Řešení potíží s modulem Analyzovat v aplikaci ExcelTroubleshooting Analyze in Excel

Občas může dojít k situacím, kdy při použití modulu Analyzovat v aplikaci Excel získáte neočekávaný výsledek nebo funkce nepracuje dle vašich očekávání.There may be times when using Analyze in Excel that you get an unexpected result, or the feature doesn't work as you expected. Tato stránka obsahuje řešení běžných problémů, ke kterým může při používání modulu Analyzovat v aplikaci Excel dojít.This page provides solutions for common issues when using Analyze in Excel.

Poznámka

Popisu a povolení modulu Analyzovat v aplikaci Excel je věnována samostatná stránka.There's a separate page dedicated to describing and enabling Analyze in Excel.

Pokud se setkáte se scénářem, který níže není uvedený a způsobuje vám problémy, můžete požádat o další pomoc na webu komunity nebo můžete vytvořit lístek podpory.If you encounter a scenario that is not listed below, and it is causing you issues, you can ask for further assistance on the community site, or you can create a support ticket.

Tento článek obsahuje následující části řešení potíží:This article contains the following troubleshooting sections:

 • Aktualizace excelových knihoven pro zprostředkovatele OLE DBUpdate Excel libraries for the OLE DB provider
 • Zjištění, jestli je potřeba excelové knihovny aktualizovatDetermining whether you need to update your Excel libraries
 • Chyba při vytváření připojeníConnection cannot be made error
 • Zakázaný přístupForbidden error
 • Žádné datové modelyNo data models
 • Chyba vypršení platnosti tokenuToken expired error
 • Nelze získat přístup k místní službě Analysis servicesUnable to access on-premises Analysis services
 • Do oblasti hodnot kontingenční tabulky nelze nic přetáhnout (žádné míry)Can't drag anything to the PivotTable Values area (no measures)

Aktualizace excelových knihoven pro zprostředkovatele OLE DBUpdate Excel libraries for the OLE DB provider

Abyste mohli modul Analyzovat v aplikaci Excel použít, musí mít váš počítač nainstalovaného aktuálního zprostředkovatele AS OLE DB.To use Analyze in Excel, your computer must have a current AS OLE DB provider installed. Tento příspěvek komunity je skvělým zdrojem k ověření instalace zprostředkovatele OLE DB nebo ke stažení nejnovější verze.This community post is a great source to verify your installation of the OLE DB provider, or to download a recent version.

Excelové knihovny musí odpovídat vaší bitové verzi systému Windows.The Excel libraries need to match your version of Windows in terms of its bit-level. Pokud máte nainstalovanou 64bitovou verzi Windows, musíte si nainstalovat 64bitového zprostředkovatele OLE DB.If you have 64-bit Windows installed, you need to install the 64-bit OLE DB provider.

Pokud chcete stáhnout nejnovější excelové knihovny, přejděte do Power BI a v pravém horním rohu služby Power BI vyberte šipku dolů. Pak vyberte Aktualizace pro modul Analyzovat v aplikaci Excel.To download the latest Excel libraries, visit Power BI and select the down arrow in the upper right corner of the Power BI service, then select Analyze in Excel updates.

Snímek obrazovky s vybranou možností Aktualizace pro modul Analyzovat v aplikaci Excel v nabídce vyvolané šipkou dolů v pravém horním rohu

V zobrazeném dialogovém okně vyberte Stáhnout (Preview) .In the dialog that appears, select Download (preview).

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Aktualizace pro modul Analyzovat v aplikaci Excel a vybraným tlačítkem Stáhnout nebo Náhled

Zjištění, jestli je potřeba excelové knihovny aktualizovatDetermining whether you need to update your Excel libraries

Nejnovější verzi excelových knihoven zprostředkovatele OLE DB můžete stáhnout z odkazů v předchozí části.You can download the most recent version of the Excel OLE DB provider libraries from the links in the previous section. Jakmile příslušnou knihovnu zprostředkovatele OLE DB stáhnete a spustíte instalaci, provedou se kontroly oproti aktuálně nainstalované verzi.Once you download the appropriate OLD DB provider library and begin installation, checks are performed against your current installed version.

Pokud jsou vaše excelové klientské knihovny zprostředkovatele OLE DB aktuální, zobrazí se dialogové okno podobné následujícímu:If your Excel OLE DB provider client libraries are up to date, you'll be presented with a dialog that looks like the following:

Snímek obrazovky s dialogovým oknem, které žádá o aktualizaci, pokud je dostupná nová verze klientské knihovny zprostředkovatele Excel OLE DB

Případně, pokud je nově instalovaná verze novější než verze na vašem počítači, zobrazí se následující dialogové okno:Alternatively, if the new version you are installing is newer than the version on your computer, the following dialog appears:

Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro potvrzení upgradu během instalace klientských knihoven zprostředkovatele Excel OLE DB

Pokud se zobrazí dialogové okno s výzvou k upgradu, měli byste pokračovat v instalaci a nainstalovat tak na počítač nejnovější verzi zprostředkovatele OLE DB.If you see the dialog prompting you to upgrade, you should continue with the installation to get the most recent version of the OLE DB provider installed in your computer.

Chyba při vytváření připojeníConnection cannot be made error

Primární příčinou chyby, kdy nejde vytvořit připojení, je, že knihovny klienta zprostředkovatele OLE DB ve vašem počítači nejsou aktuální.The primary cause for a connection cannot be made error is that your computer's OLE DB provider client libraries are not current. Informace o tom, jak určit správnou aktualizaci, a odkazy na stažení najdete v tématu Aktualizace excelových knihoven pro zprostředkovatele OLE DB výše v tomto článku.For information about how to determine the correct update, and for download links, see Update Excel libraries for the OLE DB provider earlier in this article.

Zakázaný přístupForbidden error

Někteří uživatelé mají více účtů Power BI a když se Excel pokusí připojit k Power BI pomocí stávajících přihlašovacích údajů, může použít přihlašovací údaje, které nemají přístup k datové sadě nebo sestavě, ke které chcete získat přístup.Some users have more than one Power BI account, and when Excel attempts to connect to Power BI using existing credentials, it may use credentials that do not have access to the dataset or report you want to access.

Když k této situaci dojde, může se vám zobrazit chyba zakázaného přístupu, což znamená, že jste zřejmě přihlášení k Power BI pomocí přihlašovacích údajů, které nemají oprávnění k datové sadě.When this occurs, you may receive an error titled Forbidden, which means you may be signed into Power BI with credentials that do not have permissions to the dataset. Když k chybě zakázaného přístupu dojde a zobrazí se výzva k zadání přihlašovacích údajů, použijte přihlašovací údaje, které mají oprávnění pro přístup k datové sadě, kterou se pokoušíte použít.After encountering the forbidden error, when prompted to enter your credentials, use the credentials that have permission to access the dataset you're trying to use.

Pokud stále dochází k chybám, přihlaste se k Power BI pomocí účtu s oprávněním a ověřte, že můžete datovou sadu, ke které chcete v Excelu přistoupit, zobrazit a přistupovat k ní v Power BI.If you still run into errors, log into Power BI with the account that has permission, and verify that you can view and access the dataset in Power BI that you're attempting to access in Excel.

Žádné datové modelyNo data models

Pokud dojde k chybě oznamující, že se nedaří najít model datové krychle OLAP, potom datová sada, ke které se pokoušíte získat přístup, neobsahuje žádný datový model a proto ji nejde v Excelu analyzovat.If you encounter an error that states Can't find OLAP cube model, then the dataset you're trying to access has no data model, and therefore cannot be analyzed in Excel.

Chyba vypršení platnosti tokenuToken expired error

Pokud se zobrazí chyba vypršení platnosti tokenu, znamená to, že jste v poslední době nepoužili modul Analyzovat v aplikaci Excel v počítači, který používáte.If you receive a token expired error, it means you haven't recently used the Analyze in Excel feature on the computer you're using. Jednoduše znovu zadejte přihlašovací údaje nebo znovu otevřete soubor. Chyba by měla zmizet.Simply re-enter your credentials, or reopen the file, and the error should go away.

Nelze získat přístup k místní službě Analysis ServicesUnable to access on-premises Analysis Services

Pokud se pokoušíte získat přístup k datové sadě, která je připojená k místním datům služby Analysis Services, může se vám zobrazit chybová zpráva.If you're trying to access a dataset that has connections to on-premises Analysis Services data, you may receive an error message. Modul Analyzovat v aplikaci Excel podporuje připojení k datovým sadám a sestavám v místní službě Analysis Services pomocí připojovacího řetězce, pokud je počítač ve stejné doméně jako server služby Analysis Services a váš účet má k tomuto serveru služby Analysis Services přístup.Analyze in Excel does support connecting to datasets and reports on on-premises Analysis Services with a connection string, as long as your computer is on the same domain as the Analysis Services server, and your account has access to that Analysis Services server.

Do oblasti hodnot kontingenční tabulky nelze nic přetáhnout (žádné míry)Can't drag anything to the PivotTable Values area (no measures)

Když se modul Analyzovat v aplikaci Excel připojí k externímu modelu OLAP (takto se Excel připojuje k Power BI), vyžaduje kontingenční tabulka, aby v externím modelu byly definované míry, protože všechny výpočty probíhají na serveru.When Analyze in Excel connects to an external OLAP model (which is how Excel connects to Power BI), the PivotTable requires measures to be defined in the external model, since all calculations are performed on the server. Toto se liší od práce s místním zdrojem dat (jako jsou třeba tabulky v Excelu, nebo práce s datovými sadami v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI). V takovém případě je tabulkový model k dispozici místně a vy můžete použít implicitní míry, což jsou dynamicky generované míry, které nejsou uložené v datovém modelu.This is different than when you work with a local data source (such as tables in Excel, or when you're working with datasets in Power BI Desktop or the Power BI service), in which case the tabular model is available locally, and you can use implicit measures, which are measures that are generated dynamically and are not stored in the data model. V těchto případech se chování v Excelu liší od chování v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI. V datech mohou existovat sloupce, které můžou být v Power BI považovány za míry, ale nedají se v Excelu použít jako hodnoty (míry).In these cases, the behavior in Excel is different from the behavior in Power BI Desktop or the Power BI service: there may be columns in the data that can be treated as measures in Power BI, but can't be used as values (measures) in Excel.

Pokud chcete tento problém odstranit, máte několik možností:To address this issue, you have a few options:

 1. Vytvořte v datovém modelu v Power BI Desktopu míry, potom datový model publikujte do služby Power BI a k takto publikované datové sadě přistupujte z Excelu.Create measures in your data model in Power BI Desktop, then publish the data model to the Power BI service and access that published dataset from Excel.
 2. Vytvořte míry v datovém modelu v doplňku PowerPivot pro Excel.Create measures in your data model from Excel PowerPivot.
 3. Pokud jste data importovali z excelového sešitu, který obsahoval jenom tabulky (a žádný datový model), pak můžete tabulky přidat do datového modelu, postupovat podle pokynů v možnosti 2 výše a vytvořit míry v datovém modelu.If you imported data from an Excel workbook that had only tables (and no data model), then you can add the tables to the data model, then follow the steps in option 2, directly above, to create measures in your data model.

Jakmile jsou míry definovány v modelu ve službě Power BI, budete je moct používat v oblasti Hodnoty v excelových kontingenčních tabulkách.Once your measures are defined in the model in the Power BI service, you'll be able to use them in the Values area in Excel PivotTables.

Další krokyNext steps

Modul Analyzovat v aplikaci ExcelAnalyze in Excel

Kurz: Vytváření vlastních měr v Power BI DesktopuTutorial: Create your own measures in Power BI Desktop

Míry v doplňku PowerPivotMeasures in PowerPivot

Vytváření měr v doplňku PowerPivotCreate a Measure in PowerPivot

Přidávání dat na listu do datového modelu pomocí propojené tabulkyAdd worksheet data to a Data Model using a linked table