Spolupráce v Microsoft Teams pomocí Power BICollaborate in Microsoft Teams with Power BI

Distribuovaná pracovní síla se stává normou, a tak se stále více organizací při zajištění a synchronizaci práce zaměstnanců na dálku spoléhá na Microsoft Teams. Tento článek nastiňuje možnosti pro sdílení a spolupráci na interaktivním obsahu Power BI v kanálech a chatech Microsoft Teams.As a distributed workforce becomes the norm, more organizations are relying on Microsoft Teams to enable remote work and keep employees in sync. This articles outlines options for sharing and collaborating on interactive Power BI content in Microsoft Teams channels and chats.

 • Pomocí karty Power BI pro Microsoft Teams můžete vkládat interaktivní sestavy do kanálů a konverzací v Microsoft Teams.With the Power BI tab for Microsoft Teams, you can embed interactive reports in Microsoft Teams channels and chats. Karta Power BI pomáhá kolegům najít data vašeho týmu a diskutovat o datech v rámci týmových kanálů.The Power BI tab helps your colleagues find your team's data and discuss the data within your team channels.
 • Vytvořte náhled odkazu, když odkaz na sestavy, řídicí panely a aplikace vložíte do pole pro zprávu Microsoft Teams.Create a link preview when you paste a link to your reports, dashboards, and apps into the Microsoft Teams message box. Náhled odkazu zobrazí informace o odkazu.The link preview shows information about the link.
 • Pomocí funkce Sdílet do Microsoft Teams můžete rychle zahajovat konverzace v Microsoft Teams při zobrazování sestav a řídicích panelů ve službě Power BI.Use Share to Microsoft Teams when viewing reports and dashboards in the Power BI service to quickly start conversations in Microsoft Teams.
 • Pomocí aplikace Power BI v Microsoft Teams si přenesete celé základní prostředí služby Power BI do Microsoft Teams.Use the Power BI app in Microsoft Teams to bring your entire basic Power BI service experience into Microsoft Teams.

Snímek obrazovky se sestavou Power BI vloženou do kanálu Microsoft Teams

PožadavkyRequirements

Obecně platí, že pokud chcete aby Power BI fungovala v Microsoft Teams, musíte zajistit tyto požadavky:In general, for Power BI to work in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Vaši uživatelé měli licenci Power BI Pro, nebo se sestava nacházela v kapacitě Power BI Premium (cenová úroveň EM nebo P) s licencí Power BI.Your users have a Power BI Pro license, or the report is contained in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • Uživatelé byli přihlášeni ke službě Power BI a aktivovali svoji licenci Power BI.Users have signed in to the Power BI service to activate their Power BI license.
 • Uživatelé splňovali požadavky na používání karty Power BI v Microsoft Teams.Users meet the requirements to use the Power BI tab in Microsoft Teams.

Udělení přístupu k sestavámGrant access to reports

Při vložení sestavy do Microsoft Teams nebo odeslání odkazu na nějakou položku se uživatelům automaticky neudělí oprávnění k zobrazení této sestavy.Embedding a report in Microsoft Teams or sending a link to an item doesn't automatically give users permission to view the report. Uživatelům musíte povolit zobrazení této sestavy v Power BI.You need to allow users to view the report in Power BI. Abyste to svému týmu usnadnili, můžete použít skupinu Microsoftu 365.You can use a Microsoft 365 Group for your team to make it easier.

Důležité

Nezapomeňte zkontrolovat, kdo může sestavu prohlížet v rámci služby Power BI, a udělte přístup uživatelům, kteří tam nejsou uvedeni.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby všichni členové týmu měli přístup k sestavám, je umístit tyto sestavy do jednoho pracovního prostoru a povolit přístup skupině Microsoftu 365 vašeho týmu.One way to ensure everyone in a team has access to reports is to place the reports in a single workspace and give the Microsoft 365 Group for your team access.

Známé problémy a omezeníKnown issues and limitations

 • Power BI nepodporuje stejné lokalizované jazyky jako Microsoft Teams.Power BI doesn't support the same localized languages that Microsoft Teams does. V důsledku toho se nemusí u vložené sestavy zobrazit správná lokalizace.As a result, you might not see proper localization within the embedded report.
 • Řídicí panely Power BI nelze vkládat na kartu Power BI pro Microsoft Teams.Power BI dashboards can't be embedded in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Uživatelům bez licence Power BI nebo oprávnění pro přístup k sestavě se zobrazí zpráva, že obsah není dostupný.Users without a Power BI license or permission to access the report see a "Content is not available" message.
 • Pokud používáte Internet Explorer 10, můžete mít problémy.You might have issues if you use Internet Explorer 10.
 • Filtry adres URL nejsou s kartou Power BI pro Microsoft Teams podporovány.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • V národních cloudech není nová karta Power BI dostupná.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Může být dostupná starší verze, která nepodporuje nové prostředí pracovních prostorů ani sestavy v aplikacích Power BI.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Po uložení karty nemůžete v nastaveních karty změnit její název.After you save the tab, you can't change the tab name through the tab settings. Změňte ho pomocí možnosti Přejmenovat.Use the Rename option to change it.
 • U služby náhledu odkazů není podporováno jednotné přihlašování.Single sign-on isn't supported for the link preview service.
 • Náhledy odkazů nefungují v konverzaci schůzky ani v privátních kanálech.Link previews don't work in meeting chat or private channels.

Microsoft Power Platform v Microsoft TeamsMicrosoft Power Platform in Microsoft Teams

Ostatní aplikace v sadě Microsoft Power Platform se také integrují s Microsoft Teams.The other Microsoft Power Platform apps also integrate with Microsoft Teams.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community.