizace úloh pracovních prostorů a datových sad Premium pomocí instančních objektů Automate Premium workspace and dataset tasks with service principals
Řešení potíží s analýzou v aplikaci Excel Troubleshooting Analyze in Excel
Nasazení řešení tabulkového modeluTabular model solution deployment