Přímý chat v Microsoft Teams ze služby Power BIChat in Microsoft Teams directly from the Power BI service

O řídicích panelech, sestavách a vizuálech můžete chatovat v Microsoft Teams přímo ze služby Power BI.You can chat about Power BI dashboards, reports, and visuals directly to Microsoft Teams from the Power BI service. Pomocí funkce Chat v Teams můžete rychle začít konverzace, i když právě zobrazujete sestavy a řídicí panely ve službě Power BI.Use the Chat in Teams feature to quickly start conversations when you view reports and dashboards in the Power BI service.

PožadavkyRequirements

Pokud chcete v Power BI použít funkci Chat v Teams, zkontrolujte, zda váš správce Power BI nezakázal na portálu pro správu Power BI nastavení tenanta Sdílet do Teams.To use the Chat in Teams functionality in Power BI, make sure your Power BI administrator hasn't disabled the Share to Teams tenant setting in the Power BI admin portal. Toto nastavení umožňuje organizacím skrýt tlačítka Sdílet do Teams.This setting allows organizations to hide the Chat in Teams buttons. Podrobnosti najdete v tématu Portál pro správu Power BI.See the Power BI admin portal article for details.

Další informace o tom, jakým způsobem spolupracují Power BI a Microsoft Teams, včetně dalších požadavků, najdete v článku Spolupráce v Microsoft Teams pomocí Power BI.See Collaborate in Microsoft Teams with Power BI for background on how Power BI and Microsoft Teams work together, including other requirements.

Chatování o obsahu Power BI v Microsoft TeamsChat about Power BI content in Microsoft Teams

Pomocí těchto kroků můžete sdílet odkazy na sestavy, řídicí panely a vizuály ve službě Power BI a chatovat o nich prostřednictvím kanálů a chatů v Microsoft Teams.Follow these steps to share links to reports, dashboards, and visuals in the Power BI service, and chat about Microsoft Teams channels and chats.

 1. Vyberte jednu z těchto možností:Select one of these options:

  • Chat v Teams na panelu akcí řídicího panelu nebo sestavy:Chat in Teams in the action bar of a dashboard or report:

   Snímek obrazovky s tlačítkem Chat v Teams na panelu akcí

  • Chat v Teams v kontextové nabídce pro jeden vizuál:Chat in Teams in the context menu for a single visual:

   Snímek obrazovky s tlačítkem Chat v Teams v kontextové nabídce vizuálu

 2. V dialogovém okně Sdílet přes Microsoft Teams vyberte tým, kterému chcete poslat odkaz. Nebo můžete vybrat kanál.In the Share to Microsoft Teams dialog box, select the team or channel you want to send the link to. Pokud chcete, můžete zadat nějakou zprávu.You can enter a message if you want. Můžete být vyzváni, abyste se nejprve přihlásili do Microsoft Teams.You might be asked to sign in to Microsoft Teams first.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Sdílet do Microsoft Teams s informacemi a zprávou

 3. Výběrem možnosti Sdílet odkaz odešlete.Select Share to send the link.

 4. Odkaz se přidá do stávajících konverzací nebo spustí novou konverzaci.The link is added to existing conversations or starts a new chat.

  Snímek obrazovky s konverzací v Microsoft Teams s odkazem na položku Power BI

 5. Výběrem tohoto odkazu otevřete danou položku ve službě Power BI.Select the link to open the item in the Power BI service.

 6. Pokud jste použili místní nabídku konkrétního vizuálu, bude tento vizuál při otevření sestavy zvýrazněn.If you used the contextual menu for a specific visual, the visual is highlighted when the report opens.

  Snímek obrazovky se sestavou Power BI otevřenou se zvýrazněným konkrétním vizuálem

Známé problémy a omezeníKnown issues and limitations

 • Uživatelům bez licence Power BI nebo oprávnění pro přístup k sestavě se zobrazí zpráva, že obsah není dostupný.Users without a Power BI license or permission to access the report see a "Content is not available" message.
 • Pokud váš prohlížeč používá přísné nastavení ochrany osobních údajů, nemusí tlačítka Chat v Teams fungovat.The Chat in Teams buttons might not work if your browser uses strict privacy settings. Použijte možnost Máte potíže? Zkuste otevřít v novém okně, pokud se dialogové okno neotevře správně.Use the Having trouble? Try opening in a new window option if the dialog box doesn't open correctly.
 • Funkce Chat v Teams neobsahuje náhled odkazu.Chat in Teams doesn't include a link preview.
 • Funkce náhledů odkazů a Chat v Teams neudělují uživatelům oprávnění pro zobrazení dané položky.Link previews and Chat in Teams don't give users permissions to view the item. Oprávnění se musí spravovat samostatně.Permissions must be managed separately.
 • Tlačítko Chat v Teams není dostupné v kontextových nabídkách vizuálů, když autor sestavy u vizuálu nastaví Další možnosti na Vypnuto.The Chat in Teams button isn't available in visual context menus when a report author sets More options to Off for the visual.
 • V části s názvem Známé problémy a omezení článku „Spolupráce v Microsoft Teams“ najdete informace o dalších problémech.See the Known issues and limitations section of the "Collaborate in Microsoft Teams" article for other issues.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community.