Integrace upozornění na data Power BI s Power AutomateIntegrate Power BI data alerts with Power Automate

Power Automate je software jako služba (SaaS) pro automatizaci pracovních postupů napříč rostoucím počtem aplikací a softwarů jako služeb (SaaS).Power Automate is a SaaS offering for automating workflows across a growing number of applications and SaaS services. Můžete automatizovat úlohy prostřednictvím integrace vašich oblíbených aplikací a služeb (včetně Power BI) na zasílání oznámení, synchronizaci souborů, shromažďování dat a další úlohy.You can automate tasks by integrating your favorite apps and services, including Power BI, to get notifications, synchronize files, collect data, and more. V tomto článku automatizujete generování e-mailu z upozornění na data Power BI.In this article, you automate generating an email from a Power BI data alert.

Začněte používat Power Automate ještě dnes.Get started using Power Automate now.

PředpokladyPrerequisites

Tento článek popisuje, jak vytvořit dva různé toky; jeden ze šablony a druhý úplně od začátku.This article shows how to create two different flows: one from a template and one from scratch. Pokud to chcete zkusit, vytvořte upozornění na data v Power BI a zaregistrujte se do Power Automate.To follow along, create a data alert in Power BI, and sign up for Power Automate. Je to zdarma!It's free!

Vytvoření toku ze šablonyCreate a flow from a template

V této úloze používáme šablonu k vytvoření jednoduchého toku, který se aktivuje upozorněním (oznámením) na data Power BI.In this task, we use a template to create a simple flow that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Přihlaste se ke službě Power Automate (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Vyberte Šablony, vyhledejte Power BI > Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI.Select Templates, search for Power BI > Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

Vytvoření tokuBuild the flow

Tato šablona má jeden trigger, upozornění na data Power BI a jednu akci, která slouží k odeslání e-mailu.This template has one trigger, a Power BI data alert, and one action, to send an email. Při výběru pole zobrazí Power Automate dynamický obsah, který můžete zahrnout.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include. V tomto příkladu zahrneme do textu zprávy hodnotu a adresu URL dlaždice.In this example, we include the tile value and the tile URL in the message body.

 1. Vyberte Pokračovat.Select Continue.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 2. V poli ID upozornění vyberte upozornění na data Power BI.In the Alert ID box, select a Power BI data alert. Postup, jak vytvořit upozornění, najdete v tématu Upozornění na data v Power BI.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 3. Zadejte nejméně jednu platnou e-mailovou adresu.Enter one or more valid email addresses.

 4. Power Automate za vás automaticky vygeneruje předmět a text zprávy, které můžete ponechat beze změny nebo je upravit.Power Automate automatically generates a Subject and Body for you, which you can keep or modify. Pro formátování textu zprávy se používá HTML.The body text uses HTML for formatting.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 5. Až budete mít zprávu hotovou, vyberte Další krok nebo Uložit.When you're done with the message, select Next step or Save. Tok se vytvoří a vyhodnotí.The flow is created and evaluated. V případě zjištění chyb vás Power Automate upozorní.Power Automate lets you know if it finds errors.

 6. Pokud byly zjištěny chyby, vyberte Upravit tok a opravte je. Jinak vyberte Hotovo a nový tok se spustí.If errors are found, select Edit flow to fix them, otherwise, select Done to run the new flow.

  Snímek obrazovky se zprávou o úspěchu Power Automate

 7. Když se aktivuje upozornění na data, Power Automate odešle e-mail na adresy, které jste uvedli.When the data alert is triggered, Power Automate sends an email to the addresses you indicated.

  Snímek obrazovky s e-mailovým upozorněním Power Automate

Vytvoření toku od úplného začátkuCreate a flow from scratch

V této úloze vytvoříme od začátku jednoduchý tok, který se aktivuje upozorněním (oznámením) na data Power BI.In this task, we create a simple flow from scratch that is triggered by a Power BI data alert (notification).

 1. Přihlaste se ke službě Power Automate (flow.microsoft.com).Sign in to Power Automate (flow.microsoft.com).

 2. Vyberte Vytvořit > Automatizovaný tok.Select Create > Automated flow.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 3. V části Sestavit automatizovaný tok svůj tok pojmenujte.In Build an automated flow, give your flow a name.

 4. V části Zvolte trigger toku vyhledejte Power BI.In the Choose your flow's trigger, search for Power BI.

 5. Vyberte Power BI – Když se aktivuje upozornění řízené daty > Vytvořit.Select Power BI - When a data driven alert is triggered > Create.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

Vytvoření tokuBuild your flow

 1. V poli ID upozornění vyberte název upozornění.In the Alert ID box, select the name of your alert. Postup, jak vytvořit upozornění, najdete v tématu Upozornění na data v Power BI.To learn how to create an alert, see Data alerts in Power BI.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 2. Vyberte Nový krok.Select New step.

 3. V části Zvolte akci vyhledejte Outlook > Vytvoření události.In Choose an action, search for Outlook > Create event.

  Snímek obrazovky se šablonou Power Automate Odeslání e-mailu jakýmkoli příjemcům, když se aktivuje upozornění na data Power BI

 4. Zadejte údaje události.Fill in the event fields. Při výběru pole zobrazí Power Automate dynamický obsah, který můžete zahrnout.As you select a field, Power Automate displays dynamic content that you can include.

  Snímek obrazovky s pokračováním k vytvoření toku

 5. Po zadání údajů vyberte Vytvořit tok.Select Create flow when done. Power Automate tok uloží a vyhodnotí.Power Automate saves and evaluates the flow. Pokud nebyly zjištěny žádné chyby, vyberte Hotovo a nový tok se spustí.If there are no errors, select Done to run this flow. Také se přidá na vaši stránku Moje toky.The new flow is added to your My flows page.

  Snímek obrazovky s dokončením toku

 6. Když se tok na základě upozornění na data Power BI aktivuje, obdržíte oznámení události Outlooku podobné následujícímu.When the flow is triggered by your Power BI data alert, you'll receive an Outlook event notification similar to this one.

  Snímek obrazovky Power Automate s aktivací oznámení Outlooku

Další krokyNext steps