Sdílení řídicích panelů a sestav Power BI se spolupracovníky a dalšími lidmiShare Power BI dashboards and reports with coworkers and others

Sdílení je nejjednodušší způsob, jak lidem umožnit přístup k vašim řídicím panelům a sestavám ve službě Power BI.Sharing is the easiest way to give people access to your dashboards and reports in the Power BI service. Sdílet můžete s lidmi ve vaší organizaci i mimo ni.You can share with people inside or outside your organization.

Když řídicí panel nebo sestavu sdílíte, můžou si je lidé, se kterými je sdílíte, zobrazit a pracovat s nimi, ale nemůžou je upravovat.When you share a dashboard or report, the people you share it with can view it and interact with it, but can't edit it. Uvidí stejné údaje, které vidíte na řídicím panelu a v sestavách, a pokud se u podkladové datové sady nepoužívá zabezpečení na úrovni řádků, budou mít přístup k celé podkladové datové sadě.They see the same data that you see in the dashboard and reports and get access to the entire underlying dataset unless row-level security (RLS) is applied to the underlying dataset. Spolupracovníci, se kterými data sdílíte, je můžou také sdílet se svými spolupracovníky, pokud jim to dovolíte.The coworkers you share with can also share with their coworkers, if you allow them to. Lidé mimo vaši organizaci můžou řídicí panel nebo sestavu zobrazit a používat, ale nemůžou je sdílet.The people outside your organization can view and interact with the dashboard or report, but can't share it.

Ikona sdílení v seznamu řídicích panelů

Řídicí panely a sestavy můžete sdílet z mnoha míst ve službě Power BI: Oblíbené, Naposledy použité, Pracovní prostor.You can share dashboards and reports from many places in the Power BI service: Favorites, Recent, My Workspace. Pokud máte v pracovním prostoru roli Správce, Člen nebo Přispěvatel, můžete sdílet také z jiných pracovních prostorů.You can share from other workspaces, too, if you have the Admin, Member, or Contributor role in the workspace. A můžete sdílet řídicí panely a sestavy v seznamu Sdílí se se mnou, pokud to vlastník umožňuje.And you can share dashboards and reports in Shared with me, if the owner allows it.

Služba Power BI také nabízí další způsoby, jak můžete spolupracovat a jak můžete distribuovat řídicí panely a sestavy.The Power BI service offers other ways to collaborate and distribute dashboards and reports, too. Přečtěte si článek Způsoby sdílení práce v Power BI, ve kterém se dozvíte, který způsob je pro vaše podmínky nejvhodnější.Read Ways to collaborate and share in Power BI to see which way works best for your circumstances.

Ať chcete sdílet obsah uvnitř organizace nebo mimo ni, potřebujete licenci Power BI Pro.With sharing, whether you share content inside or outside your organization, you need a Power BI Pro license. Vaši příjemci musí mít také licenci Power BI Pro, pokud obsah nespadá do kapacity Premium.Your recipients also need Power BI Pro licenses, unless the content is in a Premium capacity.

Nemůžete sdílet přímo z Power BI Desktopu.You can't share directly from Power BI Desktop. Můžete publikovat sestavy z Power BI Desktopu do služby Power BI.You publish reports from Power BI Desktop to the Power BI service. Můžete ale sdílet řídicí panel z mobilních aplikací Power BI.However, you can share a dashboard from the Power BI mobile apps.

Sdílení řídicího panelu nebo sestavyShare a dashboard or report

 1. V seznamu řídicích panelů nebo sestav nebo v otevřeném řídicím panelu nebo sestavě vyberte Sdílet .

 2. Do pole v horní části zadejte úplné e-mailové adresy pro jednotlivce, distribuční skupiny nebo skupiny zabezpečení.In the top box, enter the full email addresses for individuals, distribution groups, or security groups. Sdílení s dynamickými distribučními seznamy se nepodporuje.You can't share with dynamic distribution lists.

  Můžete sdílet i s lidmi s adresami mimo vaši organizaci, ale zobrazí se upozornění.You can share with people whose addresses are outside your organization, but you'll see a warning. Přečtěte si v tomto článku další informace o sdílení mimo vaši organizaci.Read more about sharing outside your organization in this article.

  Upozornění na sdílení mimo organizaci

  Poznámka

  Vstupní pole podporuje nejvýše 100 samostatných uživatelů nebo skupin.The input box supports, at most, 100 separate users or groups. Způsoby sdílení s více lidmi najdete v tomto článku v části Sdílení s více než 100 samostatnými uživateli.See Share with more than 100 users in this article for ways to share with more people.

 3. Pokud chcete, zadejte zprávu.Add a message if you want. Zpráva není povinná.It's optional.

 4. Pokud chcete spolupracovníkům povolit, aby váš obsah sdíleli s ostatními, vyberte Umožnit příjemcům sdílet tento řídicí panel (nebo tuto sestavu) .To let your coworkers share your content with others, check Allow recipients to share your dashboard (or report).

  Když povolíte uživatelům sdílení s dalšími lidmi, znamená to, že můžou sdílet dál.Allowing others to share is called resharing. Uživatelé můžou sdílet dál ze služby Power BI a z mobilních aplikací, nebo můžou předávat e-mailové pozvánky dalším uživatelům ve vaší organizaci.If you let them, they can reshare from the Power BI service and the mobile apps, or forward the email invitation to others in your organization. Platnost pozvánky je jeden měsíc.The invitation expires after one month. Lidé mimo vaši organizaci sdílet dál nemůžou.People outside your organization can't reshare. Jako vlastníka obsahu můžete sdílení dál vypnout nebo možnost sdílet dál zrušit jednotlivým uživatelům.As the owner of the content, you can turn off resharing, or revoke resharing on an individual basis. Podívejte se v tomto článku na část Zastavení nebo změna sdílení.See Stop or change sharing in this article.

 5. Pokud vyberete možnost Povolit uživatelům vytvářet nový obsah pomocí podkladových datových sad, můžou uživatelé na základě datové sady tohoto řídicího panelu vytvářet vlastní sestavy v jiných pracovních prostorech.If you select Allow users to build new content using the underlying datasets, they can create their own reports in other workspaces based on the dataset for this dashboard. Přečtěte si další informace o vytváření sestav založených na datových sadách z různých pracovních prostorů.Read more about creating reports based on datasets from different workspaces.

 6. Vyberte Sdílet.Select Share.

  Vybrání tlačítka Sdílet

  Power BI odešle e-mailovou pozvánku jednotlivcům (ne skupinám) s odkazem na sdílený obsah.Power BI sends an email invitation to the individuals, but not to groups, with a link to the shared content. Zobrazí se oznámení Úspěch.You see a Success notification.

  Když příjemce ve vaší organizaci na odkaz klikne, Power BI přidá řídicí panel nebo sestavu na stránku jeho seznamu Sdílí se se mnou.When recipients in your organization click the link, Power BI adds the dashboard or report to their Shared with me list page. Když vybere vaše jméno, zobrazí se mu veškerý obsah, který s ním sdílíte.They can select your name to see all the content you've shared with them.

  Stránka seznamu Sdílí se se mnou

  Když na odkaz klikne příjemce mimo vaši organizaci, zobrazí se mu řídicí panel nebo sestava, ale ne na obvyklém portálu Power BI.When recipients outside your organization click the link, they see the dashboard or report, but not in the usual Power BI portal. Přečtěte si v tomto článku další informace o sdílení s lidmi mimo vaši organizaci.Read more about sharing with people outside your organization in this article.

Jak se podíváte, kdo má k řídicímu panelu nebo sestavě přístupSee who has access to a dashboard or report

Někdy potřebujete zkontrolovat, s kým obsah sdílíte a s kým ho sdílí další uživatelé.Sometimes you need to see the people you've shared with, and see who they've shared it with.

 1. V seznamu řídicích panelů a sestav nebo přímo na řídicím panelu nebo v sestavě vyberte Sdílet .

 2. V dialogovém okně Sdílet řídicí panel nebo Sdílet sestavu vyberte Přístup.In the Share dashboard or Share report dialog box, select Access.

  Dialogové okno Sdílet řídicí panel, karta Přístup

  Lidé mimo vaši organizaci mají označení Host.People outside your organization are listed as Guest.

  V tomto zobrazení můžete zastavit nebo změnit oprávnění ke sdílení (dále v tomto článku).In this view, you can stop or change sharing permissions in this article.

Sdílení řídicího panelu nebo sestavy mimo vaši organizaciShare a dashboard or report outside your organization

Když sdílíte s lidmi mimo vaši organizaci, dostanou e-mail s odkazem na sdílený řídicí panel nebo sestavu.When you share with people outside your organization, they receive an email with a link to the shared dashboard or report. Aby viděli, co jste nasdíleli, musí se přihlásit k Power BI.They must sign in to Power BI to see what you shared. Pokud nemají licenci Power BI Pro, můžou kliknout na odkaz a zaregistrovat si ji.If they don't have a Power BI Pro license, they can sign up for a license when they click the link.

Po přihlášení se jim sdílený řídicí panel nebo sestava zobrazí v samostatném okně prohlížeče, ne na obvyklém portálu Power BI.After they sign in, they see the shared dashboard or report in its own browser window, not in the usual Power BI portal. Pokud chtějí mít přístup k řídicímu panelu nebo sestavě i později, musí si odkaz přidat do záložek.To access this dashboard or report later, they must bookmark the link.

Obsah tohoto řídicího panelu nebo sestavy nemůžou upravovat.They can't edit any content in this dashboard or report. Můžou pracovat s grafy a měnit filtry nebo průřezy, ale své změny nemůžou ukládat.They can interact with the charts and change filters or slicers, but can't save their changes.

Sdílený řídicí panel nebo sestavu uvidí jenom přímí příjemci.Only your direct recipients see the shared dashboard or report. Když například odešlete e-mail na adresu Vicki@contoso.com, uvidí řídicí panel jen Vicki.For example, if you sent the email to Vicki@contoso.com, only Vicki sees the dashboard. Nikdo jiný si ho nebude moct zobrazit, ani když mu Vicki přepošle odkaz.No one else can see the dashboard, even if Vicki forwards them the link. Vicki musí použít pro přihlášení stejnou e-mailovou adresu – když se Vicki přihlásí pomocí jiné e-mailové adresy, nebude mít k řídicímu panelu přístup.Vicki must use the same email address to access it; if Vicki signs in with any other email address, Vicki won't have access to the dashboard.

Pokud je v místních tabulkových modelech Analysis Services implementované zabezpečení na úrovni role nebo řádků, lidé mimo vaši organizaci neuvidí žádná data.People outside your organization don't see any data at all if role- or row-level security is implemented on on-premises Analysis Services tabular models.

Ke sdílení se skupinou, ve které jsou lidi s externími e-mailovými adresami, použijte skupinu zabezpečení, nikoli distribuční skupinu.Use a security group, not a distribution group, to share with a group that includes people with external email addresses. Lidé v distribuční skupině, kteří mají externí e-maily, neuvidí sdílený obsah, pokud nejsou uživateli Azure Active Directory (Azure AD) typu host B2B.People with external emails in a distribution group can't see the content you share, unless they are Azure Active Directory (Azure AD) B2B guest users. Další informace o uživatelích Azure AD typu host B2B.Learn more about Azure AD B2B guest users.

Pokud odešlete odkaz lidem mimo vaši organizaci z mobilní aplikace Power BI, kliknutím na odkaz otevřete řídicí panel v prohlížeči, ne v mobilní aplikaci Power BI.If you send a link from a Power BI mobile app to people outside your organization, clicking the link opens the dashboard in a browser, not in the Power BI mobile app.

Povolení úprav obsahu externím uživatelůmAllow external users to edit content

Správce Power BI může povolit externím uživatelům typu host upravovat a spravovat obsah v organizaci.Your Power BI admin can allow external guest users to edit and manage content in your organization. Pokud to udělá, externí uživatelé nebudou mít prostředí jenom pro spotřebu obsahu.If so, your external users won't have that consumption-only experience. Budou moct upravovat a spravovat obsah v rámci vaší organizace.They can edit and manage content within your organization. Přečtěte si další informace o distribuci obsahu Power BI externím uživatelům přes Azure AD B2B.Learn more about distributing Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Sdílení s více než 100 samostatnými uživateliShare with more than 100 separate users

Při jednom sdílení můžete obsah sdílet nejvýše se 100 uživateli nebo skupinami.At most, you can share with 100 users or groups in a single share action. Přístup k položce ale můžete udělit více než 500 uživatelům.However, you can give more than 500 users access to an item. Tady jsou některé návrhy:Here are some suggestions:

 • Sdílejte vícekrát – tak, že uživatele určíte jednotlivě.Share multiple times by specifying the users individually.
 • Sdílejte se skupinou uživatelů, která obsahuje všechny uživatele.Share with a user group that contains all the users.
 • Vytvořte sestavu nebo řídicí panel v pracovním prostoru a pak z pracovního prostoru vytvořte aplikaci.Create the report or dashboard in a workspace, then create an app from the workspace. Aplikaci můžete sdílet s mnoha dalšími lidmi.You can share the app with many more people. Přečtěte si další informace o publikování aplikací v Power BI.Read more about publishing apps in Power BI.

Zastavení nebo změna sdíleníStop or change sharing

Sdílení dál může zakázat nebo povolit jenom vlastník řídicího panelu nebo sestavy.Only the dashboard or report owner can turn resharing on and off.

Pokud jste pozvánku ke sdílení ještě neodeslaliIf you haven't sent the sharing invitation yet

 • Než pozvánku odešlete, v její dolní části zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit příjemcům sdílet tento řídicí panel (nebo tuto sestavu) .Clear the Allow recipients to share your dashboard (or report) check box at the bottom of the invitation before you send it.

Pokud už řídicí panel nebo sestavu sdílíteIf you've already shared the dashboard or report

 1. V seznamu řídicích panelů a sestav nebo přímo na řídicím panelu nebo v sestavě vyberte Sdílet .

 2. V dialogovém okně Sdílet řídicí panel nebo Sdílet sestavu vyberte Přístup.In the Share dashboard or Share report dialog box, select Access.

  Dialogové okno Sdílet řídicí panel, karta Přístup

 3. Vyberte tři tečky ( ... ) vedle položky Číst a sdílet dál a pak vyberte:Select the ellipsis (...) next to Read and reshare and select:

  Tři tečky vedle položky Číst a sdílet dál

  • Zvolením možnosti Číst zabráníte uživateli, aby řídicí panel sdílel dál.Read to keep that person from sharing with anyone else.
  • Když zvolíte Odebrat přístup, uživatel si nebude moct obsah ani prohlížet.Remove access to keep that person from seeing the shared content at all.
 4. V dialogovém okně Odebrat přístup určete, jestli chcete odebrat přístup také k souvisejícímu obsahu, jako jsou sestavy a datové sady.In the Remove access dialog box, decide if you also want to remove access to related content, such as reports and datasets. Pokud odeberete položky označené ikonou upozornění Ikona upozornění Power BI, doporučuje se odebrat také související obsah.If you remove items with a warning icon Power BI warning icon, it's best to also remove related content. Jinak se nebude zobrazovat správně.Otherwise, it won't display properly.

  Dialogové okno upozornění na sdílení v Power BI

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Při sdílení řídicích panelů a sestav myslete na tohle:Things to keep in mind about sharing dashboards and reports:

 • Když sdílíte řídicí panel se spolupracovníky, sdílíte také podkladovou datovou sadou.When you share a dashboard with colleagues you are sharing the underlying dataset as well. Pokud přístup spolupracovníků neomezí zabezpečení na úrovni řádků, budou mít přístup k celé datové sadě.Your colleagues get access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. Tvůrci sestav můžou využívat možnosti, které přizpůsobí uživatelské prostředí při zobrazení sestav nebo práci s nimi, například skrývání sloupců, omezení akcí u vizuálů a podobně.Report authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. Tato přizpůsobená uživatelská prostředí neomezují to, ke kterým datům v datové sadě mají uživatelé přístup.These customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. Pokud chcete, aby přístup uživatelů k datům určovala oprávnění jednotlivých uživatelů, použijte v datové sadě zabezpečení na úrovni řádků.Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.
 • Každý, s kým řídicí panel sdílíte, může tento řídicí panel zobrazit a pracovat se souvisejícími sestavami v Zobrazení pro čtení.Everyone you share your dashboard with can see it and interact with the related reports in Reading view. Obecně ale nemůže vytvářet nové sestavy ani ukládat změny v existujících sestavách.In general, they can't create reports or save changes to existing reports. Pokud ale vyberete možnost Povolit uživatelům vytvářet nový obsah pomocí podkladových datových sad, můžou uživatelé na základě datové sady tohoto řídicího panelu nebo této sestavy vytvářet vlastní sestavy v jiných pracovních prostorech.However, if you select Allow users to build new content using the underlying datasets, they can create their own reports in other workspaces based on the dataset for this dashboard or report.
 • Nikdo si sice nemůže datovou sadu zobrazit ani stáhnout, ale bude k ní mít přístup přímo z funkce Analyzovat v aplikaci Excel.Although no one can see or download the dataset, they can access the dataset directly by using the Analyze in Excel feature. Správce může omezit možnost používat funkci Analyzovat v aplikaci Excel pro všechny ve skupině.An admin can restrict the ability to use Analyze in Excel for everyone in a group. Toto omezení ale platí pro všechny v této skupině a pro všechny pracovní prostory, do kterých daná skupina patří.However, the restriction is for everyone in that group and for every workspace the group belongs to.
 • Všichni můžou ručně aktualizovat data.Everyone can manually refresh the data.
 • Pokud pro e-mail používáte Microsoft 365, můžete řídicí panel sdílet se členy distribuční skupiny tak, že zadáte e-mailovou adresu přidruženou k této distribuční skupině.If you use Microsoft 365 for email, you can share with members of a distribution group by entering the email address associated with the distribution group.
 • Spolupracovníci, kteří s vámi sdílejí e-mailovou doménu, a spolupracovníci s doménou, která je jiná, ale registrovaná ve stejném tenantovi, můžou řídicí panel sdílet s ostatními.Coworkers who share your email domain, and coworkers whose domain is different but registered within the same tenant, can share the dashboard with others. Řekněme třeba, že domény contoso.com a contoso2.com jsou registrované ve stejném tenantovi a vaše e-mailová adresa je konrads@contoso.com.For example, say the domains contoso.com and contoso2.com are registered in the same tenant and your email address is konrads@contoso.com. Spolupracovníci ravali@contoso.com a gustav@contoso2.com můžou váš řídicí panel sdílet, pokud jim udělíte oprávnění ke sdílení.Both ravali@contoso.com and gustav@contoso2.com can share your dashboard, as long as you give them permission to share.
 • Pokud už vaši spolupracovníci přístup k určitému řídicímu panelu nebo sestavě mají, můžete odeslat přímý odkaz tak, že zkopírujete adresu URL otevřeného řídicího panelu nebo sestavy.If your coworkers already have access to a specific dashboard or report, you can send a direct link by copying the URL when you're on the dashboard or report. Příklad: https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx.For example: https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx.
 • Podobně můžete – za předpokladu, že už vaši spolupracovníci mají přístup k určitému řídicímu panelu – odeslat přímý odkaz na podkladovou sestavu.Likewise, if your coworkers already have access to a specific dashboard, you can send a direct link to the underlying report.

Další krokyNext steps