Přístup k doporučeným tabulkám Power BI v excelových datových typech organizaceAccess Power BI featured tables in Excel organization data types

Doporučené tabulky představují způsob, jak propojit data v Excelu s daty v Power BI.Featured tables are a way to link your data in Excel to data in Power BI. Usnadňují přidávání podnikových dat do excelových listů.They make it easier to add enterprise data to your Excel sheets. Data z doporučených tabulek najdete v Excelu v datových sadách Power BI v galerii datových typů.In the Data Types Gallery in Excel, you find data from featured tables in Power BI datasets. Tento článek vám vysvětlí celý postup.This article explains how.

Vytváříte datové sady v Power BI?Do you create datasets in Power BI? Přečtěte si o nastavení doporučených tabulek v Power BI Desktopu.Read about setting featured tables in Power BI Desktop.

Poznámka

V Excelu můžete také analyzovat data z libovolné datové sady Power BI, ke které máte přístup v Power BI.In Excel, you can also analyze data from any Power BI dataset that you can access in Power BI. Podrobnosti najdete v článku věnovaném analýze v Excelu pro Power BI v části Další způsoby přístupu k datovým sadám Power BI z Excelu.See Other ways to access Power BI datasets from Excel in the "Analyze in Excel for Power BI" article for details.

Doporučené tabulky v datových sadách Power BI se zobrazují jako datové typy na pásu karet Data v galerii datových typů Excelu.Featured tables in Power BI datasets appear as data types on the Data ribbon, in the Excel Data Types gallery.

Snímek obrazovky s galerií datových typů na pásu karet Data v Excelu

Po rozbalení zobrazuje galerie obecné datové typy, například Akcie a Zeměpis, a navíc nejoblíbenějších 10 datových typů Organizace, které jsou pro vás dostupné – doporučené tabulky z datových sad Power BI.When expanded, the gallery shows the generic data types such as Stocks and Geography, plus the top 10 Organization data types available to you--featured tables from Power BI datasets.

Snímek obrazovky s galerií datových typů Excelu

Pokud chcete vyhledat data v doporučené tabulce Power BI, vyberte buňku nebo rozsah v excelovém listu obsahující hodnotu, která odpovídá hodnotě v doporučené tabulce.To search for data in a Power BI featured table, select a cell or a range in your Excel sheet containing a value that matches the value in a featured table. Vyberte šipku Více vedle galerie datových typů.Select the More arrow next to the Data Types gallery.

Snímek obrazovky s ikonou Více v galerii datových typů Excelu

Pokud se vám zobrazí tabulka, kterou hledáte, vyberte ji.If you see the table you're looking for, select it. V opačném případě vyberte Více z vaší organizace.Otherwise, select More from your organization. V Excelu se zobrazí všechny doporučené tabulky, ke kterým máte v podokně přístup.Excel displays all the featured tables you have access to in the pane.

Snímek obrazovky s výběrem z vaší organizace (Preview)

V Excelu se zobrazí všechny doporučené tabulky, ke kterým máte přístup.Excel displays all featured tables you have access to. V podokně Výběr dat zadejte do pole Filtr text, kterým upřesníte možnosti.In the Data Selector pane, type in the Filter box to narrow your options. Vyberte tabulku, kterou chcete použít.Select the table you want to use.

Snímek obrazovky s daty organizace v Excelu, tabulka datového typu Suppliers (Dodavatelé)

Pokud najde Excel vyhovující řádky s vysokou jistotou, propojí se buňky okamžitě s těmito řádky.If Excel finds matching rows with high confidence, the cells are immediately linked to those rows. Ikona propojené položky označuje, že buňky jsou propojené s řádky v Power BI.The linked item icon indicates the cells are linked to the rows in Power BI.

Snímek obrazovky s ikonou propojené položky

Pokud má buňka více než jeden potenciálně shodný řádek, zobrazí se v buňce ikona s otazníkem a otevře se podokno Výběr dat.If a cell has more than one potential matching row, the cell shows a question mark icon, and the Data Selector pane opens. V následujícím příkladu jsme vybrali rozsah B3:B9 a potom jsme vybrali doporučenou tabulku Power BI Store.In the following example, we selected a range from B3:B9, then selected the Power BI featured table Store. Všechny řádky obsahovaly shodu s výjimkou buňky B9, „508 - Pasadena Lindseys“.All the rows had matches except cell B9, "508 - Pasadena Lindseys". Výběr dat zobrazuje dvě možné shody, stejnou hodnotu ve dvou různých tabulkách.The Data Selector shows two possible matches, the same value in two different tables.

Snímek obrazovky s podoknem Výběr dat v Excelu

Možnost Data organizace může vracet řádky z více doporučených tabulek.The Organization data option can return rows from multiple featured tables. Excel seskupuje potenciální vyhovující řádky podle datového typu, ze kterého pocházejí.Excel groups the potentially matching rows by the data type they came from. Excel seřazuje datové typy na základě potenciálního vyhovujícího řádku s nejvyšší jistotou.Excel sorts the data types based on their strongest potential matching row. Pomocí šipek můžete datové typy pro vyhovující řádky sbalit a rozbalit.Use the chevron arrows to collapse and expand the data types to matching rows.

Snímek obrazovky s podoknem Výběr dat v Excelu a více možnostmi

U každého návrhu můžete výběrem názvu řádku v podokně Výběr dat zobrazit další podrobnosti, které vám pomohou vybrat správný řádek.For each suggestion, select the row name in the Data Selector pane to see more details within the row to help you pick the right row. Po nalezení řádku můžete kliknutím na Vybrat propojit tento řádek s buňkou v Excelu.Once you’ve found it, press Select to link the row to the cell in Excel.

Snímek obrazovky s podrobnostmi Výběru dat

Teď, když jste vytvořili propojení mezi hodnotami v excelovém listu a daty v doporučené tabulce Power BI, můžete tato data prozkoumat.Now that you've created the connection between the values in your Excel sheet and the data in the Power BI featured table, you can explore that data. Pomocí dat vylepšete vytváření sestav aplikace Excel.Use the data to enhance your Excel reporting.

Vyberte ikonu Karta v buňce a zobrazí se karta s daty ze všech polí a počítaných polí v doporučené tabulce.Select the Card icon in the cell to show a card with data from any fields and calculated fields in the featured table. V názvu karty se zobrazuje hodnota pole s popiskem řádku v doporučené tabulce.The title of the card shows the value of the row label field in the featured table.

Snímek obrazovky s podrobnostmi propojené položky

Vyberte ikonu Vložit data, potom v seznamu polí vyberte název pole, jehož hodnota se přidá do mřížky.Select the Insert Data icon, then select a field name from the list of fields to add its value to the grid.

Snímek obrazovky s výběrem názvu pole

Hodnota nebo hodnoty tohoto pole se umístí do sousedních buněk.The field value or values are placed in the adjacent cells. Vzorec buňky odkazuje na propojenou buňku a název pole, takže tato data můžete použít ve funkcích Excelu.The cell formula refers to the linked cell and the field name, so you can use the data in Excel functions.

Snímek obrazovky se vzorcem buňky Excelu

Použití vzorců buněkUse cell formulas

V excelové tabulce můžete odkazovat na sloupec propojené tabulky a pak pomocí (tečkového) odkazu . přidat datová pole.In an Excel table, you can refer to the linked table column and then add data fields using the . (period) reference.

Snímek obrazovky s tečkovým odkazem v Excelu

V buňce můžete stejným způsobem odkazovat na buňku a pomocí (tečkového) odkazu . načíst pole.Likewise in a cell, you can refer to the cell and use the . (period) reference to retrieve fields.

Snímek obrazovky s tečkovým odkazem na buňku

Zobrazení karty, změna nebo převod na textShow a card, change, or convert to text

Propojené buňky mají v nabídce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem přidané položky.Linked cells have added right-click menu options. Pravým tlačítkem myši klikněte na buňku.Right-click a cell. Společně s běžnými možnostmi se zobrazí:Along with the usual options, you also see:

 • Karta zobrazení datového typuShow Data Type Card.
 • Datový typ > Převést na textData Type > Convert to Text.
 • Datový typ > ZměnitData Type > Change.
 • AktualizovatRefresh.

Snímek obrazovky s kliknutím pravým tlačítkem a převedením na text

Možnost Převést na text odebere odkaz na řádek v doporučené tabulce Power BI.Convert to Text removes the link to the row in the Power BI featured table. Důležité je, že text v buňce se stane hodnotou popisku řádku propojené buňky.Importantly, the text in the cell will be the row label value of the linked cell. Pokud jste buňku propojili s nechtěným řádkem, výběrem možnosti Zpět v Excelu obnovíte počáteční hodnoty buňky.If you linked a cell to a row you didn’t intend to, select Undo in Excel to restore the initial cell values.

Ukládání dat do mezipaměti a aktualizaceData caching and refresh

Když Excel propojí buňku s řádkem v doporučené tabulce Power BI, načte a uloží všechny hodnoty polí do excelového souboru.When Excel links a cell to a row in a Power BI featured table, it retrieves and saves all the field values in the Excel file. Každý, s kým tento soubor sdílíte, může odkazovat na libovolná pole bez vyžádání dat z Power BI.Anyone you share the file with can refer to any of the fields, without requesting data from Power BI.

K aktualizaci dat v propojených buňkách použijte tlačítko Aktualizovat vše na pásu karet Data.Use the Refresh All button in the Data ribbon to refresh data in linked cells.

Snímek obrazovky s tlačítkem Aktualizovat vše

Můžete také aktualizovat jednotlivé buňky.You can also refresh individual cells. Klikněte pravým tlačítkem na buňku a vyberte Datové typy > Aktualizovat.Right-click the cell and select Data Types > Refresh.

LicencováníLicensing

Galerii datových typů Excelu, včetně připojeného prostředí doporučených tabulek Power BI, mají k dispozici předplatitelé Excelu s plánem služby Power BI Pro.The Excel Data Types Gallery and connected experiences to Power BI featured tables is available for Excel subscribers with a Power BI Pro service plan..

ZabezpečeníSecurity

Zobrazují se jen doporučené tabulky z datových sad, ke kterým máte v Power BI oprávnění.You see only featured tables from datasets you have permission to in Power BI. Při aktualizaci dat musíte mít oprávnění pro přístup k datové sadě v Power BI, aby se načetly řádky.When refreshing data, you must have permission to access the dataset in Power BI to retrieve the rows. Potřebujete oprávnění k sestavení nebo zápisu v datové sadě v Power BI.You need Build or Write permission on the dataset in Power BI.

Excel ukládá do mezipaměti data vrácená pro celý řádek.Excel caches the data returned for the entire row. Každý, s kým excelový soubor sdílíte, uvidí data všech polí ve všech propojených buňkách.Anyone you share the Excel file with can see the data for all the fields in all the linked cells.

Ovládání správyAdministrative control

Správci Power BI mohou určit, kdo v organizaci může používat doporučené tabulky v galerii datových typů Excelu.Power BI admins can control who in the organization can use featured tables in the Excel Data Types Gallery. Podrobnosti najdete článku Povolení připojení k doporučeným tabulkám na portálu pro správu.See Allow connections to featured tables in the Admin portal article for details.

AuditováníAuditing

V protokolech auditu správy se pro doporučené tabulky zobrazují tyto události:Administration audit logs show these events for featured tables:

 • AnalyzedByExternalApplication: Poskytuje správcům přehled o tom, kteří uživatelé přistupují k doporučeným tabulkám.AnalyzedByExternalApplication: Gives admins visibility into which users are accessing which featured tables.
 • UpdateFeaturedTables: Poskytuje správcům přehled o tom, kteří uživatelé publikují a aktualizují doporučené tabulky.UpdateFeaturedTables: Gives admins visibility into which users are publishing and updating featured tables.

Úplný seznam událostí protokolu auditu najdete v článku Sledování aktivit uživatelů v Power BI.For a complete list of audit log events, see Track user activities in Power BI.

Důležité informace a omezeníConsiderations and limitations

Tady jsou aktuální omezení:Here are the current limitations:

 • Integrace je v Excelu k dispozici v aktuálním kanálu.The integration is available in Excel in the current channel.

 • Doporučené tabulky v datových sadách Power BI, které používají následující funkce, se v Excelu nezobrazují:Featured tables in Power BI datasets that use the following capabilities aren't shown in Excel:

  • Datové sady DirectQueryDirectQuery datasets.
  • Datové sady s živým připojenímDatasets with a live connection.
 • V Excelu se zobrazí jenom data sloupců, počítaných sloupců a měr definovaných ve vybrané tabulce.Excel shows only data in columns, calculated columns, and measures defined in the featured table. Následující data poskytnuta nejsou:The following aren't provided:

  • Míry definované v souvisejících tabulkách.Measures defined on related tables.
  • Implicitní míry vypočtené z relací.Implicit measures calculated from relationships.
 • Excel zobrazuje jen doporučené tabulky (datové typy), které jsou uložené v nových pracovních prostorech Power BI.Excel only displays featured tables (data types) that are stored in the new Power BI workspaces. Doporučené tabulky uložené v klasických pracovních prostorech se v Excelu jako datové typy nezobrazí.Featured tables stored in the classic workspaces aren't shown as data types in Excel. V Power BI můžete klasické pracovní prostory upgradovat na nové pracovní prostory.You can upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI.

Prostředí datových typů v Excelu je podobné funkci vyhledávání.The Data Types experience in Excel is similar to a lookup function. Přebírá hodnotu buňky poskytnutou excelovým listem a hledá v doporučených tabulkách Power BI vyhovující řádky.It takes a cell value provided by the Excel sheet, and searches for matching rows in Power BI featured tables. Vyhledávání se chová následujícím způsobem:The search experience has the following behaviors:

 • Porovnávání řádků je založeno na textových sloupcích v doporučené tabulce.Row matching is based on text columns in the featured table. Používá stejné indexování jako funkce Q&A v Power BI, která je optimalizovaná pro vyhledávání v angličtině.It uses the same indexing as Power BI Q&A capability, which is optimized for English-language search. Hledání v jiných jazycích nemusí vracet přesné shody.Searching in other languages may not result in accurate matches.

 • Porovnávání nebere v úvahu většinu numerických sloupců.Most numerical columns aren't considered for matching. Pokud je popisek řádku nebo sloupec klíče numerický, zahrnou se do porovnávání.If the Row Label or Key Column are numeric, they are included for matching.

 • Porovnávání je založeno na přesné shodě a shodě předpon jednotlivých hledaných termínů.Matching is based on Exact and Prefix matches for individual search terms. Hodnota buňky je rozdělena podle mezer nebo jiných prázdných znaků, jako jsou tabulátory.A cell’s value is split based on spaces or other whitespace characters like tabs. Každé slovo se pak považuje za hledaný termín.Then each word is considered a search term. Hodnoty textových polí v řádku se porovnávají se všemi hledanými termíny, a to na přesnou shodu nebo shodu předpony.A row’s text field values are compared to each search term for Exact and Prefix matches. Shoda předpony je vrácena, když textové pole řádku začíná hledaným termínem.A Prefix match is returned if the row’s text field starts with the search term. Pokud například buňka obsahuje „obecní úřad“, pak jsou „obecní“ a „úřad“ odlišné hledané termíny.For example, if a cell contains “Orange County”, then “Orange” and “County” are distinct search terms.

  • Jsou vráceny řádky s textovými sloupci, jejichž hodnoty se přesně shodují s „obecní“ nebo „úřad“.Rows with text columns whose values exactly match “Orange” or “County” are returned.
  • Jsou vráceny řádky s textovými sloupci, jejichž hodnoty začínají na „obecní“ nebo „úřad“.Rows with text columns whose values start with “Orange” or “County” are returned.
  • Důležité je, že nejsou vráceny řádky, které sice obsahují „obecní“ nebo „úřad“, ale nezačínají na ně.Importantly, rows that contain “Orange” or “County” but don’t start with them aren't returned.
 • Power BI vrátí pro každou buňku maximálně 100 návrhů řádků.Power BI returns at most 100 row suggestions for each cell.

 • Některé symboly nejsou podporované.Some symbols aren't supported.

 • Koncový bod XMLA nepodporuje nastavení ani aktualizaci doporučené tabulky.Setting or updating the featured table isn't supported in the XMLA endpoint

 • K publikování doporučených tabulek lze použít excelové soubory s datovým modelem.Excel files with a data model can be used to publish featured tables. Načtěte data do Power BI Desktopu a pak doporučenou tabulku publikujte.Load the data into Power BI desktop and then publish the featured table.

 • Změna názvu tabulky, popisku řádku nebo klíčového sloupce doporučené tabulky může ovlivnit uživatele Excelu s buňkami propojenými s řádky v této tabulce.Changing the Table name, Row Label, or Key Column the featured table may impact Excel users with linked cells to rows in the table.

 • Excel zobrazuje, kdy byla data načtena z datové sady Power BI.Excel shows when the data was retrieved from the Power BI dataset. Nemusí to být nutně čas, kdy byla data aktualizována v Power BI, ani čas nejnovějšího datového bodu v datové sadě.This time isn't necessarily the time that the data was refreshed in Power BI, or the time of the most recent data point in a dataset. Řekněme například, že datová sada v Power BI byla aktualizována před týdnem, ale podkladová zdrojová data byla při této aktualizaci týden stará.For example, say a dataset in Power BI was refreshed a week ago, but the underlying source data was a week old when the refresh happened. Skutečná data by byla dva týdny stará, ale Excel by u načtených dat zobrazoval datum a čas, kdy byla tato data stažena do Excelu.The actual data would be two weeks old, but Excel would show data retrieved as the date/time at which the data was pulled into Excel.

Další krokyNext steps