Připojení k souborům uloženým na OneDrivu pro váš pracovní prostor Power BIConnect to files stored in OneDrive for your Power BI workspace

Když vytvoříte pracovní prostor v Power BI, vytváříte také skupinu Microsoft 365 s přidruženým OneDrivem pro firmy.When you create a workspace in Power BI, you're also creating a Microsoft 365 group, with an associated OneDrive for Business. Tento článek vysvětluje, jak ukládat a aktualizovat soubory Excelu, CSV a Power BI Desktopu na tomto OneDrivu pro firmy.This article explains how to store and update your Excel, CSV, and Power BI Desktop files on that OneDrive for Business. Tyto aktualizace se automaticky projeví v sestavách a řídicích panelech Power BI, které jsou na těchto souborech založené.Those updates are automatically reflected in the Power BI reports and dashboards based on the files.

Poznámka

V novém prostředí pracovních prostorů se mění vztah mezi pracovními prostory Power BI a skupinami Microsoftu 365.The new workspace experience changes the relationship between Power BI workspaces and Microsoft 365 groups. Nebudete už automaticky vytvářet skupinu Microsoftu 365 pokaždé, když vytvoříte nový pracovní prostor.You don't automatically create a Microsoft 365 group every time you create one of the new workspaces. Přečtěte si o vytváření nových pracovních prostorů.Read about creating the new workspaces

Přidání souborů do pracovního prostoru je postup skládající se ze dvou kroků:Adding files to your workspace is a two-step process:

 1. Nejdříve nahrajte soubory na OneDrive pro firmy pro váš pracovní prostor.First you upload files to the OneDrive for Business for your workspace.
 2. Potom se připojte k těmto souborům z Power BI.Then you connect to those files from Power BI.

Poznámka

Pracovní prostory jsou k dispozici, pouze pokud máte licenci Power BI Pro.Workspaces are only available with a Power BI Pro license.

1. Nahrání souborů na OneDrive pro firmy pro váš pracovní prostor1 Upload files to the OneDrive for Business for your workspace

 1. Ve službě Power BI vyberte šipku vedle položky Pracovní prostory a pak vyberte tři tečky ( ) vedle názvu pracovního prostoru.In the Power BI service, select the arrow next to Workspaces > select the ellipsis ( ) next to your workspace name.

  Snímek obrazovky pracovního prostoru Power BI s názvem vybraného pracovního prostoru

 2. Vyberte Soubory a otevřete OneDrive pro firmy pro váš pracovní prostor v Microsoftu 365.Select Files to open the OneDrive for Business for your workspace on Microsoft 365.

  Poznámka

  Pokud není v nabídce pracovního prostoru položka Soubory , vyberte položku Členové , abyste otevřeli OneDrive pro firmy pro váš prostor.If you don't see Files on the workspace menu, select Members to open the OneDrive for Business for your workspace. Potom vyberte Soubory .There, select Files . Microsoft 365 nastaví umístění úložiště OneDrivu pro soubory pracovního prostoru skupiny vaší aplikace.Microsoft 365 sets up a OneDrive storage location for your app's group workspace files. Tento proces může nějakou dobu trvat.This process may take some time.

 3. Teď můžete nahrát soubory na OneDrive pro firmy pro váš pracovní prostor.Here, you can upload your files to the OneDrive for Business for your workspace. Vyberte Nahrát a přejděte k souborům.Select Upload , and navigate to your files.

  Snímek obrazovky OneDrivu pro firmy znázorňuje navigaci na nahrání souboru

2. Import excelových souborů jako datových sad nebo jako sešitů Excelu Online2 Import Excel files as datasets or as Excel Online workbooks

Když jsou soubory na OneDrivu pro firmy pro váš pracovní prostor, máte dvě možnosti.Now that your files are in the OneDrive for Business for your workspace, you have a choice. Další možnosti:You can:

Import souborů nebo připojení k souborům v pracovním prostoruImport or connect to the files in your workspace

 1. V Power BI přepněte do pracovního prostoru, aby byl jeho název v levém horním rohu.In Power BI, switch to the workspace, so the workspace name is in the top-left corner.

 2. V dolní části navigačního podokna vyberte Získat data .Select Get Data at the bottom of the nav pane.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Získat data a zobrazeným navigačním podoknem

 3. V okně Soubory vyberte Získat .In the Files box, select Get .

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Soubory a tlačítkem Získat

 4. Vyberte OneDrive - Název vašeho pracovního prostoru .Select OneDrive - Your Workspace Name .

  Snímek obrazovky se třemi dlaždicemi určenými k výběru pracovního prostoru (Místní soubor, OneDrive a SharePoint)

 5. Vyberte požadovaný soubor > Připojit .Select the file you want > Connect .

  Na tomto místě se musíte rozhodnout, jestli chcete importovat data z excelového sešitu nebo se připojit k celému excelovému sešitu.At this point, you decide whether to import the data from the Excel workbook, or connect to the whole Excel workbooks.

 6. Vyberte Importovat nebo Připojit .Select Import or Connect .

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem OneDrivu pro firmy a volbami importu nebo připojení k Excelu

 7. Pokud vyberete Importovat , objeví se sešit na kartě Datové sady .If you select Import , then the workbook appears on the Datasets tab.

  Snímek obrazovky s pracovními prostory v Power BI a kartou Datové sady

  Pokud vyberete Připojit , bude sešit na kartě Pracovní sešity .If you select Connect , then the workbook is on the Workbooks tab.

  Snímek obrazovky s pracovními prostory v Power BI a kartou Pracovní sešity

Další krokyNext steps